intTypePromotion=3

Thông tư số 139/2007/TT-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
99
lượt xem
6
download

Thông tư số 139/2007/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 139/2007/TT-BTC về việc hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính của Quỹ đầu tư phát triển địa phương do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 139/2007/TT-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ***** c l p - T do - H nh phúc ******* S : 139/2007/TT-BTC Hà N i, ngày 29 tháng 11 năm 2007 THÔNG TƯ HƯ NG D N CƠ CH QU N LÝ TÀI CHÍNH C A QU U TƯ PHÁT TRI N NA PHƯƠNG Thi hành Ngh nh s 138/2007/N -CP ngày 28/08/2007 c a Chính ph v t ch c và ho t ng c a Qu u tư phát tri n a phương (sau ây g i t t là Ngh nh 138/2007/N -CP), B Tài chính hư ng d n cơ ch qu n lý tài chính c a Qu u tư phát tri n a phương như sau: I - QUY NNH CHUNG 1. Qu u tư phát tri n a phương (sau ây g i t t là Qu ) là t ch c tài chính nhà nư c c a a phương th c hi n ch c năng u tư tài chính và u tư phát tri n. 2. Qu có tư cách pháp nhân, có b máy ho t ng c l p, có v n i u l , có b ng cân i k toán riêng, có con d u, ư c m tài kho n t i Kho b c Nhà nư c và các ngân hàng thương m i thành l p và ho t ng t i Vi t Nam. 3. Ho t ng c a Qu th c hi n theo nguyên t c t ch v tài chính, b o toàn và phát tri n v n, t bù p chi phí và t ch u r i ro. 4. Qu ch u trách nhi m h u h n trong ph m vi ngu n v n ch s h u c a Qu . 5. B Tài chính th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c v tài chính; giám sát, ki m tra, thanh tra ho t ng c a Qu . 6. U ban nhân dân c p t nh quy t nh vi c thành l p Qu và các v n khác thu c thNm quy n. II - QU N LÝ VÀ S D NG V N, TÀI S N 1. V n i u l : 1.1 V n i u l là s v n ghi t i i u l v t ch c và ho t ng c a Qu . V n i u l th c có là s v n i u l th c góp ph n ánh trên s sách k toán c a Qu . 1.2 Trong su t th i gian ho t ng, Qu ph i duy trì m c v n i u l th c có không th p hơn 100 (m t trăm) t ng. i v i các Qu hi n ang ho t ng có v n i u l th c có dư i 100 t ng, ph i th c hi n b sung v n i u l theo quy nh t i kho n 2, i u 43 Ngh nh 138/2007/N -CP.
 2. 1.3 Vi c thay i v n i u l c a Qu th c hi n theo quy nh t i kho n 2, i u 26 Ngh nh 138/2007/N -CP. 2. Vi c huy ng v n; gi i h n huy ng v n c a Qu th c hi n theo quy nh t i i u 27 và i u 28 Ngh nh 138/2007/N -CP. Qu không ư c huy ng các ngu n v n ng n h n th c hi n ho t ng. Qu có trách nhi m hoàn tr y , úng h n n g c và n lãi i v i t t c các kho n v n Qu huy ng ư c t t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c. 3. Qu th c hi n qu n lý, s d ng, h ch toán, theo dõi các kho n v n nh n u thác tách b ch v i ngu n v n ho t ng c a Qu . 4. Vi c s d ng các ngu n v n c a Qu ph i m b o các nguyên t c sau: 4.1 úng m c ích, úng i tư ng và có hi u qu ; 4.2 Thu h i y , úng h n n g c và n lãi m b o hoàn v n; 4.3 áp ng yêu c u thanh toán thư ng xuyên c a Qu . 5. Qu n lý ho t ng s d ng v n: 5.1 Ho t ng u tư tr c ti p, cho vay u tư, góp v n thành l p t ch c kinh t (sau ây g i t t là doanh nghi p) th c hi n theo quy nh t i các i u t i u6 n i u 22 Ngh nh 138/2007/N -CP. 5.2 Phân c p gi a H i ng qu n lý Qu và Giám c Qu v thNm quy n quy t nh u tư tr c ti p, cho vay u tư, góp v n thành l p doanh nghi p ph i ư c quy nh c th t i i u l v t ch c và ho t ng c a Qu và phù h p v i quy nh t i các i u 10, i u 13 và i u 22 Ngh nh 138/2007/N -CP. 5.3 Gi i h n u tư tr c ti p, cho vay u tư, góp v n thành l p doanh nghi p th c hi n theo quy nh t i i u 25 Ngh nh 138/2007/N -CP. 5.4 Căn c quy mô, ph m vi ho t ng c a Qu , Giám c Qu xây d ng Quy ch u tư tr c ti p, Quy ch cho vay u tư, Quy ch góp v n thành l p doanh nghi p, Quy ch qu n lý r i ro, Quy ch thNm nh d án, Quy ch huy ng v n, Quy ch b o m ti n vay... trình H i ng qu n lý Qu phê duy t làm căn c tri n khai ho t ng. 6. Qu n lý ph n v n góp c a Qu vào doanh nghi p: 6.1 Qu th c hi n quy n, nghĩa v c a c ông, thành viên góp v n thông qua i di n c a Qu t i các doanh nghi p mà Qu góp v n thành l p theo quy nh c a pháp lu t và i u l c a doanh nghi p. 6.2 Vi c c i di n ph n v n góp c a Qu t i doanh nghi p ư c th c hi n phù h p v i quy mô v n góp c a Qu t i doanh nghi p ó.
