Thông tư số 137/1998/TT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
67
lượt xem
4
download

Thông tư số 137/1998/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 137/1998/TT-BTC về việc tạm thời nhập khẩu hàng hoá bằng nguồn tiền viện trợ cho các dự án do các doanh nghiệp Việt Nam thực hiện do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 137/1998/TT-BTC

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 137/1998/TT-BTC Hà N i, ngày 19 tháng 10 năm 1998 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 137/1998/TT-BTC NGÀY 19 THÁNG 10 NĂM 1998 HƯ NG D N T M TH I VI C NH P KH U HÀNG HOÁ B NG NGU N TI N VI N TR CHO CÁC D ÁN DO CÁC DOANH NGHI P VI T NAM TH C HI N Căn c Ngh đ nh s 87/CP ngày 05-08-1997 c a Chính ph v vi c ban hành Quy ch qu n lý và s d ng ngu n H tr phát tri n chính th c; Căn c Quy t đ nh s 20 TC/KBNN ngày 17-01-1996 c a B Tài chính v vi c ban hành quy ch đ u th u mua s m đ dùng, trang thi t b , phương ti n làm vi c đ i v i các cơ quan Nhà nư c, l c lư ng vũ trang, đoàn th và doanh nghi p Nhà nư c; Đ qu n lý ch t ch , đúng ch đ và tránh l i d ng tr n l u thu trong vi c nh p hàng b ng ngu n ti n vi n tr cho các d án do các doanh nghi p Vi t Nam th c hi n, B Tài chính hư ng d n t m th i các th t c hành chính đ i v i vi c nh p kh u hàng hoá b ng ngu n ti n vi n tr cho các d án do các doanh nghi p Vi t Nam th c hi n như sau: I- NH NG QUY Đ NH CHUNG 1. Đ i tư ng áp d ng Thông tư này là các chương trình, d án vi n tr không hoàn l i đư c t ch c đ u th u mua s m trang thi t b t i Vi t Nam. 2. Vi n tr không hoàn l i là ngu n c a ngân sách Nhà nư c vì v y, vi c s d ng ti n vi n tr không hoàn l i đ nh p kh u các lo i trang thi t b cho các d án vi n tr ph i th c hi n theo các quy đ nh trong Văn ki n d án và th c hi n vi c đ u th u theo quy ch đ u th u mua s m đ dùng, trang thi t b , phương ti n làm vi c đ i v i các cơ quan Nhà nư c, l c lư ng vũ trang, đoàn th và doanh nghi p Nhà nư c ban hành kèm theo Quy t đ nh s 20 TC/KBNN ngày 17-01-1996 c a B trư ng B Tài chính và các quy đ nh t i Thông tư này. 3. V t tư, thi t b và các lo i hàng hoá nh p kh u b ng ngu n ti n vi n tr ph i phù h p v i Hi p đ nh, Văn ki n d án, chương trình đã đư c tho thu n và ký k t gi a Chính ph Vi t Nam và t ch c vi n tr . Đ i v i m t hàng ô tô, xe máy và các lo i hàng hoá h n ch nh p kh u khác ph i có ý ki n đ ng ý c a Th tư ng Chính ph phê duy t. II- NH NG QUY Đ NH C TH 1. Th c hi n đ u th u: Ngoài vi c th c hi n nh ng quy đ nh v Quy ch đ u th u mua s m đ dùng, trang thi t b , phương ti n làm vi c đ i v i các cơ quan Nhà nư c,
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. l c lư ng vũ trang, đoàn th và doanh nghi p Nhà nư c ban hành kèm theo Quy t đ nh s 20 TC/KBNN ngày 17-01-1996 c a B trư ng B Tài chính, vi c đ u th u nh p kh u v t tư, thi t b và các lo i hàng hoá nh p kh u b ng ngu n ti n vi n tr c n th c hi n các quy đ nh sau: * Đ i di n cơ quan tài chính c p kinh phí trong H i đ ng xét th u quy đ nh t i Đi u 4.1 Quy ch đ u th u kèm theo Quy t đ nh s 20 TC/KBNN ngày 17-01-1996 là đ i di n Ban qu n lý và ti p nh n vi n tr Qu c t - B Tài chính ho c V Tài chính k toán (hay V Tài v qu n tr ) c a cơ quan ch qu n c p B . * Khi thông báo đ u th u, ph i công b công khai, rõ ràng v m c giá đ t th u là giá không bao g m các lo i thu gián thu đ i v i lô hàng v t tư, thi t b nh p kh u đ th c hi n d án. 2. Trong quá trình nh p hàng: Ch d án có trách nhi m hư ng d n đơn v trúng th u th c hi n các quy đ nh sau đây: 2.1. Trư ng h p nh p hàng tr n gói cho các d án vi n tr : Trên các h sơ hàng hoá nh p kh u (g m hoá đơn thương m i, hoá đơn v n t i, phi u đóng gói, gi y ch ng nh n ngu n g c hàng hoá...) các doanh nghi p trúng th u ph i yêu c u nhà cung c p nư c ngoài ghi rõ là hàng nh p cho các d án vi n tr . C th : trong các h sơ này đ u ph i có m t m c riêng dùng đ thông báo (Notify) ghi rõ tên c a đơn v s d ng hàng hoá. 2.2. Trư ng h p hàng nh p cho các d án vi n tr đư c nh p kh u chung v i hàng kinh doanh bình thư ng khác: Đơn v trúng th u khi mua hàng t nư c ngoài c n yêu c u phía nhà cung c p l p riêng 2 hoá đơn thương m i cho ph n hàng nh p cho các d án vi n tr và ph n hàng kinh doanh bình thư ng. Trên hoá đơn thương m i cho ph n hàng nh p cho các d án vi n tr cũng ph i có m t m c riêng dùng đ thông báo (Notify) ghi rõ tên c a đơn v s d ng hàng hoá. 2.3. Trư ng h p nh p hàng theo ch đ nh th u theo yêu c u c a Nhà tài tr thì các doanh nghi p đư c ch đ nh th u khi nh p hàng cũng th c hi n các yêu c u t i đi m 2.1 và 2.2 nêu trên. 3. H sơ đ làm xác nh n hàng vi n tr : Ngoài các lo i gi y t đư c quy đ nh t i Thông tư 30 TC/VT ngày 12-06-1997 c a B Tài chính, đ đư c xác nh n hàng vi n tr ph i có các h sơ sau đây: - Biên b n v k t qu đ u th u và quy t đ nh công nh n đơn v trúng th u (n u có); - H p đ ng cung c p hàng hoá đư c ký k t gi a Ban qu n lý d án (ch d án) và đơn v trúng th u (giá b th u trong H p đ ng có ghi rõ không bao g m ti n thu gián thu ph i n p cho các lô hàng nh p kh u). - H p đ ng ngo i thương (n u nh p kh u tr c ti p) ho c H p đ ng u thác (n u u thác nh p kh u).
  3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Trư ng h p ch đ nh th u ch c n H p đ ng mua bán đư c ký k t gi a Ban qu n lý d án và đơn v đư c ch đ nh th u kèm theo công văn c a Ban qu n lý d án công nh n đơn v đư c ch đ nh th u. 4. L p t khai xác nh n hàng vi n tr : T khai xác nh n hàng vi n tr đư c l p vào ngày doanh nghi p nh p hàng nh n đư c các h sơ hàng hoá. Ch d án là ngư i ký b n kê khai xác nh n hàng vi n tr . III- ĐI U KHO N THI HÀNH Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, các B , ngành, đ a phương, đơn v , các ch d án c n ph n ánh k p th i v B Tài chính (Ban qu n lý và ti p nh n vi n tr Qu c t ) đ gi i quy t. Lê Th Băng Tâm (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản