Thông tư số 14/2003/TT-BKHCN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:27

0
60
lượt xem
6
download

Thông tư số 14/2003/TT-BKHCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 14/2003/TT-BKHCN về việc hướng dẫn vận chuyển an toàn chất phóng xạ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 14/2003/TT-BKHCN

 1. B KHOA H C C NG H Ò A XÃ H I CH NGH Ĩ A VI T NAM VÀ CÔNG NGH c l p - T d o -H n h ph ú c S :14/2003/TT- Hà N i , n g à y1 1 t h á n g 0 7 n ă m 2 0 0 3 BKHCN THÔNG TƯ C A B K HOA H C VÀ C ÔNG NGH S 1 4 / 2 0 0 3 / TT-BK HC N NGÀY 1 1 THÁ NG 7 NĂM 2 0 0 3 V HƯ NG D N V N C H UY N AN TOÀN C H T P HÓNG X Căn c Pháp l nh An toàn và Ki m soát b c x ngày 25 tháng 6 năm 1996; Căn c Ngh nh s 50/1998/N -CP ngày 16/7/1998 c a Chính ph quy nh chi ti t vi c thi hành Pháp l nh An toàn và Ki m soát b c x và Ngh nh s 13/2003/N - CP ngày 19/02/2003 c a Chính ph quy nh Danh m c hàng nguy hi m, v n chuy n hàng nguy hi m b ng ư ng b ; Căn c Ngh nh s 54/2003/N -CP ngày 19/5/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Khoa h c và Công ngh ; B Khoa h c và Công ngh hư ng d n vi c v n chuy n an toàn ch t phóng x như sau: I. NH NG QUY NNH CHUNG 1. i tư ng và ph m vi áp d ng 1.1. Thông tư này áp d ng i v i t ch c, cá nhân tham gia vào quá trình v n chuy n ch t phóng x và ch t th i phóng x (g i t t là ch t phóng x ) d ng r n, l ng, khí b ng các phương ti n v n chuy n trên ư ng b , ư ng s t, ư ng th y và ư ng không thu c lãnh th Vi t Nam. 1.2. Thông tư này không áp d ng i v i vi c v n chuy n: a) V t li u phân h ch, nhiên li u h t nhân. b) Ch t phóng x trong ph m vi cơ s b c x . c) V t phNm tiêu dùng ch a ch t phóng x ư c phép lưu thông phân ph i. d) Ch t phóng x mà ho t riêng c a nó nh hơn ho t riêng i v i ch t phóng x mi n tr ho c ho t t ng nh hơn gi i h n ho t i v i m t lô hàng mi n tr . Ho t riêng i v i ch t phóng x mi n tr và gi i h n ho t i v i m t lô hàng mi n tr ư c quy nh t i c t 4 và 5 b ng 1, b ng 2 Tiêu chuNn Vi t Nam TCVN 6867-1:2001 “An toàn b c x - V n chuy n an toàn ch t phóng x - Ph n 1: Quy nh chung” (g i t t là TCVN 6867-1:2001). 2. Gi i thích t ng Ngoài các t ng ư c gi i thích trong TCVN 6867-1:2001, trong Thông tư này, các thu t ng dư i ây ư c hi u như sau: 2.1. V n chuy n ch t phóng x là m t quá trình bao g m các ho t ng, i u ki n liên quan, g n li n v i s d ch chuy n c a ch t phóng x t khâu thi t k , ch t o, b o dư ng các lo i bao bì n khâu chuNn b , óng gói, v n chuy n, b o qu n d c ư ng cũng như ti p nh n v trí cu i cùng ch t phóng x và ki n hàng phóng x trong hoàn c nh bình thư ng cũng như có s c , tai n n.
 2. 2.2. A1 và A2 a) A1 là giá tr ho t c a ch t phóng x d ng c bi t và ư c s d ng xác nh gi i h n ho t c a ch t phóng x d ng c bi t trong các lo i ki n hàng phóng x ư c phép v n chuy n. Giá tr A1 ư c quy nh t i c t 2 b ng 1, b ng 2 TCVN 6867- 1:2001. b) A2 là giá tr ho t c a ch t phóng x không có d ng c bi t và ư c s d ng xác nh gi i h n ho t c a ch t phóng x không có d ng c bi t trong các lo i ki n hàng phóng x ư c phép v n chuy n. Giá tr A2 ư c quy nh t i c t 3 b ng 1, b ng 2 TCVN 6867-1:2001. 2.3. Ho t riêng c a h t nhân phóng x là ho t c a m t ơn v kh i lư ng h t nhân phóng x ó. Ho t riêng c a v t li u phóng x trong trư ng h p h t nhân phóng x phân b u trong v t li u là ho t phóng x c a m t ơn v kh i lư ng v t li u ó. ơn v là Bq/g (Becơren/gam). 2.4. Ch t phát anpha c tính th p là uran t nhiên, uran nghèo, thori t nhiên, qu ng ho c tinh qu ng ch a uran-235, uran-238, thori-232, thori-228, thori-230 ho c ch t phát anpha có chu kỳ bán rã nh hơn 10 ngày. 2.5. Ch t phóng x d ng c bi t là ch t phóng x d ng r n, không phân tán ho c ch t phóng x ư c ng trong v kín không phân tán ư c vào môi trư ng xung quanh. 2.6. Ch t phóng x có ho t riêng th p (ký hi u là LSA) là ch t phóng x có ho t riêng b gi i h n. LSA g m 3 nhóm: 2.6.1. Nhóm 1 (ký hi u là LSA-I) ch a: a) Qu ng uran, qu ng thori ho c tinh qu ng c a chúng và các qu ng khác ch a h t nhân phóng x g p trong t nhiên ư c s d ng ch bi n các h t nhân phóng x này. b) Uran t nhiên d ng r n chưa chi u x ho c uran nghèo; thori t nhiên ho c h p ch t, h n h p l ng, h n h p r n c a chúng. c) Ch t phóng x mà giá tr A2 không b gi i h n i v i chúng (tr v t li u phân h ch). d) Các ch t phóng x khác mà ho t ư c phân b u kh p bên trong và ho t riêng trung bình không vư t 30 l n giá tr ho t riêng quy nh t i b ng 1 và 2 TCVN 6867-1:2001 (tr v t li u phân h ch). 2.6.2. Nhóm 2 (ký hi u là LSA-II) ch a: a) Nư c v i n ng triti n 0,8Tetrabecơren /l (1TBq =1012Bq). b) Các ch t phóng x khác mà ho t ư c phân b u kh p bên trong và ho t riêng trung bình không vư t 10 A2/g i v i ch t r n, ch t khí và 10-5 A2/g i v i -4 ch t l ng. 2.6.3. Nhóm 3 (ký hi u là LSA-III) ch a: a) Ch t phóng x ư c phân b trong ch t r n, ho c ch t phóng x ư c phân b trong tác nhân óng r n (như bêtông, bitum, s v.v..). b) Ch t phóng x hoà tan th p ho c ch t phóng x ư c ch a trong m t kh i tương i không tan trong i u ki n m t bao bì thì ch t phóng x b m t do hòa tan khi ngâm vào nư c trong 7 ngày không vư t 0,1A2.
 3. c) Ch t phóng x d ng r n có ho t riêng trung bình, không k v t li u che ch n, không vư t 2.10-3 A2/g. 2.7. Ch t phóng x phân tán th p là ch t phóng x tr ng thái r n và không d ng b t ho c là ch t phóng x d ng r n ư c b c trong v kín h n ch s phân tán. 2.8. B n phóng x là ch t phóng x bám trên b m t m t v t. 2.9. B n phóng x không bám ch c là bNn phóng x có th r i ra kh i b m t trong quá trình v n chuy n. 2.10. B n phóng x bám ch c là bNn phóng x không th r i ra kh i b m t trong quá trình v n chuy n. 2.11. Nhi m b n phóng x b m t là s có m t c a bNn phóng x trên b m t c a ki n ho c c a côngtenơ ho c c a phương ti n v n chuy n v i ho t l n hơn 2 0,4Bq/cm i v i ch t phát beta, ch t phát gama và ch t phát anpha c tính th p, ho c l n hơn 0,04Bq/cm2 i v i các ch t phát anpha khác. 2.12. V t nhi m b n b m t (ký hi u là SCO) là m t v t r n, b n thân nó không ph i là ch t phóng x nhưng có bNn phóng x . V t nhi m bNn b m t (SCO) ư c phân thành 2 nhóm: 2.12.1. Nhóm 1(ký hi u là SCO-I) có c trưng sau: a) BNn phóng x không bám ch c trên b m t có th ti p xúc ư c, l y trung bình trên di n tích 300 cm2 (ho c toàn b di n tích b m t n u nh hơn 300 cm2) không l n hơn 4Bq/cm2 i v i ch t phát beta, ch t phát gama và ch t phát anpha c tính th p ho c không l n hơn 0,4Bq/cm2 i v i các ch t phát anpha khác. b) BNn phóng x bám ch c trên b m t có th ti p xúc ư c, l y trung bình trên di n tích 300 cm2 (ho c toàn b di n tích b m t n u nh hơn 300 cm2) không l n hơn 4.104 Bq/cm2 i v i ch t phát beta, ch t phát gama và ch t phát anpha c tính th p ho c không l n hơn 4.103 Bq/cm2 i v i các ch t phát anpha khác. c) BNn phóng x không bám ch c c ng thêm bNn phóng x bám ch c trên b m t không ti p xúc ư c, l y trung bình trên di n tích 300 cm2 (ho c toàn b di n tích b m t n u nh hơn 300 cm2) không l n hơn 4.104 Bq/cm2 i v i ch t phát beta, ch t phát gama và ch t phát anpha c tính th p, ho c 4.103 Bq/cm2 i v i các ch t phát anpha khác. 2.12.2. Nhóm 2 (ký hi u là SCO-II): BNn phóng x bám ch c và không bám ch c trên b m t l n hơn các gi i h n quy nh cho SCO-I và có thêm c tính sau: a) BNn phóng x không bám ch c trên b m t ti p xúc ư c, l y trung bình trên di n tích 300cm2 (ho c toàn b di n tích b m t n u nh hơn 300 cm2) không l n hơn 400Bq/cm2 i v i ch t phát beta, ch t phát gama và ch t phát anpha c tính th p ho c 40Bq/cm2 i v i các ch t phát anpha khác. b) BNn phóng x bám ch c trên b m t ti p xúc ư c, l y trung bình trên di n tích 300cm2 (ho c toàn b di n tích b m t n u nh hơn 300 cm2) không l n hơn 8.105 Bq/cm2 i v i các ch t phát beta, ch t phát gama và ch t phát anpha c tính th p ho c không l n hơn 8.104 Bq/cm2 i v i các ch t phát anpha khác. c) BNn phóng x không bám ch c c ng v i bNn phóng x bám ch c trên b m t không ti p xúc ư c, l y trung bình trên di n tích 300cm2 (ho c toàn b di n tích b m t n u nh hơn 300 cm2) không l n hơn 8.105 Bq/cm2 i v i ch t phát beta, ch t phát gama
 4. và ch t phát anpha c tính th p hay không l n hơn 8.104 Bq/cm2 i v i các ch t phát anpha khác. 2.13. Thori chưa chi u x là thori ch a không quá 10-7gam uran-233 trong 1 gam thori-232. 2.14. Uran chưa chi u x là uran ch a không quá 2.103 Bq Plutoni, không quá 9.106 Bq s n phNm phân h ch và không quá 5.10-3 gam uran-236 tính cho 1 gam uran-235. 2.15.Uran t nhiên là uran ư c tách hóa h c có thành ph n kh i lư ng 99,28% uran-238 và 0,72% uran-235. 2.16. Uran nghèo là uran ch a ng v uran-235 nh hơn 0,72% kh i lư ng. 2.17. uran giàu là uran ch a ng v uran-235 l n hơn 0,72% kh i lư ng. 2.18. V t li u phân h ch là uran-233, uran-235, plutôni-239, plutôni-241 ho c m t h n h p b t kỳ c a chúng. V t li u phân h ch không bao g m uran t nhiên, uran nghèo chưa b chi u x ho c ch b chi u x trong lò ph n ng nhi t. 2.19. Bao bì là h c u trúc g m các b ph n c n thi t bao kín hoàn toàn ch t phóng x , ch ng l i các tác h i có th gây ra b i ch t phóng x và phù h p v i các c trưng c a ch t phóng x ư c v n chuy n. Bao bì có th g m m t ho c nhi u v ch a, v t li u h p th , c u trúc ngăn cách, che ch n b c x và các thi t b cho vi c n p, tháo r ng, thoát khí, gi m áp su t, dùng làm l nh, gi m ch n ng, cách nhi t, d ch chuy n... Bao bì có th là m t h p, thùng, côngtenơ, téc. 2.20. Ki n hàng phóng x (g i t t là ki n) là h g m bao bì và ch t phóng x bên trong bao bì ư c chuNn b v n chuy n. 2.21. Lô hàng phóng x (g i t t lô hàng) là m t ho c nhi u ki n hàng phóng x . 2.22. Côngtenơ là m t lo i bao bì ư c thi t k d dàng cho vi c v n chuy n hàng hóa ư c óng gói ho c không ư c óng gói b ng các phương ti n v n chuy n khác nhau mà không c n d ho c x p l i hàng khi chuy n i phương ti n v n chuy n. Nó có c trưng óng kín, ch c ch n, ư c s d ng l p l i nhi u l n và ư c l p ráp thêm b ph n làm d dàng vi c chuy n t phương ti n này sang phương ti n khác. Côngtenơ nh có kích thư c ngoài nh hơn 1,5 mét ho c th tích trong nh hơn 3 mét kh i. Côngtenơ l n có các kích thư c l n hơn côngtenơ nh . 2.23. Tec là m t d ng côngtenơ có th là thùng, b n ch a có dung tích không nh hơn 450 lít ch a ch t l ng, b t, h t, bùn ho c ch t r n và không nh hơn 1000 lít ch a khí. 2.24. M c b c x là su t li u b c x , ơn v o là mSv/h (milisilvơ/gi ). 2.25. S d ng c quy n là bên g i hàng c quy n s d ng m t phương ti n v n chuy n ho c m t côngtenơ l n và toàn b ho t ng ch t hàng, d hàng ban u, trung gian và cu i cùng ư c th c hi n theo ch o c a bên g i hàng hay bên nh n hàng. 2.26. Thi t k là s mô t ch t phóng x d ng c bi t, ch t phóng x phân tán th p, ki n ho c bao bì. S mô t này bao g m các c trưng k thu t, b n v k thu t, phân tích ch ng minh s phù h p v i các quy nh c a Thông tư này và các tiêu chuNn Vi t Nam và các quy nh khác có liên quan. 2.27. Ch s v n chuy n (ký hi u là TI) là ch s dùng ki m soát s chi u x nh m m b o an toàn b c x . Cách xác nh ch s v n chuy n quy nh t i M c 9 c a Thông tư này.
 5. 2.28. Mã s Liên h p qu c (s UN) là m t nhóm s g m b n ch s do H i ng chuyên gia v v n chuy n hàng nguy hi m c a Liên h p qu c quy nh nh n bi t m t ch t ho c m t nhóm ch t c th . 2.29. Cơ quan th m quy n là C c Ki m soát và An toàn b c x , h t nhân thu c B Khoa h c và Công ngh và các S Khoa h c và Công ngh t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. 3. K ho ch m b o an toàn b c x T ch c, cá nhân tham gia vào quá trình v n chuy n ch t phóng x ph i l p k ho ch m b o an toàn b c x . K ho ch này g m các yêu c u sau: 3.1. T i ưu hóa các bi n pháp b o m an toàn b c x trong quá trình v n chuy n sao cho m c li u b c x (g i t t là li u) c a cá nhân ph i th p hơn các gi i h n li u ã quy nh và gi m th p m c li u, s ngư i b chi u x phù h p v i i u ki n kinh t , xã h i. 3.2. Có phương án b o v cá nhân, giám sát s nhi m x c a các ki n, khu v c chuNn b ki n, khu v c kho và các phương ti n v n chuy n, l p và lưu gi h sơ ki m tra. 3.3. Nhân viên tham gia vào quá trình v n chuy n ph i ư c ào t o v an toàn b c x , am hi u quy t c phòng cháy, ch a cháy, và các quy nh v n chuy n an toàn ch t phóng x . Hàng năm h ph i ư c ào t o l i các ki n th c trên. 3.4. Các ki n hàng phóng x ph i ư c cách ly kh i nhân viên v n chuy n và dân chúng. Kho ng cách cách ly ư c tính toán d a trên các gi i h n v li u như sau: a) i v i nhân viên v n chuy n, b c x p, óng ki n: 5mSv/năm. b) i v i dân chúng qua l i thư ng xuyên khu v c có ch t phóng x : 1mSv/năm. 3.5. Các ki n hàng phóng x ph i ư c cách ly kh i phim chưa r a. Cơ s tính kho ng cách cách ly là li u gi i h n: 0,1mSv/lô hàng phim. 4. K ho ch phòng ch ng s c , tai n n T ch c, cá nhân tham gia v n chuy n ch t phóng x ph i l p k ho ch phòng ch ng s c , tai n n trong quá trình v n chuy n. K ho ch này bao g m nh ng n i dung chính sau: a) Trách nhi m và nhi m v c a các b ph n, cá nhân khi có s c , tai n n x y ra; b) Th t c thông báo khNn c p cho các cơ quan c n thi t v s c , tai n n; c) Quy trình i phó v i các s c , tai n n, các phương ti n k thu t c n thi t; d) Phương pháp c nh báo cho dân chúng xung quanh nơi x y ra s c tai n n; ) Các bi n pháp b o v , kh c ph c nhi m bNn phóng x ; e) Các bi n pháp c p c u n n nhân; g) Quy trình hu n luy n, di n t p nh kỳ k ho ch phòng ch ng s c , tai n n. 5. m b o ch t lư ng T ch c, cá nhân tham gia vào quá trình v n chuy n ch t phóng x ph i l p các chương trình b o m ch t lư ng trong các vi c sau: a) i v i bên g i hàng: thi t k , ch t o, th nghi m, l p tài li u, s d ng, b o dư ng và ki m tra t t c các ch t phóng x d ng c bi t, các ch t phóng x phân tán th p, bao bì và các ki n hàng phóng x .
 6. b) i v i bên chuyên ch : các công o n v n chuy n, lưu kho trung chuy n. Các chương trình m b o ch t lư ng này ph i d a trên các tiêu chuNn Vi t Nam, tiêu chuNn qu c t ư c phép áp d ng Vi t Nam. II. NH NG QUY NNH I V I KI N HÀNG PHÓNG X 6. Các lo i ki n hàng phóng x và ho t c a chúng 6.1. Ki n hàng phóng x ư c phân thành 4 nhóm tùy thu c vào ho t t ng trong ki n và ho t riêng c a ch t phóng x (theo th t tăng d n): 6.1.1. Ki n lo i tr : Ki n lo i tr là ki n ch a ch t phóng x , s n phNm ch a ch t phóng x , bao bì r ng ã ch a ch t phóng x ... mà ho t phóng x c a chúng không ư c l n hơn các giá tr quy nh t i b ng 1 Ph l c I. 6.1.2. Ki n công nghi p: Ki n công nghi p là ki n ch a ch t phóng x có ho t riêng th p và v t nhi m bNn b m t (xem b ng 2 Ph l c I). Lư ng ch t phóng x trong m t ki n ư c h n ch sao cho ho t i v i phương ti n v n chuy n không ư c l n hơn các giá tr quy nh t i b ng 3 Ph l c I. Ki n công nghi p ư c phân thành 3 lo i: a) Ki n công nghi p lo i 1 (Ký hi u IP-1) có th ch a: - Ch t phóng x ho t riêng th p nhóm 1 (LSA-I) d ng r n. - Ch t phóng x ho t riêng th p nhóm 1 (LSA-I) d ng l ng, v n chuy n s d ng c quy n. - V t nhi m bNn b m t nhóm 1 (SCO-I). b) Ki n công nghi p lo i 2 (Ký hi u IP-2) có th ch a: - Ch t phóng x ho t riêng th p nhóm 1 (LSA-I) d ng l ng, v n chuy n không s d ng c quy n. - Ch t phóng x ho t riêng th p nhóm 2 (LSA-II) d ng l ng, khí, v n chuy n s d ng c quy n. - Ch t phóng x ho t riêng th p nhóm 3 (LSA-III), v n chuy n s d ng c quy n. - V t nhi m bNn b m t nhóm 2 (SCO-II). c) Ki n công nghi p lo i 3 (ký hi u IP-3) có th ch a: - Ch t phóng x ho t riêng th p nhóm 2 (LSA-II) d ng khí, l ng, v n chuy n không s d ng c quy n. - Ch t phóng x ho t riêng th p nhóm 3 (LSA-III), v n chuy n không s d ng c quy n. 6.1.3. Ki n lo i A là ki n ch a các ch t phóng x : a) i v i ch t phóng x d ng c bi t, ho t không ư c l n hơn A1. b) i v i ch t phóng x khác, ho t không ư c l n hơn A2. c) i v i ki n ch a h n h p các h t nhân phóng x mà bi t tên và ho t phóng x c a chúng thì ho t ph i th a mãn i u ki n sau: B (i) là ho t c a h t nhân phóng x i trong ch t phóng x d ng c bi t. A1(i) là giá tr A1 c a h t nhân phóng x i.
 7. C(j) là ho t c a h t nhân phóng x j trong ch t phóng x không có d ng c bi t. A2(j) giá tr A2 c a h t nhân phóng x j. 6.1.4. Ki n lo i B(U) và B(M): a) Ki n lo i B là ki n có th ch a m t lư ng ch t phóng x b t kỳ có ho t không l n hơn ho t ư c cơ quan thNm quy n phê duy t trong thi t k ki n. Tuy nhiên n u ki n lo i B ư c v n chuy n b ng t u bay thì: - Ki n ch a ch t phóng x d ng c bi t: ho t không ư c l n hơn 3.000A1 ho c 100.000A2. - Ki n ch a ch t phóng x khác: ho t không l n hơn 3.000A2. b) Ki n lo i B có th ư c phê duy t ơn phương b i cơ quan thNm quy n c a nư c thi t k ki n hàng và ư c g i là ki n lo i B(U) ho c có th ư c phê duy t a phương b i cơ quan thNm quy n c a nư c thi t k ki n hàng, cơ quan thNm quy n c a nư c mà ki n hàng ư c v n chuy n qua, cơ quan thNm quy n c a nư c mà ki n hàng ư c v n chuy n n và ư c g i là ki n lo i B(M). 6.2. Bao bì, ki n c a các nhóm ư c thi t k , ch t o, th nghi m theo tiêu chuNn Vi t Nam ho c tiêu chuNn qu c t ư c phép áp d ng Vi t Nam. 7. Ki m soát nhi m b n phóng x 7.1. S nhi m bNn phóng x không bám ch c trên b m t ngoài c a m t ki n không ư c l n hơn các gi i h n sau: a) 4Bq/cm2 i v i ch t phát beta, ch t phát gama và ch t phát anpha c tính th p. 2 b) 0,4Bq/cm i v i các ch t phát anpha khác. Các gi i h n này ư c l y trung bình trên m t di n tích 300cm2 c a m t ph n b m t b t kỳ. N u b m t nh hơn 300cm2 thì l y trung bình trên toàn b di n tích b m t. 7.2. S nhi m bNn phóng x không bám ch c trên b m t ngoài và b m t trong c a các côngtenơ ch hàng không ư c vư t các gi i h n quy nh i m 7.1 . 7.3. N u m t ki n b hư h i hay b rò, ho c nghi ng b hư h i hay b rò, c n ph i c m i l i qua ki n ó và ánh giá ngay ph m vi khu v c b nhi m x và m c b c x trên ki n. i tư ng c n ánh giá s nhi m x là ki n, phương ti n v n chuy n, khu v c li n k nơi ki n và n u c n thi t, t t c các v t li u khác ã ư c v n chuy n trên cùng phương ti n ó. 7.4. Các ki n b hư h i hay b rò có m c b c x l n hơn m c gi i h n cho phép i v i i u ki n v n chuy n bình thư ng ph i ư c chuy n n m t v trí t m th i s a ch a, tNy x , cho n khi khôi ph c l i i u ki n ban u m i ư c v n chuy n ti p. 7.5. Bên v n chuy n ph i ki m tra nh kỳ các phương ti n v n chuy n và các trang thi t b ư c s d ng trong v n chuy n ch t phóng x xác nh m c nhi m x . T n xu t ki m tra ph thu c vào m c v n chuy n nhưng không ư c ít hơn 1 l n/năm. 7.6. Các phương ti n v n chuy n, các trang thi t b ư c dùng trong v n chuy n b nhi m bNn phóng x l n hơn m c quy nh i m 7.1 ho c su t li u b c x t i b m t l n hơn 5µSv/h ph i ư c tNy x và ch ư c s d ng l i khi s nhi m bNn phóng
 8. x không l n hơn m c quy nh t i i m 7.1 ho c su t li u b c x t i b m t không l n hơn 5µSv/h. 8. M c b c x c c i 8.1. M c b c x c a m t thi t b ho c m t v t phNm không bao gói có ho t th p hơn ho t gi i h n i v i ki n lo i tr ph i m b o su t li u m t i m b t kỳ cách b m t ngoài c a chúng 10cm không ư c l n hơn 0,1 mSv/h. 8.2. Lư ng ch t phóng x LSA ho c SCO trong m t ki n công nghi p (lo i IP-1, IP-2 ho c IP-3) ph i ư c h n ch m b o su t li u t i m t i m cách 3 mét t LSA ho c SCO không che ch n không vư t quá 10mSv/h. 8.3. i v i các ki n lo i tr , su t li u b c x sát b m t ki n không l n hơn 5µSv/h. 8.4. i v i các lo i ki n khác, su t li u b c x m t i m b t kỳ trên b m t ngoài c a ki n không ư c l n hơn 2mSv/h và su t li u b c x cách 1 mét t b m t ngoài c a ki n không ư c l n hơn 0,1mSv/h. 8.5. i v i v n chuy n b ng ư ng b ho c ư ng s t, s d ng c quy n, su t li u b c x trên b m t ngoài c a m t ki n có th l n hơn 2mSv/h nhưng không ư c l n hơn 10mSv/h khi áp ng các i u ki n: a) Phương ti n v n chuy n ư c b o v ho c ư c bao kín trong su t quá trình v n chuy n không ai có th l t vào bên trong ph n bao kín tr ngư i ư c phép. b) Gia c m b o các ki n v trí c nh bên trong phương ti n v n chuy n trong su t quá trình v n chuy n. c) Không ư c ch t vào, d ra các ki n trong th i gian v n chuy n. 8.6. i v i v n chuy n s d ng c quy n b ng ư ng không hay ư ng th y, su t li u b c x trên b m t ngoài c a m t ki n không ư c l n hơn 2mSv/h, n u l n hơn m c này ph i ư c phép c a cơ quan thNm quy n. 8.7. i v i các phương ti n v n chuy n ch a các ki n, các côngtenơ, su t li u b c x m t i m b t kỳ trên thành xe k c phía trên và phía g m xe không ư c l n hơn 2mSv/h và su t li u b c x cách b m t ngoài c a phương ti n v n chuy n 2 mét không ư c l n hơn 0,1mSv/h. 8.8. M c b c x t t c các v trí có ngư i trên xe không ư c vư t 0,02mSv/h n u nh ng ngư i này không có phương ti n che ch n b c x . 9. Xác nh ch s v n chuy n và ch s v n chuy n cho phép 9.1. Ch s v n chuy n (ký hi u là TI) i v i m t ki n hàng, m t côngtenơ ho c i v i ch t không óng ki n LSA-I ho c SCO-I ư c xác nh như sau: a) Xác nh su t li u b c x c c i ( ơn v o là mSv/h) kho ng cách 1 mét t b m t ngoài c a ki n. Giá tr o ư c nhân v i 100 và s nh n ư c là ch s v n chuy n. b) i v i côngtenơ và ch t phóng x không óng ki n LSA-I và SCO-I, giá tr xác nh i m 9.1.a ư c nhân v i m t h s thích h p quy nh t i b ng 4 Ph l c I. c) Giá tr nh n ư c i m 9.1.a, 9.1.b ư c làm tròn tăng lên n ch s th p phân th nh t (thí d 1,13 thành 1,2), ngo i tr các giá tr b ng ho c nh hơn 0,05 ơc coi b ng 0.
 9. 9.2. Ch s v n chuy n i v i m i côngtenơ ho c i v i m i phương ti n v n chuy n ư c xác nh b ng t ng ch s v n chuy n c a t t c các ki n, ho c b ng o tr c ti p su t li u b c x như quy nh i m 9.1. 9.3. Ch s v n chuy n ư c quy nh như sau: a) Ch s v n chuy n c a m t ki n không ư c l n hơn 10, tr trư ng h p v n chuy n s d ng c quy n. b) Ch s v n chuy n i v i côngtenơ, ho c i v i các phương ti n v n chuy n không s d ng c quy n ư c quy nh t i b ng 7 Ph l c I. c) Không quy nh gi i h n t ng ch s v n chuy n i v i chuy n hàng là LSA-I. d) Không quy nh gi i h n t ng ch s v n chuy n i v i s d ng c quy n. 10. ánh d u 10.1. Các ki n ư c ghi m t cách d th y, b n m t ngoài c a bao bì các thông tin sau: a) Tên ngư i g i ho c ngư i nh n, ho c c hai; b) Mã s liên h p qu c như quy nh t i b ng 6 Ph l c I; c) Kh i lư ng c a ki n hàng, n u kh i lư ng c a ki n hàng l n hơn 50kg; d) Ký hi u nhóm ki n phù h p v i thi t k : - i v i ki n công nghi p ghi: IP-1, IP-2, IP-3; - i v i ki n lo i A ghi: Lo i A; - i v i ki n lo i B ghi: Lo i B(U) ho c Lo i B(M); ) Riêng i v i ki n lo i B(U), lo i B(M) ghi thêm: mã s do cơ quan thNm quy n nư c s n xu t c p cho thi t k ki n trong ch ng ch phê duy t và s sêri c a bao bì phù h p v i thi t k này, d u hi u c nh báo b c x quy nh t i hình 1 Ph l c II. D u hi u này ph i ư c d p n i ho c óng d u, b n i v i l a, v i nư c. 10.2. i v i ch t phóng x không óng ki n LSA-I ho c SCO-I ư c ch a trong ng ho c v t li u bao gói và v n chuy n theo i u ki n quy nh t i M c 15, b m t ngoài c a thùng ch a ho c v t li u bao gói ph i ư c ghi rõ: "PHóNG X LSA-I" ho c "PHóNG X SCO-I". 10.3. Trong trư ng h p ki n là hàng nh p khNu ho c xu t khNu, các t gi i thích có th ghi b ng ti ng Anh. 11. Dán nhãn trên ki n 11.1. Các ki n ư c phân h ng dán nhãn phù h p các i u ki n quy nh t i b ng 5 Ph l c I và theo nguyên t c sau: n u ch s v n chuy n th a mãn i u ki n i v i h ng này nhưng su t li u b c x b m t th a mãn i u ki n i v i h ng khác thì ki n s x p vào h ng cao hơn. M i ki n ph i ư c dán nhãn phù h p v i h ng c a mình. Nhãn cho các h ng ư c quy nh t i hình 2, hình 3, hình 4 Ph l c II. Trong trư ng h p ki n là hàng nh p khNu ho c xu t khNu, n i dung các nhãn có th ghi b ng ti ng Anh. 11.2. Các nhãn không liên quan n n i dung bên trong c a ki n ph i ư c bóc ho c che i.
 10. 11.3. Các ki n lo i tr không c n dán nhãn. Các ki n lo i khác ph i ư c dán nhãn hai phía i di n bên ngoài ki n. i v i côngtenơ ho c tec, nhãn ư c dán b n phía bên ngoài. i v i côngtenơ l n, có th dán nhãn kích thư c l n như quy nh t i hình 5 Ph l c II mà không c n bi n. 11.4. Nhãn c n ch a các thông tin sau: a) Tên h t nhân phóng x (dùng ký hi u như b ng 1 TCVN 6867-1: 2001), tr LSA-I. N u là h n h p các h t nhân phóng x : tên các h t nhân c n chú ý nh t có th ghi ư c trong khuôn kh c a nhãn. i v i LSA-I, ghi "LSA-I" là ; b) Ho t : ho t c c i c a các h t nhân phóng x , ơn v là Bq v i các ti n t thích h p (kBq, MBq ...); c) Ch s v n chuy n: ch òi h i i v i nhãn II-vàng, III-vàng. 12. G n bi n trên côngtenơ và trên phương ti n v n chuy n 12.1. Các côngtenơ ch a các ki n không ph i là ki n lo i tr và các tec ph i mang b n bi n m u vàng như ư c quy nh t i hình 5 Ph l c II. Trong trư ng h p ki n là hàng nh p khNu ho c xu t khNu, t “phóng x ” có th ghi b ng ti ng Anh. Bi n ư c g n theo phương th ng ng m i m t và mép thành côngtenơ hay tec. Có th g n nhãn như quy nh hình 2, hình 3, hình 4 Ph l c II v i kích thư c t i thi u quy nh hình 5 Ph l c II thay cho vi c dán nhãn và g n bi n. 12.2. Các phương ti n v n chuy n ch t phóng x ph i dán ba bi n m u vàng quy nh hình 5 Ph l c II hai thành bên và thành phía sau xe. 12.3. Côngtenơ ho c tec ch a lô hàng thu c lo i LSA-I ho c SCO-I chưa óng ki n ho c lô hàng là ch t phóng x ư c óng ki n, s d ng c quy n, ph i ghi thêm n a dư i c a bi n (quy nh hình 5 Ph l c II) mã s liên h p qu c (quy nh trong b ng 6 Ph l c I) v i ch s m u en, chi u cao không nh hơn 65 milimét. III. NH NG QUY NNH I V I V N CHUY N 13. Cách ly trong su t quá trình v n chuy n và lưu kho trung chuy n 13.1. Trong su t quá trình v n chuy n và lưu kho trung chuy n, các ki n, côngtenơ ch a ch t phóng x ph i ư c cách ly kh i: a) Các v trí có ngư i và có phim nh chưa r a tuân theo quy nh t i các i m 3.4 và 3.5. b) Các hàng hóa nguy hi m khác (d cháy, d n ...). 13.2. Các ki n ho c lô hàng thu c h ng II-Vàng, III-Vàng không ư c trong khoang hành khách tr trư ng h p khoang này ư c dành riêng cho ngư i ư c phép c bi t i kèm các ki n, lô hàng này. 13.3. Khi lưu kho, m i nhóm các ki n ho c các côngtenơ ph i t cách nhau t i thi u 6 mét. 13.4. Ngư i v n chuy n ph i ch u trách nhi m b o m s cách ly c n thi t ư c duy trì trong su t quá trình v n chuy n và lưu kho trung chuy n. 14. S p x p các ki n hàng trong phương ti n v n chuy n và lưu kho trung chuy n 14.1. Ph i s p x p các ki n an toàn và ch c ch n chúng không b xê d ch, không b l t, không b rơi.
 11. 14.2. Ph i s p x p sao cho dòng nhi t b m t trung bình c a các ki n không vư t 15W/m2. 14.3. Ph i ch t hàng vào côngtenơ ho c ph i ch t các ki n trên m t phương ti n v n chuy n sao cho m c b c x b m t và ch s v n chuy n không vư t các giá tr quy nh t i các i m 8.7 và 9.3. 15. V n chuy n ch t phóng x không óng ki n 15.1. Ch t phóng x ho t riêng th p lo i 1 (LSA-I) và v t nhi m bNn b m t nhóm 1 (SCO-I) có th ư c v n chuy n d ng không óng ki n khi th a mãn các i u ki n sau: a) S d ng c quy n; b) LSA-I ho c SCO-I không ph i là qu ng ch a các h t nhân phóng x ; c) Không làm rơi vãi ch t phóng x trong quá trình v n chuy n; d) m b o che ch n b c x . 15.2. N u s nhi m bNn phóng x trên b m t ti p xúc ư c và b m t không ti p xúc ư c c a SCO-I không l n hơn 10 l n m c quy nh t i i m 2.11 thì không c n i u ki n s d ng c quy n. 15.3. i v i SCO-I, n u nhi m bNn phóng x không bám ch c trên b m t không ti p xúc ư c c a chúng vư t m c quy nh t i i m 2.12.1.a thì c n ph i dùng các bi n pháp không cho ch t phóng x rơi vào phương ti n v n chuy n. 16. V n chuy n bao bì r ng Các bao bì r ng ã ch a ch t phóng x ư c v n chuy n như v n chuy n ki n lo i tr v i các i u ki n sau: a) Chúng ư c b o qu n t t và b o m kín; b) Bao bì là uran ho c thori ph i ư c b c b ng v kim lo i hay v t li u v ng ch c khác; c) M c nhi m bNn phóng x không bám ch c bên trong bao bì không ư c l n hơn m t trăm l n m c quy nh i m 7.1; d) Nhãn ã s d ng theo quy nh ư c che l i ho c bóc i. 17. V n chuy n cùng hàng hóa khác 17.1. Không ư c b t kỳ m t th gì khác ngoài tài li u và v t ph tr c n thi t cho vi c s d ng ch t phóng x trong các ki n. 17.2. N u mu n s d ng côngtenơ ã dùng v n chuy n ch t phóng x lưu gi t m th i ho c v n chuy n hàng hóa khác thì ph i tNy x côngtenơ ó n m c th p hơn 0,4Bq/cm2 i v i ch t phát beta, ch t phát gama và ch t phát anpha c tính th p ho c 0,04Bq/cm2 i v i các ch t phát anpha khác. 18. Quy nh b sung i v i v n chuy n b ng ư ng b 18.1. Ch ư c s d ng ôtô v n chuy n ch t phóng x . Ôtô v n chuy n ch t phóng x ph i có an toàn cao, c n ư c ki m tra k thu t 2 l n trong m t năm, nhưng kho ng cách gi a 2 l n ki m tra không quá 8 tháng và trư c m i l n v n chuy n ch t phóng x c n ư c ki m tra.
 12. 18.2. C m v n chuy n hành khách trong ô tô ch hàng phóng x tr trư ng h p ch ki n lo i tr . 18.3. B t bu c s d ng xe có mui khi v n chuy n các ki n d th m nư c. 18.4. Không ư c dùng xe có rơmoóc v n chuy n ch t phóng x . 18.5. Các xe ph i có bi n như quy nh M c 12 và bên g i hàng ph i ch u trách nhi m g n bi n chính xác. 18.6. Khi xe ph i có ngư i b o v tr trư ng h p m c b c x t t c m i i m c a xe th p hơn 0,005mSv/h và khoang ch a các ki n ph i ư c khoá không ai có th l y ki n hàng ra. Trong trư ng h p này, n u không có ngư i trông xe, ngư i lái xe ph i l i bi n ghi rõ h tên, a ch , s i n tho i d liên h . Ph i cách xa nơi có dân cư 50 mét, tr trư ng h p d hàng vào kho. 18.7. Ngư i i u khi n ôtô ph i ư c ào t o v an toàn b c x , ư c hu n luy n x lý s c trên ư ng v n chuy n và ư c trang b thi t b o li u thích h p. N u ngư i i u khi n ô tô không áp ng ư c nh ng yêu c u trên thì m i chuy n hàng ph i có ngư i áp t i (tr trư ng h p v n chuy n ki n lo i tr ). Ngư i áp t i ph i áp ng các yêu c u trên. 19. Quy nh b sung i v i v n chuy n b ng ư ng s t 19.1. ư c phép v n chuy n hàng phóng x b ng t u ch hàng, trong toa hành lý c a t u ch khách. Toa ch hàng phóng x ph i có mái che khi v n chuy n các ki n hàng d th m nư c. 19.2. Toa ch hàng phóng x ph i ư c g n bi n như quy nh t i M c 12 phía ngoài hai bên thành toa. Trư ng h p toa không có thành, ch côngtenơ thì nhãn trên côngtenơ là . Bên g i hàng ph i ch u trách nhi m dán nhãn, dán bi n chính xác. 19.3. Khi v n chuy n (tr trư ng h p v n chuy n ki n lo i tr ) ph i có ngư i áp t i. Ngư i áp t i ph i ư c ào t o v an toàn b c x , ư c hu n luy n x lý s c trên ư ng v n chuy n và ư c trang b thi t b o li u thích h p. 20. Quy nh b sung i v i v n chuy n b ng ư ng bưu i n 20.1. Lô hàng g i qua bưu i n ph i có ho t không l n hơn 1/10 giá tr quy nh b ng 1 Ph l c I i v i ki n lo i tr . 20.2. Ki n ph i dán nhãn m u tr ng và ghi rõ “ch t phóng x ”. 20.3. Ki n có tên và a ch ngư i nh n trên m t ngoài v i yêu c u: ki n ư c g i tr l i khi không có ngư i nh n. 20.4. Tên, a ch ngư i g i và n i dung c a ki n ph i ư c ghi trên bao bì. IV. TRÁCH NHI M M B O AN TOÀN B C X 21. Trách nhi m bên g i 21.1. Bên g i hàng có trách nhi m m b o s an toàn b c x trong v n chuy n ch t phóng x t khâu ki m tra bao bì, óng ki n, tNy x b m t (n u c n thi t), niêm phong, dán nhãn n khi trao ki n hàng phóng x cho bên v n chuy n. Bên g i hàng ph i chuNn b các ki n hàng theo úng các quy nh c a Thông tư này, các tiêu chuNn liên quan n v n chuy n an toàn ch t phóng x do B Khoa h c và Công ngh ban hành và các quy nh khác v v n chuy n hàng hoá. 21.2. Bên g i hàng ph i kèm h sơ v n chuy n vào m i lô hàng ch a thông tin sau:
 13. a) Tên dùng trong g i hàng như quy nh b ng 6 Ph l c I; b) Mã s phân lo i hàng c a liên h p qu c: "7"; c) Mã s liên h p qu c cho ch t phóng x như quy nh b ng 6 Ph l c I vi t sau t "UN"; d) Tên ho c ký hi u h t nhân phóng x ; i v i h n h p các h t nhân là tên chung thích h p ho c danh sách các h t nhân c n chú ý nh t; ) Mô t d ng hóa h c và v t lý c a ch t phóng x ho c ch ghi "ch t phóng x d ng c bi t", "ch t phóng x phân tán th p" thích ng; e) Ho t c c i c a h t nhân phóng x , ơn v là Bq v i ti n t thích h p (kBq, MBq...); f) H ng ki n: ho c I-Tr ng, ho c II-Vàng, ho c III-Vàng; g) Ch s v n chuy n (ch i v i II-Vàng, III-Vàng); h) Mã s do cơ quan thNm quy n nư c s n xu t c p trong ch ng ch phê duy t ( i v i ch t phóng x d ng c bi t, ch t phóng x phân tán th p, v n chuy n c quy n, thi t k ki n); i) i v i các lô hàng g m các ki n trong côngtenơ, ghi chi ti t n i dung c a m i ki n bên trong côngtenơ. N u các ki n ư c l y ra kh i m t côngtenơ m t i m d hàng trung gian, c n chuNn b s n các h sơ v n chuy n thích h p; k) N u lô hàng ư c v n chuy n s d ng c quy n c n ghi “v n chuy n s d ng c quy n"; l) Ho t t ng c a lô hàng d ng b i s c a A2 i v i LSA-II, LSA-III, SCO-I, SCO-II. 21.3. Bên g i hàng ph i ghi cam oan trong h sơ v n chuy n v i n i dung sau: "Tôi xin cam oan r ng các hàng hóa trong lô hàng ư c mô t chính xác, y và ư c phân lo i, óng ki n, ánh d u, dán nhãn và tuân th các i u ki n v n chuy n b ng... (ghi rõ phương ti n v n chuy n) theo quy nh c a pháp lu t hi n hành và các quy nh c a qu c t (n u lô hàng chuy n qua nư c khác)". Ghi rõ ngày...tháng...năm...và ký tên. 21.4. Bên g i hàng c n thông báo cho ngư i v n chuy n th c hi n các yêu c u c n thi t g m t i thi u các i m sau b ng văn b n kèm trong h sơ v n chuy n: a) Nh ng yêu c u b sung v s p x p hàng, lưu kho, b c x p và d các ki n bao g m c vi c lưu kho c bi t phân tán an toàn nhi t; b) H n ch ki u v n chuy n và nh ng ch d n c n thi t trên ư ng v n chuy n; c) Cách s lý tình tr ng s c , tai n n i v i lô hàng. 22. Trách nhi m c a bên v n chuy n 22.1. Ngoài nh ng quy nh v v n t i hàng hóa hi n hành, bên v n chuy n ch ư c ch p nh n v n chuy n khi: a) Có y b n khai, gi y ch ng ch phê duy t, gi y phép v n chuy n theo quy nh c a pháp lu t, các hư ng d n trong v n chuy n; b) Ki m tra cNn th n các ki n, lô hàng, côngtenơ kh p v i b n khai và theo úng quy nh trong Thông tư này. N u phát hi n nh ng i u không úng thì có quy n t ch i
 14. v n chuy n và l p biên b n và sao g i cho các bên h u quan (bên g i hàng, bên nh n hàng) và cơ quan thNm quy n. 22.2. Bên v n chuy n ph i ch u trách nhi m b o m an toàn b c x trong su t quá trình v n chuy n, lưu kho trung chuy n. 23. Công tác ki m tra, giám sát và qu n lý c a cơ quan h i quan 23.1. H i quan ch ư c m ki m tra n i dung ki n hàng ch a ch t phóng x khi có nghi v n là bên trong ki n ó có ch a hàng b t h p pháp. 23.2. Vi c m ki m tra ki n hàng phóng x ph i có s cùng tham gia c a i di n cơ quan thNm quy n và ư c ti n hành t i nơi b o m an toàn b c x , có phương ti n thích h p cho vi c ki m x . 23.3. M t ki n b t kỳ b m theo quy nh ph i ư c gói l i như ban u trư c khi v n chuy n cho bên nh n. 24. Ki n hàng phóng x không có ngư i nh n Hàng phóng x không có ngư i nh n ph i ư c c t vào nơi an toàn và thông báo s m nh t cho cơ quan thNm quy n ư c ch d n cách gi i quy t. 25. C p phép v n chuy n ch t phóng x 25.1. Bên g i hàng ph i xin c p gi y phép v n chuy n trư c khi g i hàng. Trong trư ng h p nh p khNu hàng phóng x , ngư i nh p hàng ph i xin c p gi y phép v n chuy n trư c khi nh n hàng. H sơ xin c p phép v n chuy n g m: a) ơn xin v n chuy n ch t phóng x (Ph l c III m u 1); b) B n khai báo c trưng ch t phóng x (Ph l c III m u 2); c) Các tài li u liên quan n ki n hàng (lo i ki n, các ch ng ch v ki n, v ch t phóng x ); d) K ho ch b o m an toàn b c x cho vi c v n chuy n ch t phóng x (theo quy nh t i M c 3); ) K ho ch phòng, ch ng s c , tai n n (theo quy nh t i M c 4). H sơ xin c p phép v n chuy n hàng phóng x g i n C c Ki m soát và An toàn b c x , h t nhân - B Khoa h c và Công ngh . 25.2. Trong th i h n 75 ngày k t ngày nh n ư c ơn và h sơ xin c p gi y phép, B Khoa h c và Công ngh s t ch c thNm nh ơn và h sơ xin c p gi y phép và ti n hành c p gi y phép ho c t ch i c p gi y phép. Trong trư ng h p t ch i c p gi y phép, B Khoa h c và Công ngh s thông báo b ng văn b n cho t ch c ho c cá nhân ã g i ơn xin c p phép. 25.3. T ch c, cá nhân xin c p gi y phép v n chuy n ch t phóng x ph i n p phí và l phí theo quy nh c a pháp lu t. 26. Gi i quy t s c , tai n n trong v n chuy n ch t phóng x 26.1. Khi x y ra s c , tai n n trên ư ng v n chuy n, ngư i áp t i hàng ho c ngư i i u khi n phương ti n v n chuy n c n ph i th c hi n các bư c sau: a) Thông báo ngay cho cơ quan công an và chính quy n a phương nơi x y ra s c , tai n n; cơ quan c p gi y phép v n chuy n ch t phóng x ; ch hàng; ch phương ti n v n chuy n;
 15. b) ưa n n nhân (n u có) ra xa khu v c x y ra s c , tai n n (v hư ng gió) ti n hành c p c u và ưa h n cơ s y t g n nh t; c) Ki m tra xem xét nguy cơ cháy n và tìm bi n pháp kh c ph c n u có; d) Cách ly dân kh i khu v c x y ra s c , tai n n t 50 m n 200 m và b o v không cho nh ng ngư i không có trách nhi m vào khu v c này. 26.2. Khi ư c tin báo v s c , tai n n, các bên h u quan như ã nêu i m 26.1 ph i c ngay cán b cùng trang b c n thi t n hi n trư ng x lý, kh c ph c h u qu theo k ho ch ã d nh trư c (như quy nh t i M c 4). Tùy theo m c s c , tai n n mà có nh ng bi n pháp thích h p sau: a) Thành l p i kh c ph c h u qu s c , tai n n; b) Ki m x , khoanh vùng x y ra s c , tai n n ti n hành các công vi c x lý, khôi ph c l i tr ng thái ban u; c) TNy x khu v c x y ra s c , tai n n, phương ti n v n chuy n, ki n hàng, ngư i, qu n áo, thi t b b o h ; d) Ki m tra ngu n nư c và th c phNm; ) B o v các h th ng thoát nư c; e) Phát hi n nh ng ngư i b chi u x quá li u theo dõi s c kh e; g) Tìm nguyên nhân và l p h sơ v s c , tai n n. 26.3. Ngay sau khi tai n n x y ra, bên v n chuy n ph i làm báo cáo chi ti t v tai n n cho cơ quan thNm quy n và cho công an. 26.4. Khi phát hi n m t ki n hàng phóng x ph i thông báo ngay cho: a) Cơ quan công an s t i; b) Cơ quan thNm quy n; c) Bên g i hàng; Bên v n chuy n c n cung c p cho các cơ quan trên các thông tin c n thi t làm d dàng cho vi c thu h i ki n b m t. 26.5. Tùy theo nguyên nhân, m c vi ph m và h u qu c a s c , tai n n, bên g i hàng, bên v n chuy n ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t. V. I U KHO N THI HÀNH 27. X lý vi ph m T ch c, cá nhân tham gia v n chuy n ch t phóng x vi ph m các quy nh c a Thông tư này thì tùy theo m c vi ph m và h u qu gây ra s b x ph t vi ph m hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. 28. Hi u l c thi hành Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Các quy nh trư c ây trái v i Thông tư này u b bãi b .Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c ngh k p th i ph n ánh v i B Khoa h c và Công ngh . PH L C B ng 1. Gi i h n ho t phóng x i v i ki n lo i tr
 16. Tr ng thái v t lý Thi t b ho c v t ph m ch a h t nhân Ch t phóng x c a ch t phóng x phóng x (*) trong ki n Gi i h n ho t Gi i h n ho t Gi i h n ho t i v i m t thi t b i v i m t ki n i v i m t ki n ho c m t v t phNm R n: D ng c bi t 10-2 A1 A1 10-3 A1 D ng khác 10-2 A2 A2 10-3 A2 L ng 10-3 A2 10-1 A2 10-4 A2 Khí Triti 2 x 10-2 A2 2 x 10-1 A2 2 x 10-2 A2 D ng c bi t 10-3 A1 10-2 A1 10-3 A1 D ng khác 10-3 A2 10-2 A2 10-3 A2 ( ) * Ch t phóng x ư c ch a trong thi t b ho c v t phNm ho c ch t phóng x là m t thành ph n c a chúng như thi t b o m c, ng h eo tay, thi t b i n t B ng 2. Các quy nh liên quan n ki n công nghiên ch a v t li u LSA và SCO Ch t phóng x Ki n công nghi p S d ng c quy n Không s d ng c quy n LSA-I (*) R n Lo i I ( IP-1) Lo i I (IP-1) L ng Lo i I (IP-1) Lo i II ( IP-2) LSA-II R n Lo i II (IP-2) Lo i II (IP-2) L ng và khí Lo i II ( IP-2) Lo i III (IP-3) LSA-III Lo i II (IP-2) Lo i III (IP-3) (*) SCO-I Lo i I (IP-1) Lo i I (IP-1) SCO-II Lo i II (IP-2) Lo i II (IP-2)
 17. (*) Theo quy nh t i m c 15 Thông tư này, ch t phóng x LSA-1 và SCO-1 có th ư c v n chuy n không c n óng ki n. B ng 3. Gi i h n ho t c a phương ti n v n chuy n v t li u LSA và SCO ch a trong các ki n công nghi p ho c không ư c óng ki n B n ch t c a ch t Gi i h n ho t c a Gi i h n ho t ng c a phóng x phương ti n v n chuy n ngăn t u th y (tr t u th y) LSA-I Không b gi i h n Không b ig i h n LSA-II and LSA-III Không b gi i h n 100 A2 R n không cháy ư c LSA-II and LSA-III R n cháy ư c 100 A2 10 A2 T t c l ng và khí SCO 100 A2 10 A2 B ng 4. H s xác nh ch s v n chuy n i v i Côngtenơ, ch t phóng x không óng ki n kích thư c l n Kích thư c (*) H s Kích thư c ≤ 1 m2 1 1 m2 < Kích thư c ≤ 5 m2 2 5 m2 < Kích thư c ≤ 20 m2 3 Kích thư c > 20 m2 10 (*) o ti t di n ngang l n nh t. B ng 5. Phân h ng các lo i ki n Các i u ki n
 18. Ch s v n chuy n M cb cx t im t i m H ng b t kỳ trên bên b m t ngoài ki n 0 (*) Không l n hon 0.005 I-Tr ng mSv/h L n hơn 0 nhưng không L n hơn 0,005 mSv/h l n hơn 1 nhưng không l n hơn 0,5 mSv/h II-Vàng L n hơn 1 nhưng không L n hơn 0,05 mSv/h l n hơn 10 nhưng không l n hơn 0,5 III-Vàng mSv/h L n hon 10 L n hơn 2 mSv.h nhưng III-Vàng (**) không l n hơn 0,5 mSv/h (*) Theo quy nh t i i m 9.1.c c a Thông tư này, n u TI tính ư c nh hơn ho c b ng 0,05 thì ư c coi như b ng 0 (**) Ch i v i s v n chuy n s d ng c quy n. B ng 6. Tên dùng trong v n chuy n (trích t b ng mã s Liên h p qu c) S UN Tên dùng trong v n chuy n và gi i thích 2910 Ch t phóng x , ki n lo i tr - lư ng ch t phóng x b gi i h n 2911 Ch t phóng x , ki n lo i tr - thi t b ho c v t phNm 2909 Ch t phòng x , ki n lo i tr - v t phNm ư c ch t o t URAN thiên nhiên ho c URAN nghèo ho c Thôri t nhiên 2908 Ch t phóng x , ki n lo i tr - bao bì r ng 2912 Ch t phóng x , ho c riêng th p (LSA-I) 3321 Ch t phóng x , ho t riêng th p (LSA-II) 3322 Ch t phóng x , ho t riêng th p (LSA-III) 2913 Ch t phóng x , v t nhi m bNn b m t (SCO-I ho c SCO-II)
 19. S UN Tên dùng trong v n chuy n và gi i thích 2915 Ch t phóng xã, ki n lo i A 2916 Ch t phóng x , ki n B9U) 2917 Ch t phóng x , ki n B(M) B ng 7. Gi i h n ch s v n chuy n i v i côngtenơ và phương ti n v n chuy n không s d ng c quy n Lo i côngtenơ ho c phương ti n v n chuy n Gi i h n v t ng ch s v n chuy n trong côngtenơ ho c trong m t phương ti n v n chuy n Côngtenơ nh 50 Côngtenơ l n 50 Ô tô, t u h a 50 T u bay - T u bay ch khách 50 - Tàu bay ch hàng 200 T u th y 50 T u bi n 1. G n t u, khoang, ph n boong ư c khoanh: - Ki n, côngtenơ 50 - Côngtennơ l n 200 2. Toàn t u: - Ki n, bao bì ngoài, côngtenơ nh 200 - Côngtenơ Không b gi i h n
Đồng bộ tài khoản