Thông tư số 137/2009/TT-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
49
lượt xem
3
download

Thông tư số 137/2009/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 137/2009/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành để hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 33/2009/QĐ-TTg ngày 02/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 137/2009/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------------- S : 137/2009/TT-BTC Hà N i, ngày 03 tháng 07 năm 2009 THÔNG TƯ HƯ NG D N TH C HI N M T S I U C A QUY T NNH S 33/2009/Q - TTG NGÀY 02/3/2009 C A TH TƯ NG CHÍNH PH BAN HÀNH CƠ CH , CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH I V I KHU KINH T C A KH U Căn c Ngh nh s 29/2008/N -CP ngày 14/3/2008 c a Chính ph quy nh v khu công nghi p, khu ch xu t và khu kinh t ; Căn c Quy t nh s 33/2009/Q -TTg ngày 02/03/2009 c a Th tư ng Chính ph ban hành cơ ch , chính sách tài chính i v i khu kinh t c a kh u; Căn c Ngh nh s 118/2008/N -CP ngày 27/11/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; B Tài chính hư ng d n th c hi n m t s i u c a Quy t nh s 33/2009/Q -TTg ngày 02/3/2009 c a Th tư ng Chính ph ban hành cơ ch , chính sách tài chính i v i khu kinh t c a kh u (sau ây g i là Quy t nh s 33/2009/Q -TTg) như sau: i u 1. Danh m c hàng hóa ki m tra trư c khi hoàn thu giá tr gia tăng 1. Danh m c hàng hóa ki m tra trư c khi hoàn thu giá tr gia tăng áp d ng i v i hàng hóa, d ch v t các khu ch c năng khác trong khu kinh t c a khNu và hàng hóa, d ch v t n i a Vi t Nam ưa vào khu phi thu quan thu c khu kinh t c a khNu ư c áp d ng m c thu su t thu giá tr gia tăng là 0% ư c li t kê t i Ph l c I Thông tư này. 2. y ban nhân dân các t nh có khu kinh t c a khNu và khu phi thu quan thu c khu kinh t c a khNu (sau ây g i là khu kinh t c a khNu) thu c ph m vi i u ch nh c a Quy t nh s 33/2009/Q -TTg có trách nhi m: a) Ch o t ch c, th c hi n qu n lý, hoàn thu giá tr gia tăng các m t hàng trong Danh m c quy nh t i kho n 1 i u này theo quy nh c a pháp lu t v thu . b) ngh b ng văn b n v B Tài chính v vi c s a i, b sung Danh m c hàng hóa t n i a ưa vào tiêu th trong khu kinh t c a khNu th c hi n ki m tra trư c khi hoàn thu giá tr gia tăng quy nh t i kho n 1 i u này cho phù h p v i th c t t i khu kinh t c a khNu. i u 2. Thu các kho n phí, l phí 1. Các công vi c, d ch v có thu phí, l phí mà Ban Qu n lý khu kinh t c a khNu ư c y quy n th c hi n: Ban Qu n lý khu kinh t c a khNu thu, n p, qu n lý và s
  2. d ng ti n phí, l phí thu ư c theo quy nh t i văn b n do cơ quan có thNm quy n quy nh i v i t ng kho n phí, l phí ó. 2. Các công vi c, d ch v ư c y quy n th c hi n có thu phí, l phí n m trong Danh m c chi ti t phí, l phí ban hành kèm theo Ngh nh s 24/2006/N -CP ngày 06/3/2006 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 57/2002/N - CP ngày 03/6/2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh phí và l phí nhưng chưa có văn b n hư ng d n ho c ã có văn b n hư ng d n nhưng không phù h p v i i u ki n th c t t i khu kinh t c a khNu thì Ban Qu n lý khu kinh t c a khNu xây d ng án thu (bao g m c m c thu và n i dung qu n lý, s d ng ti n phí, l phí thu ư c theo n i dung hư ng d n t i Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 và Thông tư s 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 s a i, b sung Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n các quy nh pháp lu t v phí và l phí) g i cơ quan có thNm quy n xem xét, ban hành th c hi n. i u 3. Thu ti n s d ng công trình h t ng k thu t – xã h i, phí s d ng các công trình k t c u h t ng, công trình d ch v và ti n ích công c ng khác trong khu kinh t c a kh u 1. Ti n s d ng công trình h t ng k thu t - xã h i và phí s d ng các công trình k t c u h t ng, công trình d ch v và ti n ích công c ng khác trong khu kinh t c a khNu là kho n thu nh m bù p chi phí duy tu, b o dư ng, duy trì i u ki n ph c v ho c tái t o các công trình h t ng k thu t – xã h i, công trình d ch v và ti n ích công c ng ó. 2. Các nhà u tư có d án u tư s n xu t, kinh doanh trong khu kinh t c a khNu và có s d ng công trình h t ng k thu t – xã h i, công trình d ch v và ti n ích công c ng khác trong khu kinh t c a khNu là i tư ng n p ti n s d ng h t ng k thu t – xã h i và phí s d ng các công trình k t c u h t ng, công trình d ch v và ti n ích công c ng khác trong khu kinh t c a khNu. 3. M c thu ti n s d ng h t ng k thu t – xã h i và phí s d ng các công trình k t c u h t ng, công trình d ch v và ti n ích công c ng khác trong khu kinh t c a khNu ư c tính b ng t l ph n trăm trên m t trong các ch tiêu sau: a) T ng doanh thu xu t khNu; b) T ng doanh thu ho t ng s n xu t, d ch v ; c) T ng s ti n thuê l i t ã có cơ s h t ng. 4. M c thu ti n s d ng h t ng k thu t – xã h i và phí s d ng các công trình k t c u h t ng, công trình d ch v và ti n ích công c ng khác trong khu kinh t c a khNu quy nh t i kho n 3 i u này do: a) Doanh nghi p u tư kinh doanh k t c u h t ng k thu t – xã h i thu c khu kinh t c a khNu quy t nh i v i các công trình do mình u tư xây d ng;
  3. b) Ban Qu n lý khu kinh t c a khNu quy t nh i v i các công trình h t ng k thu t – xã h i chung trong khu kinh t c a khNu không do doanh nghi p u tư kinh doanh k t c u h t ng k thu t – xã h i u tư xây d ng. 5. Doanh nghi p u tư kinh doanh k t c u h t ng k thu t – xã h i thu c khu kinh t c a khNu ư c thu ti n s d ng h t ng và phí s d ng các công trình k t c u h t ng, công trình d ch v , ti n ích công c ng khác i v i các công trình do mình u tư xây d ng bù p chi phí duy tu, b o dư ng, duy trì i u ki n ph c v và tái t o các công trình h t ng k thu t – xã h i, công trình d ch v và ti n ích công c ng ó. Ban Qu n lý khu kinh t c a khNu thu ti n s d ng h t ng i v i các công trình h t ng k thu t – xã h i chung trong khu kinh t c a khNu (không do doanh nghi p u tư kinh doanh k t c u h t ng k thu t – xã h i u tư xây d ng) bù p chi phí duy tu, b o dư ng, duy trì i u ki n ph c v c a các công trình h t ng k thu t – xã h i này. 6. ơn v thu ti n s d ng h t ng k thu t – xã h i và phí s d ng các công trình k t c u h t ng, công trình d ch v và ti n ích công c ng khác trong khu kinh t c a khNu ư c qu n lý, s d ng toàn b s ti n thu ư c bù p chi phí theo hư ng d n t i kho n 5 i u này và th c hi n nghĩa v thu theo quy nh c a pháp lu t. Khi thu ti n s d ng h t ng k thu t – xã h i và phí s d ng các công trình k t c u h t ng, công trình d ch v , ti n ích công c ng khác, doanh nghi p u tư kinh doanh k t c u h t ng k thu t – xã h i và Ban Qu n lý khu kinh t ph i l p và giao hóa ơn cho ngư i n p; th c hi n h ch toán riêng và qu n lý, s d ng toàn b s ti n thu ư c theo quy nh c a pháp lu t. Hóa ơn thu ti n s d ng h t ng và phí s d ng các công trình k t c u h t ng, công trình d ch v , ti n ích công c ng khác do doanh nghi p u tư kinh doanh k t c u h t ng k thu t – xã h i và Ban Qu n lý khu kinh t c p cho ngư i n p là ch ng t h p l , ư c h ch toán vào chi phí s n xu t kinh doanh và ư c kh u tr thu giá tr gia tăng khi xác nh nghĩa v thu theo quy nh c a pháp lu t. i u 4. Hi u l c thi hành 1. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 45 ngày k t ngày ký. 2. Các chính sách tài chính không nêu t i Thông tư này ư c th c hi n theo các văn b n hư ng d n hi n hành trong t ng lĩnh v c (Danh m c các văn b n hư ng d n v chính sách thu , phí, l phí, ti n thuê t, ti n s d ng t liên quan n vi c tri n khai th c hi n Quy t nh s 33/2009/Q -TTg - Ph l c II). 3. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c ngh c a các t ch c, cá nhân có liên quan k p th i ph n ánh v B Tài chính s a i, b sung cho phù h p./.
  4. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Vi n ki m sát nhân dân t i cao; - Tòa án nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; Hoàng Anh Tu n - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BC Trung ương v phòng, ch ng tham nhũng; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - Phòng Thương m i và Công nghi p Vi t Nam (VCCI). - H i ng nhân dân, y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - S Tài chính, C c thu , Kho b c nhà nư c các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Công báo; Website Chính ph , Website B Tài chính; - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Các ơn v thu c B Tài chính; - Lưu: VT, CST (PXNK). PH L C I DANH M C HÀNG HÓA KI M TRA TRƯ C KHI HOÀN THU GIÁ TRN GIA TĂNG ÁP D NG I V I HÀNG HÓA, DNCH V T CÁC KHU CH C NĂNG KHÁC TRONG KHU KINH T C A KH U VÀ HÀNG HÓA, DNCH V T N I NA VI T NAM ƯA VÀO KHU PHI THU QUAN THU C KHU KINH T C A KH U Ư C ÁP D NG M C THU SU T THU GIÁ TRN GIA TĂNG LÀ 0% (Ban hành kèm theo Thông tư s 137/2009/TT-BTC ngày 03 tháng 7 năm 2009 c a B Tài chính) TT Tên hàng hóa, d ch v 1 Bia các lo i 2 Nư c gi i khát, rư u và th c u ng có c n 3 Thu c lá i u 4 Xe g n máy 5 Xà phòng, d u g i u, d u t m, kem ánh răng 6 S a các lo i, b t dinh dư ng, d u ăn các lo i 7 Mỳ, mi n, cháo, ph ăn li n 8 Bánh k o các lo i 9 i n tho i di ng, th cào i n tho i di ng 10 Gaz s d ng cho các lo i thi t b l nh PH L C II
  5. DANH M C CÁC VĂN B N HƯ NG D N V CHÍNH SÁCH THU , PHÍ, L PHÍ, TI N THUÊ T, TI N S D NG T LIÊN QUAN N VI C TRI N KHAI TH C HI N QUY T NNH S 33/2009/Q -TTG (Ban hành kèm theo Thông tư s 137/2009/TT-BTC ngày 03 tháng 7 năm 2009 c a B Tài chính) TT Văn b n hư ng d n I Ưu ãi v thu thu nh p doanh nghi p Thông tư s 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 c a B Tài chính hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t thu thu nh p doanh nghi p s 14/2008/QH12 và hư ng d n thi hành Ngh nh s 124/2008/N -CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t thu thu nh p doanh nghi p. II Ưu ãi v thu thu nh p cá nhân Thông tư c a B Tài chính hư ng d n thi hành kho n 5 i u 16 Ngh nh s 29/2008/N -CP ngày 14/3/2008 c a Chính ph quy nh v khu công nghi p, khu ch xu t và khu kinh t . III Ưu ãi v thu giá tr gia tăng Thông tư s 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 c a B Tài chính hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Thu giá tr gia tăng và hư ng d n thi hành Ngh nh s 123/2008/N -CP ngày 08/12/2008 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Thu giá tr gia tăng IV Ưu ãi v thu tiêu th c bi t Thông tư s 64/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009 c a B Tài chính hư ng d n thi hành Ngh nh s 26/2009/N -CP ngày 16/3/2009 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t Thu tiêu th c bi t V Ưu ãi v thu xu t kh u, thu nh p kh u Thông tư s 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 c a B Tài chính hư ng d n v th t c h i quan; ki m tra, giám sát h i quan; thu xu t khNu, thu nh p khNu và qu n lý thu i v i hàng hóa xu t khNu, nh p khNu (thay th Thông tư s 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 hư ng d n v th t c h i quan, ki m tra, giám sát h i quan, Thông tư s 114/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 hư ng d n v ki m tra sau thông quan i v i hàng hóa xu t khNu, nh p khNu, Thông tư s 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 hư ng d n thi hành thu xu t khNu, thu nh p khNu, qu n lý thu i v i hàng hóa xu t khNu, nh p khNu, Thông tư s 05/2009/TT-BTC ngày 13/01/2009 hư ng d n m t s n i dung v th t c h i quan, thu xu t khNu, thu nh p khNu và qu n lý thu i v i hàng hóa xu t khNu, nh p khNu theo Ngh quy t s 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 c a Chính ph ). VI Ưu ãi v ti n thuê t, thuê m t nư c 1 Thông tư s 120/2005/TT-BTC ngày 30/12/2005 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh nh s 142/2005/N -CP ngày 14/11/2005 c a Chính ph v thu ti n thuê t, thuê m t nư c.
  6. 2 Thông tư s 141/2007/TT-BTC ngày 30/11/2007 c a B Tài chính hư ng d n s a i, b sung Thông tư s 120/2005/TT-BTC ngày 30/12/2005 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh nh s 142/2005/N -CP ngày 14/11/2005 c a Chính ph v thu ti n thuê t, thuê m t nư c. VII Ưu ãi v thu ti n s d ng t Thông tư s 117/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh nh s 198/2004/N -CP ngày 03/12/2004 c a Chính ph v thu ti n s d ng t. VIII V chính sách phí, l phí 1 V phí thNm nh u tư và l phí c p gi y ăng ký kinh doanh, phí cung c p thông tin v ăng ký kinh doanh a) Thông tư s 109/2000/TT-BTC ngày 13/11/2000 c a B Tài chính hư ng d n ch thu, n p và s d ng l phí thNm nh u tư b) Thông tư s 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 c a B Tài chính hư ng d n v phí và l phí thu c thNm quy n quy t nh c a H i ng nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (th c hi n theo quy nh t i i m b.6, kho n 4, m c III, hư ng d n v l phí c p gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh, cung c p thông tin v ăng ký kinh doanh) 2 V phí, l phí liên quan n c p, c p l i, s a i, b sung và gia h n gi y phép thành l p văn phòng i di n c a t ch c và thương nhân nư c ngoài a) Thông tư s 73/1999/TT-BTC ngày 14/6/1999 c a B Tài chính hư ng d n thu l phí c p gi p phép t văn phòng i di n thư ng trú c a t ch c kinh t nư c ngoài t i Vi t Nam. b) Thông tư s 111/2000/TT-BTC ngày 21/11/2000 c a B Tài chính hư ng d n ch qu n lý, s d ng ti n thu l phí h n ng ch v xu t khNu hàng d t, may vào th trư ng có h n ng ch EU và Canada; L phí c p gi y phép t văn phòng i di n thư ng trú c a các t ch c kinh t nư c ngoài t i Vi t Nam. 3 V phí, l phí liên quan n c p, c p l i, gia h n, thu h i gi y phép lao ng cho ngư i nư c ngoài, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài làm vi c trong khu kinh t c a khNu Thông tư s 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 c a B Tài chính hư ng d n v phí và l phí thu c thNm quy n quy t nh c a H i ng nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (th c hi n theo quy nh t i i m b.2, kho n 4, m c III v l phí c p gi y phép lao ng cho ngư i nư c ngoài làm vi c t i Vi t Nam, bao g m c vi c c p m i, c p l i và gia h n gi y phép lao ng). 4 Phí, l phí liên quan n c p các lo i gi y ch ng nh n xu t x hàng hóa Thông tư s 37/2009/TT-BTC ngày 26/02/2009 c a B Tài chính hư ng d n v vi c không thu phí ch ng nh n xu t x hàng hóa (C/O) k t ngày 01/3/2009. 5 Phí, l phí liên quan n xác nh n h p ng, văn b n v b t ng s n
  7. a) Thông tư liên t ch s 91/2008/TT-BTC ngày 17/10/2008 c a B Tài chính và B Tư pháp hư ng d n v m c thu, ch thu, n p, qu n lý và s d ng phí công ch ng. b) Thông tư liên t ch s 92/2008/TT-BTC ngày 17/10/2008 c a B Tài chính và B Tư pháp hư ng d n v m c thu, ch thu, n p, qu n lý và s d ng l phí c p b n sao, l phí ch ng th c. 6 Phí, l phí liên quan n thNm nh và phê duy t báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng i v i d án u tư thu c thNm quy n quy t nh c a y ban nhân dân c p t nh Thông tư s 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 c a B Tài chính hư ng d n v phí và l phí thu c thNm quy n quy t nh c a H i ng nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (th c hi n theo quy nh t i i m a.15, kho n 4, m c III v phí thNm nh báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng)
Đồng bộ tài khoản