 3. 6.3 Ch t ch H i ng qu n lý Qu quy t nh c Giám c, Phó Giám c Qu và c p tương ương làm i di n ph n v n góp c a Qu t i doanh nghi p. Giám c Qu quy t nh c các ch c danh khác i di n ph n v n góp c a Qu t i doanh nghi p và ch u trách nhi m v quy t nh c a mình trư c H i ng qu n lý Qu và U ban nhân dân c p t nh. 6.4 Tiêu chuNn; quy n và nghĩa v ; ch ti n lương, thư ng và quy n l i c a ngư i ư cc i di n ph n v n góp c a Qu t i doanh nghi p th c hi n theo quy nh hi n hành c a Chính ph v Quy ch qu n lý tài chính c a công ty nhà nư c và qu n lý v n u tư vào doanh nghi p khác và các văn b n hư ng d n có liên quan. 6.5 Qu có th chuy n như ng m t ph n ho c toàn b s v n ã góp vào doanh nghi p và các quy n có ư c t ph n v n ã góp thu h i v n. Vi c chuy n như ng th c hi n theo Quy ch góp v n thành l p doanh nghi p, i u l c a doanh nghi p mà Qu góp v n và các quy nh c a pháp lu t. Giá chuy n như ng th c hi n theo giá th trư ng t i th i i m chuy n như ng. C p nào quy t nh vi c góp v n thì quy t nh vi c chuy n như ng ph n v n góp c a Qu và ch u trách nhi m v quy t nh c a mình. 7. Qu có trách nhi m th c hi n các bi n pháp b o toàn v n, bao g m: 7.1 Qu n lý, s d ng v n, tài s n theo quy nh c a pháp lu t. 7.2 Mua b o hi m tài s n, b o hi m r i ro nghi p v và các lo i b o hi m khác theo quy nh c a pháp lu t. 7.3 Trích l p các kho n d phòng sau vào chi phí ho t ng: a) D phòng r i ro i v i ho t ng cho vay u tư: th c hi n theo quy nh t i i u 18 Ngh nh 138/2007/N -CP; b) D phòng gi m giá hàng t n kho; d phòng các kho n ph i thu khó òi (bao g m lãi cho vay); d phòng b o hành s n phNm, hàng hoá, công trình xây l p; d phòng t n th t các kho n u tư tài chính: th c hi n theo quy nh hi n hành áp d ng cho doanh nghi p; c) D phòng tr c p m t vi c làm, thôi vi c: th c hi n theo quy nh hi n hành áp d ng cho doanh nghi p. 7.4 Các bi n pháp khác v b o toàn v n theo quy nh c a pháp lu t. 8. Ho t ng u tư, mua s m và qu n lý tài s n c nh th c hi n như sau: 8.1 V n u tư xây d ng m i, mua s m và s a ch a tài s n c nh c a Qu ư c hình thành t các ngu n sau: a) V n ch s h u: Qu ư c s d ng t i a 10% v n ch s h u (bao g m v n i u l th c có và các kho n ti n th c thu theo quy nh t i i m b, kho n 1, i u 26 Ngh nh 138/2007/N -CP) u tư xây d ng m i, mua s m và s a ch a tài s n c nh;
 4. b) Ngu n tài tr , vi n tr c a các t ch c trong và ngoài nư c theo các d án tài tr . 8.2 Giám c Qu xây d ng quy ch u tư xây d ng, mua s m và qu n lý tài s n c nh trình H i ng qu n lý Qu ban hành theo nguyên t c quy nh rõ thNm quy n quy t nh u tư, mua s m, s a ch a, qu n lý và s d ng tài s n c nh c a Qu . 