Thông tư số 14/1999/TT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
57
lượt xem
5
download

Thông tư số 14/1999/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 14/1999/TT-BTC về việc quy định chế độ quản lý tài chính đối với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 14/1999/TT-BTC

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 14/1999/TT-BTC Hà N i, ngày 03 tháng 2 năm 1999 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 14/1999/TT-BTC NGÀY 3 THÁNG 2 NĂM 1999 QUY Đ NH CH Đ QU N LÝ TÀI CHÍNH Đ I V I PHÒNG THƯƠNG M I VÀ CÔNG NGHI P VI T NAM Căn c Quy t đ nh s 310/TTg ngày 29 tháng 6 năm 1993 c a Th tư ng Chính ph v quan h công tác c a các cơ quan chính quy n v i Phòng Thương m i và Công nghi p Vi t Nam; Căn c Quy t đ nh s 315/TTg ngày 12 tháng 5 năm 1997 c a Th tư ng Chính ph v vi c chu n y Đi u l ho t đ ng s a đ i c a Phòng Thương m i và Công nghi p Vi t Nam; Căn c Quy t đ nh s 601/TTg ngày 1 tháng 8 năm năm 1997 c a Th tư ng Chính ph ban hành Quy ch t ch c ho t đ ng c a U ban chuyên trách quan h v i Đài loan; Sau khi trao đ i th ng nh t v i Phòng Thương m i và Công nghi p Vi t nam (sau đây g i t t là Phòng Thương m i ); B Tài chính ban hành quy đ nh ch đ qu n lý tài chính đ i v i Phòng Thương m i và Công nghi p Vi t Nam như sau: I - NGUYÊN T C CHUNG: 1- Ho t đ ng c a Phòng Thương m i ph i phân đ nh và h ch toán rõ theo hai lo i ho t đ ng: - Các ho t đ ng xúc ti n thương m i và đ u tư đ th c hi n ch trương m r ng và phát tri n kinh t c a đ t nư c, ho c đ th c hi n các nhi m v đư c Nhà nư c giao - Các ho t đ ng kinh doanh, d ch v khác. Các ho t đ ng xúc ti n thương m i, đ u tư và ho t đ ng th c hi n nhi m v Nhà nư c giao đư c mi n nghĩa v n p thu theo các ch đ quy đ nh hi n hành. Ngân sách Nhà nư c s h tr kinh phí đ i v i ho t đ ng xúc ti n thương m i, đ u tư khi ngu n thu không đ bù đ p chi phí và c p kinh phí cho các ho t đ ng c a nhi m v đư c Nhà nư c giao (U ban chuyên trách quan h v i Đài loan... ). Đ i v i các ho t đ ng kinh doanh, d ch v khác Phòng Thương m i ph i t đ m b o kinh phí, tuân th các quy đ nh chung v ho t đ ng kinh doanh d ch v , h ch toán riêng và th c hi n nghĩa v n p thu theo Lu t đ nh.
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 2- Phòng Thương m i th c hi n ch đ t toán, tài chính theo Pháp l nh K toán Th ng kê c a Nhà nư c và ch u s ki m tra, giám sát v tài chính c a các cơ quan ch c năng thu c B Tài chính. II - NH NG QUY Đ NH C TH V CH Đ QU N LÝ TÀI CHÍNH Đ I V I PHÒNG THƯƠNG M I A - Đ I V I HO T Đ NG XÚC TI N THƯƠNG M I VÀ Đ U TƯ: 1- Ho t đ ng xúc ti n thương m i và đ u tư bao g m: - T p h p, nghiên c u ý ki n c a các doanh nghi p đ ph n ánh, ki n ngh và tư v n cho Nhà nư c các v n đ v lu t pháp, chính sách kinh t nh m c i thi n môi trư ng kinh doanh Vi t Nam. - T ch c các h i ngh , h i th o, di n đàn kinh t pháp lý, đ u tư, tuyên truy n gi i thi u ti m năng kinh t c a Vi t Nam. - Các ho t đ ng h tr doanh nghi p như: T ch c H i ch tri n lãm, trưng bày, gi i thi u các m u hàng hoá s n ph m c a Vi t Nam và t ch c cho các doanh nghi p đi kh o sát, tìm ki m th trư ng trong và ngoài nư c; cung c p thông tin và tư v n kinh t thương m i cho doanh nghi p. - Ho t đ ng c a Trung tâm tr ng tài Qu c t Vi t Nam. - Tuyên truy n đư ng l i chính sách c a Đ ng và Nhà nư c thông qua vi c cung c p các n ph m thông tin kinh t và các hình th c thích h p. - Th c hi n các d án và chương trình h p tác v i các t ch c trong và ngoài nư c đ h tr đ u tư và xúc ti n thương m i cho các doanh nghi p Vi t Nam. - T ch c các khoá đào t o cho các doanh nghi p Vi t Nam v lĩnh v c qu n lý, kinh doanh và các lĩnh v c khác có liên quan. - Th c hi n ho t đ ng xúc ti n thương m i và đ u tư khác do Chính ph giao. 2- Kinh phí cho các ho t đ ng xúc ti n thương m i, đ u tư: Các ho t đ ng xúc ti n thương m i và đ u tư đư c th c hi n b ng các ngu n kinh phí sau: - Ngu n thu t l phí h i viên. - Ngu n thu t các ho t đ ng xúc ti n thương m i và đ u tư. - Thu t các kho n tài tr c a các t ch c trong nư c và qu c t . - Thu t các kho n quà t ng, quà bi u do t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c tài tr , ng h , các kho n vi n tr đư c cơ quan có th m quy n cho phép ti p nh n và s d ng.
