Thông tư số 1418 NV/PC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
63
lượt xem
4
download

Thông tư số 1418 NV/PC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 1418 NV/PC

  1. B N IV C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1418 NV/PC Hà N i, ngày 16 tháng 05 năm 1946 THÔNG TƯ B trư ng B N i v g i các ông Ch t ch U.B.H.C. B c b , Trung b Các y viên hành chính do dân b u lên ch làm vi c trong m t th i gian (1 năm hay hai năm), và ph n nhi u chưa quen v i các th t c hành chính ph i áp d ng tuỳ theo trư ng h p. Vì v y, các c p và nh t là c p t nh và c p huy n, c n có nhân viên chuyên môn ng ch hành chính giúp vi c, thi hành các lu t l hay ch th do Chính ph hay y ban hành chính kỳ ban b . Và, cũng nên x p t các phòng gi y các t nh và huy n theo m t ki u m u chung, cho s t ch c ư c nh t lu t, và s phân công ư c rõ ràng. ó là m c ích o ngh nh s 143-NV/PC ngày 11 tháng 05 năm 1946 c a B n b . Ngh nh y không t ch c các phòng tài chính, kinh t , thông tin tuyên truy n, vì nh ng phòng ó thu c các ngành chuyên môn s theo t ch c d c. Ty thông tin tuyên truy n và phòng thu tr c thu ã t ch c r i. Trong m t th i gian ng n s có các ngh nh t ch c nh ng ty khác các t nh và huy n. Khi ó U.B.H.C. t nh và huy n s i v i nh ng ty y cũng như là i v i các ty chuyên môn khác: bưu chính, a chính, công chính, … theo i u 38 94 và 95 s c l nh s 63 ngày 22 tháng 11 năm 1945. M t i u n a các ông nên lưu ý t i là hi n nay, t i nhi u nơi, kh p t t c các c p t nh, huy n và xã v n còn chưa thi hành tri t các s c l nh và ngh nh t ch c H. .N.D. và U.B.H.C. Ngoài U.B.H.C. chính th c v n thư ng th y còn có nhi u y viên: y viên kinh t , y viên tài chính, y viên ti p t … ho c là h i viên H. .N.D. ho c là ngư i ngoài do U.B.H.C. l y vào giúp vi c, m t cách b t h p pháp. i u th 8 ngh nh 143-NV/PC ngày 11 tháng 05 năm 1946 c m t nh ng y viên y. các c p t nh và huy n, tr ba viên chánh, phó ch t ch và thư ký, c a U.B.H.C. ra, thì t t c nh ng ngư i làm vi c các phòng gi y y ban ph i là nh ng công ch c tuy n d ng và b nhi m do ngh nh c a U.B.H.C. c p kỳ. t nh và huy n không th có nh ng ti u ban mà trư ng ban và nhân viên không ph i là m t trong 3 y viên c a U.B.H.C. hay không ph i là công ch c cho Chính ph b n. Riêng v c p xã, i u th 77 s c l nh s 63 ngày 22 tháng 11 năm 1945 cho phép l p nh ng ti u ban giúp vi c U.B.H.C. Nh ng ngư i làm vi c trong các ti u ban y có th là ngư i ngoài U.B.H.C. và s do ngư i có chân trong U.B.H.C. làm trư ng ban; ngư i y s ch u trách nhi m v s ho t ng c a ti u ban. Ngoài 5 ngư i có chân trong U.B.H.C. xã, không th l y h i viên H. .N.D. xã hay ngư i ngoài vào làm “ y viên” hay “trư ng ban”, vì như th thì m c ích nh rõ quy n h n và trách nhi m c a U.B.H.C. các c p do s c l nh nói trên nêu ra s không t ư c.
  2. B n b yêu c u ông c bi t lưu ý n vi c này và: 1) trù b và thi hành ngay vi c c nh ng viên hi p lý i các t nh và các huy n, 2) ra l nh cho các U.B.H.C. các c p (xã, huy n, t nh) ph i c p t c c i t l i theo úng ngh nh 143-NV/PC ngày 11 tháng 05 năm 1946 và ch th trên ây. Trư c ngày 20 tháng 06 năm 1946 cho B c b , và 30 tháng 06 năm 1946 cho Trung b , các ông s báo cáo cho B n b bi t r ng nh ng vi c k trên ã ư c thi hành chu t t kh p các c p hay chưa. Huỳnh Thúc Kháng
Đồng bộ tài khoản