Thông tư số 14-LĐTBXH/TT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
73
lượt xem
3
download

Thông tư số 14-LĐTBXH/TT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 14-LĐTBXH/TT về việc hướng dẫn sửa đổi chế độ bồi dưỡng khám nghiệm và mổ tử thi do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 14-LĐTBXH/TT

  1. B LAO NG, THƯƠNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T BINH VÀ XÃ H I NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 14-L TBXH/TT Hà N i, ngày 24 tháng 9 năm 1988 THÔNG TƯ C A B LAO NG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I S 14-L TBXH/TT NGÀY 24-9-1988 HƯ NG D N S A I CH B I DƯ NG KHÁM NGHI M VÀ M T THI Theo ngh c a B N i v và tho thu n c a B Tài chính t i công văn s 655- TC/HCVX ngày 20-7-1988, B Y t t i công văn s 3461-L ngày 11- 7-1988, B Lao ng - Thương binh và xã h i hư ng d n s a d i ch b i dư ng i v i ngư i làm công tác khám nghi m và m t thi như sau : I. I TƯ NG 1. i tư ng ư c hư ng b i dư ng : cán b , chi n s công an, quân i, bác s , y tá, k thu t viên, h lý giám d nh pháp y ư c các cơ quan có thNm quy n quy t nh làm nhi m v tr c ti p ti p súc v i xác ch t khám nghi m ho c m t thi l y u v t hình d ng, v.v... 2. i tư ng không ư c hư ng b i dư ng: - Cán b , nhân viên thu c các cơ quan như Vi n ki m sát nhân dân, Toà án nhân dân, k c cán b , chi n s công an, quân i và cán b , nhân viên khác có trách nhi m ph i có m t t i nơi ang khám nghi m ho c m t thi giám sát ho c ch ng th c, nhưng không tr c ti p ti p súc v i xác ch t. - Bác s , k thu t viên, y tá làm công tác gi i ph u cơ th b nh. II. M C B I DƯ NG VÀ CÁCH TÍNH TR 1. M c b i dư ng : M c b i dư ng tính b ng hi n v t theo tính ch t công vi c và quy nh như sau : Công vi c b i dư ng ơn v Bác s Cán b , K thu t tính chi n s viên,y tá công an và và h lý quân i giúp vi c 1 2 3 4 5
  2. 1.khám nghi m t thi: Gram th t l n mông s n - Còn trong 48 gi 180 180 - Ngoài 48 gi n 7 ngày hay còn 225 225 trong 48 gi nhưng ph i khai qu t -T thi quá lâu ( quá 7 ngày ) hay 315 315 ã chôn lâu (ngoài 48 gi ) ph i khai qu t 2.Khám nghi m có m t thi: 315 180 - Còn trong 48 gi - Ngoài 48 gi hay còn trong 48 gi 450 225 nhưng phi i khai qu t 3. Trư ng h p c bi t: khám nghi m m t thi theo quy nh t i công văn s 211- CV/LB ngày 18-6-1984 c a liên B Y t -N i v do giám c s Y t ,S công an,Tư l nh quân khu,quân oàn,Binh oàn,Quân ch ng,Binh ch ng quy nh -nhưng không quá 2l n m c chuNn 2. Cách tính tr : i tư ng ư c hư ng m c b i dư ng trên ây ư c thanh toán b ng ti n như sau : Ti n b i dư ng = m c nh lư ng giá kinh doanh thương nghi p t i a phương. Thông tư có hi u l c k t ngày ký. Nh ng văn b n ban hành trư c thông tư này u bãi b . Tr n ình Hoan ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản