Thông tư số 14/1999/TT-BTM về việc hướng dẫn điều kiện kinh doanh xăng dầu do Bộ Thương mại ban hành

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

0
30
lượt xem
3
download

Thông tư số 14/1999/TT-BTM về việc hướng dẫn điều kiện kinh doanh xăng dầu do Bộ Thương mại ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thông tư số 14/1999/tt-btm về việc hướng dẫn điều kiện kinh doanh xăng dầu do bộ thương mại ban hành', văn bản luật, giao thông vận tải phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 14/1999/TT-BTM về việc hướng dẫn điều kiện kinh doanh xăng dầu do Bộ Thương mại ban hành

 1. B THƯƠNG M I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 14/1999/TT-BTM Hà N i, ngày 07 tháng 7 năm 1999 THÔNG TƯ C A B THƯƠNG M I S 14/1999/TT-BTM NGÀY 07 THÁNG 7 NĂM 1999 HƯ NG D N I U KI N KINH DOANH XĂNG D U Thi hành Ngh nh s 11/1999/N -CP ngày 03-3-1999 c a Chính ph v hàng hoá c m lưu thông, d ch v c m th c hi n; hàng hoá, d ch v thương m i h n ch kinh doanh, kinh doanh có i u ki n, B Thương m i hư ng d n các i u ki n kinh doanh xăng d u trên th trư ng Vi t Nam, như sau: I- PH M VI ÁP D NG 1. Xăng d u quy nh trong Thông tư này là s n phNm l c d u, bao g m các lo i: xăng ô tô, xăng dung môi, xăng pha sơn, diesel, mazut, d u ho , Jet A-1 và TC-1, sau ây g i chung là xăng d u. 2. Kinh doanh xăng d u quy nh trong Thông tư này g m các ho t ng sau: 2.1. Bán buôn xăng d u; bán l xăng d u t i các c a hàng xây d ng c nh trên t li n ho c s d ng các phương ti n v n t i thu chuyên dùng làm c a hàng bán l xăng d u trên sông, trên bi n. 2.2. D ch v giao nh n, b o qu n xăng d u t i các kho, c ng xăng d u chuyên dùng ho c s d ng các phương ti n v n t i thu chuyên dùng làm kho n i trên sông, trên bi n. 2.3. D ch v v n t i xăng d u b ng các phương ti n v n t i chuyên dùng ư ng b , ư ng sông và ư ng bi n. 3. Các i m bán l xăng d u, c a hàng bán l xăng d u trong Thông tư này ư c g i chung là c a hàng bán l xăng d u. 4. Thương nhân ho t ng kinh doanh xăng d u t i Vi t Nam ph i tuân th các quy nh t i Thông tư này. 5. i v i vi c bán l xăng d u t i các a bàn mi n núi cao, h i o S Thương m i căn c vào các quy nh c a Thông tư này hư ng d n các i u ki n kinh doanh phù h p v i c i m c th c a các a bàn nói trên. 6. Cơ s s n xu t, l c lư ng vũ trang có nhu c u d tr , t n ch a xăng d u, xây d ng cơ s kho tàng, b ch a xăng d u, u tư phương ti n v n t i... không dùng vào m c
 2. ích kinh doanh xăng d u trên th trư ng mà ph c v tr c ti p s n xu t, s n sàng chi n u, không thu c ph m vi i u ch nh c a Thông tư này. 7. Các ho t ng xu t khNu, nh p khNu xăng d u theo quy nh riêng. 8. Thương nhân làm i lý mua bán xăng d u, ngoài vi c tuân th các quy nh t i Thông tư này còn ph i th c hi n các quy nh v i lý mua bán hàng hoá t i M c 6 Chương II Lu t Thương m i ngày 10-5-1997. II- I U KI N KINH DOANH XĂNG D U Thương nhân kinh doanh bán buôn, bán l xăng d u; kinh doanh các d ch v kho, c ng, v n t i xăng d u ph i b o m 5 i u ki n sau ây: 1. i u ki n v ch th kinh doanh: Ph i là thương nhân ư c cơ quan qu n lý Nhà nư c có thNm quy n c p Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh, trong ó có ghi rõ kinh doanh m t hàng xăng d u. Riêng i v i thương nhân kinh doanh bán buôn, kho, c ng thì ch th kinh doanh ph i là doanh nghi p. 2. i u ki n v cơ s v t ch t và trang thi t b : 2.1. Yêu c u v thi t k : a. i v i c a hàng bán l xăng d u trên t li n: yêu c u v thi t k ph i theo quy nh c a Tiêu chuNn Vi t Nam TCVN 4530: 1998 (Ph l c 1 kèm theo Thông tư này). b. i v i c a hàng bán l xăng d u cho các phương ti n trên sông, trên bi n: - Trư ng h p c a hàng xây d ng c nh trên t li n bán xăng d u cho tàu, thuy n, ghe, xu ng... trên sông, trên bi n: ngoài vi c thi t k c a hàng ph i th c hi n theo quy nh t i i m a trên ây, còn ph i có thi t k xây d ng c u tàu c nh cho tàu, thuy n, ghe, xu ng... c p vào m b o an toàn khi bơm rót xăng d u. - Trư ng h p s d ng phương ti n v n t i ư ng b (ô tô xi-téc) bán xăng d u cho t u, thuy n, ghe, xu ng.... trên sông, trên bi n thì ph i có bãi xe ư c thi t k , xây d ng m b o yêu c u tiêu chuNn v m t b ng; có thi t k , xây d ng c u tàu c nh cho tàu, thuy n, ghe, xu ng.... c p vào m b o an toàn khi bơm rót xăng d u. - Trư ng h p s d ng phương ti n v n t i thu chuyên dùng làm c a hàng bán l xăng d u trên sông, trên bi n: ph i ư c thi t k trên các phương ti n ư c phép lưu hành, b o m các quy nh v phòng cháy ch a cháy, phòng ch ng tràn vãi xăng d u và b o v môi trư ng. c. Vi c thi t k ph i do m t t ch c có tư cách pháp nhân ư c phép ho t ng thi t k theo quy nh c a Nhà nư c. 2.2. V a i m kinh doanh xăng d u:
 3. a. C a hàng bán l xăng d u trên t li n: ph i ư c cơ quan ch c năng có thNm quy n c p Gi y phép xây d ng. b. C a hàng bán l xăng d u và kho n i trên sông, trên bi n: - C a hàng, kho n i c nh: ph i ư c neo u t i các i m theo quy nh c a a phương và ư c cơ quan có thNm quy n qu n lý ư ng sông ho c qu n lý ư ng bi n ch p thu n. - C a hàng, kho n i di ng: khi neo u bán hàng không làm nh hư ng n lu ng tuy n giao thông, b o m tr t t , an toàn giao thông trên sông, trên bi n. - Ph i cách xa khu dân cư, khu v c t p chung tàu thuy n, b n ò, b n phà, c ng, khu v c nuôi tr ng thu h i s n ít nh t 100 mét. c. a i m xây d ng kho xăng d u trên t li n: ph i phù h p v i quy ho ch c a a phương, ư c U ban nhân dân c p t nh phê duy t. d. a i m xây d ng c ng xăng d u: ph i phù h p v i quy ho ch a phương ư c U ban nhân dân c p t nh phê duy t và ư c s ch p thu n c a B Giao thông v n t i và B Khoa h c Công ngh và Môi trư ng. 2.3. V d ng c o lư ng: Ph i có phương ti n o lư ng theo quy nh, các phương ti n này ph i ư c cơ quan qu n lý Nhà nư c v Tiêu chuNn o lư ng Ch t lư ng ho c ơn v ư c u quy n ki m nh, k p trì (niêm phong) và cho phép s d ng. 2.4. i v i các phương ti n v n t i xăng d u chuyên dùng (như ô tô xi- téc, t u d u ư ng sông, xà lan, t u d u ư ng bi n...): Ph i ư c cơ quan qu n lý Nhà nư c có thNm quy n ki m nh cho phép s d ng v n t i xăng d u. 3. i u ki n v trình chuyên môn, nghi p v c a cán b , nhân viên: 3.1. i v i c a hàng bán l xăng d u: Cán b , nhân viên ph i có ki n th c v xăng d u, b o v môi trư ng; ư c h c t p hu n luy n v an toàn phòng ch ng cháy n , phòng c và ph i bi t s d ng thành th o các phương ti n thi t b phòng cháy ch a cháy ư c trang b t i c a hàng, do cơ quan phòng cháy ch a cháy t nh, thành ph ki m tra c p Gi y ch ng nh n. 3.2. i v i kho, c ng xăng d u: a. Ngư i ph trách kho và các cơ s giao nh n xăng d u ph i có trình trung c p qu n lý kinh t ho c tương ương tr lên, có ki n th c v xăng d u, ư c h c t p, hu n luy n v phòng cháy ch a cháy, an toàn v môi trư ng và an toàn lao ng.
 4. b. Công nhân v n hành thi t b công ngh kho b , ư ng ng, giao nh n ph i qua trư ng l p c a Nhà nư c ào t o v k thu t xăng d u và phòng cháy ch a cháy. c. Nhân viên làm vi c t i kho xăng d u ph i có ki n th c v xăng d u, ư c h c t p, hu n luy n v phòng cháy ch a cháy, phòng c ư c cơ quan PCCC c p t nh ki m tra và c p Gi y ch ng nh n. 3.3. i v i phương ti n v n t i xăng d u: Nhân viên i u khi n phương ti n v n t i xăng d u ph i có ki n th c v an toàn phòng ch ng cháy n i v i m t hàng xăng d u; tuân th các quy nh trong vi c giao nh n, bơm rót và v n chuy n xăng d u do cơ quan PCCC c p t nh quy nh. 4. i u ki n v s c kho cán b , nhân viên: Cán b , nhân viên làm vi c t i c a hàng, kho c ng, phương ti n v n t i xăng d u ph i m b o có s c kho m nhi m công vi c ư c giao, có gi y khám s c kho do cơ quan Y t qu n, huy n ho c c p tương ương tr lên ki m tra và xác nh n s c kho làm vi c. nh kỳ hàng năm thương nhân ph i t ch c khám s c kho cho cán b nhân viên. 5. i u ki n v b o v môi trư ng, phòng ch ng cháy n : 5.1. V b o v môi trư ng: a. Các c a hàng bán l xăng d u ph i ch p hành các quy nh v b o m v sinh môi trư ng, c th : - Các c a hàng trên t li n ph i có h th ng tiêu thoát nư c th i theo quy nh. - Các c a hàng trên sông, trên bi n trong quá trình ho t ng kinh doanh không xăng d u rơi r t trên sông, trên bi n, ph i có d ng c ch a ng nư c th i (nư c d m Balat, nư c trong la canh...); vi c tiêu thoát nư c th i ph i úng quy nh không làm ô nhi m môi trư ng và c nh quan xung quanh. - Có báo cáo tác ng môi trư ng do S Khoa h c Công ngh - Môi trư ng ki m tra, xác nh n. b. Kho, c ng xăng d u: - Ph i có trang thi t b thích h p ng c u s c d u tràn. C ng có tr ng t i 1.000 t n tr lên ph i trang b phao quây, thi t b hút d u tràn, gi y th m d u, ch t phân tán và ph i có phương án phòng cháy ch a cháy, ng c u s c d u tràn do s Khoa h c Công ngh - Môi trư ng phê duy t, c p Gi y ch ng nh n. - Ph i có báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng: + i v i kho có dung tích trên 3.000 m3 báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng ph i ư c B Khoa h c - Công ngh - Môi trư ng phê duy t.
 5. + i v i kho có dung tích nh hơn ho c b ng 3.000 m3 báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng ph i ư c S Khoa h c Công ngh - Môi trư ng phê duy t. 5.2. V phòng cháy ch a cháy: a. Các c a hàng bán l xăng d u ph i ư c trang b y các thi t b phòng cháy ch a cháy phù h p v i quy mô, tính ch t t ng lo i hình c a hàng theo quy nh t i Ph l c 1 kèm theo Thông tư này; các phương ti n thi t b ó ph i luôn tr ng thái ho t ng t t; ph i có phương án phòng cháy ch a cháy ư c cơ quan phòng cháy ch a cháy (PCCC) t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i chung là c p t nh) ki m tra, phê duy t và c p Gi y ch ng nh n. b. Kho, c ng và phương tiên v n t i xăng d u (k c vi c xu t xăng d u t tàu, xà lan sang tàu, xà lan): ư c trang b y các thi t b phòng ch ng cháy n , ch a cháy phù h p v i quy mô, tính ch t c a công trình và phương ti n v n t i theo quy nh t i Ph l c 2 kèm theo Thông tư này, ư c cơ quan PCCC c p t nh ki m tra, c p Gi y ch ng nh n. c. Có phương án phòng ch ng cháy n , có n i quy v an toàn phòng cháy ch a cháy ư c cơ quan PCCC c p t nh ki m tra, phê duy t. III- TH T C, TRÌNH T VÀ TH M QUY N C P GI Y CH NG NH N I U KI N KINH DOANH XĂNG D U 1. H sơ ngh c p Gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh xăng, g m: 1.1. ơn ngh c p Gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh xăng d u theo m u ính kèm Thông tư này. 1.2. B n sao h p l Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh trong ó có ăng ký kinh doanh m t hàng xăng d u. 1.3. Văn b n v a i m xây d ng công trình xăng d u theo t ng trư ng h p sau ây: - i v i c a hàng bán l xăng d u xây d ng trên t li n: ph i có Gi y phép xây d ng do cơ quan có thNm quy n c p t nh c p. - i v i kho xăng d u xây d ng trên t li n: ph i có văn b n ch p thu n c a U ban nhân dân c p t nh. - i v i c ng xăng d u: ph i có các văn b n ch p thu n c a U ban nhân dân c p t nh, c a B Giao thông v n t i và c a B Khoa h c Công ngh và Môi trư ng. 1.4. B n sao h p l Gi y ch ng nh n an toàn v phòng ch ng cháy n do cơ quan PCCC c p t nh c p. 1.5. B n sao h p l Gi y ch ng nh n m b o an toàn v v sinh môi trư ng do S Khoa h c Công ngh Môi trư ng c p.
 6. 2. ThNm quy n, trình t và th i h n c p Gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh xăng d u: 2.1. S Thương m i là cơ quan qu n lý Nhà nư c ư c thNm quy n c p Gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh xăng d u, có trách nhi m: a. Niêm y t công khai t i nơi ti p nh n h sơ v n i dung các i u ki n kinh doanh xăng d u, h sơ, trình t , th i h n c p, m c l phí (theo quy nh c a B Tài chính) c p Gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh xăng d u. b. Ki m tra tính h p l , ti p nh n h sơ c a thương nhân. c. Ki m tra th c t các i u ki n kinh doanh theo quy nh và l p biên b n t i ch làm cơ s c p Gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh. Cán b ư c giao nhi m v i ki m tra ch u trách nhi m v nh ng n i dung ã ghi t i biên b n. d. C p gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh cho nh ng c a hàng, kho, phương ti n v n t i kinh doanh xăng d u ã m b o các i u ki n kinh doanh quy nh t i Thông tư này. . Trư ng h p t ch i c p ph i tr l i bàng văn b n và nêu rõ lý do. e. Th i h n c p Gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh xăng d u t i a 15 ngày tính t ngày nh n h sơ h p l c a thương nhân. 2.2. Khi ư c c p Gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh xăng d u, thương nhân ph i n p m t kho n l phí theo quy nh c a B Tài chính. 2.3. Gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh xăng d u theo m u quy nh t i Thông tư này và c p cho t ng c a hàng bán l xăng d u, t ng kho, c ng và t ng phương ti n kinh doanh v n t i xăng d u. 3. Th i h n hi u l c c a Gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh xăng d u: Gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh có th i h n hi u l c là 3 năm k t ngày ký. IV- NH NG QUY NNH PH I TH C HI N TRONG QUÁ TRÌNH KINH DOANH XĂNG D U Trong quá trình kinh doanh xăng d u thương nhân ph i ch p hành nh ng quy nh sau ây: 1. Niêm y t công khai t i các cơ s kinh doanh: Gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh xăng d u; Gi y ch ng nh n ki m nh các phương ti n, thi t b o lư ng; n i quy v phòng cháy ch a cháy c a cơ quan PCCC c p t nh phê duy t. 2. Thư ng xuyên th c hi n y các i u ki n kinh doanh quy nh c a Thông tư này.
 7. 3. Ph i b o qu n, s d ng phương ti n o lư ng theo úng quy trình k thu t quy nh và ch u trách nhi m v tính nguyên v n c a niêm phong. 4. Nghiêm c m s d ng phương ti n o lư ng chưa qua ki m nh, h t th i h n ư c phép s d ng ho c hư h ng. Khi phát hi n các phương ti n o lư ng b hư h ng thương nhân ph i ng ng ngay vi c s d ng và báo cáo cơ quan qu n lý Nhà nư c v Tiêu chuNn o lư ng Ch t lư ng s a ch a và ki m nh l i. 5. Nghiêm c m vi c xu t, nh p xăng d u tr c ti p t tàu, xà lan sang ô tô. 6. i v i thương nhân thuê mư n phương ti n v n t i, cơ s v t ch t trang thi t b kinh doanh bán buôn xăng d u: 6.1. Ph i là doanh nghi p có Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh, trong ó có ghi rõ kinh doanh m t hàng xăng d u. 6.2. Khi thuê mư n các phương ti n v n t i, cơ s v t ch t trang thi t b ... ph c v cho ho t ng bán buôn ph i là nh ng phương ti n v n t i, cơ s v t ch t trang thi t b ã ư c c p Gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh xăng d u quy nh t i Thông tư này. 6.3. Trong quá trình ho t ng kinh doanh ph i ch p hành y các i u ki n, quy nh hi n hành c a Nhà nư c v kinh doanh xăng d u. V- KI M TRA VÀ X LÝ VI PH M 1. S thương m i ch trì ph i h p v i S Khoa h c Công ngh và Môi trư ng, Chi c c Tiêu chuNn o lư ng Ch t lư ng và cơ quan PCCC ti n hành ki m tra nh kỳ 6 tháng m t l n (tr trư ng h p ki m tra t xu t) i v i t t c các cơ s , phương ti n kinh doanh xăng d u v : b o v môi trư ng, phòng cháy ch a cháy, các d ng c o lư ng, ch t lư ng xăng d u và vi c ch p hành các quy nh t i Thông tư này. 2. Thương nhân vi ph m các quy nh t i Thông tư này tuỳ theo m c vi ph m b s ph t hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. 3. Cán b , công ch c Nhà nư c có hành vi l m d ng ch c v , quy n h n làm trái các quy nh t i Thông tư này tuỳ theo m c vi ph m b x lý k lu t, x lý hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. VI- I U KHO N THI HÀNH 1. Thông tư này có hi u l c thi hành t ngày 01 tháng 10 năm 1999 và thay th Thông tư s 11/TM-KD ngày 22/6/1996 c a B Thương m i. 2. T ch c th c hi n: 2.1. K t ngày 01 tháng 10 năm 1999 các c a hàng bán l xăng d u (k c các c a hàng bán xăng d u trên sông, trên bi n), kho, c ng và phương ti n v n t i xăng d u c a thương nhân ph i có Gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh xăng d u theo quy nh t i Thông tư này m i ư c ho t ng kinh doanh.
 8. 2.2. Trư ng h p thương nhân ang kinh doanh xăng d u trư c th i i m ban hành Thông tư này thì th c hi n như sau: a. Các c a hàng bán l xăng d u, kho, c ng, phương ti n v n t i xăng d u c a thương nhân ã ư c c p Gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh xăng d u theo Thông tư s 11/TM-KD ngày 22/6/1996 c a B Thương m i, n u các i u ki n quy nh t i Thông tư này thì ch c n có công văn ngh S Thương m i i Gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh xăng d u theo m u quy nh t i Thông tư này. Trư ng h p chưa m b o các i u ki n kinh doanh quy nh t i Thông tư này thì thương nhân ph i b sung, hoàn thi t các i u ki n và l p h sơ g i S Thương m i ngh xem xét c p Gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh xăng d u m i. b. Các c a hàng bán l xăng d u, kho, c ng, phương ti n v n t i xăng d u c a thương nhân không có Gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh xăng d u theo Thông tư s 11/TM-KD ngày 22/6/1996 là vi ph m pháp lu t, S Thương m i có trách nhi m x lý vi ph m theo quy nh. N u mu n ti p t c kinh doanh xăng d u thì thương nhân ph i l p h sơ ư cS Thương m i xem xét c p Gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh xăng d u theo quy nh c a Thông tư này. 3. S Thương m i có trách nhi m t ch c th c hi n Thông tư này. Báo cáo tình hình t ch c th c hi n theo quy nh và ph n nh k p th i nh ng khó khăn vư ng m c B Thương m i xem xét b sung, s a i. Lê Danh Vĩnh ( ã ký) PH L C 1 TIÊU CHU N VI T NAM TCVN 4530:1998 C A HÀNG XĂNG D U - YÊU C U THI T K 1. Ph m vi áp d ng Tiêu chuNn này quy nh nh ng yêu c u cơ b n khi thi t k xây d ng m i ho c c i t o c a hàng xăng d u. Tiêu chuNn này áp d ng khi thi t k các tr m c p phát xăng d u n i b c a cơ quan, xí nghi p...
 9. Tiêu chuNn này không áp d ng cho các c a hàng xăng d u t n i trên m t nư c. 2. Tiêu chu n trích d n TCVN 2622: 1995 Phòng cháy, ch a cháy cho nhà và công trình - yêu c u thi t k . TCVN 4090-85 ư ng ng chính d n d u và s n phNm d u. Tiêu chuNn thi t k . TCVN 4756-89 Qui ph m n i t và n i không thi t b i n. TCVN 5334-1991 Thi t b i n kho d u và s n phNm d u - Qui ph m k thu t an toàn trong thi t k và l p t. TCVN 5945:1995 Nư c th i công nghi p - Tiêu chuNn th i. TCVN 6223: 1996 C a hàng khí t hoá l ng - Yêu c u v an toàn. 3. Thu t ng Các thu t ng s d ng trong tiêu chuNn này ư c hi u như sau: 3.1. C a hàng xăng d u: là công trình xây d ng ph c v vi c bán xăng, iêzen, d u ho , khí t hoá l ng, và các lo i d u, m nh n, v i t ng dung tích ch a xăng d u không l n hơn 150m3. Ngoài ra có th có d ch v r a xe, thay d u. 3.2. Khu bán hàng: là nơi b trí gian bán hàng, phòng ngh tr c ban, phòng v sinh, gian ch a d u, m nh n. 3.3. o bơm: là khu v c ư c xây cao hơn m t b ng c a hàng l p t c t bơm. 3.4. Các h ng m c xây d ng khác: bao g m gian r a xe, tra d u m , máy phát i n, h cát, b nư c, b x lý nư c th i v.v ... 3.5. H th ng thu h i hơi xăng d u: là các thi t b nh m h n ch hơi xăng d u thoát ra không khí khi n p và xu t xăng d u. 3.6. H ng n p kín: là thi t b ư c t c nh d n xăng d u t ô tô vào b ch a m b o hơi xăng không thoát ra ngoài không khí. 3.7. Van th : là thi t b t ng trao i khí trong và ngoài b . 3.8. Thi t b ngăn l a: là thi t b ngăn ch n l a cháy lan t bên ngoài vào xăng d u trong b . 3.9. Nư c th i c a c a hàng xăng d u bao g m: - Nư c th i nhi m xăng d u: nư c r a b , r a xe, r a các trang thi t b và nư c t các khu v c n n bãi có vương vãi d u - Nư c th i không nhi m xăng d u: nư c mưa, nư c sinh ho t.
 10. 3.10. Công trình công c ng bao g m: các trư ng h c, b nh vi n, tri n lãm qu c gia và các trung tâm thương m i. 4. Quy nh chung 4.1 Khi thi t k c a hàng xăng d u ngoài vi c áp d ng quy nh c a tiêu chuNn này, còn ph i tuân theo các quy nh hi n hành liên quan c a nư c. 4.2. Thi t k c a hàng xăng d u ph i ư c cơ quan có thNm quy n tho thu n v quy ho ch an toàn phòng cháy ch a cháy và v sinh môi trư ng. 4.3. Căn c vào t ng dung tích ch a xăng d u, c a hàng ư c phân c p theo quy nh trong b ng 1. B ng 1 - Phân c p c a hàng xăng d u C p c a hàng T ng dung tích, m3 1 > 61 - 150 2 16 - 61 3 < 16 4.4. Phân lo i các h ng m c công trình trong khu v c c a hàng theo nguy hi m cháy n ư c quy nh trong b ng 2 B ng 2 - Phân lo i khu v c trong c a hàng theo lo i nguy hi m cháy n Tên h ng m c công trình Lo i nguy hi m cháy n (TCVN 5334-1991) 1. Khu v c b ch a xăng d u, h ng n p, van th và c t N-1c bơm 2. Khi c t bơm t trong nhà, bu ng t c t bơm có thông gió cư ng b c N-1a 3. Khi c t bơm t trong nhà, bu ng t c t bơm không có thông gió cư ng b c N-1 4. Nơi ch a và bán d u m nh n: C-1 - Trong nhà C-2 - Ngoài nhà Chú thích: 1. N: là ký hi u nguy hi m n . 2. C: là ký hi u nguy hi m cháy.
 11. 5. V trí và m t b ng xây d ng c a hàng xăng d u 5.1. V trí xây d ng c a hàng xăng d u ph i thu n ti n cho vi c b trí xe ra, vào phù h p v i yêu c u quy ho ch thành ph th xã, m b o yêu c u v sinh môi trư ng và an toàn phòng cháy ch a cháy. 5.2. Trư ng h p v trí c a hàng xăng d u g n giao l ph i b trí ư ng ra, vào khu v c c a hàng không làm nh hư ng n giao thông chung. 5.3. Kho ng cách an toàn t c t bơm và c m b ch a c a c a hàng t i các công trình xây d ng ngoài khu v c c a hàng không nh hơn quy nh trong b ng 3. B ng 3- Kho ng c ch an toàn t c t bơm và c m b ranh gi i c a công trình ngoài khu v c c a c a hàng Tính b ng mét H ng m c xây Kho ng cách an toàn C a hàng c p 1 C a hàng c p 2 C a hàng c p3 C t bơm C t bơm C t bơm C t bơm C t bơm và và c m b và c m b và c m và c m c mb ch a t ch a t b ch a b ch a ch a ng m n i t ng m tn i t ng m Nơi s n xu t có phát 30 30 25 25 18 l a ho c tia l a Công trình công c ng 50 50 50 50 50 Công B c I; II 12 15 6 12 5 trình ch u dân l a d ng và các công trình xây d ng khác ngoài c a hàng III 15 20 12 15 10 VI; 20 25 14 20 14 V - ư ng dây i n 1,5 chi u cao c t 1,5 chi u cao c t 1,5 chi u
 12. trên c t cao c t - ư ng dây thông tin qu c gia trên c t Chú thích: 1. B c ch u l a và công trình theo TCVN 2622: 1995 2. Kho ng cách: i v i b tính t mép b , i v i c t bơm tính t tâm c t bơm; 3. Kh ng cách an toàn trong b ng 3 có th gi m 30% khi c a hàng có l p t h th ng thu h i hơi xăng d u 5.4. i v i các h ng m c công trình dân d ng và các công trình xây d ng khác ngoài c a hàng (không k nơi s n xu t có phát l a ho c tia l a và công trình xây d ng) có b c ch u l a I, II, n u có m t tư ng v phía c a hàng xăng d u là tư ng ngăn cháy thì kho ng cách an toàn t các h ng m c ó n tư ng rào c a hàng xăng d u không quy nh. 5.5. Các h ng m c xây d ng trong c a hàng xăng d u ph i m b o kho ng cách không nh hơn quy nh trong b ng 4. B ng 4 - Kho ng cách gi a các h ng m c xây d ng trong c a hàng Tính b ng mét H ng m c B ch a t B ch a t C t bơm Khu bán hàng ng m n i B ch a t 0,5 - Không quy 2 ng m nh B ch a tn i - 0,8 8 8 H ng n p kín Không quy Không quy Không quy 3 nh nh nh C t bơm Không quy 8 Không quy Không quy nh nh nh Các h ng m c 5 10 5 5 xây d ng khác Chú thích: 1. Trư ng h p các h ng m c xây d ng khác b trí h p kh i thì gi a chúng ph i có tư ng ch n kín không cháy; 2. Kho ng cách an toàn gi a b ch a hình tr t n m ngang chôn ng m v i khu bán hàng phía tư ng không có c a s , c a i, không quy nh;
 13. 3. Kho ng cách an toàn gi a c t bơm v i tư ng nhà không quy nh nhưng ph i m b o thu n ti n cho l p t, thao tác và s a ch a. 5.6. ư ng và bãi xe c a c a hàng xăng d u ph i phù h p v i các yêu c u sau: Chi u r ng m t làn xe i trong bãi xe không nh hơn 3,5m. ư ng hai làn xe không nh hơn 6,5m; Bãi xe xu t, nh p xăng d u không ư c ph b ng v t li u có ch a nh a ư ng. 5.7. N u c t bơm xăng d u t trong nhà, ph i t trong gian riêng bi t, có bi n pháp thông gió và có cánh c a m quay ra ngoài. 5.8. C a hàng xăng d u ti p giáp v i công trình xây d ng khác ph i có tư ng bao b ng v t li u xây d ng không cháy. Chi u cao c a tư ng bao không nh hơn 2,2m. 6. Khu v c bán hàng và các h ng m c khác trong khu v c c a hàng. 6.1. Ki n trúc c a c a hàng xăng d u ph i phù h p yêu c u ki n trúc ô th . 6.2. cao m t n n khu v c bán hàng ph i cao hơn m t bãi xe ít nh t 0,2m. 6.3. Khu v c o bơm nên có mái che. cao h u ích c a mái che không nh hơn 3.6m. 6.4. Thi t k o bơm ph i phù h p v i các yêu c u sau: - Cao c a o bơm ph i cao hơn m t b ng bãi xe ít nh t là 0,2m; - Chi u r ng c a o bơm không ư c nh hơn 1,0m; - u o bơm ph i cách mép c t mái ho c c t bơm ít nh t 0,5m. 6.5. K t c u và v t li u cho khu bán hàng, mái tre c t bơm và các h ng m c xây d ng khác ph i có b c ch u l a I, II. 6.6. N u có gian bán khí t hoá l ng trong khu v c c a hàng, yêu c u an toàn ph i theo TCVN 6223:1996 B ch a xăng d u 7.1. B ch a các lo i xăng d u c a c a hàng ph i ch t o b ng kim lo i và nên có lo i hình tr n m ngang. 7.2. B ch a xăng d u c a c a hàng ph i ư c b trí theo quy nh sau ây: - Không ư c t các b ch a trong ho c dư i các gian c a c a hàng. - Khi b ch a t ng m ph i tính n kh năng b Ny n i và có bi n pháp ch ng n i;
 14. - B ch a t ng m dư i m t ư ng xe ch y ph i ư c áp d ng các bi n pháp b o v k tc ub . 7.3. Xung quanh b ch a t ng m dư i t ph i ph t ho c cát m n. dày l p ph không nh hơn 0,3m. 7.4. B m t phía ngoài c a b ch a t ng m ph i có l p b c ch ng g có c p không th p hơn m c tăng cư ng, theo TCVN 4090 - 85. 7.5. B t ng m dư i t ph i có h van thao tác. 7.6. B ch a t n i trên m t t ph i có ê ngăn cháy. ê ngăn cháy ph i phù h p các yêu c u sau: - ê ngăn cháy ph i ư c xây d ng b ng v t li u không cháy; - cao c a ê ngăn cháy không ư c nh hơn 0,5m; - Kho ng cách t mép b ch a ki u tr n m ngang n chân ê phía trong không ư c nh hơn 0,5 l n ư ng kính b , nhưng không nh hơn 1,2m; - Dung tích h u ích c a ê ngăn cháy không ư c nh hơn dung tích c a b ch a l n nh t. M c xăng tràn ra trong ê ph i th p hơn m t ê 0,1m; - ư ng ng công ngh qua ê ph i ư c t trong ng l ng và chèn b ng v t li u không cháy. 8. ư ng ng công ngh 8.1. ư ng ng d n các s n phNm d u trong c a hàng xăng d u ph i s d ng ng b ng v t li u ch u xăng, d u và không cháy, nên s d ng ng thép en ho c ng thép tráng k m. ư ng kính trong ng ít nh t ph i b ng 32mm. 8.2. Liên k t gi a các ng d n n i trên m t t b ng phương pháp hàn, ren ho c m t bích. Liên k t gi a các ng ng m ch th c hi n b ng phương pháp hàn. Các ng liên k t nên có cùng ư ng kính và chi u dày. Trư ng h p các ng có chi u dày khác nhau thì chênh l ch chi u dày không nên vư t quá 20% chi u dày c a ng m ng hơn. 8.3. ư ng ng công ngh trong c a hàng nên t ng m tr c ti p trong t ho c t trong rãnh, xung quanh ng ph i chèn ch t b ng cát. Chi u dày l p chèn ít nh t b ng 15 cm. 8.4. Các ng i song song v i nhau ph i t cách nhau ít nh t b ng m t l n ư ng kính ng. i v i ng có liên k t b ng m t bích t song song, kho ng cách gi a các ng ít nh t b ng ư ng kính b t bích c ng thêm 3cm. 8.5. M t ngoài c a ng ph i ư c ch ng ăn mòn như sau: - i v i ng t n i ph i sơn hai l p b ng sơn ch ng r và hai l p sơn màu;
 15. - i v i ng t tr c ti p trong t, b m t ngoài c a ng ph i ư c b c ch ng g . C p ch ng r không dư i c p tăng cư ng (theo TCVN 4090-85). 8.6. ư ng ng d n t i c t bơm, ng thoát khí và ng nh p c a b ph i d c v phía b ch a d c không nh hơn 1%. 8.7. ư ng ng trong các khu v c ô tô qua l i, ph i t trong ng l ng t ng m ho c trong rãnh chèn cát có n p. Hai u ng l ng ph i ư c x m kín. sâu chôn ng ph i m b o không nh hư ng t i b n c a toàn b h th ng ư ng ng. 8.8. Khi có b ch a cung c p xăng d u cho nhi u c t bơm thì m i c t bơm ph i có ư ng ng hút riêng bi t, ng hút trong b ch a t ng m ph i có van hút. Van hút t cách áy b ít nh t là 15cm. 8.9. N p xăng d u vào b ch a ph i s d ng phương pháp n p kín. ư ng ng n p xăng d u vào b ph i kéo dài xu ng áy b và cách áy b 20cm. 8.10. ng thông khí và ng n i van th c a b ch a ph i l p t phù h p v i các quy nh sau: - ng thông khí và ng n i van th c a m i b ch a các lo i s n phNm xăng d u ph i b trí c l p; - ư ng kính trong c a ng thông khí và ng n i van th không ư c nh hơn 50mm; - Mi ng th i c a ng không khí và ng n i van th b t bu c ph i l p thi t b ngăn l a. Mi ng ng l p hư ng lên phía trên ho c ngang và cách m t t ít nh t là 2,5 m; - i v i các b ch a xăng, d u ho ph i l p van th và thi t b ngăn l a. Các b ch a các lo i s n phNm khác có th ch l p thi t b ngăn l a; - N u ng thông khí và ng n i van th l p d c theo tư ng, c t c a các h ng m c xây d ng thì mi ng x c a ng thông khí và van th ph i cao hơn nóc ho c mái nhà ít nh t 1m và các lo i c a không ít hơn 3,5m; - Kho ng cách gi a mi ng x khí và van th v i tư ng bao v phía c a hàng không nh hơn 3m. 8.11. Các thi t b o m c l y m u, van ch n, các u n i ng thông khí, ng thu h i hơi... nên t trong h thao tác c a b và có n p y kín b ng v t li u không cháy. 9. H th ng c p thoát nư c và v sinh môi trư ng 9.1. C a hàng xăng d u s d ng h th ng c p nư c công c ng làm ngu n cung c p nư c. Khi không có h th ng nư c công c ng thì s d ng ngu n nư c ng m ho c nư c m t, nhưng ph i m b o nư c ch a cháy.
 16. 9.2. Có th s d ng k t h p ư ng ng cung c p nư c sinh ho t, s n xu t và phòng cháy ch a cháy cho c a hàng. 9.3. Nư c th i nhi m xăng d u ph i ư c t p trung qua b x lý t yêu c u c a TCVN 5945 - 1995 trư c khi th i ra ngoài. Trư ng h p nư c th i c a c a hàng x vào m ng thoát nư c trumg c a thành ph ho c khu dân cư thì c n làm s ch phù h p v i yêu c u c a nơi ti p nh n. Khi n i vào h th ng trung ph i có h b t. Chi u dài t h b t n công trình làm s ch sơ b ít nh t là 5m, nhưng kho ng cách tâm h b t t i móng công trình x lý sơ b ít nh t là 2m. 9.4. Ch ư c phép n i h th ng thoát nư c sinh ho t và nư c mưa vào sau công trình làm s ch sơ b xăng d u. 9.5. u ng thoát nư c t khu b ch a n i ra ngoài ph i b trí van m t chi u h thu nư c sát chân ê phía trong khu b . B ph n i u khi n van m t chi u ph i b trí phía ngoài ho c trên ê ngăn cháy. 9.6. H th ng rãnh thoát nư c trong khu b ư c phép làm theo ki u h . V t li u c a h th ng thoát nư c là v t li u không cháy. 10. H th ng i n 10.1. Ngu n i n cung c p cho các ph t i c a hàng xăng d u là ngu n i n qu c gia. Các yêu c u v l p t trang thi t b i n cho c a hàng xăng d u ph i phù h p v i TCVN 4756-89. 10.2. Khi không có lư i i n qu c gia ư c phép s d ng máy phát i n c nh . ng khói c a máy n ph i có b d p tàn l a và b c cách nhi t. 10.3. T i các v trí có nguy hi m cháy n N-1, N-1a, N-1c, và C-1 nh t thi t ph i l p thi t b phòng n . 10.4. Cáp l p t trong c a hàng xăng d u ph i theo các yêu c u sau: - Dây d n và cáp i n s d ng lo i ru t ng, cách i n b ng nh a t ng h p; - Cáp t ng m tr c ti p trong lòng t ph i dùng lo i cáp ru t ng, cách i n b ng nh a t ng h p ch u xăng d u và có v thép b o v ; - Trư ng h p cáp không có v thép b o v khi t ng m dư i t ph i lu n trong ng thép ho c t trong hào riêng ư c ph cát kín và có n p y. C m t cáp i n chung trong hào t ng d n xăng d u; T t c các ư ng cáp t ng m khi: vư t qua ư ng ô tô, các h ng m c xây d ng và giao nhau v i ư ng ng d n xăng d u, thì cáp ph i ư c lu n trong ng thép b o v , u ng lu n cáp ph i nhô ra ngoài mép c a công trình, chi u dài o n nhô ra v m i phía là 0,5m; - Trong m t ng thép lu n cáp không ư c cáp i n ng l c và chi u sáng chung v i các lo i cáp i u khi n, cáp thông tin, cáp tín hi u;
 17. - Dây d n và cáp i n i trong các khu v c c a hàng xăng d u nh t thi t ph i lu n trong ng thép, các ng này ư c n i v i nhau b ng ren. Khi n i ho c chia nhánh dây d n, dây cáp ph i dùng h p n i dây và h p chia dây phòng n . 10.5. Các thi t b t ng hoá như o lư ng t xa, báo cháy t ng.v.v... ph i là lo i chuyên dùng m b o an toàn cháy n . 10.6. Các ư ng dây cáp s d ng trong t ng hoá, thông tin tín hi u ph i tuân th theo i u 10.4. 10.7. Khu b ch a t n i c n ph i thi t k b o v ch ng sét ánh th ng, khi các van th t cao mà không n m trong vùng b o v ch ng sét c a các công trình cao xung quanh thì ph i ch ng sét ánh th ng cho van th b ng các c t thu sét ư c n i ng th . u kim thu sét ph i cách van th ít nh t là 5m. Các h ng m c xây d ng khác c a c a hàng u ph i có h th ng ch ng sét ánh th ng. 10.8. H th ng n i t ch ng sét ánh th ng có i n tr n i t không vư t quá 10W. 10.9. ch ng sét c m ng và ch ng tĩnh i n, yêu c u các b ch a b ng thép ph i hàn n i ít nh t m i b hai dây kim lo i v i h th ng n i t ch ng sét c m ng và ch ng tĩnh i n. i n tr n i t c a h th ng này không vư t quá 10W. 10.10. T i các v trí n p xăng d u ph i n i h n i t ch ng tĩnh i n v i các phương ti n n p xăng d u. 10.11. H th ng n i t an toàn ph i có i n tr n i t không vư t quá 4W. T t c ph n kim lo i không mang i n c a các thi t b i n và c t bơm u ph i n i v i h n i t an toàn. H n i này c n ph i cách h th ng n i t ch ng sét ánh th ng là 5m (Kho ng cách trong t). Khi n i chung h th ng n i t an toàn v i h th ng n i t ch ng sét ánh th ng yêu c u i n tr n i t không vư t quá 1W. 10.12. Thi t k ch ng sét và n i t cho c a hàng xăng d u ph i phù h p v i quy nh hi n hành v thi t k thi công b o v ch ng sét cho kho xăng d u. 11. Trang thi t b phòng cháy, ch a cháy 11.1. T i các c a hàng xăng d u ph i có n i quy phòng cháy ch a cháy, hi u l nh bi n c m l a. 11.2. Các c a hàng xăng d u ph i ư c trang thi t b phương ti n ch a cháy ban u d p t t các ám cháy khi m i phát sinh và tham gia ch a cháy khi ám cháy phát tri n.
 18. 11.3. Căn c vào tính ch t nguy hi m cháy c a các ch t, v t li u trong t ng h ng m c c a c a hàng xăng d u b trí phương ti n ch a cháy phù h p. 11.4. Ph i trang trí và b trí phương ti n ch a cháy ban u t i các h ng m c xây d ng sau ây c a c a hàng: - Khu v c b ch a t n i và t ng m; - o bơm xăng d u; - Nơi n p xăng d u vào b ; - Gian bán d u nh n và các s n phNm khác; - Bãi d u phuy; - Gian r a xe; - Gian tra d u m ; - Khu giao d ch bán hàng, tr c b o v ; - Máy phát i n, tr m bi n áp; 11.5. S lư ng phương ti n, d ng c ch a cháy ban u ư c quy nh trong b ng 5. B ng 5- S lư ng phương ti n, d ng c ch a cháy ban u Tên h ng m c c a hàng Bình b t (cái) Cát X ng Chăn s i Phuy ho c (m3) b nư c 200 (cái) (cái) lít >=25Kg >=4kg 1. C m b ch a c a 1 2 2 4 4 2 hàng c p 1, 2 2. C m b ch a c a 1 1 1 2 2 1 hàng c p 3 3. C t bơm xăng d u - 2 - - 1 1 và nơi n p xăng d u 4. Nơi tra d u m - 1 - - - - 5. Nơi bán d u nh n - 2 - - 1 1 và các s n phNm khác 6. Phòng giao d ch - 1 - - - - bán hàng 7. Phòng b o v - 2 - - - -
 19. 8. Máy phát i n tr m 1 - - - - - bi n th Chú thích: i v i c a hàng xăng d u mà c m b ch a t ng m, trên m t khu b có láng xi măng thì không c n ph i b trí phương ti n theo m c 1 và 2 trong b ng. Tuỳ i u ki n c th c a c a hàng mà có th thay th bình b t ch a cháy ABC b ng bình b t ho c khí CO2 có tính năng tương ương. 11.6. T i gian hàng bán khí t hoá l ng c a c a hàng xăng d u ph i trang b phương ti n, d ng c ch a cháy theo quy nh t i i u 6.3 c a TCVN 6223:1996 11.7. B trí phương ti n d ng c ch a cháy ph i m b o: - D th y; -D l y s d ng; - Không c n tr l i thoát n n, l i i và các ho t ng khác; - Tránh mưa, n ng và s phá hu c a môi trư ng. 11.8. Ch ư c phép b trí các phương ti n, d ng c ch a cháy m b o ch t lư ng. 11.9. Các bình ch a cháy ư c treo trên tư ng, c t ho c t trên n n, sàn nhà... Trư ng h p các bình ch a cháy ư c treo trên tư ng, c t thì kho ng cách t m t n n, sàn n tay c m c a bình không l n hơn 1,25m. Trư ng h p t trên n n, sàn nhà các bình ch a cháy ph i ư c nơi khô ráo và có giá , chi u cao c a giá không l n hơn 2/3 chi u cao c a bình. Trư ng h p bình ch a cháy g n c a ra vào thì bình ph i ư c treo ho c ư c t cách mép c a 1m. 11.10. Trong ph m vi c a hàng ư c phép b trí phương ti n, d ng c ch a cháy r i rác theo t ng v trí ho c có th b trí theo t ng c m tuỳ thu c m c nguy hi m cháy, n và di n tích m t b ng c n b o v . N u b trí theo t ng c m thì ph i b trí ít nh t 2 c m. 11.11. Căn c vào m c nguy hi m cháy và giá tr tài s n các c a hàng xăng d u có th l p h th ng báo cháy, ch a cháy t ng, bán t ng ho c i u khi n b ng tay. PH L C 2 CVN 5684 - 1992
 20. AN TOÀN CHÁY CÁC CÔNG TRÌNH XĂNG D U Yêu c u chung Tiêu chuNn này quy nh các yêu c u chung v an toàn cháy cho các công trình xăng d u bao g m các kho xăng d u, c ng d u và các tuy n ng chính d n xăng d u trong quá trình s d ng. Tiêu chuNn này không áp d ng i v i các c a hàng bán l xăng d u; cơ s khai thác, ch bi n d u m , các kho xăng xây d ng trong hang h m, ho c các công trình xăng d u s d ng không quá 5 năm; các công trình liên quan n khí t và khí hoá l ng. 1. Quy nh chung 1.1. Ngoài nh ng quy nh c th trong tiêu chuNn này, c n ph i tuân theo quy nh trong TCVN 3254-89. 1.2. Các công trình xăng d u ph i có h th ng phòng cháy và h th ng ch ng cháy. Các h th ng này ph i m b o áp ng y yêu c u v phòng cháy và ch ng cháy cho các công trình trong các ho t ng bình thư ng, trong khi c i t o, s a ch a ho c x lý s c . 1.3. Th trư ng cơ quan qu n lý công trình xăng d u ph i có trách nhi m t ch c xây d ng các bi n pháp an toàn cháy cho ơn v mình và ph i h p ch t ch v i cơ quan qu n lý Nhà nư c v công tác phòng cháy ch a cháy (sau ây g i t t là PCCC) trong vi c m b o an toàn cháy cho các công trình xăng d u. 1.4. Các cán b công nhân viên trư c khi vào làm vi c trong các công trình xăng d u (k c h p ng ng n h n) ph i ư c h c t p và hư ng d n v công tác PCCC; n m v ng ư c tính ch t nguy hi m cháy, n c a xăng d u quy nh trong Ph l c 1 c a tiêu chuNn này. Hàng năm ph i ư c nh kỳ ki m tra và ư c c p gi y ch ng nh n do cơ quan có thNm quy n c p. 1.5. Các công trình xăng d u ph i có y h sơ và tài li u k thu t c a công trình và các h ng m c liên quan. Các h sơ tài li u này ph i ư c b sung k p th i ph n ánh s thay i hi n tr ng c a công trình, m b o tính chính xác và kh năng s d ng chúng trong quá trình l p phương án PCCC và t ch c ch a cháy. 1.6. Các công trình xăng d u ph i có n i qui, s sách theo dõi ngư i, phương ti n ra vào; qui trình v n hành các trang, thi t b k thu t và quy nh c th v trách nhi m; ph i t bi n báo, bi n c m nh ng nơi có nguy hi m cháy theo m u quy nh. 1.7. Các công trình xăng d u ph i m b o yêu c u v sinh công nghi p theo quy nh. 1.8. Hàng năm, cơ quan qu n lý công trình xăng d u ph i xây d ng phương án phòng ch ng bão l t b o v công trình nh m ngăn ch n m i nguy cơ phát sinh cháy do thiên tai gây ra. Ph i có nh ng phương án d phòng x lý s c , kh c ph c h u qu c a thiên tai.
Đồng bộ tài khoản