8.3 Trình t , th t c u tư xây d ng, mua s m và s a ch a tài s n c nh th c hi n theo quy nh pháp lu t v qu n lý u tư, xây d ng. 8.4 Ch qu n lý, s d ng và kh u hao tài s n c nh th c hi n theo quy nh áp d ng cho công ty nhà nư c. 9. Qu ư c cho thuê, th ch p, c m c tài s n thu c s h u c a Qu theo qui nh c a B lu t Dân s và các quy nh khác c a pháp lu t theo nguyên t c có hi u qu , b o toàn và phát tri n v n. 10. Ho t ng như ng bán, thanh lý tài s n th c hi n như sau: 10.1 Qu ư c như ng bán tài s n thu h i v n s d ng cho m c ích kinh doanh có hi u qu hơn. 10.2 Qu ư c thanh lý nh ng tài s n: kém, m t phNm ch t; ã hư h ng không có kh năng ph c h i; l c h u k thu t không có nhu c u s d ng ho c không s d ng ư c và không th như ng bán nguyên tr ng. 10.3 Vi c như ng bán, thanh lý tài s n th c hi n theo qui nh c a pháp lu t áp d ng cho công ty nhà nư c. 10.4 Kho n chênh l ch gi a s ti n thu ư c do như ng bán, thanh lý tài s n v i giá tr còn l i c a tài s n như ng bán, thanh lý và chi phí như ng bán, thanh lý tài s n ư c h ch toán vào k t qu ho t ng kinh doanh c a Qu . 11. Khi x y ra t n th t v n, tài s n, Qu ph i k p th i xác nh rõ nguyên nhân, m c t n th t và l p phương án x lý: 11.1 Trư ng h p t n th t do nguyên nhân ch quan c a cá nhân, t p th , cá nhân, t p th gây ra t n th t tài s n ph i b i thư ng. H i ng qu n lý Qu quy t nh m c b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t. 11.2 N u tài s n ã mua b o hi m thì x lý theo h p ng b o hi m. 11.3 S d ng các kho n d phòng ư c trích l p trong chi phí bù p theo quy nh c a pháp lu t. 11.4 Trư ng h p giá tr t n th t l n hơn t ng m c b i thư ng và d phòng ã ư c trích l p quy nh t i các i m 11.1, i m 11.2 và i m 11.3 nêu trên, ph n chênh l ch ư c bù p t qu d phòng tài chính. N u qu d phòng tài chính không bù p thì ph n thi u ư c h ch toán vào chi phí khác trong kỳ.
 5. 12. Qu th c hi n vi c ki m kê, ánh giá l i tài s n theo quy nh áp d ng cho công ty nhà nư c. III - QU N LÝ DOANH THU, CHI PHÍ 1. Doanh thu c a Qu là toàn b s ti n ph i thu phát sinh trong kỳ t các ho t ng kinh doanh c a Qu phù h p v i chuNn m c k toán doanh thu và thu nh p khác do B Tài chính ban hành, bao g m: 1.1 Thu ho t ng nghi p v : a) Thu t ho t ng u tư tr c ti p; b) Thu lãi cho vay; c) Thu t ho t ng góp v n thành l p doanh nghi p; d) Thu t ho t ng chuy n như ng d án; ) Thu phí nh n u thác theo h p ng u thác; e) Thu t ho t ng phát hành trái phi u huy ng v n cho ngân sách a phương theo u quy n c a U ban nhân dân c p t nh; g) Thu t ho t ng kinh doanh khác. 1.2 Thu t ho t ng tài chính: a) Thu lãi ti n g i; b) Thu t ho t ng cho thuê tài s n; c) Thu chênh l ch t giá (n u có); d) Thu nh p t ho t ng tài chính khác. 1.3 Thu nh p khác: a) Thu t thanh lý, như ng bán tài s n; b) Thu chênh l ch do ánh giá l i tài s n th ch p, tài s n hình thành t v n vay c a Qu khi ch u tư không tr ư c n ; c) Thu b o hi m n bù t n th t, tài s n; thu n ã xoá nay thu h i ư c; d) Thu ph t vi ph m h p ng kinh t ; ) Các kho n thu h p pháp khác.
 6. 1.4 Các kho n thu phát sinh trong kỳ ph i có hoá ơn ho c ch ng t h p pháp và ph i ư c h ch toán y vào doanh thu. 1.5 i v i lãi cho vay u tư ã ghi vào doanh thu nhưng n h n không thu ư c mà tiêu chuNn là n ph i thu khó òi thì ph i l p d phòng và ghi vào chi phí, không ư c ghi gi m doanh thu. 2. Chi phí ho t ng c a Qu là các kho n chi phí phát sinh trong kỳ liên quan n ho t ng c a Qu , bao g m: 2.1 Chi phí ho t ng nghi p v : a) Chi tr lãi các kho n huy ng; b) Chi phí liên quan n vi c góp v n thành l p t ch c kinh t (n u có); c) Chi tr phí d ch v u thác theo h p ng u thác; d) Chi phí cho vi c huy ng v n; ) Chi phí d ch v , hoa h ng môi gi i theo quy nh hi n hành; e) Chi phí phát sinh trong vi c thNm nh u tư, cho vay, ki m tra, thu h i n c a các d án u tư ho c các i tư ng ư c Qu cho vay v n u tư; g) Chi phí thuê tư v n, ki m toán; h) Trích l p các kho n d phòng theo quy nh t i i m 7.3, kho n 7, m c II Thông tư này; i) Chi mua b o hi m tài s n, b o hi m r i ro nghi p v và các lo i b o hi m khác theo quy nh c a pháp lu t; k) Trích kh u hao tài s n c nh; l) Chi bù p t n th t tài s n theo quy nh; m) Chi chênh l ch t giá (n u có); n) Các chi phí ho t ng khác. 2.2 Chi phí qu n lý: a) Ti n lương, ti n công và chi phí có tính ch t lương theo quy nh áp d ng cho công ty nhà nư c; b) Trích b o hi m xã h i, b o hi m y t , kinh phí công oàn; c) Chi mua s m công c lao ng và phương ti n làm vi c;
 7. d) Chi tr ti n thuê tr s làm vi c và thuê tài s n c nh khác (n u có); ) Chi ào t o, t p hu n nghi p v , chi nghiên c u khoa h c, nghiên c u im i công ngh , nâng cao năng l c qu n lý; e) Chi trang ph c, phương ti n b o h lao ng; g) Chi ăn gi a ca: m c chi m i ngư i không vư t quá m c lương t i thi u Nhà nư c quy nh cho công ch c; h) Chi theo ch quy nh i v i lao ng n ; i) Chi tr c p thôi vi c, m t vi c cho ngư i lao ng; k) Chi l tân, khánh ti t, tuyên truy n, qu ng cáo, ti p th , i ngo i, h i h p; l) Các kho n d ch v mua ngoài khác như: chi thuê s a ch a tài s n c nh, v n chuy n, i n nư c, i n tho i, v sinh, văn phòng phNm, công c lao ng, phòng cháy ch a cháy, công tác phí, và các d ch v khác; m) Chi ph c p cho các thành viên kiêm nhi m c a H i ng qu n lý và các ch c danh kiêm nhi m khác; chi thuê chuyên gia trong và ngoài nư c (n u có); n) Các chi phí qu n lý khác theo quy nh c a pháp lu t. 2.3 Chi phí khác: a) Chi như ng bán, thanh lý tài s n; b) Chi phí kh u hao tài s n c nh chưa c n dùng, không c n dùng, ch thanh lý; c) Chi ti n ph t do vi ph m h p ng kinh t ; d) Chi x lý t n th t tài s n còn l i sau khi ã bù p b ng các ngu n khác quy nh t i i m 11.4, kho n 11, m c II c a Thông tư này; ) Các kho n chi phí khác. Các chi phí nêu t i các i m 2.1, 2.2 và 2.3 c a kho n này ư c th c hi n theo quy nh áp d ng cho công ty nhà nư c. Trư ng h p pháp lu t chưa quy nh thì giám c Qu xây d ng tiêu chuNn, nh m c cho phù h p, trình H i ng qu n lý Qu ban hành th c hi n. 3. Nguyên t c qu n lý thu, chi tài chính c a Qu : 3.1 Qu th c hi n h ch toán các kho n thu, chi theo danh m c nêu t i các kho n 1 và 2 m c III Thông tư này và trên cơ s các ch ng t h p pháp. Các ho t ng kinh t ph i ư c ph n ánh trên s k toán và báo cáo quy t toán b ng ng Vi t Nam. Trư ng h p có các ho t ng kinh t phát sinh b ng ngo i t thì ph i quy i ra ng Vi t Nam theo quy nh c a B Tài chính.
 8. 3.2 Qu có trách nhi m th c hi n thu úng, thu và k p th i các kho n thu phát sinh trong quá trình ho t ng h ch toán y vào doanh thu c a Qu ; không ư c các kho n thu ngoài s k toán ho c không h ch toán vào doanh thu. 3.3 Qu ư c chi cho ho t ng c a Qu theo quy nh sau: a) Các kho n chi nghi p v : theo s phát sinh trong kỳ c a các kho n chi quy nh i m 2.1, kho n 2, m c III Thông tư này; b) Các kho n chi qu n lý: - Giám c Qu xây d ng các nh m c kinh t - k thu t, nh m c chi phí gián ti p, quy ch tr lương trên cơ s g n v i hi u qu trình H i ng qu n lý Qu ban hành làm căn c i u hành ho t ng c a Qu . - i v i nh ng kho n chi không úng ch , cá nhân quy t nh chi ph i ch u trách nhi m b i hoàn; các kho n chi vư t các nh m c ư c duy t ph i xác nh rõ trách nhi m và có phương án trình U ban nhân dân c p t nh x lý. 3.4 Qu không ư c h ch toán vào chi phí các kho n sau: a) Các kho n chi vư t nh m c Nhà nư c quy nh; b) Các kho n thi t h i ã ư c Nhà nư c h tr ho c cơ quan b o hi m, bên gây thi t h i b i thư ng; c) Các kho n thu c n i dung chi c a qu khen thư ng, phúc l i như: chi ti n thư ng, tr c p khó khăn, chi ng h các t ch c oàn th xã h i, cơ quan, a phương khác; d) Các kho n chi do vi ph m hành chính, ph t vi ph m ch tài chính; ) Các kho n chi u tư xây d ng cơ b n, mua s m tài s n c nh; e) Các kho n chi thu c các ngu n kinh phí ài th . 4. Phân ph i chênh l ch thu chi c a Qu th c hi n như sau: 4.1 Xác nh chênh l ch thu chi và phân ph i chênh l ch thu chi th c hi n theo quy nh t i kho n 5, i u 40, Ngh nh 138/2007/N -CP. 4.2 H i ng qu n lý Qu quy t nh t l trích c th vào qu u tư phát tri n; trình U ban nhân dân c p t nh quy t nh b sung v n i u l c a Qu t qu u tư phát tri n . 4.3 U ban nhân dân c p t nh quy t nh t l trích c th vào qu thư ng Ban qu n lý i u hành Qu , quy t nh m c thư ng c th cho H i ng qu n lý và Ban Giám c Qu trên cơ s hi u qu ho t ng c a Qu , theo ngh c a H i ng qu n lý Qu .
 9. 4.4 H i ng qu n lý Qu quy t nh m c trích l p c th vào qu khen thư ng và qu phúc l i trên cơ s ngh c a Giám c Qu . Giám c Qu quy t nh s d ng qu khen thư ng, qu phúc l i sau khi tham kh o ý ki n c a Ch t ch công oàn Qu và báo cáo H i ng qu n lý Qu v vi c s d ng các qu này. 4.5 Vi c s d ng các qu nêu t i các i m 4.3 và 4.4, kho n 4, m c IV Thông tư này ph i th c hi n công khai theo quy ch công khai tài chính, quy ch dân ch cơ s và quy nh c a Nhà nư c. Qu không ư c chi qu thư ng Ban qu n lý i u hành khi chưa thanh toán y các kho n n và các nghĩa v tài chính khác n h n ph i tr . IV - CH K TOÁN, TH NG KÊ, KI M TOÁN VÀ K HO CH TÀI CHÍNH 1. Qu th c hi n thu, chi, m s k toán, ghi chép ch ng t , h ch toán, quy t toán thu, chi tài chính, l p báo cáo quy t toán tài chính và lưu gi , b o qu n ch ng t , báo cáo theo quy nh c a pháp lu t v k toán, th ng kê và các quy nh c a B Tài chính. 2. Năm tài chính c a Qu b t u t ngày 01/01 và k t thúc vào ngày 31/12 hàng năm. 3. Qu có trách nhi m l p báo cáo tài chính năm trình H i ng qu n lý Qu thNm tra và thông qua; quy t nh theo thNm quy n ho c trình U ban nhân dân c p t nh vi c trích l p và phân ph i các qu theo quy nh t i Ngh nh 138/2007/N -CP và hư ng d n t i Thông tư này. 4. Báo cáo tài chính năm c a Qu ph i ư c ki m toán theo quy nh t i kho n 2, i u 41 Ngh nh 138/2007/N -CP. Giám c Qu ch u trách nhi m v tính chính xác, trung th c c a các s li u báo cáo. Ch m nh t 30 ngày trư c khi k t thúc năm tài chính, Qu ph i l a ch n và ký h p ng ki m toán v i doanh nghi p ki m toán. 5. Qu th c hi n công khai tài chính theo quy nh v công khai tài chính áp d ng cho các t ch c s d ng ngu n v n ngân sách nhà nư c. Giám c Qu ch u trách nhi m trư c pháp lu t v tính chính xác, trung th c c a các thông tin công b . 6. Qu có trách nhi m báo cáo Quy t toán thu hàng năm v i cơ quan thu theo quy nh c a pháp lu t và hư ng d n c a cơ quan thu . 7. Qu nh kỳ (tháng, quý, năm) báo cáo U ban nhân dân c p t nh, B Tài chính, ng g i S Tài chính các báo cáo sau (bao g m c t p tin i n t ): 7.1 Báo cáo tháng: Báo cáo nhanh theo m u Q T-BCN ban hành kèm theo Thông tư này. 7.2 Báo cáo quý : a) B ng cân i tài kho n c p III, bao g m c tài kho n ngo i b ng; b) B ng cân i k toán;
 10. c) Báo cáo k t qu ho t ng kinh doanh; d) Báo cáo lưu chuy n ti n t ; ) Thuy t minh báo cáo tài chính g m các n i dung quy nh t i ch k toán Qu u tư phát tri n a phương. 7.3 Báo cáo năm: a) T t c các báo cáo quy nh t i i m 7.2, kho n 7 m c IV Thông tư này; b) Báo cáo k t qu ki m toán tài chính năm. 8. Th i h n g i báo cáo: 8.1 Báo cáo tháng ư c g i ch m nh t sau 15 ngày k t ngày k t thúc tháng; 8.2 Báo cáo quý ư c g i ch m nh t sau 45 ngày k t ngày k t thúc quý; 8.3 Báo cáo năm ư c g i ch m nh t sau 90 ngày k t ngày k t thúc năm tài chính; 8.4 K t qu ki m toán báo cáo tài chính c a Qu do t ch c ki m toán c l p th c hi n ư c g i ch m nh t sau 120 ngày k t ngày k t thúc năm tài chính. 9. Qu có trách nhi m cung c p báo cáo t xu t theo yêu c u c a U ban nhân dân c p t nh, B Tài chính, S Tài chính trong trư ng h p c n thi t. 10. Qu có trách nhi m xây d ng k ho ch tài chính hàng năm và dài h n trình U ban nhân dân c p t nh phê duy t, bao g m: 10.1 K ho ch huy ng v n và s d ng v n; 10.2 K ho ch thu chi tài chính, k t qu kinh doanh và phân ph i k t qu kinh doanh; 10.3 K ho ch lao ng, ti n lương. 11. Ch m nh t n ngày 31 tháng 1 năm k ho ch, Qu có trách nhi m g i B Tài chính, ng g i S Tài chính k ho ch tài chính ã ư c U ban nhân dân c p t nh phê duy t. V-T CH C TH C HI N 1. Qu ch u trách nhi m trư c pháp lu t v vi c s d ng có hi u qu , b o toàn và phát tri n tài s n, ti n v n c a Nhà nư c, v n huy ng c a các t ch c cá nhân khác trong quá trình ho t ng theo m c tiêu ho t ng c a Qu . 2. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo và áp d ng cho Qu t năm tài chính 2008.
 11. Trong quá trình th c hi n n u có khó khăn, vư ng m c, ngh ph n ánh k p th i v B Tài chính xem xét, gi i quy t./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng TW và các Ban c a ng; - Các B , CQ ngang b , CQ thu c CP; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Toà án nhân dân t i cao; Tr n Xuân Hà - Ki m toán Nhà nư c; - Cơ quan TW c a các oàn th ; - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); - H ND, UBND t nh, TP tr c thu c TW; - S TC, S KH T, C c Thu , KBNN các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Qu u tư phát tri n a phương; - Các ơn v thu c B TC; - Công báo, Website Chính ph ; - Website B Tài chính; - Lưu: VT, V TCNH.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản