Thông tư số 134/1998/TT/BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
49
lượt xem
1
download

Thông tư số 134/1998/TT/BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 134/1998/TT/BTC về cơ chế quản lý tài chính đối với dự án bảo vệ rừng và phát triển nông thôn do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 134/1998/TT/BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 134/1998/TT/BTC Hà N i, ngày 15 tháng 10 năm 1998 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 134/1998/TT/BTC NGÀY 15 THÁNG 10 NĂM 1998 HƯ NG D N CƠ CH QU N LÝ TÀI CHÍNH I V I D ÁN B O V R NG VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c : Hi p nh tín d ng Phát tri n ký k t gi a Chính ph Vi t Nam và Hi p h i Phát tri n Qu c t (IDA) ngày 8/11/1997 v d án B o v r ng và Phát tri n nông thôn; Hi p nh gi a Chính ph Vi t Nam và Hi p h i Phát tri n Qu c t ký ngày 8/11/1997 v kho n ng tài tr c a Chính ph Hà Lan u thác qua Hi p h i Phát tri n Qu c t th c hi n d án B o v r ng và Phát tri n nông thôn; Ngh nh s 87/CP ngày 5/8/1997 c a Chính ph ban hành quy ch qu n lý và s d ng ngu n h tr phát tri n chính th c; Ngh nh s 42/CP ngày 16/7/1996 và 92/CP ngày 23/8/1997 c a Chính ph ban hành và s a i i u l qu n lý u tư và xây d ng; Ngh nh s 43/CP ngày 16/7/1996 và 93/CP ngày 23/8/1997 c a Chính ph ban hành và s a i quy ch u th u; Ngh nh s 87/CP ngày 19/12/1996 c a Chính ph quy nh chi ti t vi c phân c p qu n lý, l p và ch p hành quy t toán ngân sách Nhà nư c và các Thông tư hư ng d n th c hi n các Ngh nh. Ngh nh s 178/CP ngày 28/10/1994 c a Chính ph quy nh v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Tài chính; Thông tư Liên t ch s 81/1998/TTLT/BTC/NHNN ngày 17/6/1998 c a B Tài chính và Ngân hàng Nhà nư c hư ng d n quy trình, th t c và qu n lý vi c rút v n i v i ngu n v n h tr phát tri n chính th c; Quy t nh s 693/TTg ngày 27/8/1997 c a Th tư ng Chính ph phê duy t d án B o v r ng và Phát tri n nông thôn; Sau khi th ng nh t v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; B Tài chính hư ng d n qu n lý và s d ng các ngu n v n cho d án như sau: Ph n 1 GI I THÍCH T NG Trong Thông tư này các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1.1. Cơ quan ch d án là B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn (B NN PTNT). tri n khai d án và ph i h p các ho t ng th c hi n d án B NN PTNT thành l p Ban Qu n lý d án Trung ương.
 2. 1.2. Ban Qu n lý d án t nh là m t trong các Ban Qu n lý d án t nh (5 t nh) và vùng ư c b o v (1 vùng) có quy n h n và trách nhi m ư c quy nh trong các quy t nh thành l p Ban qu n lý d án c a B NN PTNT. 1.3. IDA là Hi p h i Phát tri n Qu c t . 1.4. D án là d án B o v r ng và Phát tri n nông thôn theo quy t nh s 693/TTg ngày 27/8/1997 c a Th tư ng Chính ph . 1.5. V n vay là ngu n v n IDA cho Chính ph Vi t Nam vay theo Hi p nh Tín d ng phát tri n s 2996-VN ký ngày 8/11/1997 cho d án. 1.6. V n vi n tr là ngu n v n Chính ph Hà Lan vi n tr không hoàn l i cho Chính ph Vi t Nam theo Hi p nh vi n tr s TF 021604 ký ngày 8/11/1997 cho d án. V n vi n tr này ư c u thác t i IDA, và ư c gi i ngân t IDA. 1.7. Các Hi p nh là Hi p nh Tín d ng Phát tri n s 2996-VN và Hi p nh Vi n tr không hoàn l i s TF 021604 ký gi a Chính ph Vi t Nam và IDA ngày 8/11/1997 cho d án. 1.8. V n i ng là ngu n v n óng góp c a Chính ph Vi t Nam trong d án, ư c b trí trong k ho ch v n u tư XDCB hàng năm giao cho B NN PTNT. Ngu n v n này ư c Ngân sách Trung ương c p phát cho B NN PTNT th c thi d án. 1.9. Ngân hàng ph c v là Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Vi t Nam (Ngân hàng NN PTNT). 1.10. Tài kho n c bi t: Là tài kho n d án (Ban Qu n lý d án Trung ương) m t i Ngân hàng NN PTNT ti p nh n v n vay/ v n vi n tr chuy n t IDA. 1.11. Tài kho n c p phát v n: Là tài kho n các Ban qu n lý d án m t i các C c u tư phát tri n t nh theo dõi vi c s d ng v n vay, v n vi n tr và v n i ng c p phát cho d án. 1.12. ng ti n c a Tài kho n c bi t: là ng USD. 1.13. ng ti n c a tài kho n c p phát v n: là ng Vi t Nam. Ph n 2 CÁC QUY NNH CHUNG I. CÁC NGU N V N TÀI TR 1. D án ư c tài tr b ng các ngu n v n sau: 1.1. V n vay IDA; 1.2. V n vi n tr không hoàn l i c a Chính ph Hà Lan u thác qua IDA 1.3. V n i ng c a Chính ph Vi t Nam.
