Thông tư số 14-TC/KTKT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
49
lượt xem
4
download

Thông tư số 14-TC/KTKT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 14-TC/KTKT về chế độ báo cáo tình hình nộp tiền lợi nhuận tiền khấu hao cơ bản và các khoản tiền khác của các xí nghiệp thương nghiệp quốc doanh do Bộ Tài Chính ban hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 14-TC/KTKT

  1. BỘ TÀI CHÍNH VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA ******* Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 14-TC/KTKT ******* Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 1959 THÔNG TƯ VỀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO TÌNH HÌNH NỘP TIỀN LỢI NHUẬN TIỀN KHẤU HAO CƠ BẢN VÀ CÁC KHOẢN TIỀN KHÁC CỦA CÁC XÍ NGHIỆP THƯƠNG NGHIỆP QUỐC DOANH Tiếp theo Thông tư Liên bộ Thương nghiệp Tài chính và Ngân hàng Quốc gia số 127-TT/LB ngày 30-12-1958 về việc nộp các khoản tiền lợi nhuận, tiền khấu hao cơ bản cũng như các khoản tiền khác mà xí nghiệp Thương nghiệp quốc doanh phải nộp cho dự toán Nhà nước. Bộ quy định việc báo cáo của các Ty, Sở Tài chính về Bộ như sau: 1. Hàng tháng, hàng quý và hàng năm, các Ty, Sở Tài chính phải báo cáo tình hình nộp của các đơn vị nộp trong tỉnh, thành phố, Khu tự trị cho Bộ Tài chính. 2. Báo cáo hàng tháng gồm: a) Báo cáo số thu bằng điện (mẫu số 1 kèm theo) gửi đến Bộ chậm nhất là ngày 12 hoặc ngày 17 mỗi tháng, tùy theo thời hạn nộp của các đơn vị nộp trong tỉnh, thành phố và Khu tự trị. b) Báo cáo tổng hợp tình hình nộp (mẫu số 2 kèm theo) gửi đi chậm nhất là ngày 22 mỗi tháng. Các Ty, Sở Tài chính khi lập báo cáo này phải căn cứ vào báo cáo về những chỉ tiêu chính và bảng cân đối tài khoản hàng tháng của các đơn vị gửi cho mình để lập cho chính xác. Ngoài ra, các Ty, Sở Tài chính cùng với Ty, Sở Thương nghiệp phải gửi lên Bộ Tài chính bảng tình hình điều hòa lỗ lãi, nộp và trả lại hàng tháng theo như mẫu đã đính kèm Thông tư Liên bộ nói trên. 3. Về báo cáo hàng quý, các Ty, Sở Tài chính phải gửi lên Bộ Tài chính trước ngày 25 tháng thứ 2 sau khi hết quý. (Mẫu sẽ gửi sau). 4. Về báo cáo hàng năm, các Ty, Sở Tài chính phải gửi lên Bộ Tài chính trước khi hết quý I năm sau (mẫu sẽ gửi sau). Để Bộ kịp thời nắm tình hình chung giúp cho việc chỉ đạo công tác được nhanh, Bộ yêu cầu các Ty, Sở Tài chính cố gắng báo cáo được đầy đủ và kịp thời theo như những quy định trong Thông tư này. Trong quá trình thực hiện nếu có gặp khó khăn gì mong các Ty, Sở Tài chính phản ảnh để Bộ biết. KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH THỨ TRƯỞNG
  2. Trịnh Văn Bính Mẫu số 1 BÁO CÁO ĐIỆN Mỗi tháng sau khi nắm tình hình hoạt động và thu vào lợi nhuận, khấu hao của tháng trước, Ty, Sở Tài chính điện ngay về Bộ những số liệu chính dưới đây: Doanh số mua vào =1 Doanh số bán ra =2 Số đã nộp vào kho bạc =3 Trong đó tiền thóc thuế =4 Những số liệu trên này là số tổng hợp toàn bộ của tỉnh, thành phố. Chỉ ghi đến 1.000đ. Số lẻ trên 500đ ghi 1.000đ, dưới 500đ thì bỏ. Về thời hạn chậm nhất là 2 ngày sau khi các đơn vị Mậu dịch đã nộp vào kho bạc, theo như quy định ngày 5, 10, 15 của Thông tư Liên bộ số 127TT/LB, trang 4 từ giòng 1 đến 20. Để đơn giản chữ ghi trên điện và giữ bí mật được số liệu, các danh từ mua, bán, nộp sẽ thay thế bằng những ký hiệu trên: 1, 2, 3 Về số thì thay bằng chữ như sau: abcdeghikl 01 2 3 4 5 6 7 8 9 Ví dụ: Doanh số mua trong tháng là 6.678.745đ Doanh số bán trong tháng là 8.324.420đ Số đã nộp vào kho bạc là 3.745.360đ Trong đó số tiền thóc thuế 3.000.000đ Căn cứ vào những số liệu trên điện sẽ ghi như sau: Điện Bộ Tài chính Vụ Kiến thiết Kinh tế 1 – hhil 2 – kdce
  3. Tháng …/59 3 – dieg 4 – daaa Sau các chữ không cần phải chấm (.) phẩy (,) hay ghi dấu đồng (đ). TY, SỞ TÀI CHÍNH BẢN TỔNG HỢP TÌNH HÌNH KINH Mẫu 2 … DOANH Của các đơn vị Mậu dịch Quốc doanh và xí nghiệp sản xuất thuộc ngành Thương nghiệp tháng … 59 Số ĐƠN VỊ DOANH SỐ MUA DOANH SỐ BÁN Phí lưu Tiền thứ tựHẠCH TOÁN thông thuế đã Nội bộ Ngoại Mua Trong Cộng Bán lẻ Xuất Nội bộ Bán Cộng Giá đã chi chi Mậu thương khác đó phí khẩu Mậu buôn mua trong trong h dịch gia dịch khác hàng tháng tháng công bán ra A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 CÔNG TY 1 Bách hóa 2 Bông vải sợi 3 Lương thực …… Cộng CỬA HÀNG 1 Bách hóa tổng hợp thị xã 2 Lâm thổ sản 3 Lương thực kiêm thực phẩm … Cộng ĐƠN VỊ CẤP I 1 Tổng kho xăng dầu Việt Trì
  4. 2 Tổng kho Bách hóa Văn điển 3 Tổng kho kim khí Gia lâm Cộng Cộng toàn bộ XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT 1 Nhà máy xay Đáp cầu 2 Nhà máy xẻ gỗ Gia lâm 3 Xưởng nước mắm Phú viên Cộng TỔNG CỘNG Giải thích: 1. Đơn vị - Đơn vị ghi là những đơn vị đã hạch toán kinh tế độc lập có kế hoạch lỗ lãi riêng. Đối với những công ty hay cửa hàng kinh doanh kiêm nhiệm nhiều mặt hàng thì có thể ghi 2 cách; những công ty và cửa hàng nào có phân tích riêng và hạch toán riêng thì ghi theo từng mặt hàng riêng. Nếu không hạch toán riêng thì lấy mặt hàng nào kinh doanh chủ yếu (chiếm tỉ lệ nhiều hơn) làm tên của đơn vị. Ví dụ: Cửa hàng lương thực kiêm thực phẩm nếu hạch toán được hàng lương thực riêng, thực phẩm riêng thì ghi riêng. Nếu không hạch toán riêng được thì ghi là cửa hàng lương thực nếu trị giá hàng hóa kinh doanh về lương thực nhiều hơn thực phẩm hay ngược lại. Xí nghiệp sản xuất chỉ ghi những xí nghiệp lớn. Còn lại những xí nghiệp nhỏ cộng ghi chung lại là một và chỉ cần ghi 5 cột từ cột 14 đến cột 18. Những đơn vị chưa hạch toán độc lập hiện nay trực thuộc vào các công ty hay đơn vị cấp I nào thi ghi chung vào công ty hay đơn vị cấp I ấy. Hàng tổng cộng là cộng chung cả các đơn vị kinh doanh vào xí nghiệp. 2. Doanh số mua. - Cột 5 = 1 + 2+ 3, Cột 4 ghi phí đã chi vào hàng gia công (trích phí đã chi vào hàng gia công ở trong cột 3 ghi riêng vào cột này). 3. Doanh số bán. - Cột 10 = 6 + 7 + 8 + 9. Chênh lệch giữa cột 10 và 11 là lãi gộp. 4. Cột 17. – Ghi số tiền thực tế đã nộp hàng tháng (kể cả lợi nhuận và khấu hao). 5. Cột 18. – Khấu hao 3 tháng nộp 1 lần cùng ghi ở trong cột 17. cột 18 trích ghi riêng số tiền khấu hao.
  5. Chú ý: Lúc đánh máy gửi đi ở đầu các cột chỉ cần ghi A, B, 1, 2,… thay cho tên các cột sổ lưu có thể làm bản tên ở đầu sổ hàng tháng sẽ dán tờ lưu vào.
Đồng bộ tài khoản