Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT do Bộ ban hành

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
48
lượt xem
5
download

Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT do Bộ ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 14/2009/TT-BTNMT quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT do Bộ ban hành

 1. B TÀI NGUYÊN VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T MÔI TRƯ NG NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 14/2009/TT-BTNMT Hà N i, ngày 01 tháng 10 năm 2009 THÔNG TƯ QUY NNH CHI TI T V B I THƯ NG, H TR , TÁI NNH CƯ VÀ TRÌNH T , TH T C THU H I T, GIAO T, CHO THUÊ T Căn c Lu t t ai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 25/2008/N -CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài nguyên và Môi trư ng; Căn c Ngh nh s 197/2004/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 c a Chính ph v b i thư ng, h tr và tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t; Căn c Ngh nh s 17/2006/N -CP ngày 27 tháng 01 năm 2006 c a Chính ph v s a i, b sung m t s i u c a các ngh nh hư ng d n thi hành Lu t t ai và Ngh nh s 187/2004/N -CP v vi c chuy n công ty nhà nư c thành công ty c ph n; Căn c Ngh nh s 84/2007/N -CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 c a Chính ph quy nh b sung v vi c c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t, thu h i t, th c hi n quy n s d ng t, trình t , th t c b i thư ng, h tr , tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t và gi i quy t khi u n i v t ai; Căn c Ngh nh s 69/2009/N -CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 c a Chính ph quy nh b sung v quy ho ch s d ng t, giá t, thu h i t, b i thư ng, h tr và tái nh cư; B Tài nguyên và Môi trư ng quy nh chi ti t v b i thư ng, h tr , tái nh cư và trình t , th t c thu h i t, giao t, cho thuê t như sau: Chương I NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Thông tư này quy nh chi ti t m t s n i dung v b i thư ng, h tr , tái nh cư và trình t , th t c thu h i t, giao t, cho thuê t t i các Ngh nh sau: 1. Ngh nh s 197/2004/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 c a Chính ph v b i thư ng, h tr và tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t (sau ây g i là Ngh nh s 197/2004/N -CP); 2. Ngh nh s 17/2006/N -CP ngày 27 tháng 01 năm 2006 c a Chính ph v s a i, b sung m t s i u c a các ngh nh hư ng d n thi hành Lu t t ai và Ngh
 2. nh s 187/2004/N -CP v vi c chuy n công ty nhà nư c thành công ty c ph n (sau ây g i là Ngh nh s 17/2006/N -CP); 3. Ngh nh s 84/2007/N -CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 c a Chính ph quy nh b sung v vi c c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t, thu h i t, th c hi n quy n s d ng t, trình t , th t c b i thư ng, h tr , tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t và gi i quy t khi u n i v t ai (sau ây g i là Ngh nh s 84/2007/N -CP); 4. Ngh nh s 69/2009/N -CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 c a Chính ph quy nh b sung v quy ho ch s d ng t, giá t, thu h i t, b i thư ng, h tr và tái nh cư (sau ây g i là Ngh nh s 69/2009/N -CP). i u 2. i tư ng áp d ng 1. Cơ quan qu n lý nhà nư c, cơ quan chuyên môn v tài nguyên và môi trư ng, k ho ch và u tư, xây d ng, tài chính và các cơ quan khác có liên quan; cán b a chính xã, phư ng, th tr n. 2. T ch c, c ng ng dân cư, cơ s tôn giáo, h gia ình, cá nhân trong nư c; ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, t ch c, cá nhân nư c ngoài ang s d ng t b Nhà nư c thu h i t s d ng vào m c ích qu c phòng, an ninh, l i ích qu c gia, l i ích công c ng, phát tri n kinh t (sau ây g i chung là ngư i b thu h i t). 3. T ch c, cá nhân th c hi n d án u tư; t ch c và cá nhân khác có liên quan. Chương II B I THƯ NG, H TR VÀ TÁI NNH CƯ M c 1. B I THƯ NG V T i u 3. i u ki n ư c b i thư ng v t i u ki n ngư i ang s d ng t ư c b i thư ng v t th c hi n theo quy nh t i các kho n 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10 và 11 i u 8 c a Ngh nh s 197/2004/N -CP và các i u 44, 45 và 46 c a Ngh nh s 84/2007/N -CP. M t s i m t i kho n 3 i u 8 c a Ngh nh s 197/2004/N -CP ư c quy nh c th như sau: 1. Gi y t h p pháp v th a k , t ng, cho quy n s d ng t ho c tài s n g n li n v i t và gi y t giao nhà tình nghĩa g n li n v i t quy nh t i i m c kho n 3 i u 8 bao g m: a) Gi y t th a k theo quy nh c a pháp lu t; b) Gi y t t ng, cho nhà t có công ch ng ho c xác nh n c a y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n (sau ây g i chung là y ban nhân dân c p xã) t i th i i m t ng, cho; c) Gi y t giao nhà tình nghĩa g n li n v i t c a cơ quan, t ch c giao nhà.
 3. 2. Gi y t v thanh lý, hóa giá nhà , mua nhà g n li n v i t quy nh t i i m kho n 3 i u 8, trư ng h p này ph i b o m các i u ki n sau: a) Nhà thanh lý, hóa giá, nhà bán ph i thu c s h u nhà nư c. Nhà thu c s h u nhà nư c g m: nhà ti p qu n t ch cũ, nhà vô ch , nhà v ng ch ã ư c xác l p s h u nhà nư c; nhà t o l p do ngân sách nhà nư c u tư; nhà ư c t o l p b ng ti n có ngu n g c t ngân sách nhà nư c; nhà ư c t o l p b ng ti n theo phương th c nhà nư c và nhân dân cùng làm; các nhà khác thu c s h u nhà nư c. b) Nhà ư c cơ quan, ơn v hành chính s nghi p, ơn v l c lư ng vũ trang nhân dân, t ch c oàn th c a Nhà nư c và doanh nghi p nhà nư c thanh lý, hoá giá nhà , bán nhà g n li n v i t thu c s h u nhà nư c trư c ngày 05 tháng 7 năm 1994 ho c gi y t bán nhà do t ch c chuyên qu n nhà bán theo quy nh t i Ngh nh s 61-CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 c a Chính ph v mua bán và kinh doanh nhà . 3. Gi y t do cơ quan có thNm quy n thu c ch cũ c p cho ngư i ang s d ng t quy nh t i i m e kho n 3 i u 8 bao g m: a) B ng khoán i n th ; b) Văn t o n mãi b t ng s n (g m nhà và t ) có ch ng nh n c a cơ quan thu c ch cũ; c) Văn t mua bán nhà , t ng cho nhà , i nhà , th a k nhà mà g n li n v i t có ch ng nh n c a cơ quan thu c ch cũ; d) B n di chúc ho c gi y th a thu n tương phân di s n v nhà ư c cơ quan thu c ch cũ ch ng nh n; ) Gi y phép cho xây c t nhà ho c gi y phép h p th c hóa ki n trúc c a cơ quan thu c ch cũ c p; e) B n án c a cơ quan Tòa án c a ch cũ ã có hi u l c thi hành; g) Các lo i gi y t khác ch ng minh vi c t o l p nhà , t nay ư c y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương nơi có t (sau ây g i chung là y ban nhân dân c p t nh) công nh n. i u 4. Kh u tr nghĩa v tài chính v t ai chưa th c hi n Vi c kh u tr nghĩa v tài chính v t ai chưa th c hi n vào ti n b i thư ng, h tr t i kho n 3 i u 14 c a Ngh nh s 69/2009/N -CP ư c quy nh c th như sau: 1. Ngư i ư c b i thư ng, h tr nhưng chưa th c hi n nghĩa v tài chính v t ai i v i di n tích t b thu h i thì ph i kh u tr vào ti n b i thư ng, h tr (không kh u tr vào ti n b i thư ng tài s n; ti n h tr di chuy n, h tr tái nh cư, h tr n nh i s ng và s n xu t, h tr chuy n i ngh nghi p và t o vi c làm).
 4. 2. Nghĩa v tài chính v t ai kh u tr vào ti n b i thư ng, h tr bao g m: ti n s d ng t, ti n thuê t i v i t do Nhà nư c cho thuê, thu chuy n quy n s d ng t, thu thu nh p t chuy n quy n s d ng t, ti n thu t x ph t vi ph m pháp lu t v t ai, ti n b i thư ng cho Nhà nư c khi gây thi t h i trong qu n lý và s d ng t ai, phí và l phí trong qu n lý, s d ng t ai. i u 5. Giá t tính b i thư ng và chi phí u tư vào t còn l i 1. Giá t tính b i thư ng quy nh t i i u 11 c a Ngh nh s 69/2009/N -CP là giá t theo m c ích ang s d ng c a lo i t b thu h i, ư c y ban nhân dân c p t nh quy nh và công b vào ngày 01 tháng 01 hàng năm. Trư ng h p giá t do y ban nhân dân c p t nh công b chưa sát v i giá chuy n như ng quy n s d ng t th c t trên th trư ng trong i u ki n bình thư ng thì y ban nhân dân c p t nh giao cho cơ quan ch c năng xác nh l i giá t c th quy t nh giá t tính b i thư ng cho phù h p và không b gi i h n b i quy nh v khung giá các lo i t. 2. Chi phí u tư vào t còn l i quy nh t i kho n 3 i u 9 c a Ngh nh s 197/2004/N -CP là các chi phí th c t h p lý mà ngư i s d ng t ã u tư vào t s d ng theo m c ích ư c phép s d ng mà n th i i m Nhà nư c thu h i t còn chưa thu h i ư c. Các kho n chi phí u tư vào t ph i có y h sơ, ch ng t , th c t ch ng minh. Chi phí u tư vào t còn l i ư c xác nh b ng (=) t ng chi phí th c t h p lý tính thành ti n ã u tư vào t tr (-) i s ti n u tư phân b cho th i gian ã s d ng t. Các kho n chi phí u tư vào t còn l i g m: a) Ti n s d ng t c a th i h n chưa s d ng t trong trư ng h p giao t có th i h n, ti n thuê t ã n p trư c cho th i h n chưa s d ng t (có ch ng t hóa ơn n p ti n); b) Các kho n chi phí san l p m t b ng, chi phí tôn t o t ư c giao, ư c thuê và phù h p v i m c ích s d ng t. Trư ng h p thu h i t mà ã ư c b i thư ng v t thì không ư c b i thư ng chi phí san l p m t b ng, chi phí tôn t o t; c) Các kho n chi phí khác có liên quan. y ban nhân dân c p t nh quy nh vi c xác nh kho n chi phí u tư vào t còn l i i v i các trư ng h p không có h sơ, ch ng t v chi phí ã u tư vào t cho phù h p v i th c t t i a phương. i u 6. B i thư ng iv i t nông nghi p c a h gia ình, cá nhân B i thư ng i v i t nông nghi p c a h gia ình, cá nhân th c hi n theo quy nh t i i u 16 c a Ngh nh s 69/2009/N -CP, m t s n i dung ư c quy nh c th như sau: 1. t nông nghi p ư c b i thư ng g m: t tr ng cây hàng năm, t tr ng cây lâu năm, t r ng s n xu t là r ng tr ng, t nuôi tr ng thu s n, t làm mu i và t nông nghi p khác.
 5. 2. i v i t ã ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n xét duy t quy ho ch r ng phòng h , r ng c d ng mà các t ch c, h gia ình, cá nhân nh n khoanh nuôi tái sinh r ng, chăm sóc, b o v r ng ho c tr ng r ng b ng ngu n v n ngân sách nhà nư c theo h p ng khoán thì khi Nhà nư c thu h i t không ư c b i thư ng v t, ch ư c b i thư ng v cây tr ng trên t. M c b i thư ng tương ương v i m c phân chia s n phNm theo quy nh t i Thông tư liên t ch s 80/2003/TTLT/BNN-BTC ngày 03 tháng 9 năm 2003 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và B Tài chính hư ng d n th c hi n Quy t nh s 178/2001/Q -TTg ngày 12 tháng 11 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph v quy n hư ng l i, nghĩa v c a h gia ình, cá nhân ư c giao, ư c thuê, nh n khoán r ng và t lâm nghi p. i u 7. B i thư ng iv i t 1. Ngư i b thu h i t ư c b i thư ng b ng vi c giao t m i ho c b ng nhà tái nh cư ho c b ng ti n theo giá tr quy n s d ng t t i th i i m có quy t nh thu h i t. Vi c b i thư ng b ng t , nhà tái nh cư ư c th c hi n khi ngư i b thu h i t thu c các trư ng h p quy nh t i i u 18 c a Thông tư này. 2. B i thư ng t i v i nh ng ngư i ang ng quy n s d ng t quy nh t i i u 15 c a Ngh nh s 197/2004/N -CP khi Nhà nư c thu h i t mà gi y t v t không xác nh ư c di n tích t thu c quy n s d ng riêng c a t ng t ch c, t ng h gia ình, cá nhân thì y ban nhân dân c p t nh hư ng d n vi c ti p nh n và phân chia ti n b i thư ng v t. i u 8. B i thư ng i v i t thu c hành lang an toàn khi xây d ng công trình có hành lang b o v an toàn B i thư ng thi t h i do h n ch kh năng s d ng t trong trư ng h p Nhà nư c không thu h i t quy nh t i kho n 2 i u 16 c a Ngh nh s 197/2004/N -CP ư c quy nh c th như sau: 1. Trư ng h p làm thay i m c ích s d ng t: a) Làm thay i m c ích s d ng t t t sang t phi nông nghi p không ph i là t ,t t sang t nông nghi p thì ti n b i thư ng b ng (=) chênh l ch gi a giá t v i giá t phi nông nghi p (không ph i là t ), gi a giá t v i giá t nông nghi p nhân (x) v i di n tích b thay i m c ích s d ng; b) Làm thay i m c ích s d ng t t t phi nông nghi p (không ph i là t ) sang t nông nghi p thì ti n b i thư ng b ng (=) chênh l ch gi a giá t phi nông nghi p (không ph i là t ) v i giá t nông nghi p nhân (x) v i di n tích b thay i m c ích s d ng. 2. Trư ng h p không làm thay i m c ích s d ng t (nhà , công trình i u ki n t n t i trong hành lang b o v an toàn c a công trình) nhưng làm h n ch kh năng s d ng thì ư c b i thư ng b ng ti n theo m c thi t h i th c t . M c b i thư ng c th do y ban nhân dân c p t nh quy t nh cho phù h p v i th c t t i a phương.
 6. 3. Khi hành lang b o v an toàn công trình chi m d ng kho ng không trên 70% di n tích t s d ng có nhà , công trình c a m t ch s d ng t thì ph n di n tích t còn l i cũng ư c b i thư ng theo quy nh t i kho n 1 và kho n 2 i u này. i u 9. X lý các trư ng h p t ch c b thu h i t nhưng không ư c b i thư ng quy nh t i i u 17 c a Ngh nh s 197/2004/N -CP Các t ch c là cơ quan, ơn v hành chính s nghi p c a Nhà nư c, công ty có 100% v n nhà nư c ư c Nhà nư c cho thuê t, giao t không thu ti n s d ng t ho c giao t có thu ti n s d ng t, nh n chuy n như ng quy n s d ng t mà ti n s d ng t, ti n nh n chuy n như ng quy n s d ng t ã tr có ngu n g c t ngân sách nhà nư c thì khi Nhà nư c thu h i t không ư c b i thư ng v t, nhưng ư c b i thư ng chi phí u tư vào t còn l i theo quy nh t i kho n 2 i u 5 c a Thông tư này n u chi phí u tư ó không có ngu n g c t ngân sách nhà nư c. Trư ng h p ph i di chuy n n a i m m i thì ư c h tr b ng ti n th c hi n d án u tư t i a i m m i ư c c p có thNm quy n phê duy t; m c h tr t i a tương ương v i m c b i thư ng cho di n tích t t i a i m b thu h i. T ch c b thu h i t ư c s d ng s ti n này chi tr ti n b i thư ng và u tư t i a i m m i theo d án ã ư c c p có thNm quy n phê duy t. N u s ti n này không s d ng h t cho d án u tư t i a i m m i thì ph i n p s ti n còn l i vào ngân sách nhà nư c theo quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c. M c 2. B I THƯ NG V TÀI S N i u 10. X lý các trư ng h p b i thư ng, h tr c th v nhà, công trình X lý các trư ng h p b i thư ng, h tr c th v nhà, công trình quy nh t i i u 20 c a Ngh nh s 197/2004/N -CP ư c quy nh c th như sau: 1. Nhà, công trình khác ư c phép xây d ng theo quy nh c a pháp lu t v xây d ng trên t có i u ki n ư c b i thư ng v t thì ư c b i thư ng theo quy nh t i i u 24 c a Ngh nh s 69/2009/N -CP. 2. Nhà, công trình khác không ư c phép xây d ng theo quy nh c a pháp lu t v xây d ng nhưng xây d ng trên t có i u ki n ư c b i thư ng v t và xây d ng trư c ngày 01 tháng 7 năm 2004 thì ư c b i thư ng theo quy nh t i i u 24 c a Ngh nh s 69/2009/N -CP; n u xây d ng t ngày 01 tháng 7 năm 2004 tr v sau, xây d ng không úng v i m c ích s d ng t theo quy nh c a pháp lu t thì không ư c b i thư ng. Trong trư ng h p c bi t, y ban nhân dân c p t nh xem xét h tr t ng trư ng h p c th cho phù h p v i th c t t i a phương. i u 11. B i thư ng, h tr nhà, công trình i v i ngư i ang s d ng nhà thu c s h u nhà nư c B i thư ng, h tr nhà, công trình i v i ngư i ang s d ng nhà thu c s h u nhà nư c th c hi n theo quy nh t i i u 21 c a Ngh nh s 197/2004/N -CP và ư c quy nh c th như sau:
 7. 1. Kho n 1 i u 21 quy nh v ph n di n tích nhà thu c s h u nhà nư c t c i t o, s a ch a, nâng c p ư c coi là h p pháp khi ư c cơ quan ra quy t nh phân nhà ho c cơ quan qu n lý nhà t thu c s h u nhà nư c t i a phương cho phép. 2. Kho n 2 i u 21 quy nh v ngư i ang s d ng nhà thu c s h u nhà nư c b phá d ư c thuê nhà t i nơi tái nh cư; trư ng h p không có nhà tái nh cư b trí thì ư c h tr b ng ti n t lo ch m i, m c h tr b ng 60% tr giá t và 60% tr giá nhà ang thuê; trư ng h p có nhà tái nh cư b trí mà ngư i ang s d ng nhà thu c s h u nhà nư c không có nhu c u thuê thì không ư c h tr b ng ti n. i u 12. B i thư ng i v i cây tr ng, v t nuôi B i thư ng i v i cây tr ng, v t nuôi th c hi n theo quy nh t i i u 24 c a Ngh nh s 197/2004/N -CP và ư c quy nh c th như sau: 1. M c b i thư ng i v i cây hàng năm b ng giá tr s n lư ng thu ho ch c a m t (01) v thu ho ch. Giá tr s n lư ng c a m t (01) v thu ho ch ư c tính theo năng su t cao nh t trong ba (03) năm trư c li n k c a cây tr ng chính t i a phương theo th i giá trung bình c a nông s n cùng lo i a phương t i th i i m thu h i t. 2. Cây lâu năm bao g m cây công nghi p, cây ăn qu , cây l y g , l y lá, cây r ng quy nh t i kho n 1 i u 2 c a Ngh nh s 74-CP ngày 25 tháng 10 năm 1993 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t Thu s d ng t nông nghi p, khi Nhà nư c thu h i ư c b i thư ng theo giá tr hi n có c a vư n cây, giá tr này không bao g m giá tr quy n s d ng t. Giá tr hi n có c a vư n cây lâu năm tính b i thư ng ư c xác nh như sau: a) Cây tr ng ang chu kỳ u tư ho c ang th i gian xây d ng cơ b n thì giá tr hi n có c a vư n cây là toàn b chi phí u tư ban u và chi phí chăm sóc n th i i m thu h i t tính thành ti n theo th i giá t i th trư ng a phương; b) Cây lâu năm là lo i thu ho ch m t l n (cây l y g ) ang trong th i kỳ thu ho ch thì giá tr hi n có c a vư n cây ư c tính b i thư ng b ng (=) s lư ng t ng lo i cây tr ng nhân (x) v i giá bán m t (01) cây tương ng cùng lo i, cùng tu i, cùng kích thư c ho c có cùng kh năng cho s n phNm th trư ng a phương t i th i i m b i thư ng tr (-) i giá tr thu h i (n u có); c) Cây lâu năm là lo i thu ho ch nhi u l n (ví d như cây ăn qu , cây l y d u, nh a...) ang trong th i kỳ thu ho ch thì giá tr hi n có c a vư n cây ư c tính b i thư ng là giá bán vư n cây th trư ng a phương t i th i i m b i thư ng tr (-) i giá tr thu h i (n u có); d) Cây lâu năm ã n th i h n thanh lý thì ch b i thư ng chi phí ch t h cho ch s h u vư n cây. Chi phí u tư ban u, chi phí chăm sóc, chi phí ch t h quy nh t i kho n này ư c tính thành ti n theo m c chi phí trung bình t i a phương do U ban nhân dân c p t nh quy nh c th i v i t ng lo i cây.