  3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Ngu n kinh phí h tr t Ngân sách Nhà nư c cho các ho t đ ng xúc ti n thương m i và đ u tư. 3- N i dung chi cho các ho t đ ng xúc ti n thương m i và đ u tư: - Chi t ch c các h i ngh , h i th o, di n đàn kinh t trong và ngoài nư c nh m tăng cư ng xúc ti n thương m i, đ u tư gi a Vi t Nam và các nư c. - Chi cho các ho t đ ng nh m tuyên truy n, gi i thi u ti m năng kinh t c a Vi t Nam trong và ngoài nư c. - Chi cho ho t đ ng thu th p và t ng h p ý ki n c a c ng đ ng các doanh nghi p trong nư c và ti p xúc gi a các cơ quan Nhà nư c v i đ i di n c ng đ ng doanh nghi p đ báo cáo Chính ph nh m xây d ng và t ch c th c hi n các chính sách kinh t c a Đ ng và Nhà nư c. - Chi cho ho t đ ng ph bi n, hư ng d n các doanh nghi p th c hi n Lu t l , ch trương chính sách c a Nhà nư c và xúc ti n quan h thương m i gi a Vi t Nam v i nư c ngoài. - Chi đóng góp h i phí và tham d các ho t đ ng c a các t ch c qu c t có liên quan theo yêu c u h i nh p qu c t c a Nhà nư c. - Chi cho vi c thu th p, nghiên c u và ph bi n các thông tin kinh t trong nư c, trong khu v c và th gi i ph c v cho doanh nghi p và báo cáo Chính ph . - Chi cho t ch c ti p đón các doanh nhân, các đoàn thương m i nư c ngoài vào Vi t nam tìm ki m cơ h i đ u tư, xúc ti n thương m i. - Chi cho vi c t ch c các đoàn doanh nghi p Vi t nam đi nghiên c u, kh o sát th trư ng nư c ngoài. - Chi thuê tr s và kinh phí ho t đ ng cho đ i di n c a Phòng Thương m i trong và ngoài nư c. - Chi cho công tác nghiên c u khoa h c, t ch c các khoá đào t o cho doanh nghi p trong nư c nh m nâng cao ki n th c v qu n lý và kinh doanh. - Chi cho vi c xu t b n t p chí và các n ph m thông tin kinh t khác. - Chi tr lương và kinh phí ho t đ ng cho cán b th c hi n nhi m v xúc ti n thương m i và đ u tư thu c Phòng Thương m i. - Chi mua s m trang thi t b k thu t ph c v cho ho t đ ng xúc ti n thương m i và đ u tư. - Chi cho các ho t đ ng xúc ti n thương m i và đ u tư khác mà Chính ph yêu c u. 4- Kinh phí ho t đ ng c a U ban chuyên trách quan h v i Đài loan.
