Thông tư số 136/2009/TT-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
80
lượt xem
8
download

Thông tư số 136/2009/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 136/2009/TT-BTC về việc bổ sung, sửa đổi mục lục ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 136/2009/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T --------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------------- S : 136/2009/TT-BTC Hà N i, ngày 02 tháng 07 năm 2009 THÔNG TƯ B SUNG, S A I M C L C NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C Căn c Lu t Ngân sách Nhà nư c s 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002; Căn c Lu t Qu n lý thu s 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 và các Ngh nh c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t Qu n lý thu ; Căn c Ngh nh s 127/2008/N -CP ngày 12/12/2008 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t B o hi m xã h i v b o hi m th t nghi p; Căn c Ngh nh s 118/2008/N -CP ngày 27/11/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Căn c Quy t nh s 172/2008/Q -TTg ngày 19/12/2008 c a Th tư ng Chính ph v vi c b sung Quy t nh s 108/2007/Q -TTg ngày 17/7/2007 c a Th tư ng Chính ph phê duy t Chương trình m c tiêu qu c gia phòng, ch ng m t s b nh xã h i, b nh d ch nguy hi m và HIV/AIDS giai o n 2006 – 2010; B Tài chính b sung, s a i m c l c ngân sách nhà nư c ư c ban hành theo Quy t nh s 33/2008/Q -BTC ngày 02/6/2008 c a B trư ng B Tài chính như sau: I. B SUNG, S A I M C, TI U M C: i u 1. B sung M c 3950 “Thu v condensate theo hi p nh, h p ng” và các ti u m c c a M c 3950: 1. Ti u m c 3951 “Thu tài nguyên”; 2. Ti u m c 3952 “Thu thu nh p doanh nghi p”; 3. Ti u m c 3953 “Lãi ư c chia c a Chính ph Vi t Nam” 4. Ti u m c 3999 “Khác” i u 2. B sung ti u m c c a M c 6300 “Các kho n óng góp” Ti u m c 6304 “B o hi m th t nghi p” i u 3. B sung ti u m c c a M c 9400 “Chi phí khác”: 1. Ti u m c 9404 “Chi phí thNm tra và phê duy t quy t toán, chi phí ki m toán báo cáo quy t toán”.
  2. 2. Ti u m c 9449 “khác” i u 4. S a i mã s Kho n 611 “Ho t ng s n xu t s n phNm v t ch t và d ch v t tiêu dùng c a h gia ình” thành Kho n 621 “Ho t ng s n xu t s n phNm v t ch t và d ch v t tiêu dùng c a h gia ình”. II. B SUNG MÃ S CHƯƠNG TRÌNH M C TIÊU QU C GIA: i u 5. B sung mã s các d án c a Chương trình m c tiêu qu c gia phòng, ch ng m t s b nh xã h i, b nh d ch nguy hi m và HIV/AIDS giai o n 2006 – 2010 (mã s 0050): 1. D án phòng, ch ng s t xu t huy t: Mã s 0063; 2. D án phòng, ch ng b nh tăng huy t áp: Mã s 0064; 3. D án phòng, ch ng b nh ái tháo ư ng: Mã s 0065. i u 6. B sung mã s d án c a Chương trình 135 (mã s 0290): 1. Nhi m v truy n thông: Mã s 0296. 2. i v i nhi m v duy tu, b o dư ng các công trình hoàn thành, h ch toán vào mã s 0292 “Nhi m v phát tri n cơ s h t ng thi t y u các xã, thôn, b n c bi t khó khăn”. III. T CH C TH C HI N: i u 7. T ch c th c hi n: 1. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 45 ngày k t ngày ký và th c hi n t năm ngân sách 2009. 2. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, ngh các cơ quan, t ch c, cá nhân ph n ánh k p th i v B Tài chính nghiên c u, hư ng d n c th ./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Văn phòng TW và các Ban c a ng; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Chính ph ; - Vi n Ki m sát Nhân dân t i cao; - Tòa án nhân dân t i cao; Ph m S Danh - Ki m toán Nhà nư c; - Các b , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - Cơ quan TW các oàn th ; - UBND các t nh, TP tr c thu c TW; - S TC, C c Thu , C c H i quan, KBNN các t nh, thành ph tr c thu c TW; - C c Ki m tra văn b n – B Tư pháp; - Công báo;
  3. - Các Website Chính ph , B Tài chính; - Các ơn v thu c B Tài chính; - Lưu: VT, NSNN.
Đồng bộ tài khoản