 8. 3. i v i cây tr ng và lâm s n ph tr ng trên di n tích t lâm nghi p do Nhà nư c giao cho h gia ình, cá nhân tr ng, khoanh nuôi, b o v , tái sinh r ng, mà khi giao là t tr ng, i núi tr c, h gia ình, cá nhân t b v n u tư tr ng r ng thì ư c b i thư ng theo giá bán cây r ng ch t h t i c a r ng cùng lo i a phương t i th i i m có quy t nh thu h i t tr (-) i giá tr thu h i (n u có). i u 13. X lý ti n b i thư ng i v i tài s n thu c s h u nhà nư c Vi c s d ng ti n b i thư ng i v i tài s n thu c s h u nhà nư c quy nh t i i u 25 c a Ngh nh s 197/2004/N -CP ư c quy nh c th như sau: T ch c b thu h i t có tài s n ư c Nhà nư c giao qu n lý, s d ng b thi t h i và ph i di d i n a i m m i thì ư c s d ng ti n b i thư ng tài s n u tư t i a i m m i theo d án u tư ư c c p có thNm quy n phê duy t. S ti n b i thư ng tài s n này do ngư i ư c Nhà nư c giao t, cho thuê t chi tr ; n u không s d ng h t thì s ti n còn l i ư c n p vào ngân sách nhà nư c. M c 3. CHÍNH SÁCH H TR i u 14. H tr n nh i s ng và s n xu t i tư ng, di n tích t nông nghi p ang s d ng xác nh h tr n nh i s ng và n nh s n xu t quy nh t i i u 20 c a Ngh nh s 69/2009/N -CP ư c quy nh c th như sau: 1. i tư ng ư c h tr n nh i s ng và n nh s n xu t là h gia ình, cá nhân tr c ti p s n xu t nông nghi p và ư c xác nh như sau: a) H gia ình, cá nhân ư c Nhà nư c giao t nông nghi p, lâm nghi p khi th c hi n Ngh nh s 64-CP ngày 27 tháng 9 năm 1993 c a Chính ph ban hành B n quy nh v vi c giao t nông nghi p cho h gia ình, cá nhân s d ng n nh lâu dài vào m c ích s n xu t nông nghi p; Ngh nh s 2-CP ngày 15 tháng 01 năm 1994 c a Chính ph ban hành B n quy nh v vi c giao t lâm nghi p cho t ch c, h gia ình, cá nhân s d ng n nh, lâu dài vào m c ích lâm nghi p; Ngh nh s 85/1999/N -CP ngày 28 tháng 8 năm 1999 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a B n quy nh v vi c giao t nông nghi p cho h gia ình, cá nhân s d ng n nh lâu dài vào m c ích s n xu t nông nghi p và b sung vi c giao t làm mu i cho h gia ình và cá nhân s d ng n nh lâu dài; Ngh nh s 163/1999/N -CP ngày 16 tháng 11 năm 1999 c a Chính ph v vi c giao t, cho thuê t lâm nghi p cho t ch c, h gia ình và cá nhân s d ng n nh, lâu dài vào m c ích lâm nghi p; Ngh nh s 181/2004/N -CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 c a Chính ph v thi hành Lu t t ai; b) Nhân khNu nông nghi p trong h gia ình quy nh t i i m a kho n này nhưng phát sinh sau th i i m giao t nông nghi p cho h gia ình ó; c) H gia ình, cá nhân thu c i tư ng i u ki n ư c giao t nông nghi p theo quy nh t i i m a kho n này nhưng chưa ư c giao t nông nghi p và ang s d ng t nông nghi p do nh n chuy n như ng, nh n th a k , ư c t ng cho, khai
 9. hoang theo quy nh c a pháp lu t, ư c y ban nhân dân c p xã nơi có t b thu h i xác nh n là ang tr c ti p s n xu t trên t nông nghi p ó. 2. Di n tích t nông nghi p mà h gia ình, cá nhân ang s d ng quy nh t i kho n 1 i u 20 c a Ngh nh s 69/2009/N -CP g m di n tích t tr ng cây hàng năm, t tr ng cây lâu năm, t ư c giao tr ng r ng s n xu t, t nuôi tr ng thu s n, t làm mu i, t nông nghi p khác và ư c xác nh như sau: a) i v i t nông nghi p ã có gi y t v quy n s d ng t (Gi y ch ng nh n quy n s d ng t, gi y t quy nh t i các kho n 1, 2 và 5 i u 50 c a Lu t t ai) thì xác nh di n tích t ghi trên gi y t ó; b) i v i t nông nghi p không có gi y t v quy n s d ng t nhưng ư c th hi n trong phương án giao t nông nghi p khi th c hi n quy nh t i i m a kho n 1 i u này thì di n tích t nông nghi p ư c xác nh theo phương án ó; c) i v i t nông nghi p không có gi y t , phương án giao t quy nh t i i m a và i m b kho n này thì xác nh theo hi n tr ng th c t ang s d ng. 3. Khi Nhà nư c thu h i t c a t ch c kinh t , h s n xu t kinh doanh có ăng ký kinh doanh mà b ng ng s n xu t kinh doanh thì ư c h tr t i a b ng 30% m t (01) năm thu nh p sau thu , theo m c thu nh p bình quân c a ba (03) năm li n k trư c ó. Thu nh p sau thu ư c xác nh căn c vào báo cáo tài chính ã ư c ki m toán ho c ư c cơ quan thu ch p thu n; trư ng h p chưa ư c ki m toán ho c chưa ư c cơ quan thu ch p thu n thì vi c xác nh thu nh p sau thu ư c căn c vào thu nh p sau thu do ơn v kê khai t i báo cáo tài chính, báo cáo k t qu ho t ng s n xu t kinh doanh cu i m i năm ã g i cơ quan thu . i u 15. Xác nh khu dân cư tính h tr iv i t nông nghi p trong khu dân cư 1. Khu dân cư thu c th tr n, khu dân cư nông thôn quy nh t i kho n 1 và kho n 2 i u 21 c a Ngh nh s 69/2009/N -CP ư c xác nh theo ranh gi i c a th a t có nhà ngoài cùng c a làng, b n, thôn, p, buôn, phum, sóc và các i m dân cư tương t . 2. y ban nhân dân c p t nh căn c vào tình hình th c t t i a phương quy nh c th vi c xác nh ranh gi i c a th a t có nhà ngoài cùng quy nh t i kho n 1 i u này. i u 16. H tr chuy n i ngh nghi p và t o vi c làm Vi c h tr chuy n i ngh nghi p và t o vi c làm ư c th c hi n theo quy nh t i i u 22 c a Ngh nh s 69/2009/N -CP và ư c quy nh c th như sau: 1. H gia ình, cá nhân thu c i tư ng quy nh t i kho n 1 i u 14 c a Thông tư này mà b thu h i t nông nghi p nhưng không thu c trư ng h p quy nh t i kho n 1 và kho n 2 i u 21 c a Ngh nh s 69/2009/N -CP thì ư c h tr chuy n i ngh nghi p và t o vi c làm.
 10. 2. Vi c áp d ng hình th c h tr chuy n i ngh nghi p và t o vi c làm b ng m t (01) su t t ho c m t (01) căn h chung cư ho c m t (01) su t t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p ch th c hi n m t l n khi có các i u ki n sau: a) H gia ình, cá nhân ư c h tr có nhu c u nh n su t t ho c căn h chung cư ho c su t t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p; b) a phương có i u ki n v qu t , qu nhà ; c) S ti n h tr chuy n i ngh nghi p và t o vi c làm quy nh t i i m a kho n 1 i u 22 c a Ngh nh s 69/2009/N -CP ph i b ng ho c l n hơn giá tr m t (01) su t t ho c giá m t (01) căn h chung cư ho c giá tr m t (01) su t t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p. 3. Vi c l y ý ki n c a ngư i b thu h i t nông nghi p v phương án ào t o, chuy n i ngh nghi p ư c th c hi n ng th i khi l y ý ki n v phương án b i thư ng, h tr và tái nh cư. Hình th c l y ý ki n th c hi n như vi c l y ý ki n v phương án b i thư ng, h tr và tái nh cư quy nh t i kho n 2 i u 30 c a Ngh nh s 69/2009/N -CP. i u 17. H tr ngư i ang thuê nhà không thu c s h u nhà nư c H tr ngư i ang thuê nhà không thu c s h u nhà nư c quy nh t i i u 30 c a Ngh nh s 197/2004/N -CP ư c quy nh c th như sau: H gia ình, cá nhân ang h p ng thuê nhà không thu c s h u nhà nư c, khi Nhà nư c thu h i t ph i di chuy n ch thì ư c h tr chi phí di chuy n theo quy nh t i kho n 1 và kho n 4 i u 18 c a Ngh nh s 69/2009/N -CP. M c 4. TÁI NNH CƯ i u 18. Các trư ng h p ư c b trí tái nh cư H gia ình, cá nhân khi b Nhà nư c thu h i t thì ư c b trí tái nh cư trong các trư ng h p sau: 1. H gia ình, cá nhân ph i di chuy n ch do b thu h i h t t mà không có ch nào khác trong a bàn xã, phư ng, th tr n nơi có t b thu h i (tr trư ng h p h gia ình, cá nhân không có nhu c u tái nh cư). 2. H gia ình, cá nhân b thu h i t mà ph n di n tích t còn l i sau thu h i không i u ki n theo quy nh c a y ban nhân dân c p t nh mà không có ch nào khác trong a bàn xã, phư ng, th tr n nơi có t b thu h i. 3. H gia ình, cá nhân s d ng t n m trong hành lang an toàn khi xây d ng công trình công c ng có hành lang b o v an toàn ph i di chuy n ch mà không có ch nào khác trong a bàn xã, phư ng, th tr n nơi có t b thu h i. 4. Trư ng h p trong h gia ình có nhi u th h (nhi u c p v ch ng) cùng chung s ng i u ki n tách h ho c có nhi u h gia ình có chung quy n s d ng m t (01)
 11. th a t b thu h i thì y ban nhân dân c p t nh căn c vào i u ki n th c t t i a phương quy nh di n tích t, di n tích nhà b trí tái nh cư. i u 19. B trí tái nh cư Vi c b trí tái nh cư th c hi n theo quy nh t i i u 34 c a Ngh nh s 197/2004/N -CP và ư c quy nh c th như sau: 1. Công khai phương án b trí tái nh cư; i v i d án ã có khu tái nh cư thì h gia ình, cá nhân ư c tái nh cư ư c xem nơi d ki n tái nh cư trư c khi chuy n n. 2. Giá t tính thu ti n s d ng t t i nơi tái nh cư do y ban nhân dân c p t nh quy t nh theo quy nh c a Chính ph v phương pháp xác nh giá t và khung giá các lo i t. Giá bán nhà tái nh cư do y ban nhân dân c p t nh quy t nh trên cơ s su t u tư nhà và th c t t i a phương. Giá cho thuê nhà do y ban nhân dân c p t nh quy t nh cho phù v i th c t t i a phương. H gia ình, cá nhân ư c giao t, mua nhà, thuê nhà t i nơi tái nh cư ph i n p ti n s d ng t, ti n mua nhà, ti n thuê nhà theo quy nh c a pháp lu t và ư c tr vào ti n b i thư ng, h tr ; n u có chênh l ch thì th c hi n thanh toán b ng ti n ph n chênh l ch ó theo quy nh, tr trư ng h p ư c h tr tái nh cư quy nh t i kho n 1 i u 19 c a Ngh nh s 69/2009/N -CP. M c 5. T CH C TH C HI N B I THƯ NG, H TR VÀ TÁI NNH CƯ i u 20. Phương án t ng th v b i thư ng, h tr và tái nh cư 1. Phương án t ng th v b i thư ng, h tr và tái nh cư là m t n i dung c a d án u tư do nhà u tư l p và ư c phê duy t cùng v i phê duy t d án u tư; trư ng h p d án u tư không ph i trình cơ quan nhà nư c có thNm quy n xét duy t ho c không ph i c p Gi y ch ng nh n u tư thì y ban nhân dân c p huy n nơi có t có trách nhi m xem xét, ch p thu n v phương án t ng th v b i thư ng, h tr và tái nh cư. T ch c làm nhi m v b i thư ng, gi i phóng m t b ng giúp nhà u tư l p phương án t ng th v b i thư ng, h tr và tái nh cư. 2. N i dung phương án t ng th v b i thư ng, h tr và tái nh cư g m: a) Di n tích các lo i t d ki n thu h i; b) T ng s ngư i s d ng t trong khu v c d ki n thu h i t; c) D ki n s ti n b i thư ng, h tr ; d) Vi c b trí tái nh cư (d ki n v nhu c u, a i m, hình th c tái nh cư); ) D ki n th i gian và k ho ch di chuy n, bàn giao m t b ng. i u 21. Vi c tách n i dung b i thư ng, h tr và tái nh cư thành ti u d án riêng
 12. Vi c tách n i dung b i thư ng, h tr và tái nh cư thành ti u d án riêng và t ch c th c hi n c l p ư c th c hi n theo quy nh t i kho n 1 i u 33 c a Ngh nh s 69/2009/N -CP và ư c quy nh c th như sau: 1. Th i i m tách n i dung b i thư ng, h tr và tái nh cư thành ti u d án riêng là th i i m xét duy t ho c ch p thu n d án u tư. 2. Ti u d án b i thư ng, h tr và tái nh cư sau khi phê duy t ư c th c hi n c l p nhưng ph i m b o yêu c u v ti n c a d án u tư. i u 22. Th m nh và y quy n phê duy t phương án b i thư ng, h tr và tái nh cư Vi c thNm nh và phê duy t phương án b i thư ng, h tr và tái nh cư ư c th c hi n theo quy nh t i i u 30 và i u 31 c a Ngh nh s 69/2009/N -CP, m t s n i dung ư c quy nh c th như sau: 1. T ch c làm nhi m v b i thư ng, gi i phóng m t b ng l p h sơ b i thư ng, h tr và tái nh cư g m: a) Phương án b i thư ng, h tr và tái nh cư ã hoàn ch nh theo quy nh t i kho n 3 i u 30 c a Ngh nh 69/2009/N -CP; b) B n t ng h p ý ki n óng góp c a ngư i có t b thu h i. 2. H sơ b i thư ng, h tr và tái nh cư quy nh t i kho n 1 i u này g i n S Tài nguyên và Môi trư ng i v i trư ng h p thu h i t có liên quan t hai (02) qu n, huy n, th xã, thành ph thu c t nh tr lên; g i n Phòng Tài nguyên và Môi trư ng i v i trư ng h p thu h i t trong ph m vi m t (01) ơn v hành chính c p huy n. 3. N i dung thNm nh g m: a) Tên, a ch c a ngư i b thu h i t; b) Di n tích, lo i t, v trí, ngu n g c c a t b thu h i; s lư ng, kh i lư ng, t l ph n trăm ch t lư ng còn l i c a tài s n b thi t h i; c) Các căn c tính toán s ti n b i thư ng, h tr như giá t tính b i thư ng, giá nhà, công trình tính b i thư ng, s nhân khNu, s lao ng trong tu i, s lư ng ngư i ư c hư ng tr c p xã h i; d) S ti n b i thư ng, h tr ; ) Vi c b trí tái nh cư; e) Vi c di d i các công trình c a Nhà nư c, c a t ch c, c a cơ s tôn giáo, c a c ng ng dân cư; g) Vi c di d i m m .
 13. 4. Kinh phí l p và thNm nh phương án b i thư ng, h tr và tái nh cư c a d án ư c s d ng t kho n kinh phí chi cho công tác t ch c th c hi n b i thư ng, h tr và tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t theo quy nh t i i u 26 c a Ngh nh s 69/2009/N -CP. 5. Căn c vào th c t t i a phương và tính ch t, quy mô c a d án, y ban nhân dân c p t nh có th y quy n phê duy t phương án b i thư ng, h tr và tái nh cư cho y ban nhân dân c p huy n, m b o vi c b i thư ng, h tr và tái nh cư ư c nhanh chóng và hi u qu . i u 23. Vi c thuê th c hi n các d ch v v b i thư ng, gi i phóng m t b ng Vi c thuê doanh nghi p, t ch c có ch c năng th c hi n các d ch v v b i thư ng, gi i phóng m t b ng quy nh t i kho n 3 i u 25 c a Ngh nh s 69/2009/N -CP ư c th c hi n như sau: 1. Các d ch v v b i thư ng, gi i phóng m t b ng g m có: a) o c, l p b n hi n tr ng; trích l c b n , trích sao h sơ a chính (trư ng h p chưa có b n a chính ho c b n a chính ã b bi n ng không còn phù h p v i hi n tr ng thì trích o, l p h sơ th a t); b) L p phương án v b i thư ng, h tr , tái nh cư; c) L p và th c hi n d án xây d ng khu tái nh cư; d) D ch v khác v b i thư ng, h tr và tái nh cư. 2. Trư ng h p thành l p H i ng b i thư ng, h tr và tái nh cư c p huy n thì vi c thuê doanh nghi p, t ch c có ch c năng th c hi n d ch v v b i thư ng, gi i phóng m t b ng th c hi n theo quy nh sau: a) H i ng b i thư ng, h tr và tái nh cư c p huy n có văn b n ngh y ban nhân dân c p huy n quy t nh vi c thuê doanh nghi p, t ch c có ch c năng th c hi n d ch v v b i thư ng, gi i phóng m t b ng; b) Doanh nghi p, t ch c có ch c năng th c hi n d ch v v b i thư ng, gi i phóng m t b ng ph i có i u ki n theo quy nh c a pháp lu t. M c 6. CHI PHÍ CHO CÔNG TÁC T CH C TH C HI N B I THƯ NG, H TR , TÁI NNH CƯ VÀ CƯ NG CH THU H I T i u 24. D toán chi phí cho công tác th c hi n vi c b i thư ng, h tr , tái nh cư và công tác cư ng ch thu h i t 1. D toán chi phí cho công tác th c hi n vi c b i thư ng, h tr và tái nh cư do T ch c làm nhi m v b i thư ng, gi i phóng m t b ng l p bao g m các n i dung sau: a) Chi cho công tác tuyên truy n, ph bi n quy t nh thu h i t và quy nh c a pháp lu t v b i thư ng khi Nhà nư c thu h i t; t ch c v n ng các i tư ng
 14. th c hi n quy t nh thu h i t và kh o sát, i u tra v tình hình kinh t , xã h i, v th c tr ng t ai, tài s n thu c ph m vi d án; b) Chi cho công tác ki m kê, ánh giá t ai, tài s n th c t b thi t h i bao g m: phát t khai, hư ng d n ngư i b thi t h i kê khai; o c di n tích t, ki m kê s lư ng và giá tr nhà c a, v t ki n trúc, hoa màu và tài s n khác b thi t h i khi Nhà nư c thu h i t c a t ng t ch c, h gia ình, cá nhân; ki m tra, i chi u gi a t khai v i k t qu ki m kê, xác nh m c thi t h i v i t ng i tư ng b thu h i t c th ; tính toán giá tr thi t h i v t ai, nhà c a, v t ki n trúc, hoa màu và tài s n khác; c) Chi cho vi c l p phương án b i thư ng, h tr và tái nh cư bao g m: l p phương án b i thư ng t khâu ban u tính toán các ch tiêu b i thư ng, phê duy t phương án b i thư ng, niêm y t công khai phương án b i thư ng, h tr và tái nh cư; d) Chi cho vi c thNm nh phương án b i thư ng, h tr và tái nh cư; ) Ki m tra, hư ng d n th c hi n quy nh v b i thư ng, gi i quy t nh ng vư ng m c trong công tác b i thư ng và t ch c th c hi n chi tr b i thư ng; e) Thuê văn phòng và trang thi t b làm vi c c a T ch c làm nhi m v b i thư ng, gi i phóng m t b ng và cơ quan thNm nh (n u có); g) Chi in n và văn phòng phNm; h) Chi phí tr lương, b o hi m xã h i cho vi c thuê nhân công th c hi n công tác b i thư ng, h tr và tái nh cư; i) Các kho n chi khác có liên quan tr c ti p n vi c t ch c th c hi n b i thư ng, h tr và tái nh cư. 2. Cơ quan có thNm quy n phê duy t phương án b i thư ng th c hi n phê duy t d toán và quy t nh kinh phí t ch c th c hi n b i thư ng, h tr , tái nh cư theo quy nh t i kho n 2 i u 26 c a Ngh nh s 69/2009/N -CP. 3. Trư ng h p ph i th c hi n cư ng ch thu h i t thì T ch c làm nhi m v b i thư ng, gi i phóng m t b ng l p d toán kinh phí t ch c th c hi n cư ng ch trình cơ quan có thNm quy n phê duy t phương án b i thư ng, h tr và tái nh cư quy t nh. Kinh phí t ch c th c hi n cư ng ch thu h i t ư c tính vào v n u tư c a d án. 4. T ch c làm nhi m v b i thư ng, gi i phóng m t b ng có th ng trư c kinh phí t ch c th c hi n vi c b i thư ng, h tr và tái nh cư th c hi n nhi m v ư c giao. Vi c thanh quy t toán kinh phí t ch c th c hi n b i thư ng, h tr và tái nh cư th c hi n theo quy nh c a pháp lu t. Chương III TRÌNH T , TH T C THU H I T, GIAO T, CHO THUÊ T
 15. i u 25.Trình t , th t c th c hi n thu h i t, giao t, cho thuê t Trình t , th t c thu h i t, giao t, cho thuê t ư c th c hi n theo quy nh t i các i u 29, 30 và 31 c a Ngh nh s 69/2009/N -CP; m t s n i dung ư c quy nh c th t i các i u 26, 27, 28 và 29 c a Thông tư này. i u 26. Thông báo thu h i t 1. Căn c vào k t qu x lý h sơ v u tư, y ban nhân dân c p t nh ho c y ban nhân dân c p huy n (theo y quy n) ra thông báo thu h i t; trong thông báo thu h i t ph i th hi n các n i dung sau: a) Các n i dung quy nh t i kho n 2 i u 29 c a Ngh nh s 69/2009/N -CP; b) Giao nhi m v cho T ch c làm nhi m v b i thư ng, gi i phóng m t b ng th c hi n b i thư ng, h tr và tái nh cư; c) Cho phép nhà u tư ư c ti n hành kh o sát, l p d án u tư. 2. Thông báo thu h i t c a y ban nhân dân c p t nh ho c c p huy n là căn c pháp lý T ch c làm nhi m v b i thư ng, gi i phóng m t b ng và nhà u tư th c hi n các n i dung theo quy nh t i i m b và i m c kho n 1 i u này. i u 27. N i dung th m nh, xác nh n nhu c u s d ng t Vi c thNm nh, xác nh n v nhu c u s d ng t quy nh t i kho n 2 i u 27 c a Ngh nh s 69/2009/N -CP ư c quy nh c th như sau: 1. N i dung thNm nh nhu c u s d ng t i v i các d án u tư: a) ánh giá v s phù h p v i quy ho ch s d ng t, k ho ch s d ng t ã ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n xét duy t; trư ng h p chưa có quy ho ch s d ng t ho c k ho ch s d ng t ư c duy t thì ánh giá v s phù h p v i quy ho ch xây d ng ô th ho c quy ho ch xây d ng i m dân cư nông thôn ã ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n xét duy t. b) ánh giá v yêu c u s d ng t c a d án theo quy nh hi n hành v tiêu chuNn, nh m c s d ng t. i v i lo i d án chưa có quy nh v tiêu chuNn, nh m c s d ng t thì cơ quan thNm nh căn c vào quy mô, tính ch t d án và kh năng áp ng v qu t c a a phương ánh giá. 2. N i dung xác nh n nhu c u s d ng t i v i trư ng h p không ph i l p d án u tư th c hi n theo quy nh t i i m a kho n 1 i u này và yêu c u v di n tích s d ng t, m c ích s d ng t và kh năng áp ng v qu t c a a phương. i u 28. H sơ giao t, cho thuê t 1. T ch c xin giao t, thuê t th c hi n d án u tư ph i l p h sơ và g i hai (02) b cho S Tài nguyên và Môi trư ng, h sơ bao g m:
 16. a) Văn b n ( ơn) ngh giao t ho c thuê t; b) D án u tư ã ư c xét duy t ho c ch p thu n; Trư ng h p th c hi n d án thăm dò, khai thác khoáng s n, v t li u xây d ng, g m s thì ph i có gi y phép c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t. Trư ng h p xin giao t s d ng vào m c ích qu c phòng, an ninh thì không ph i n p d án u tư nhưng ph i n p trích sao quy t nh u tư xây d ng công trình qu c phòng, an ninh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n g m các n i dung liên quan n vi c s d ng t ho c quy t nh phê duy t quy ho ch v trí óng quân c a B Qu c phòng, B Công an; c) Trích l c ho c trích o a chính khu t; d) Phương án b i thư ng, h tr và tái nh cư ã ư c thNm nh; trư ng h p phương án b i thư ng, h tr và tái nh cư thu c thNm quy n phê duy t c a y ban nhân dân c p t nh thì vi c thNm nh phương án b i thư ng, h tr và tái nh cư ư c ti n hành cùng v i vi c thNm nh h sơ giao t, thuê t. S Tài nguyên và Môi trư ng thNm nh h sơ giao t, thuê t trình y ban nhân dân c p t nh quy t nh. 2. i v i trư ng h p giao t, thuê t thu c thNm quy n c a y ban nhân dân c p huy n thì ngư i xin giao t, thuê t l p h sơ và g i hai (02) b cho Phòng Tài nguyên và Môi trư ng, h sơ bao g m: a) ơn xin giao t, thuê t; b) Văn b n xác nh n nhu c u s d ng t c a y ban nhân dân c p xã; c) Trích l c ho c trích o a chính khu t; d) Phương án b i thư ng, h tr và tái nh cư. Phòng Tài nguyên và Môi trư ng thNm nh h sơ giao t, thuê t cùng v i vi c thNm nh phương án b i thư ng, h tr và tái nh cư trình y ban nhân dân c p huy n quy t nh. i u 29. Quy nh v bàn giao t 1. Khi nh n ti n b i thư ng, h tr , b trí tái nh cư, ngư i có t b thu h i có trách nhi m n p (b n g c) các gi y t v quy n s d ng t, gi y t v quy n s h u tài s n g n li n v i t (n u có) cho T ch c làm nhi m v b i thư ng, gi i phóng m t b ng chuy n cho cơ quan tài nguyên và môi trư ng làm th t c thu h i, ch nh lý ho c c p gi y ch ng nh n i v i ph n di n tích t không b thu h i.
 17. 2. Trong th i h n không quá hai mươi (20) ngày, k t ngày ư c thanh toán xong ti n b i thư ng, h tr thì ngư i có t b thu h i ph i bàn giao t cho T ch c làm nhi m v b i thư ng, gi i phóng m t b ng. Vi c bàn giao t gi a T ch c làm nhi m v b i thư ng, gi i phóng m t b ng và ngư i có t b thu h i ph i l p thành biên b n và có xác nh n c a y ban nhân dân c p xã nơi có t b thu h i. Trư ng h p ngư i ư c nh n b i thư ng y quy n cho ngư i khác nh n ti n b i thư ng thì ph i có gi y y quy n theo quy nh c a pháp lu t. Chương IV T CH C TH C HI N i u 30. i u kho n thi hành 1. Thông tư này có hi u l c thi hành k t ngày 16 tháng 11 năm 2009. 2. Thông tư này thay th các thông tư sau: a) Thông tư s 116/2004/TT-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2004 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh nh s 197/2004/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 c a Chính ph v b i thư ng, h tr và tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t; b) Thông tư s 69/2006/TT-BTC ngày 02 tháng 8 năm 2006 c a B Tài chính s a i, b sung Thông tư s 116/2004/TT-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2004 hư ng d n th c hi n Ngh nh s 197/2004/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 c a Chính ph v b i thư ng, h tr và tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t. 3. Bãi b Ph n VII và Ph n IX c a Thông tư liên t ch s 14/2008/TTLT/BTC- BTNMT ngày 31 tháng 01 năm 2008 c a B Tài chính và B Tài nguyên và Môi trư ng hư ng d n th c hi n m t s i u c a Ngh nh s 84/2007/N -CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 c a Chính ph quy nh b sung v vi c c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t, thu h i t, th c hi n quy n s d ng t, trình t , th t c b i thư ng, h tr , tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t và gi i quy t khi u n i v t ai. 4. Trách nhi m c a y ban nhân dân c p t nh: a) Quy nh c th v cơ ch ph i h p, cung c p thông tin gi a các cơ quan tài nguyên và môi trư ng, k ho ch u tư, xây d ng, tài chính, các cơ quan khác có liên quan, y ban nhân dân c p huy n, y ban nhân dân c p xã trong vi c th c hi n b i thư ng, h tr , tái nh cư; trình t thu h i t, giao t, cho thuê t th c hi n c i cách hành chính theo cơ ch "m t c a"; b) Quy nh c th th i gian th c hi n các bư c công vi c trong vi c th c hi n th t c thu h i t, giao t, cho thuê t cho phù h p v i th i h n thông báo thu h i t quy nh t i kho n 2 i u 39 c a Lu t t ai;
 18. c) Thành l p T ch c phát tri n qu t; trư ng h p a phương ã có các t ch c th c hi n nhi m v b i thư ng, gi i phóng m t b ng mà không ph i là T ch c phát tri n qu t thì chuy n i thành T ch c phát tri n qu t. 5. T ng c c trư ng T ng c c Qu n lý t ai có trách nhi m hư ng d n, ki m tra, ôn c th c hi n Thông tư này. Trong quá trình th c hi n Thông tư n u có vư ng m c, y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ph n ánh k p th i cho B Tài nguyên và Môi trư ng hư ng d n gi i quy t./. B TRƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng Chính ph và các Phó TTg CP; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - UBND các t nh, TP tr c thu c trung ương; - Văn phòng Trung ương ng; - Văn phòng Chính ph ; Ph m Khôi Nguyên - Văn phòng Qu c H i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Toà án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ngân hàng Chính sách xã h i; - Ngân hàng phát tri n Vi t Nam; - Cơ quan TƯ c a các oàn th ; - UBTƯ M t tr n T qu c Vi t Nam; - Ki m toán Nhà nư c; - C c Ki m tra văn b n-B Tư pháp; - S TN&MT các t nh, thành ph tr c thu c TƯ; - Công báo; Website Chính ph , Website B TN&MT; - Lưu VT, TCQL , CSPC(5b).
Đồng bộ tài khoản