Thông tư số 141/2009/TT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
92
lượt xem
4
download

Thông tư số 141/2009/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 141/2009/TT-BTC quy định chế độ tài chính thực hiện đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước” do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 141/2009/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : 141/2009/TT-BTC Hà N i, ngày 13 tháng 7 năm 2009 THÔNG TƯ QUY NNH CH TÀI CHÍNH TH C HI N ÁN “ ÀO T O, B I DƯ NG CÁN B LÃNH O, QU N LÝ NƯ C NGOÀI B NG NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C” - Căn c Thông báo s 165-TB/TW ngày 27/06/2008 c a Ban ch p hành Trung ương thông báo K t lu n c a B Chính tr v án “ ào t o, b i dư ng cán b lãnh o, qu n lý nư c ngoài b ng ngân sách nhà nư c”; - Căn c Ngh nh s 60/2003/N -CP ngày 06/6/2003 c a Chính ph Quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Ngân sách Nhà nư c; - Căn c Ngh nh s 118/2008/N -CP ngày 27/11/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; - Căn c Quy t nh s 2460-Q /BTCTW ngày 24/3/2009 c a Ban T ch c Trung ương v vi c ban hành "Quy ch tuy n ch n cán b lãnh o, qu n lý i ào t o, b i dư ng nư c ngoài b ng ngân sách Nhà nư c"; B Tài chính quy nh ch tài chính th c hi n án “ ào t o, b i dư ng cán b lãnh o, qu n lý nư c ngoài b ng ngân sách nhà nư c” ( án 165) như sau: i u 1. Ph m vi và i tư ng i u ch nh 1. Thông tư này quy nh v n i dung chi, m c chi, vi c l p d toán, qu n lý, c p phát và quy t toán kinh phí th c hi n án “ ào t o, b i dư ng cán b lãnh o, qu n lý nư c ngoài b ng ngân sách nhà nư c” ã ư c c p có thNm quy n phê duy t (sau ây g i t t là án 165). 2. i tư ng áp d ng Thông tư này g m các cơ quan, ơn v , t ch c, cá nhân có s d ng kinh phí ngân sách nhà nư c c p th c hi n nhi m v thu c án 165. i u 2. Ngu n kinh phí th c hi n 1. Kinh phí th c hi n án 165 do ngân sách trung ương b o m. 2. Ngu n tài tr , vi n tr trong và ngoài nư c (n u có). i u 3. Nguyên t c s d ng, qu n lý kinh phí th c hi n án 165 Kinh phí ào t o, b i dư ng cán b thu c án 165 ư c qu n lý, s d ng theo úng các quy nh hi n hành v qu n lý tài chính, ch chi tiêu do các cơ quan ng và nhà nư c có thNm quy n ban hành, ch u s ki m tra, giám sát c a cơ quan ch c năng,
  2. cu i năm báo cáo quy t toán kinh phí ã s d ng v i cơ quan tài chính và theo quy nh t i Thông tư này. i u 4. Chi ào t o trong nư c do các cơ s ào t o nư c ngoài th c hi n t i Vi t Nam Chi ào t o trong nư c do các cơ s ào t o nư c ngoài th c hi n t i Vi t Nam g m các n i dung chi và m c chi sau: 1. H c phí và các kho n chi phí th c t ph i tr cho cơ s ào t o nư c ngoài: Thanh toán theo h p ng ho c thông báo c a cơ s ào t o nư c ngoài. 2. Chi h tr i v i cán b i h c: - B c ào t o i h c: 750.000 ng Vi t Nam/1 ngư i/1 tháng; - B c ào t o th c sĩ: 900.000 ng Vi t Nam/1 ngư i/1 tháng; - B c ào t o ti n sĩ: 1.050.000 ng Vi t Nam/1 ngư i/1 tháng. 3. Chi ti n tàu xe i và v cho cán b t cơ quan n nơi h c t p (m t lư t i và v cho m t khoá h c liên t c; ho c cho m i t h c theo k ho ch h c t p i v i khoá h c có nhi u t, ngày l , t t theo quy nh c a nhà nư c trong th i gian c a khoá h c; ho c trong trư ng h p gia ình có ngư i thân g m b , m , b , m v (ho c ch ng), v (ho c ch ng), con b ch t): m c chi th c hi n theo quy nh c a B Tài chính v ch công tác phí, ch chi t ch c các cu c h i ngh i v i các cơ quan nhà nư c và các ơn v s nghi p công l p. i u 5. Chi ào t o dài h n nư c ngoài Chi ào t o dài h n nư c ngoài g m các n i dung chi và m c chi sau: 1. H c phí và các kho n l phí b t bu c (n u có) ph i tr cho các cơ s ào t o nư c ngoài căn c vào h p ng ký k t v i cơ s ào t o nư c ngoài ho c theo m c do cơ s ào t o nư c ngoài thông báo trong gi y báo ti p nh n h c (chi b ng ng ôla M ho c b ng ng ti n nư c s t i). 2. Chi phí làm h chi u, visa: Theo th c t phát sinh. 3. Sinh ho t phí, bao g m: Ti n ăn, ti n thuê ch , chi phí i l i hàng ngày, ti n tài li u (không bao g m tài li u tham kh o) và dùng h c t p. M c sinh ho t phí theo quy nh t i Ph l c s 01 kèm theo Thông tư này và ư c c p theo th i gian h c t p th c t nư c ngoài (t ngày nh p h c n ngày k t thúc nhưng không vư t quá th i gian ghi trong quy t nh c a Ban ch o án 165). Trư ng h p vư t quá th i gian quy nh ư c xem xét gi i quy t theo quy nh t i ti t b kho n 2 i u 8 Thông tư này. 4. B o hi m y t t i thi u áp d ng chung cho lưu h c sinh nư c ngoài c a nư c s t i ư c c p b ng ng ôla M ho c b ng ng ti n c a nư c s t i trên cơ s không vư t quá m c quy nh t i Ph l c s 02 kèm theo Thông tư này.
  3. Trư ng h p m c b o hi m y t t i thi u t i nư c s t i cao hơn ho c th p hơn quy nh t i Ph l c s 02 kèm theo Thông tư này thì th c hi n theo quy nh c a nư c s t i do cơ s ào t o c a nư c ngoài thông báo trong gi y ti p nh n h c. i v i m t s nư c không quy nh trong Ph l c s 02 ính kèm thì Ban ch o án 165 xem xét, quy t nh c th . Trư ng h p cán b (lưu h c sinh) mua b o hi m y t m c cao hơn m c quy nh t i Thông tư này thì cán b (lưu h c sinh) ph i t bù ph n chênh l ch. 5. Ti n vé máy bay h ng ph thông (h ng economy) ho c vé tàu m t lư t i t Vi t Nam n nơi h c t p và 1 lư t v t nơi h c t p v Vi t Nam (tr trư ng h p ư c phía b n ài th ) trong 1 khoá h c. 6. Ti n l phí sân bay, ti n tàu, xe t sân bay n trư ng và ngư c l i (n u có) cho m i lư t i và v nêu trên theo m c khoán là 100 ôla M . 7. Chi phí chuy n và nh n ti n qua ngân hàng (n u có): Căn c vào các quy nh c a ngân hàng nư c s t i, ngân hàng ph c v Vi t Nam, n u có phát sinh l phí chuy n ti n ho c nh n ti n qua ngân hàng thì ư c Nhà nư c c p kho n chi này. 8. Chi ti n tàu xe i và v cho cán b t cơ quan n sân bay, nhà ga, b n xe, b n tàu... (m t lư t i, v cho m t l n i h c): m c chi th c hi n theo quy nh c a B Tài chính v ch công tác phí, ch chi t ch c các cu c h i ngh i v i các cơ quan nhà nư c và các ơn v s nghi p công l p. 9. Các kho n chi khác có liên quan theo quy nh c a nư c s t i. i u 6. Chi b i dư ng ng n h n (dư i 1 năm) nư c ngoài 1. Trư ng h p Ban ch o án 165 thành l p oàn cán b i h c t p trung nư c ngoài, g m các n i dung chi: a) N i dung chi và m c chi th c hi n theo quy nh c a B Tài chính v qu n lý và s d ng kinh phí ào t o, b i dư ng cán b , công ch c nhà nư c. Riêng chi sinh ho t phí (chi phí ăn, ) cho cán b trong th i gian h c t p nư c ngoài căn c vào n i dung, yêu c u c a khoá h c, i tư ng tham gia khoá h c th c hi n như sau: - Trư ng h p khoá h c có th i gian dư i 6 tháng: m c chi t i a theo quy nh c a B Tài chính v ch công tác phí cho cán b , công ch c nhà nư c i công tác ng n h n nư c ngoài do ngân sách nhà nư c b o m kinh phí. Tuỳ theo tình hình th c t , Ban ch o án 165 quy t nh m c chi cho phù h p nhưng không ư c vư t quá m c chi theo quy nh c a B Tài chính. - Trư ng h p khoá h c có th i gian t 6 tháng n dư i 1 năm: th c hi n theo quy nh t i kho n 3 i u 5 Thông tư này.
  4. b) Chi ti n tàu xe i và v cho cán b t cơ quan n sân bay, nhà ga, b n xe, b n tàu... (m t lư t i và v cho m t l n i h c): m c chi th c hi n theo quy nh c a B Tài chính v ch công tác phí, ch chi t ch c các cu c h i ngh i v i các cơ quan nhà nư c và các ơn v s nghi p công l p. c) Các kho n chi khác có liên quan theo quy nh c a nư c s t i. 2. Trư ng h p Ban ch o án 165 không thành l p oàn i h c t p trung mà c cán b ra nư c ngoài tham d các khoá b i dư ng các cơ s ào t o nư c ngoài, g m các n i dung chi: Chi theo các n i dung và m c chi quy nh t i i u 5 Thông tư này. Riêng chi sinh ho t phí (chi phí ăn, ) cho cán b trong th i gian h c t p nư c ngoài th c hi n như sau: - Trư ng h p khoá h c có th i gian dư i 6 tháng: th c hi n theo quy nh c a B Tài chính v ch công tác phí cho cán b , công ch c nhà nư c i công tác ng n h n nư c ngoài do ngân sách nhà nư c b o m kinh phí. - Trư ng h p khoá h c có th i gian t 6 tháng n dư i 1 năm: th c hi n theo quy nh t i kho n 3 i u 5 Thông tư này. i u 7. Chi ào t o ngo i ng trong nư c i v i các khoá h c ngo i ng trong nư c, g m các n i dung chi, m c chi sau: 1. Chi thuê cơ s ào t o (bao g m chi phí biên so n giáo trình, tài li u; chi thù lao gi ng viên; chi phí qu n lý khoá h c; chi thuê a i m ào t o...): Thanh toán theo h p ng ã ký k t v i cơ s ào t o. Trư ng h p cơ s ào t o không b trí ư c a i m t ch c khoá h c, c n ph i thuê ngoài thì chi phí thuê a i m ào t o thanh toán theo h p ng thuê a i m ào t o. 2. Chi m i chuyên gia, gi ng viên nư c ngoài (n u có): theo h p ng ã ký v i gi ng viên ngư i nư c ngoài ho c v i cơ s ào t o trong và ngoài nư c (nơi c gi ng viên n Vi t Nam gi ng d y). Chi phí thuê chuyên gia, gi ng viên là ngư i nư c ngoài bao g m: ti n vé máy bay i l i qu c t , chi phí i l i trong nư c, ti n thù lao cho gi ng viên, chi phí ăn ngh cho chuyên gia, gi ng viên (n u không tính trong ti n thù lao), các kho n ti n ph i tr cho cơ s ào t o trong và ngoài nư c (n u có). 3. Chi h tr i v i cán b i h c: 750.000 ng Vi t Nam/ngư i/tháng. 4. Chi phí các kỳ thi ánh giá k t qu h c t p theo yêu c u c a cơ quan ch c năng (n u có): Thanh toán theo h p ng ã ký v i cơ s ào t o. 5. Các kho n chi khác có liên quan ph c v gi ng d y, h c t p (như chi phí qu n lý, theo dõi khoá h c c a Văn phòng i u hành án 165...): th c hi n theo m c chi do cơ quan nhà nư c có thNm quy n quy nh i v i nh ng n i dung chi ã quy nh m c chi; ho c theo th c t phát sinh i v i nh ng n i dung chi chưa có quy nh m c chi.
  5. 6. Chi ti n tàu xe i và v cho cán b t cơ quan n nơi h c t p m t lư t i và v cho m t khoá h c liên t c và trong trư ng h p gia ình có ngư i thân g m b , m ;b , m v (ho c ch ng); v (ho c ch ng); con b ch t. M c chi th c hi n theo quy nh c a B Tài chính v ch công tác phí, ch chi t ch c các cu c h i ngh i v i các cơ quan nhà nư c và các ơn v s nghi p công l p. 7. Chi h tr ti n cho cán b trong trư ng h p cơ s ào t o xác nh n không b trí ư c ch ngh : M c chi c th do Ban Ch o 165 quy t nh nhưng không vư t quá m c quy nh c a B Tài chính v ch công tác phí, ch chi t ch c các cu c h i ngh i v i các cơ quan nhà nư c và các ơn v s nghi p công l p. i u 8. Chi ho t ng thư ng xuyên c a Ban ch o án 165 N i dung, ch , m c chi b o m ho t ng thư ng xuyên c a Ban ch o án 165 th c hi n như chi t ngu n kinh phí thư ng xuyên c a cơ quan c a ng. i u 9. Các kho n chi khác 1. Chi khen thư ng cho cán b , lưu h c sinh: a) Trư ng h p cán b , lưu h c sinh hoàn thành chương trình h c t p v i k t qu xu t s c trư c th i gian quy nh ghi trong quy t nh c i h c c a Ban ch o án 165 và có xác nh n c a cơ s ào t o nư c ngoài s ư c hư ng 50% s ti n sinh ho t phí c a th i gian hoàn thành trư c h n. Trư ng h p cơ quan nhà nư c có thNm quy n ã chuy n cho cán b , lưu h c sinh toàn b s ti n sinh ho t phí theo th i gian ghi trong quy t nh c i h c thì cán b , lưu h c sinh ph i có trách nhi m hoàn tr ngân sách nhà nư c 50% s ti n sinh ho t phí c a th i gian hoàn thành trư c k ho ch. b) Cán b , lưu h c sinh t k t qu xu t s c ư c cơ s ào t o trong và ngoài nư c mi n ho c gi m h c phí, có gi y báo c a cơ s ào t o s ư c hư ng 100% s ti n ư c mi n ho c gi m và ư c c p m t l n vào năm ư c mi n, gi m h c phí. 2. Chi h tr m t ph n r i ro, b t kh kháng xNy ra v i cán b , lưu h c sinh trong th i gian h c t p như thiên tai, chi n tranh ho c nh ng trư ng h p khác không do l i c a cán b , lưu h c sinh. M c h tr c th như sau: a) Trư ng h p t vong: Ngân sách nhà nư c ài th toàn b cư c phí v n chuy n thi hài ho c l tro t nư c ngoài v nư c, t nơi h c v gia ình ho c h tr ph n còn thi u c a cư c phí v n chuy n này sau khi b o hi m ã chi tr . Căn c vào ngh c a gia ình cán b , lưu h c sinh, Ban ch o án 165 ki m tra, xem xét c th i v i t ng trư ng h p và quy t nh phương án h tr . b) Các trư ng h p ph i kéo dài th i gian h c t p do nguyên nhân b t kh kháng, thì v n ư c c p các chi phí ph c v vi c h c t p (h c phí, sinh ho t phí, b o hi m...). Trong trư ng h p này, căn c vào ơn ngh c a cán b , lưu h c sinh, Ban ch o án 165 ch u trách nhi m ph i h p v i i s quán Vi t Nam nư c ngoài ho c cơ quan có liên quan trong nư c ki m tra, xem xét c th i v i t ng trư ng h p và c p phát úng ch quy nh.
  6. c) Trong th i gian tham d các khoá h c, b i dư ng nư c ngoài, trong gia ình có b ,m , b , m v (ho c ch ng), v (ho c ch ng), con b ch t ư c Ban ch o án 165 cho phép v nư c thì ư c nhà nư c c p 1 lư t vé máy bay (ho c vé tàu) i và v . i u 10. V ch ti n lương trong th i gian i h c Cán b , công ch c, viên ch c trong biên ch tr lương c a cơ quan, ơn v và các i tư ng hư ng lương thu c l c lư ng vũ trang ư c tuy n ch n i h c t p, b i dư ng nư c ngoài theo án 165 t 30 ngày liên t c tr lên, trong th i gian h c t p nư c ngoài ư c hư ng 40% c a m c lương hi n hư ng c ng ph c p ch c v lãnh o và ph c p thâm niên vư t khung (n u có), do cơ quan, ơn v qu n lý cán b ó chi tr t ngu n kinh phí c a ơn v mình. i u 11. L p d toán, phân b , c p phát, quy t toán kinh phí 1. L p d toán và phân b kinh phí: a) Hàng năm, Ban ch o án 165 hư ng d n các B , cơ quan trung ương và các a phương ăng ký cán b tham gia k ho ch ào t o, b i dư ng cán b lãnh o, qu n lý nư c ngoài cho năm k ho ch, g i v Ban ch o án 165. b) Căn c hư ng d n xây d ng d toán ngân sách hàng năm c a B Tài chính và hư ng d n c a Văn phòng Trung ương ng; Căn c k ho ch ào t o, b i dư ng cán b lãnh o, qu n lý hàng năm c a các B , cơ quan trung ương, các a phương g i; Ban ch o án 165 t ng h p nhu c u ào t o và xây d ng d toán kinh phí th c hi n án 165, g i Văn phòng Trung ương ng t ng h p chung trong d toán ngân sách ng Trung ương, ph i h p v i B Tài chính báo cáo c p có thNm quy n theo quy nh hi n hành v th c hi n cơ ch qu n lý tài chính ng và t ng h p vào d toán chi ngân sách trung ương. c) Kinh phí th c hi n án 165 ư c giao trong t ng d toán ngân sách ng trung ương. Văn phòng Trung ương ng ph i h p v i Ban ch o án 165 th c hi n phân b kinh phí th c hi n án 165 cho Ban ch o án 165 (Văn phòng i u hành án 165) theo quy nh hi n hành v th c hi n cơ ch qu n lý tài chính ng, trong ó chi ti t cho nhi m v chi trong nư c, nhi m v chi oàn ra, nhi m v chi nư c ngoài. 2. C p phát và chi tr kinh phí: a) i v i các kho n chi trong nư c th c hi n án 165 do Ban ch o án 165 th c hi n ư c c p phát b ng l nh chi ti n theo ti n th c hi n và trong ph m vi t ng d toán ư c c p có thNm quy n giao cho Ban ch o án 165 theo úng quy nh hi n hành v th c hi n cơ ch qu n lý tài chính ng. b) i v i các kho n chi oàn ra th c hi n án 165 do Ban ch o án 165 th c hi n ư c c p phát theo cơ ch qu n lý, c p phát oàn ra c a các cơ quan ng Trung ương.
  7. c) i v i nh ng kho n chi nư c ngoài quy nh t i i u 5, i u 6 Thông tư này thanh toán b ng ng ô-la M ho c ng ti n c a nư c s t i; Ban ch o án 165 ư c m tài kho n d toán t i kho b c nhà nư c, ư c thanh toán b ng ngo i t t qu ngo i t t p trung và th c hi n ki m soát chi qua Kho b c Nhà nư c. Căn c ngh c a Ban ch o án 165 (Văn phòng i u hành án 165), Kho b c Nhà nư c th c hi n vi c thanh toán và c p phát như sau: - H c phí và các kho n phí ph i tr cho cơ s ào t o nư c ngoài: Căn c vào h p ng v i sơ s ào t o nư c ngoài ho c thông báo trong gi y báo ti p nh n h c c a cơ s ào t o nư c ngoài và ngh c a Văn phòng i u hành án 165, Kho b c Nhà nư c chuy n kinh phí tương ng cho cơ s ào t o nư c ngoài. - Sinh ho t phí và phí i ư ng c a lưu h c sinh: Căn c vào tiêu chuNn, nh m c và ngh c a Văn phòng i u hành án 165, Kho b c Nhà nư c chuy n kinh phí vào tài kho n c a ngư i hư ng ti n ho c vào tài kho n c a cơ quan i di n Vi t Nam nư c s t i cơ quan này chi tr ti n cho lưu h c sinh. - Vé máy bay (ho c vé tàu): Căn c vào h sơ ngh c a Văn phòng i u hành án 165, Kho b c Nhà nư c chuy n ti n vào tài kho n ngư i hư ng mua vé máy bay ho c chuy n ti n tr c ti p vào ơn v cung c p d ch v v n chuy n. Vé máy bay lư t i ư c c p theo quy nh c a B Tài chính v ch công tác phí ng n h n nư c ngoài do ngân sách nhà nư c b o m kinh phí. Vé lư t v ư c thanh toán theo hình th c thông báo vé tr ti n trư c (PTA) thông qua cơ quan i di n Vi t Nam nư c s t i, ho c c p tr c ti p cho cán b qua Hãng hàng không qu c gia Vi t Nam ho c các hãng hàng không ho t ng h p pháp trên lãnh th Vi t Nam theo quy nh hi n hành. Trư ng h p cán b t mua vé lư t v thì khi v nư c s thanh toán hoàn tr cho cán b theo hoá ơn thu ti n th c t (h p l ) và cu ng vé máy bay (b n chính) nhưng t i a ch b ng m c vé c a PTA t i Vi t Nam cho h ng thông thư ng (h ng Economy) do Hãng hàng không qu c gia Vi t Nam ho c các hãng hàng không ho t ng h p pháp trên lãnh th Vi t Nam ã thông báo. - B o hi m y t ; khen thư ng cho lưu h c sinh; h tr m t ph n r i ro, b t kh kháng i v i lưu h c sinh: Căn c vào h sơ ngh c a Văn phòng i u hành án 165, Kho b c Nhà nư c chuy n ti n vào tài kho n c a ngư i hư ng ho c chuy n ti n tr c ti p cho ơn v cung c p d ch v . - Phí chuy n và nh n ti n qua ngân hàng (n u có): Theo quy nh hi n hành. 3. Quy t toán kinh phí th c hi n án 165: a) Kinh phí th c hi n án 165 ư c h ch toán vào lo i chi giáo d c và ào t o theo chương, kho n, m c tương ng m c l c ngân sách nhà nư c (Lo i 490 Kho n 560), ư c quy t toán theo quy nh hi n hành c a Lu t Ngân sách nhà nư c và văn b n hư ng d n, quy nh hi n hành v th c hi n cơ ch qu n lý tài chính ng.
  8. b) Kinh phí cu i năm chưa s d ng h t (bao g m s dư d toán, s dư t m ng, t n qu ti n m t), ư c chuy n sang năm sau ti p t c th c hi n cho n khi k t thúc án 165. 4. Báo cáo tình hình s d ng kinh phí: Ban ch o án 165 (Văn phòng i u hành án 165) có trách nhi m t ng h p ngu n kinh phí th c hi n án 165 hàng năm g i Văn phòng Trung ương ng t ng h p g i B Tài chính cùng v i vi c l p d toán kinh phí th c hi n án 165 c a năm k ho ch, trong ó th hi n rõ: - D toán kinh phí năm trư c năm hi n hành ư c c p có thNm quy n giao. - Kinh phí ã th c hi n năm trư c (chi ti t theo nhi m v ư c giao và theo chương, kho n, m c tương ng m c l c ngân sách nhà nư c). - Kinh phí năm trư c chưa s d ng h t chuy n năm hi n hành (bao g m s dư d toán, s dư t m ng, t n qu ti n m t). - D toán kinh phí năm hi n hành ư c c p có thNm quy n giao và tình hình s d ng kinh phí năm hi n hành n th i i m báo cáo. 5. Vi c l p d toán, phân b , c p phát, quy t toán th c hi n án 165 ư c th c hi n theo quy nh hi n hành c a Lu t Ngân sách nhà nư c và văn b n hư ng d n. i u 12. T ch c th c hi n 1. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 45 ngày, k t ngày ký. 2. i v i các kh i lư ng công vi c thu c án 165 ã tri n khai th c hi n trư c khi Thông tư này có hi u l c thi hành thì căn c quy nh t i Thông tư này và chi tiêu th c t h p l quy t toán kinh phí theo quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c và văn b n hư ng d n. 3. Trong quá trình th c hi n, m i vư ng m c c a lưu h c sinh ngh ph n nh v Cơ quan i di n Vi t Nam t i nư c s t i và Ban ch o án 165. Ban ch o án 165 t ng h p, ph i h p v i B Tài chính và các cơ quan có liên quan gi i quy t./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng TW và các Ban c a ng; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Toà án nhân dân t i cao; - Ki m toán nhà nư c; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; Ph m S Danh - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - H ND, UBND, S Tài chính, Kho b c nhà nư c các t nh, TP tr c thu c TW;
  9. - T nh u , thành u các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Công báo; - C c Ki m tra văn b n - B Tư pháp; - Website Chính ph ; - Website B Tài chính; - Lưu: VT, V HCSN. PH L C 01 M C SINH HO T PHÍ C A LƯU H C SINH THEO ÁN “ ÀO T O, B I DƯ NG CÁN B LÃNH O, QU N LÝ NƯ C NGOÀI B NG NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C” (Kèm theo Thông tư s 141/2009/TT-BTC ngày 13/7/2009 c a B Tài chính) M c SHP toàn ph n (USD; EURO/1LHS/1tháng) Tên nư c B ng ng ôla M (USD) B ng ng EURO n 455 Trung Qu c 455 ài Loan 455 Campuchia, Lào 390 Mông C 390 Hàn Qu c, Xinh-ga-po 650 Thái Lan, Phi-lip-pin, Malaisia 390 Ba Lan 520 Bungary 520 Hungary 520 C ng hoà Séc 520 C ng hoà Slôvakia 520 Rumani 520 Ucraina, Bêlarútxia 520 Liên bang Nga 520 Cuba 390 Các nư c Tây, B c Âu 960 M , Canada, Anh, Nh t B n 1.300 Úc, Niu Di-lân 1.120 Ai C p 585
  10. PH L C 02 M C B O HI M Y T I V I LƯU H C SINH (Kèm theo Thông tư s 141/2009/TT-BTC ngày 13/7/2009 c a B Tài chính) M c b o hi m y t i v i lưu h c sinh Tên nư c USD/LHS/năm EUR/LHS/năm Campuchia, Lào 150 Balan, Bêlarútxia, Ucraina 150 Các nư c Tây Âu và B c Âu 900 Nh t B n 410 Úc và Niu Di-lân 300 M , Canada, Anh 1.000 Ghi chú: i v i m t s nư c không li t kê trong Ph l c này s ư c xem xét t ng trư ng h p c th theo quy nh.
Đồng bộ tài khoản