 3. II. N I DUNG CHI C A CÁC NGU N V N CHO D ÁN: 2.1. Ngu n v n vay IDA - Giao t - Chương trình h tr xã h i - D ch v h tr nông nghi p - Qu n lý r ng vùng m - Phát tri n cơ s h t ng nông thôn - Qu n lý d án và tăng cư ng t ch c 2.2. Ngu n v n vi n tr - Qu n lý vùng r ng ư c b o v - K ho ch c ng ng - Qu n lý d án và tăng cư ng t ch c 2.3. Ngu n v n i ng: - Qu n lý vùng r ng ư c b o v - K ho ch c ng ng - Giao t - Chương trình h tr xã h i - D ch v h tr nông nghi p - Qu n lý r ng vùng m - Phát tri n cơ s h t ng nông thôn - Qu n lý d án và tăng cư ng t ch c. 2.4. Các ngu n v n vay c a IDA, v n vi n tr c a Chính ph Hà Lan là ngu n thu Ngân sách Nhà nư c c a Chính ph Vi t Nam. B Tài chính có trách nhi m thu vào NSNN và thông qua h th ng T ng c c u tư Phát tri n c p phát cho B NN PTNT th c hi n d án ã ư c phê duy t, và theo dõi qu n lý kho n vay, tr n khi n h n (c g c và lãi). 2.5. C c u tư Phát tri n nơi c p phát cho d án có trách nhi m th c hi n vi c qu n lý tài chính, ki m tra, xác nh n kh i lư ng th c hi n ng th i c p phát v n tr c ti p cho d án.
 4. 2.6. D án ư c c p v n t hai ngu n, v n trong nư c và v n ngoài nư c. Vi c c p v n trong nư c th c hi n theo các quy nh hi n hành c a Nhà nư c. V n ngoài nư c ư c c p theo các quy nh c a Thông tư này, phù h p v i các quy nh trong nư c và c a nhà tài tr . 2.7. B NN PTNT có trách nhi m s d ng v n úng m c ích và n i dung d án ư c duy t phù h p v i các i u ki n ã cam k t trong Hi p nh vay, Hi p nh vi n tr và các văn b n liên quan kèm theo các Hi p nh. 2.8. B NN PTNT có trách nhi m qu n lý giám sát các tài s n c a d án, c a Ban Qu n lý d án theo ch hi n hành c a Nhà nư c. 2.9. Ngân hàng NN PTNT có trách nhi m ph c v vi c rút v n t IDA thanh toán cho d án khi có ý ki n ch p thu n c a B Tài chính. Trong quá trình th c hi n rút v n vay Ngân hàng NN PTNT ư c hư ng phí d ch v theo t ng l n rút v n (g m phí m L/C, phí g i ch ng t , i n tín, fax...) theo quy t nh hi n hành c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c v thu phí d ch v thanh toán qua ngân hàng. Kho n phí d ch v nói trên ư c tính vào t ng chi phí c a d án. Ph n 3 CÁC QUY NNH C TH I. M TÀI KHO N: 1.1. T i Ngân hàng NN PTNT, Ban Qu n lý d án Trung ương m 2 Tài kho n c bi t, m t do ngu n v n IDA và 1 cho ngu n v n Hà Lan (sau ây g i chung là Tài kho n c bi t). 1.2. T i C c u tư Phát tri n Hà N i, Ban Qu n lý d án Trung ương m Tài kho n c p phát v n theo dõi vi c s d ng các ngu n v n c p phát cho d án. 1.3. T i C c u tư Phát tri n a phương, Ban Qu n lý d án t nh m Tài kho n c p phát v n ti p nh n v n i ng và theo dõi v n nư c ngoài c p phát cho d án t i t nh. II. L P VÀ ĂNG KÝ K HO CH V N CHO D ÁN 2.1. Hàng năm, căn c vào các quy nh t i các văn b n hư ng d n thi hành Lu t Ngân sách Nhà nư c, Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Ngân sách Nhà nư c; căn c các ch , nh m c chi ư c quy nh i v i d án, Ban Qu n lý d án Trung ương xây d ng d toán ngân sách năm k ho ch c a d án trình B NN PTNT t ng h p vào d toán ngân sách năm ( TXDCB) c a B , g i B K ho ch và u tư, B Tài chính t ng h p vào d toán ngân sách Nhà nư c trình Chính ph và Qu c h i phê duy t. 2.2. N i dung k ho ch v n d án c n th hi n chi ti t các công vi c s ư c th c hi n, ngu n v n vay và vi n tr , ti n rút v n vay và vi n tr và v n i ng c n thi t cho t ng h ng m c c a d án.
 5. 2.3. Căn c vào d toán ngân sách năm ư c Th tư ng Chính ph giao, B NN PTNT phân b v n cho d án và thông báo cho Ban Qu n lý d án Trung ương. Sau khi ư c B NN PTNT thông báo, Ban Qu n lý d án Trung ương xây d ng d toán chi ti t phù h p v i thông báo k ho ch trình B NN PTNT phê duy t. Căn c vào d toán ngân sách chi ti t năm c a d án ã ư c B NN PTNT phê duy t, Ban Qu n lý d án Trung ương l p k ho ch rút v n. N i dung k ho ch rút v n ư c chi ti t theo quý, theo t ng n i dung công vi c và theo t ng ngu n v n tài tr k c v n i ng, trong ó ph i l p k ho ch riêng cho các h ng m c ư c thanh toán theo hình th c Tài kho n c bi t. K ho ch này ph i ư c ăng ký v i B Tài chính (V Tài chính i ngo i) ng g i cho các cơ quan liên quan (T ng c c u tư, Ngân hàng NN PTNT). Trên cơ s k ho ch rút v n năm ã ăng ký, hàng quý Ban Qu n lý d án Trung ương l p k ho ch rút v n quý qua Tài kho n c bi t g i B Tài chính (T ng c c u tư phát tri n) xem xét, phê duy t. K ho ch này ph i ư c chi ti t theo n i dung công vi c và t l tài tr c a t ng ngu n v n (v n vay, v n vi n tr ). Trong k ho ch ăng ký v i B Tài chính c n nêu rõ các ho t ng và s v n do c p Trung ương th c hi n và các ho t ng và v n do t ng c p a phương th c hi n. Bi u m u ăng ký k ho ch theo m u quy nh t i Thông tư liên t ch c a B Tài chính và Ngân hàng Nhà nư c s 81/1998/TC-NH ngày 17/6/1998 hư ng d n quy trình, th t c và qu n lý vi c rút v n i v i ngu n v n h tr phát tri n chính th c. 2.4. D toán ngân sách ư c duy t c a d án ư c T ng c c u tư Phát tri n thông báo cho các C c u tư Phát tri n a phương liên quan theo dõi vi c s d ng v n và c p phát v n c a d án. III. NGUYÊN T C C P PHÁT, NNH M C, ƠN GIÁ THANH TOÁN TRONG VI C S D NG V N VAY, V N VI N TR , V N I NG 3.1. Nguyên t c c p phát: 3.1.1. iv i u tư lâm sinh: - Khoán khoanh nuôi b o v r ng ư c c p phát hàng tháng - Tr ng r ng ư c c p phát thanh toán theo t ng giai o n k thu t h p lý, bao g m: . ChuNn b gi ng, phân bón và các i u ki n tr ng r ng. . Th c hi n tr ng r ng . Chăm sóc và b o v năm th nh t Vi c c p phát ư c th c hi n theo quy nh t i Quy t nh s 661/Q /TTg ngày 29/7/1998 c a Th tư ng Chính ph , d án ư c ng trư c 30% d toán ư c duy t. Khi ch d án th c hi n t ti n 50% ư c ng ti p 40%. Cu i năm sau khi có
 6. biên b n nghi m thu ư c phê duy t, C c u tư Phát tri n thanh toán kh i lư ng còn l i c a d toán. 3.1.2. i v i v n u tư h t ng, phúc l i công c ng ư c qu n lý c p phát theo i u l qu n lý TXDCB hi n hành. 3.1.3. i v i v n mang tính ch t s nghi p: - Ti n chi phí Ban Qu n lý d án, khuy n nông khuy n lâm th c hi n c p t m ng hàng tháng: H t tháng, ơn v ng ti n có trách nhi m thanh toán v i C c u tư Phát tri n s ti n ã ng theo úng d toán ư c c p có thNm quy n phê duy t và các ch hi n hành c a Nhà nư c. Sau khi ki m tra vi c thanh toán nói trên, C c u tư Phát tri n ng ti p ti n chi phí c a tháng sau. - Ti n chi cho công tác di, dãn dân c a d án ư c c p phát theo th c t s h di dân n vùng d án n m trong k ho ch năm ư c duy t. Các Ban Qu n lý d án ư c C c u tư Phát tri n ng trư c 50% ti n ư c duy t cho t ng t di dãn dân. Sau khi hoàn thành t di, dãn dân, các Ban Qu n lý d án có trách nhi m l p h sơ thanh toán có xác nh n c a cơ quan di dân t nh c p phát s ti n còn l i theo ch quy nh. 3.2. nh m c, ơn giá thanh toán 3.2.1. ào t o, h i th o trong nư c: M c chi bình quân không quá 200 USD/ngư i/tu n (bao g m chi tài li u, ăn , báo cáo viên...). 3.2.2. ào t o hu n luy n ngoài nư c: M c chi cho cán b tham gia ào t o, hu n luy n ngoài nư c ư c áp d ng theo Thông tư s 32 TC/TC N ngày 21/4/1995 và Thông tư s 44 TC/TC N ngày 21/5/1994 c a B Tài chính. 3.2.3. Chi cho chuyên gia tư v n: Vi c tuy n ch n chuyên gia c n th c hi n theo các quy nh trong nư c (Ngh nh 43/CP, Ngh nh 93/CP) và quy nh c a các nhà tài tr . H sơ chuyên gia tư v n (ngoài nư c và trong nư c) ph i ư c B NN PTNT phê duy t chính th c b ng văn b n. Chuyên gia tư v n trong nư c: các chuyên gia tư v n trong nư c c n ph i ư c tuy n ch n ch t ch căn c vào các yêu c u c th c a d án, chuyên môn nghi p v c a chuyên gia và các quy nh v tuy n ch n chuyên gia tư v n hi n hành. M c lương c a chuyên gia tư v n trong nư c ư c hư ng không quá 500 USD/tháng. 3.2.4. i v i các kh i lư ng XDCB: áp d ng các nh m c, ơn giá XDCB hi n hành.
 7. 3.2.5. i v i các kh i lư ng v lâm sinh như tr ng, chăm sóc b o v r ng ư c áp d ng theo các nh m c c a Nhà nư c như i v i các d án thu c chương trình 5 tri u ha r ng (theo Quy t nh s 661/Q /TTg ngày 29/7/1998 c a Th tư ng Chính ph ) và ư c i u ch nh tuỳ t ng th i i m. 3.2.6. i v i các kh i lư ng công vi c khác th c hi n theo các quy nh hi n hành. 3.2.7. Trư ng h p chưa có nh m c, ơn giá, áp d ng nh m c do B NN PTNT phê duy t i v i t ng trư ng h p c th trên cơ s có ý ki n tham gia c a B Tài chính và các cơ quan ch c năng liên quan khác. IV. LUÂN CHUY N V N NGOÀI NƯ C GI A CÁC C P 4.1. Rút v n t IDA thanh toán tr c ti p và th t c cam k t c bi t: Th t c này ư c th c hi n c p Trung ương. Căn c yêu c u thanh toán c a ngư i cung c p hàng hoá, d ch v , trên cơ s ki m tra, xác nh n yêu c u ã i u ki n thanh toán, Ban Qu n lý d án Trung ương chuNn b ơn xin rút t tài kho n vay, vi n tr và các tài li u c n thi t g i B Tài chính (V Tài chính i ngo i). H sơ thanh toán g m: - ơn xin rút v n theo m u - Công văn ngh rút v n - B n sao h p ng mua s m hàng hoá thi t b (ch g i 1 l n) - B n sao h p ng chuyên gia tư v n (ch g i 1 l n) - B n sao h p ng kinh t khác (ch g i 1 l n) - Các tài li u ch ng minh h p ng h p l (văn b n phê chuNn h p ng c a Chính ph ho c cơ quan có thNm quy n c a Chính ph , ý ki n c a IDA ho c k t qu xét th u i v i h p ng xây d ng và mua s m hàng hoá trên 150.000 USD và h p ng thuê chuyên gia có giá tr trên 100.000 USD i v i công ty và trên 50.000 USD i v i cá nhân) (ch g i 1 l n). - B o lãnh ngân hàng (B o lãnh t m ng và B o lãnh th c hi n h p ng) trong trư ng h p t m ng theo h p ng. - B n sao v n ơn (trư ng h p thanh toán tr c ti p giá tr hàng hoá) ho c Biên b n nghi m thu. Trong th i gian 5 ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ rút v n h p l , B Tài chính (V Tài chính i ngo i) xem xét ki m tra và có ý ki n b ng văn b n g i Ban Qu n lý d án Trung ương và Ngân hàng NN PTNT. Trên cơ s ý ki n ch p thu n b ng văn b n c a B Tài chính, trong th i gian t i a 2 ngày làm vi c, Ngân hàng NN PTNT ph i h p v i Ban Qu n lý d án Trung ương ký ơn xin rút v n g i IDA thanh toán cho ngư i th hư ng (nhà th u, nhà cung c p).
 8. Sau khi nh n ư c thông báo c a IDA v vi c ã thanh toán theo ơn rút v n, Ban Qu n lý d án Trung ương có trách nhi m thông báo cho B Tài chính (V Tài chính i ngo i) làm th t c h ch toán ngân sách (ghi thu vay n , vi n tr ; ghi chi cho B NN PTNT. Vi c luân chuy n ch ng t và m i quan h gi a các cơ quan trong thanh toán tr c ti p và cam k t c bi t ư c th hi n trong Ph l c 1 và Ph l c 2. 4.2. Rút v n v Tài kho n c bi t Vi c rút v n l n u v Tài kho n c bi t ư c th c hi n trên cơ s các Hi p nh ã có hi u l c, d toán ngân sách hàng năm ư c duy t và k ho ch rút v n ã ư c ăng ký c a d án. Vi c rút v n b sung Tài kho n c bi t ư c th c hi n trên cơ s d toán ngân sách hàng năm ư c duy t và k ho ch rút v n ã ư c ăng ký c a d án và các kho n chi tiêu h p l ã th c thanh toán t tài kho n c bi t c a d án. rút v n v Tài kho n c bi t, Ban Qu n lý d án chuNn b các tài li u - sau g i B Tài chính (V Tài chính i ngo i): - ơn xin rút v n theo m u c a IDA. - Công văn ngh rút v n. Trư ng h p rút v n b sung Tài kho n c bi t, Ban Qu n lý d án Trung ương g i thêm cho B Tài chính (V Tài chính i ngo i) các tài li u sau: - B ng kê chi tiêu do Ban Qu n lý d án Trung ương l p. - Các ch ng t thanh toán có xác nh n c a B Tài chính (C c u tư Phát tri n nơi c p v n). - i v i các kho n rút t tài kho n c bi t hoàn v n l i cho các C c u tư Phát tri n theo quy nh t i Ph n 5.3 dư i ây, không c n có xác nh n c a T ng c c u tư Phát tri n nhưng ph i kèm sao kê c a C c u tư Phát tri n nơi ng v n (b n sao). - B ng kê chi ti t vi c s d ng Tài kho n c bi t c a d án do Ngân hàng NN PTNT l p. Căn c Hi p nh vi n tr , d toán ngân sách ư c duy t và k ho ch rút v n ã ăng ký c a d án, trong th i gian 5 ngày làm vi c, B Tài chính xem xét có ý ki n b ng văn b n g i Ngân hàng NN PTNT và Ban Qu n lý d án Trung ương. Trên cơ s ý ki n ch p thu n b ng văn b n c a B Tài chính, trong th i gian không quá 2 ngày làm vi c, Ngân hàng NN PTNT ph i h p v i Ban Qu n lý d án Trung ương ký ơn rút v n g i IDA.
 9. Sau khi nh n ư c thông báo ti n ã chuy n vào Tài kho n c bi t c a d án, Ngân hàng NN PTNT thông báo ngay b ng văn b n cho B Tài chính (V Tài chính i ngo i, T ng c c u tư Phát tri n) và Ban Qu n lý d án Trung ương. Quy trình rút v n v Tài kho n c bi t ư c th hi n trong sơ t i Ph l c 3. V. TH C HI N C P PHÁT V N T TÀI KHO N C BI T C p phát v n t Tài kho n c bi t trên cơ s các kho n chi tiêu h p l : úng n i dung d án, có trong d toán ngân sách dư c duy t và k ho ch rút v n ã ư c ăng ký và úng ch , úng phân c p qu n lý và xét duy t chi c a d án. Vi c xác nh n các kho n thanh toán cho d án t i c p Trung ương (t Tài kho n c bi t thanh toán cho chi tiêu c a Ban Qu n lý d án Trung ương) s th c hi n qua C c u tư Phát tri n nơi Ban Qu n lý d án Trung ương m tài kho n. Vi c ki m tra và c p phát v n (k c v n i ng) cho d án t i c p a phương ư c th c hi n qua C c u tư Phát tri n t nh. 5.1. C p phát t i c p Trung ương. M i kho n thanh toán t Tài kho n c bi t u ph i tuân th theo t l v n nư c ngoài/v n trong nư c quy nh trong các Hi p nh vay và Hi p nh vi n tr . Trư ng h p phát hi n thanh toán không úng t l quy nh, B Tài chính s ình ch vi c rút v n b sung cho kho n chi ó. Căn c vào d toán ngân sách ư c duy t, k ho ch rút v n năm ã ư c ăng ký, k ho ch rút v n quý qua tài kho n c bi t ư c T ng c c u tư Phát tri n duy t, căn c vào kh i lư ng công vi c ã i u ki n thanh toán c a d án, Ban Qu n lý d án Trung ương ngh Ngân hàng NN PTNT thanh toán t Tài kho n c bi t (riêng i v i các tài kho n thanh toán l n cu i c a các h p ng ho c trư ng h p h p ng ư c thanh toán m t l n thì c n có s xác nh n trư c c a B Tài chính (C c u tư Phát tri n Hà N i). có cơ s b sung tài kho n c bi t, Ban Qu n lý d án Trung ương g i các tài li u sau cho C c u tư Phát tri n Hà N i xác nh n tính h p l c a các kho n chi t Tài kho n c bi t theo k ho ch nói chung: - Quy t nh trúng th u (ch g i 1 l n). - Các h p ng kinh t ký gi a Ban Qu n lý d án Trung ương v i các ơn v trúng th u ã ư c c p có thNm quy n phê duy t theo ch quy nh (ch g i 1 l n). - Các biên b n nghi m thu kh i lư ng hoàn thành gi a ch d án v i các nhà th u và các ch ng t khác liên quan. Trong vòng 5 ngày làm vi c, C c u tư Phát tri n Hà N i xem xét, thNm tra tính h p l c a t ng kho n chi và có công văn xác nh n g i Ban Qu n lý d án Trung ương.
 10. Quy trình chuy n v n thanh toán cho Ban Qu n lý d án Trung ương như mô t t i Ph l c 4. 5.2. C p phát t i a phương V n i ng trong k ho ch hàng năm ư c duy t và ư c T ng c c u tư Phát tri n thông báo cho các C c u tư Phát tri n ư c s d ng (i) c p v n i ng cho d án theo ti n công vi c và (ii) làm ngu n ng v n thanh toán ho c t m ng cho các ngh thanh toán ho c t m ng h p l c a các Ban Qu n lý d án t nh. Các ngh thanh toán ho c t m ng h p l c a d án là các ngh thanh toán ho c t m ng cho các ho t ng c a d án ư c th c hi n theo úng t tr ng ư c quy nh trong các Hi p nh, các th t c hi n hành c a IDA và c a Chính ph Vi t Nam, i u ki n thanh toán ho c t m ng ng th i áp d ng nguyên t c, nh m c c p phát quy nh trong Ph n III c a Thông tư này. C c u tư Phát tri n t nh căn c vào h n m c v n i ng hàng năm ư c thông báo c a d án t i t nh, th c hi n vi c thanh toán ho c t m ng cho các ngh thanh toán h p l c a Ban Qu n lý d án t nh. Sau khi thanh toán ho c t m ng cho d án, C c u tư Phát tri n t nh th c hi n các th t c hoàn v n i v i các ph n v n ã ng thanh toán ho c t m ng thay cho ph n v n nư c ngoài như quy nh t i Ph n 5.3 dư i ây. ư c c p v n, Ban Qu n lý d án t nh g i nC c u tư Phát tri n t nh các văn b n sau: - ngh thanh toán ho c t m ng v n có phân theo t l tài tr c a t ng ngu n tài tr . - K ho ch v n năm c a d án do cơ quan c p trên thông báo k c các ch tiêu tr ng, chăm sóc và b o v r ng ư c giao (ch g i 1 l n). - D toán, t ng d toán (k c b sung) ư c c p có thNm quy n phê duy t (1 l n) - Quy t nh trúng th u (g i 1 l n) - Các h p ng kinh t ký gi a Ban Qu n lý d án và các h (v v n u tư lâm sinh), v i các ơn v nh n th u ã ư c c p có thNm quy n phê duy t theo ch quy nh. - Các biên b n nghi m thu kh i lư ng hoàn thành gi a ch d án v i các h nh n khoán, các nhà th u và các ch ng t khác liên quan. Trong vòng 5 ngày làm vi c k t khi nh n h sơ h p l , C c u tư Phát tri n t nh có trách nhi m thNm nh, ki m tra kh i lư ng công vi c ho c kh i lư ng XDCB ã i u ki n c p v n ho c t m ng, th c hi n vi c thanh toán ho c t m ng cho Ban Qu n lý d án t nh theo úng ch quy nh. Quy trình c p phát t i c p a phương ư c th hi n trong sơ t i Ph l c 5. 5.3. Hoàn v n cho các C c u tư Phát tri n t nh
 11. 5.3.1. Sau khi c p phát v n i ng và ng v n nư c ngoài cho Ban Qu n lý d án t nh, (ho c t i a không quá 1 tháng trong trư ng h p d án có chi tiêu trong tháng), C c u tư Phát tri n t nh l p ngh hoàn v n g i Ban Qu n lý d án t nh, ng g i T ng c c u tư Phát tri n. ngh hoàn v n g i cho Ban Qu n lý d án t nh ư c g i kèm theo sao kê ng v n do C c u tư Phát tri n l p chi ti t theo t ng t ng v n, theo t ng h ng m c, s v n ng và t l tài tr . Trong vòng t i a 2 ngày làm vi c k t khi nh n ư c ngh hoàn v n và sao kê v n ã ng do C c u tư Phát tri n t nh l p, Ban Qu n lý d án t nh xem xét, xác nh n vi c ã ư c thanh toán ho c t m ng và g i Ban Qu n lý d án Trung ương ngh hoàn v n cho C c u tư Phát tri n t nh. Trong vòng t i a 2 ngày làm vi c k t khi nh n ư c ngh hoàn v n c a Ban Qu n lý d án t nh, Ban Qu n lý d án Trung ương l p ngh rút v n t Tài kho n c bi t c a d án g i Ngân hàng NN PTNT. Sau khi nh n ư c ngh rút v n c a Ban Qu n lý d án Trung ương, trong vòng t i a 2 ngày làm vi c, Ngân hàng NN PTNT chuy n ti n hoàn v n cho C c u tư Phát tri n t nh, ng th i thông báo l i cho Ban Qu n lý d án Trung ương và T ng c c u tư Phát tri n. Trong thông báo c n ghi rõ ngày chuy n ti n, s ti n chuy n và t giá chuy n i t i th i i m chuy n v n. Sau khi nh n ư c thông báo c a Ngân hàng NN PTNT, Ban Qu n lý d án Trung ương thông báo cho Ban Qu n lý d án t nh theo dõi vi c s d ng v n. V n hoàn tr cho C c u tư Phát tri n ư c s d ng làm m t trong các ngu n ng v n cho các t sau. Trư ng h p C c u tư không có ngu n ng v n ( i v i ph n v n nư c ngoài) cho Ban Qu n lý d án t nh, C c u tư Phát tri n có trách nhi m báo cáo v T ng c c u tư Phát tri n. i v i trư ng h p này, sau khi ki m tra kh i lư ng công vi c i u ki n thanh toán ho c i u ki n t m ng, C c u tư có văn b n xác nh n yêu c u thanh toán h p l và g i l i Ban Qu n lý d án t nh. Ban Qu n lý d án t nh g i ngh thanh toán có xác nh n c a C c u tư Phát tri n lên Ban Qu n lý d án Trung ương rút v n thanh toán t Tài kho n c bi t c a d án. Quy trình hoàn v n l i cho C c u tư Phát tri n t nh ư c th hi n trong Ph l c 5. M u sao kê ư c th hi n trong Ph l c 6. VI. C P PHÁT, THANH TOÁN V N I NG: 6.1. Trên cơ s k ho ch v n i ng năm (có phân b cho c p trung ương và c p a phương) ư c duy t c a d án, h th ng T ng c c u tư Phát tri n th c hi n vi c qu n lý và c p phát v n i ng theo ti n th c hi n d án, phù h p v i các quy nh hi n hành v qu n lý, c p phát v n u tư xây d ng cơ b n. VII. SAO KÊ C A NGÂN HÀNG NN PTNT, LÃI TI N G I:
 12. 7.1. Hàng tháng Ngân hàng NN PTNT ph i g i cho B Tài chính (V Tài chính i ngo i) sao kê Tài kho n c bi t c a d án t i Ngân hàng, th hi n s ti n rút v trong tháng; s s d ng chi ti t theo t ng l n s d ng và t giá; s dư cu i tháng. 7.2. i v i các kho n rút t Tài kho n c bi t hoàn v n cho các C c u tư Phát tri n t nh như quy nh t i Ph n 5.3, Ngân hàng NN PTNT c n ghi rõ trong sao kê s và ngày công văn ngh hoàn v n c a C c u tư Phát tri n a phương g i kèm công văn rút v n c a Ban Qu n lý d án Trung ương. 7.3. Trong khi kho n ti n vay trên Tài kho n c bi t chưa s d ng có phát sinh lãi ti n g i (lãi su t ti n g i không kỳ h n), ngày 5 hàng tháng Ngân hàng NN PTNT ph i n p toàn b ti n lãi phát sinh t Tài kho n c bi t vào Ngân sách Nhà nư c (tài kho n qu ngo i t t p trung c a Nhà nư c t i Ngân hàng Nhà nư c (S Giao d ch). S tài kho n 331.213.020.1. VIII. H CH TOÁN K TOÁN, KI M TRA, BÁO CÁO VÀ QUY T TOÁN: 8.1. H ch toán k toán: Các Ban Qu n lý d án th c hi n vi c h ch toán k toán, th ng kê theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c. Các C c u tư Phát tri n a phương th c hi n vi c h ch toán, th ng kê theo hư ng d n c a T ng c c u tư Phát tri n. 8.2. Ki m tra: Cơ quan qu n lý c p trên c a d án, cơ quan qu n lý ch c năng Trung ương, a phương, T ng c c u tư Phát tri n có trách nhi m ki m tra tình hình th c hi n k ho ch, ch qu n lý tài chính và th c t tri n khai c a d án và ph n ánh k p th i nh ng t n t i, vư ng m c trong quá trình qu n lý v i B Tài chính, B K ho ch u tư có bi n pháp gi i quy t. Nh ng sai ph m (n u có) ư c phát hi n trong quá trình thanh tra, ki m tra ư c x lý theo các quy nh hi n hành. Các kho n c p phát d án s d ng không úng m c ích, sai ch phát hi n qua thanh tra, ki m tra ư c thu h i và n p vào Ngân sách Nhà nư c. Hàng năm, Tài kho n c bi t, s sách và h sơ k toán c a d án ph i ư c cơ quan ki m toán c l p th c hi n ki m toán phù h p v i các quy nh c a Nhà nư c, các Hi p nh vay và Hi p nh vi n tr . Tài li u ki m toán s ư c g i cho B Tài chính và là m t trong nh ng căn c xem xét vi c rút v n b sung cho Tài kho n c bi t ho c rút v n t Tài kho n c bi t chi tr cũng như là căn c ánh giá vi c th c hi n d án. 8.3. Báo cáo: Hàng tháng, Ban Qu n lý d án t nh có trách nhi m l p và g i báo cáo th c hi n cho C c u tư Phát tri n t nh nơi c p v n ng th i g i Ban Qu n lý d án Trung ương.
 13. Các C c u tư Phát tri n t nh nơi c p v n có trách nhi m t ng h p báo cáo T ng c c u tư Phát tri n tình hình c p phát v n và ng v n t i a bàn. Hàng quý, trên cơ s báo cáo c a các C c u tư Phát tri n, T ng c c u tư Phát tri n t ng h p báo cáo B Tài chính. Hàng quý Ban Qu n lý d án Trung ương có trách nhi m báo cáo chi ti t v các kho n chi tiêu t Tài kho n c bi t theo m c ã ư c B Tài chính duy t cho B NN PTNT và cho B Tài chính (V Tài chính i ngo i, T ng c c u tư Phát tri n). Sáu tháng m t l n B NN PTNT có trách nhi m t ng h p báo cáo B Tài chính (V Tài chính i ngo i, T ng c c u tư Phát tri n), B K ho ch u tư, Ngân hàng Nhà nư c tình hình th c hi n các d án trong ó có D án b o v r ng và Phát tri n nông thôn, tình hình s d ng v n vay, v n vi n tr , v n i ng c a Chính ph . Hàng tháng, Ngân hàng NN PTNT có trách nhi m thông báo cho B Tài chính (V Tài chính i ngo i), Ngân hàng Nhà nư c (S Giao d ch) sao kê chi tiêu Tài kho n c bi t. Trong sao kê có nêu rõ s lãi phát sinh trong tháng và ngày chuy n tr lãi cho B Tài chính. Ban Qu n lý d án Trung ương hư ng d n chi ti t ch m u bi u báo cáo c a d án. 8.4. Quy t toán v n hàng năm và quy t toán khi k t thúc d án: Ban Qu n lý d án t i các a phương l p báo cáo quy t toán ph n chi t i a phương có xác nh n c a C c u tư Phát tri n t nh nơi c p phát v n báo cáo Ban Qu n lý d án Trung ương. Ban Qu n lý d án Trung ương l p báo cáo quy t toán ph n chi t i Trung ương có xác nh n c a cơ quan c p phát v n, ng th i t ng h p toàn b quy t toán c a d án trình B NN PTNT xem xét, phê duy t. B NN PTNT ch u trách nhi m quy t toán kinh phí th c hi n và quy t toán khi k t thúc d án v i B Tài chính. Ph n 4 I U KHO N THI HÀNH Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c Ban Qu n lý d án Trung ương, B NN PTNT, Ngân hàng NN PTNT và các cơ quan khác liên quan c n ph n nh k p th i B Tài chính nghiên c u, s a i và b sung./. Lê Th Băng Tâm ( ã ký)
 14. PH L C 1 THANH TOÁN TR C TI P 1. PMU trung ương ký h p ng v i nhà th u. Nhà th u th c hi n h p ng và ngh thanh toán. 2. PMU trung ương xem xét, ch p thu n thanh toán cho nhà th u và chuNn b các ơn rút v n và các ch ng t chuy n B Tài chính xem xét. 3. B Tài chính xem xét, có ý ki n ng ý Ngân hàng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ký ơn rút v n g i WB. 4. WB xem xét ơn rút v n và thanh toán cho nhà th u. IDA B Tài chính (V Tài chính i ngo i) Ngân hàng ngư i bán Ngân hàng ph c v (4) (5) (3) (2) (6)
 15. (4) (5) (3) (1) Nhà th u/Ngư i cung c p Ban qu n lý D án PH L C 2 THANH TOÁN THEO TH T C CAM K T C BI T (1) Ban Qu n lý d án ký h p ng v i nhà th u (2) Ban Qu n lý d án t p h p h sơ g i B Tài chính (3) B Tài chính xem xét và có ý ki n g i Ban Qu n lý d án và Ngân hàng ph c v . Căn c vào ý ki n ng ý c a B Tài chính, Ban Qu n lý d án ngh Ngân hàng ph c v m L/C và ký ơn ngh phát hành thư cam k t c bi t. (4) Căn c ý ki n c a B Tài chính, Ngân hàng ph c v m L/C và ký ơn ngh thư cam k t g i WB. (5) WB xem xét, phát hành thư cam k t và thông báo cho Ban Qu n lý d án, Ngân hàng ngư i bán. (6) WB thanh toán cho ngư i bán (ho c Ngân hàng ngư i bán) theo i u ki n h p ng. PH L C 3 RÚT V N BAN U VÀ B SUNG TÀI KHO N C BI T
 16. 1. PMU trung ương t p h p ch ng t ngh rút v n vào Tài kho n c bi t g i cho B Tài chính (V Tài chính i ngo i). 2. B Tài chính xem xét có ý ki n Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ký ơn rút v n g i WB. 3. WB xem xét và chuy n ti n vào Tài kho n c bi t (t i Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn). PH L C 4 RÚT V N T TÀI KHO N C BI T IDA (V n IDA/Hà Lan) Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn B Tài chính (V Tài chính i ngo i) T ng c c TPT PMU Trung ương (1) (4) (2) (3) (5)
 17. 1. ăng ký k ho ch rút v n năm (v n nư c ngoài, v n i ng) (BTC - V TC N) 2. ngh duy t k ho ch rút v n quý (TC TPT) 3. Nhà th u ngh thanh toán 4. BQLDATU xem xét trên cơ s k ho ch rút v n ư c duy t, ngh Ngân hàng NN PTNT thanh toán 5. Ngân hàng NN PTNT chuy n ti n thanh toán cho nhà th u. PH L C 5 C P PHÁT T I C P NA PHƯƠNG VÀ HOÀN V N CHO C C U TƯ T NH Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn B Tài chính (V Tài chính i ngo i) PMU Trung ương Nhà th u PMU Trung ương (1) (4) (2)
 18. (3) (7) (6) (5) 1. Nhà th u ngh thanh toán 2. BQLDA t nh xem xét, ngh C c u tư t nh thanh toán 3. C c u tư t nh thanh toán theo ngh c a BQLDA t nh 4. C c u tư t nh ngh BQLDA t nh hoàn v n 5. BQLDA t nh g i ngh hoàn v n cho Ban QLDA trung ương 6. BQLDATU ngh Ngân hàng NN PTNN chuy n v n hoàn v n cho C c u tư t nh 7. NN NN PTNT chuy n v n cho C c u tư t nh.
Đồng bộ tài khoản