  4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Theo Quy t đ nh c a Th tư ng Chính ph kinh phí ho t đ ng c a U ban chuyên trách quan h v i Đài loan do Ngân sách Nhà nư c đ m b o ( th c ch t là m t b ph n c a cơ quan Nhà nư c trong quan h v i Đài loan ) a- Ngu n thu: Kinh phí cu U ban chuyên trách quan h v i Đài loan bao g m các ngu n thu sau: - Thu t tài tr c a các t ch c qu c t cho U ban. - Thu t kinh phí Ngân sách Nhà nư c c p hàng năm. b- Chi phí ho t đ ng: Các kho n chi phí c a U ban bao g m: - Chi tr lương, b o hi m xã h i cho cán b văn phòng U ban. - Chi ph c p trách nhi m cho các thành viên kiêm nhi m c a U ban. - Chi tr ti n thuê tr s ho t đ ng. - Chi mua trang thi t b làm vi c cho Văn phòng U ban. - Các kho n chi khác ph c v cho ho t đ ng c a U ban như: ti n đi n, nư c, đi n tho i, văn phòng ph m... - Chi cho các đoàn ra, vào ph c v cho ho t đ ng c a U ban theo nhi m v Chính ph giao. - Các kho n chi khác theo quy đ nh c a Chính ph . 5- Phương th c qu n lý tài chính: Hàng năm, Phòng Thương m i l p d toán thu, chi tài chính ph c v cho các ho t đ ng xúc ti n thương m i và đ u tư, kinh phí ho t đ ng c a U ban chuyên trách quan h v i Đài loan g i B Tài chính đ t ng h p trình Chính ph quy t đ nh. Vi c l p, ch p hành và quy t toán tài chính đ i v i ho t đ ng xúc ti n thương m i và đ u tư, kinh phí ho t đ ng c a U ban chuyên trách quan h v i Đài loan ( có thuy t minh c th n i dung thu, chi ), Phòng Thương m i ph i th c hi n theo đúng hư ng d n t i Thông tư s 103/1998/TT-BTC ngày 18/7/1998 c a B Tài chính. - Phòng Thương m i ph i m s k toán theo dõi riêng các ho t đ ng này và báo cáo quy t toán đ nh kỳ hàng quý, năm ( ph n ánh đ y đ n i dung thu chi nói đi m 2, 3, 4 ph n II c a Thông tư này ) g i B Tài chính theo ch đ hi n hành. - Trong trư ng h p c n thi t m r ng các ho t đ ng xúc ti n thương m i và đ u tư ho c tăng cư ng cơ s v t ch t k thu t c a Phòng Thương m i nh m đáp ng các nhi m v Chính ph giao, Phòng Thương m i ph i l p d án trình Chính ph xem xét đ h tr kinh phí và các đi u ki n khác t ngu n Ngân sách Nhà nư c.
  5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B - Đ I V I HO T Đ NG KINH DOANH D CH V . 1- Các lo i hình kinh doanh d ch v thương m i bao g m: - Cho thuê văn phòng làm vi c, cho thuê xe ô tô. - Đ i lý bán vé máy bay cho các hãng hàng không trong và ngoài nư c. - Ho t đ ng kinh doanh thương m i, xu t nh p kh u. - C p gi y ch ng nh n xu t x cho các lô hàng xu t kh u c a Vi t nam. - D ch v tư v n cho các t ch c kinh t trong và ngoài nư c. - Thu v d ch v đ i di n s h u trí tu , công nghi p và chuy n giao công ngh . - Các d ch v ph c v các h i ch , tri n lãm, qu ng cáo thương m i trong và ngoài nư c. - M t s lo i hình kinh doanh d ch v khác. 2- Ngu n v n ho t đ ng: Ngu n v n ph c v cho các ho t đ ng d ch v nói trên là toàn b s v n c đ nh, v n lưu đ ng và các ngu n v n khác đã đư c Nhà nư c giao cho Phòng Thương m i. Ngoài ra, khi c n thi t, Phòng thương m i có th vay v n Ngân hàng ho c huy đ ng t ngu n khác đ ph c v cho ho t đ ng kinh doanh d ch v c a mình. Phòng Thương m i có trách nhi m b o toàn và phát tri n v n đã đư c Nhà nư c giao. Vi c s d ng, qu n lý, chuy n giao, thanh lý tài s n ph i th c hi n theo đúng ch đ tài chính hi n hành. 3- Ch đ tài chính và phương th c ho t đ ng - Phòng Thương m i ph i t ch u trách nhi m v k t qu ho t đ ng tài chính c a các lo i hình kinh doanh và d ch v thương m i. - T t c các ho t đ ng kinh doanh, d ch v nói trên ph i đư c h ch toán riêng, ph n ánh đ y đ doanh thu và chi phí trên s k toán, ch ng t k toán theo ch đ quy đ nh. - Đ i v i các ho t đ ng kinh doanh d ch v và thương m i th c hi n ch đ qu n lý tài chính và h ch toán k toán theo quy đ nh đ i v i doanh nghi p Nhà nư c. - Phòng Thương m i có trách nhi m th c hi n các nghĩa v v n p các lo i thu theo lu t đ nh đ i v i lo i hình kinh doanh, d ch v nói đi m 1, m c B, ph n II c a Thông tư này. S l i t c sau khi n p thu đư c trích l p các qu xí nghi p theo quy đ nh đ i v i doanh nghi p Nhà nư c.
  6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. III - ĐI U KHO N THI HÀNH Thông tư này thay th Thông tư s 549 TC/TCTN ngày 12/3/1994 c a B Tài chính v vi c quy đ nh t m th i ch đ qu n lý tài chính đ i v i Phòng Thương m i và Công nghi p Vi t nam và có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ký. Trong quá trình th c hi n, n u có khó khăn vư ng m c, đ ngh ph n ánh v B Tài chính đ nghiên c u, gi i quy t. Tr n Văn Tá (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản