Thông tư số 144/1998/TT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
39
lượt xem
4
download

Thông tư số 144/1998/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 144/1998/TT-BTC về việc hướng dẫn cơ chế sử dụng và quản lý tài chính vốn tài trợ của Chính phủ Pháp năm 1997 do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 144/1998/TT-BTC

  1. BỘ TĂ€I CHĂ NH CỘNG HOĂ€ XĂƒ HỘI CHỦ NGHĨA ******** VIỆT NAM Ä á»™c láºp - Tá»± do - Hạnh phĂºc ******** Số: 144/1998/TT-BTC HĂ Ná»™i, ngĂ y 03 thĂ¡ng 11 năm 1998 THĂ”NG TƯ CỦA BỘ TĂ€I CHĂ NH Sá» 144/1998/TT-BTC NGĂ€Y 3 THĂ NG 11 NÄ‚M 1998 HƯỠNG DẪN CÆ CHẾ SỬ DỤNG VĂ€ QUẢN LĂ TĂ€I CHĂ NH Vá» N TĂ€I TRỢ CỦA CHĂ NH PHỦ PHĂ P NÄ‚M 1997 Căn cứ Nghị định số 58/CP ngĂ y 30-8-1993 của ChĂnh phủ ban hĂ nh Quy chế quản lĂ½ vay vĂ trả nợ nÆ°á»›c ngoĂ i vĂ thĂ´ng tÆ° số 18-TC/TCÄ N ngĂ y 5-3-1994 của Bá»™ TĂ i chĂnh hÆ°á»›ng dẫn việc quản lĂ½ vĂ sá» dụng vốn vay nÆ°á»›c ngoĂ i của ChĂnh phủ; Căn cứ Nghị định 87/CP ngĂ y 5-8-1997 của ChĂnh phủ ban hĂ nh Quy chế Quản lĂ½ vĂ sá» dụng Nguồn há»— trợ phĂ¡t triển chĂnh thức (ODA) Căn cứ Nghị định số 42/CP ngĂ y 16-7-1996 vĂ Nghị định 92/CP ngĂ y 23-8-1997 của ChĂnh phủ ban hĂ nh Ä iá» u lệ Quản lĂ½ đầu tÆ° vĂ xĂ¢y dá»±ng; Căn cứ Nghị định số 43/CP ngĂ y 16-7-1996 vĂ Nghị định 93/CP ngĂ y 23-8-1997 của ChĂnh phủ ban hĂ nh Quy chế đấu thầu; Căn cứ ThĂ´ng tÆ° 81/1998/TTLT-BTC-NHNN hÆ°á»›ng dẫn quy trình, thủ tục vĂ quản lĂ½ việc rĂºt vốn đối vá»›i nguồn há»— trợ phĂ¡t triển chĂnh thức của Bá»™ TĂ i chĂnh, NgĂ¢n hĂ ng NhĂ nÆ°á»›c ban hĂ nh ngĂ y 17-6-1998; Căn cứ ThĂ´ng tÆ° 06/1998/TTLT-BKH-BTC hÆ°á»›ng dẫn cÆ¡ chế quản lĂ½ vốn đối ứng cho cĂ¡c chÆ°Æ¡ng trình, dá»± Ă¡n sá» dụng nguồn há»— trợ phĂ¡t triển chĂnh thức của Bá»™ Kế hoạch vĂ Ä áº§u tÆ°, Bá»™ TĂ i chĂnh ban hĂ nh ngĂ y 14-8-1998. Căn cứ cĂ´ng văn số 1047/CP-QHQT ngĂ y 3-9-1998 của ChĂnh phủ vá» cÆ¡ chế tĂ i chĂnh đối vá»›i cĂ¡c dá»± Ă¡n sá» dụng vốn tĂ i trợ của ChĂnh phủ PhĂ¡p thuá»™c Nghị định thÆ° năm 1997; Căn cứ theo Thoả Æ°á»›c Ă¡p dụng cho khoản vay Kho bạc PhĂ¡p vĂ Thoả Æ°á»›c mở tĂn dụng tÆ° nhĂ¢n cĂ³ bảo lĂ£nh tĂ i trợ cho Nghị định thÆ° Việt PhĂ¡p năm 1997 Ä‘Ă£ kĂ½ ngĂ y 9-9-1998 giữa Bá»™ TĂ i chĂnh Việt Nam vĂ cĂ¡c cÆ¡ quan được uá»· quyá» n của ChĂnh phủ PhĂ¡p; Bá»™ TĂ i chĂnh hÆ°á»›ng dẫn cÆ¡ chế sá» dụng vĂ quản lĂ½ tĂ i chĂ- nh vốn tĂ i trợ theo Nghị định tÆ° tĂ i chĂnh năm 1997 kĂ½ ngĂ y 12- 11-1997 giữa ChĂnh phủ Cá»™ng hoĂ PhĂ¡p vĂ ChĂnh phủ CHXHCN Việt Nam nhÆ° sau: I. NHá»®NG QUY Ä á» NH CHUNG
  2. 1. Nguồn tĂ i trợ theo Nghị định thÆ° năm 1997 của ChĂnh phủ PhĂ¡p cho ChĂnh phủ Việt Nam (vay tĂn dụng há»—n hợp giữa má»™t phần từ nguồn vay Kho bạc PhĂ¡p vĂ phần cĂ²n lại từ nguồn vay ngĂ¢n hĂ ng thÆ°Æ¡ng mại cĂ³ bảo lĂ£nh) lĂ nguồn thu của NgĂ¢n sĂ¡ch NhĂ nÆ°á»›c, được hạch toĂ¡n vĂ o NgĂ¢n sĂ¡ch NhĂ nÆ°á»›c vĂ quản lĂ½ theo Ä‘Ăºng quy định tại Luáºt NgĂ¢n sĂ¡ch NhĂ nÆ°á»›c vĂ cĂ¡c văn bản hÆ°á»›ng dẫn dÆ°á»›i Luáºt. Bá»™ TĂ i chĂnh cĂ³ trĂ¡ch nhiệm trả nợ gốc vĂ lĂ£i cho ChĂnh phủ PhĂ¡p khi đến hạn đối vá»›i cĂ¡c khoản vay. 2. Căn cứ vĂ o mục tiĂªu, tĂnh chất sá» dụng vốn cÅ©ng nhÆ° khả năng hoĂ n trả, cĂ¡c dá»± Ă¡n sá» dụng nguồn vốn tĂ i trợ thuá»™c Nghị định thÆ° 1997 được phĂ¢n loại nhÆ° sau: - CĂ¡c dá»± Ă¡n được NgĂ¢n sĂ¡ch NhĂ nÆ°á»›c cấp phĂ¡t vốn đầu tÆ° xĂ¢y dá»±ng cÆ¡ bản từ nguồn vốn vay tĂn dụng há»—n hợp theo danh mục tại Phụ lục I Ä‘Ănh kèm. - CĂ¡c dá»± Ă¡n thá»±c hiện chế Ä‘á»™ vay lại từ nguồn vay tĂn dụng há»—n hợp theo danh mục cụ thể tại Phụ lục II Ä‘Ănh kèm. 3. CĂ¡c chủ đầu tÆ° tiến hĂ nh cĂ¡c thủ tục để triển khai thá»±c hiện dá»± Ă¡n sá» dụng vốn tĂ i trợ của Nghị định thÆ° tĂ i chĂnh Việt - PhĂ¡p 1997 theo Ä‘Ăºng hÆ°á»›ng dẫn của Bá»™ Kế hoạch vĂ Ä áº§u tÆ° tại cĂ´ng văn số 6229-BKH/KTÄ N ngĂ y 9-9-1998 vá» việc thá»±c hiện Nghị định thÆ° Việt - PhĂ¡p 1997. 4. Việc xĂ¢y dá»±ng, thẩm định vĂ phĂª duyệt bĂ¡o cĂ¡o nghiĂªn cứu khả thi phải thá»±c hiện theo Ä‘Ăºng những quy định tại Ä iá» u lệ Quản lĂ½ đầu tÆ° vĂ xĂ¢y dá»±ng ban hĂ nh kèm theo Nghị định số 42/CP ngĂ y 16-7-1996 vĂ Nghị định số 92/CP ngĂ y 23-8-1997 của ChĂnh phủ. 5. TrĂªn cÆ¡ sở dá»± Ă¡n Ä‘Ă£ được cấp cĂ³ thẩm quyá» n phĂª duyệt, chủ dá»± Ă¡n cĂ³ trĂ¡ch nhiệm thá»±c hiện cĂ¡c thủ tục đấu thầu vĂ kĂ½ kết Hợp đồng thÆ°Æ¡ng mại mua hĂ ng hoĂ¡ vĂ cung cấp dịch vụ vá»›i cĂ¡c cĂ´ng ty của PhĂ¡p theo Ä‘Ăºng những quy định tại Quy chế đấu thầu ban hĂ nh kèm theo Nghị định số 43/CP ngĂ y 16-7-1996 vĂ Nghị định số 93/CP ngĂ y 23-8-1997 của ChĂnh phủ. CĂ¡c hợp đồng thÆ°Æ¡ng mại phải được kĂ½ kết trÆ°á»›c ngĂ y 30-6-1999 (trừ trÆ°á» ng hợp được ChĂnh phủ PhĂ¡p đồng Ă½ gia hạn thĂªm sau nĂ y). 6. CÆ¡ quan cấp phĂ¡t vĂ cho vay lại vốn vay: * Ä á»‘i vá»›i cĂ¡c dá»± Ă¡n thuá»™c diện cấp phĂ¡t, Bá»™ TĂ i chĂnh giao cho hệ thống Tổng cục Ä áº§u tÆ° PhĂ¡t triển quản lĂ½ vĂ cấp phĂ¡t vốn.
  3. * Ä á»‘i vá»›i cĂ¡c dá»± Ă¡n thá»±c hiện chế Ä‘á»™ vay lại từ NgĂ¢n sĂ¡ch NhĂ nÆ°á»›c: Bá»™ TĂ i chĂnh uá»· nhiệm cho hệ thống Tổng cục Ä áº§u tÆ° PhĂ¡t triển trá»±c tiếp quản lĂ½ vĂ cho vay lại. 7. Bá»™ TĂ i chĂnh uá»· quyá» n cho NgĂ¢n hĂ ng Ä áº§u tÆ° vĂ PhĂ¡t triển Việt Nam thá»±c hiện cĂ¡c dịch vụ thanh toĂ¡n đối ngoại vá»›i cĂ¡c NgĂ¢n hĂ ng PhĂ¡p để thá»±c hiện rĂºt vốn vay tĂn dụng tÆ° nhĂ¢n cĂ³ bảo lĂ£nh vĂ Ä‘Æ°á»£c hưởng phĂ theo quy định hiện hĂ nh của NgĂ¢n hĂ ng NhĂ nÆ°á»›c vá» phĂ dịch vụ thanh toĂ¡n qua ngĂ¢n hĂ ng. Ngay sau khi rĂºt vốn, NgĂ¢n hĂ ng Ä áº§u tÆ° vĂ PhĂ¡t triển Việt Nam cĂ³ trĂ¡ch nhiệm gá»i Bá»™ TĂ i chĂnh bản kĂª rĂºt vốn để lĂ m thủ tục hạch toĂ¡n NgĂ¢n sĂ¡ch. Má»—i kỳ đến hạn trả nợ, NgĂ¢n hĂ ng Ä áº§u tÆ° vĂ PhĂ¡t triển Việt Nam gá»i cho Bá»™ TĂ i chĂ- nh bản sao thĂ´ng bĂ¡o nợ đến hạn của khoản vay để Bá»™ TĂ i chĂnh chuyển tiá» n trả nợ Ä‘Ăºng hạn cho cĂ¡c NgĂ¢n hĂ ng PhĂ¡p. 8. CĂ¡c tổ chức vĂ cĂ¡ nhĂ¢n PhĂ¡p thá»±c hiện cĂ¡c dá»± Ă¡n trong khuĂ´n khổ của Nghị định thÆ° Việt - PhĂ¡p 1997 được miá»…n thuế lợi tức cĂ´ng ty, thuế thu nháºp cĂ¡ nhĂ¢n vĂ cĂ¡c thuế trá»±c thu khĂ¡c. Miá»…n cĂ¡c loại thuế vĂ phĂ Ä‘Ă¡nh vĂ o việc thanh toĂ¡n tiá» n gốc vĂ lĂ£i của Nghị định thÆ° Việt - PhĂ¡p 1997. HĂ ng hoĂ¡, trang thiết bị vĂ dịch vụ của cĂ¡c dá»± Ă¡n nháºp khẩu bằng nguồn ODA của PhĂ¡p thuá»™c Nghị định thÆ° 1997 để phục vụ cho cho dá»± Ă¡n được miá»…n thuế nháºp khẩu theo cĂ´ng văn số 852/CP- QHQT ngĂ y 25-7-1998 của ChĂnh phủ vĂ hÆ°á»›ng dẫn thá»±c hiện của Tổng cục Thuế - Bá»™ TĂ i chĂnh. 9. Việc xĂ¢y dá»±ng kế hoạch, bố trĂ cấp phĂ¡t vĂ cho vay vốn đối ứng của cĂ¡c dá»± Ă¡n được thá»±c hiện theo ThĂ´ng tÆ° số 81/1998/TTLT-BTC-NHNN hÆ°á»›ng dẫn quy trình, thủ tục vĂ quản lĂ½ việc rĂºt vốn đối vá»›i nguồn há»— trợ phĂ¡t triển chĂnh thức của Bá»™ TĂ i chĂnh, NgĂ¢n hĂ ng NhĂ nÆ°á»›c ban hĂ nh ngĂ y 17- 6-1998 vĂ ThĂ´ng tÆ° 06/1998/TTLT-BKH-BTC hÆ°á»›ng dẫn cÆ¡ chế quản lĂ½ vốn đối ứng cho cĂ¡c chÆ°Æ¡ng trình, dá»± Ă¡n sá» dụng nguồn há»— trợ phĂ¡t triển chĂnh thức của Bá»™ Kế hoạch vĂ Ä áº§u tÆ°, Bá»™ TĂ i chĂnh ban hĂ nh ngĂ y 14-8-1998. 10. CĂ¡c chủ dá»± Ă¡n chịu trĂ¡ch nhiệm trÆ°á»›c phĂ¡p luáºt vá» việc sá» dụng vốn Ä‘Ăºng mục Ä‘Ăch theo cĂ¡c cam kết, quy định trong cĂ¡c Thoả Æ°á»›c Ä‘Ă£ kĂ½, Hợp đồng thÆ°Æ¡ng mại Ä‘Ă£ được duyệt, chấp hĂ nh nghiĂªm chỉnh cĂ¡c quy định của NhĂ nÆ°á»›c vá» quản lĂ½ tĂ i chĂnh, kế toĂ¡n thống kĂª vĂ hạch toĂ¡n kế toĂ¡n theo cĂ¡c quy định hiện hĂ nh của NhĂ nÆ°á»›c. II. NHá»®NG QUY Ä á» NH CỤ THỂ 1. Trình tá»± vĂ thủ tục rĂºt vốn vay a) CĂ¡c chủ dá»± Ă¡n cần gá»i BĂ¡o cĂ¡o NghiĂªn cứu khả thi kèm theo Quyết định đầu tÆ°, Hợp đồng thÆ°Æ¡ng mại Ä‘Ă£ được
  4. b) CĂ¡c chủ dá»± Ă¡n được sá» dụng nguồn vốn tĂ i trợ cĂ³ trĂ¡ch nhiệm láºp kế hoạch rĂºt vốn nÆ°á»›c ngoĂ i vĂ kế hoạch vốn đối ứng trong nÆ°á»›c hĂ ng năm cho dá»± Ă¡n gá»i cho cĂ¡c cÆ¡ quan chủ quản cấp trĂªn, Bá»™ TĂ i chĂnh (Vụ TĂ i chĂnh đối ngoại vĂ Tổng cục Ä áº§u tÆ° PhĂ¡t triển) vĂ Bá»™ Kế hoạch vĂ Ä áº§u tÆ° theo quy định. c) Căn cứ để Bá»™ TĂ i chĂnh tiến hĂ nh cĂ¡c thủ tục rĂºt vốn cho cĂ¡c Chủ dá»± Ă¡n lĂ cĂ´ng văn Ä‘á» nghị rĂºt vốn tĂ i trợ để thá»±c hiện cĂ¡c hợp đồng thÆ°Æ¡ng mại của chủ dá»± Ă¡n, thĂ´ng bĂ¡o phĂª duyệt hợp đồng thÆ°Æ¡ng mại của ChĂnh phủ Việt Nam do Bá»™ Kế hoạch vĂ Ä áº§u tÆ° gá»i CÆ¡ quan ThÆ°Æ¡ng mại PhĂ¡p tại HĂ Ná»™i. - Ä á»‘i vá»›i cĂ¡c dá»± Ă¡n được NgĂ¢n sĂ¡ch NhĂ nÆ°á»›c cấp phĂ¡t (nĂªu tại phụ lục I của ThĂ´ng tÆ° nĂ y): Bá»™ TĂ i chĂnh sẽ lĂ m thủ tục uá»· quyá» n cho NgĂ¢n hĂ ng Ä áº§u tÆ° vĂ PhĂ¡t triển Việt Nam lĂ m cĂ¡c thủ tục rĂºt vốn khoản vay ngĂ¢n hĂ ng tÆ° nhĂ¢n PhĂ¡p cĂ³ bảo lĂ£nh ngay sau khi nháºn được cĂ¡c tĂ i liệu nĂ³i trĂªn. Ä á»“ng thá» i Bá»™ TĂ i chĂnh (Vụ TĂ i chĂnh đối ngoại) sẽ lĂ m thủ tục uá»· quyá» n rĂºt vốn trá»±c tiếp cho CÆ¡ quan phĂ¡t triển PhĂ¡p (AFD) để rĂºt phần vốn vay Kho bạc PhĂ¡p. - Ä á»‘i vá»›i cĂ¡c dá»± Ă¡n thuá»™c diện vay lại vốn ODA (nĂªu tại phụ lục II của ThĂ´ng tÆ° nĂ y); Bá»™ TĂ i chĂnh sẽ lĂ m thủ tục uá»· quyá» n cho NgĂ¢n hĂ ng Ä áº§u tÆ° vĂ PhĂ¡t triển Việt Nam lĂ m cĂ¡c thủ tục rĂºt vốn khoản vay ngĂ¢n hĂ ng tÆ° nhĂ¢n PhĂ¡p cĂ³ bảo lĂ£nh sau khi Chủ dá»± Ă¡n Ä‘Ă£ kĂ½ Hợp đồng tĂn dụng vá»›i Cục Ä áº§u tÆ° PhĂ¡t triển địa phÆ°Æ¡ng theo cĂ¡c Ä‘iá» u kiện cho vay lại nĂªu tại Ä‘iểm 2 dÆ°á»›i Ä‘Ă¢y. Ä á»“ng thá» i Bá»™ TĂ i chĂnh (Vụ TĂ i chĂnh đối ngoại) sẽ lĂ m thủ tục uá»· quyá» n rĂºt vốn trá»±c tiếp cho CÆ¡ quan phĂ¡t triển PhĂ¡p (AFD) để rĂºt phần vốn vay Kho bạc PhĂ¡p. d) Bá»™ TĂ i chĂnh kĂ½ vĂ xĂ¡c nháºn văn bản hợp đồng thÆ°Æ¡ng mại gốc vĂ cĂ¡c hoĂ¡ Ä‘Æ¡n chứng từ rĂºt vốn cĂ³ liĂªn quan khi được CÆ¡ quan ThÆ°Æ¡ng mại PhĂ¡p tại HĂ Ná»™i gá»i tá»›i để rĂºt vốn vay thanh toĂ¡n cho NhĂ cung cấp PhĂ¡p. e) TrÆ°á» ng hợp việc thá»±c hiện dá»± Ă¡n khĂ´ng thể tiến hĂ nh hoặc thá»±c hiện cháºm trá»… do chÆ°a hoĂ n tất cĂ¡c thủ tục hồ sÆ¡, muốn rĂºt hoặc chuyển đổi dá»± Ă¡n vì bất kỳ lĂ½ do nĂ o, chủ dá»± Ă¡n phải cĂ³ trĂ¡ch nhiệm bĂ¡o cĂ¡o kịp thá» i cho Bá»™ Kế hoạch vĂ Ä áº§u tÆ° vĂ Bá»™ TĂ i chĂnh.
  5. f) Thá» i hạn rĂºt vốn cuối cĂ¹ng cho cĂ¡c dá»± Ă¡n lĂ 31-12-2001 (trừ trÆ°á» ng hợp được ChĂnh phủ PhĂ¡p đồng Ă½ gia hạn thĂªm sau nĂ y). 2. Thá»±c hiện việc cấp phĂ¡t vĂ cho vay lại a) Ä á»‘i vá»›i cĂ¡c dá»± Ă¡n được NgĂ¢n sĂ¡ch cấp phĂ¡t vốn (Phụ lục I) * Bá»™ TĂ i chĂnh thá»±c hiện ghi thu NgĂ¢n sĂ¡ch NhĂ nÆ°á»›c vĂ cấp phĂ¡t cho cĂ¡c dá»± Ă¡n ghi tại Phụ lục I Ä‘Ănh kèm theo chế Ä‘á»™ hiện hĂ nh vá» cấp phĂ¡t vĂ quản lĂ½ vốn xĂ¢y dá»±ng cÆ¡ bản từ NgĂ¢n sĂ¡ch NhĂ nÆ°á»›c: - ghi chi cấp phĂ¡t vốn cho dá»± Ă¡n qua Tổng cục Ä áº§u tÆ° PhĂ¡t triển đối vá»›i những dá»± Ă¡n thuá»™c danh mục Ia (cĂ¡c dá»± Ă¡n thuá»™c Trung Æ°Æ¡ng quản lĂ½); - ghi chi cấp phĂ¡t vốn cho dá»± Ă¡n qua cĂ¡c Sở TĂ i chĂnh - Váºt giĂ¡ đối vá»›i những dá»± Ă¡n thuá»™c danh mục Ib (cĂ¡c dá»± Ă¡n thuá»™c địa phÆ°Æ¡ng quản lĂ½). Sở TĂ i chĂnh - Váºt giĂ¡ thĂ´ng bĂ¡o cho Cục Ä áº§u tÆ° PhĂ¡t triển địa phÆ°Æ¡ng để theo dõi quản lĂ½ cấp phĂ¡t. * Chứng từ để Bá»™ TĂ i chĂnh ghi thu, ghi chi qua NgĂ¢n sĂ¡ch NhĂ nÆ°á»›c lĂ : - Giấy bĂ¡o nợ của CÆ¡ quan PhĂ¡t triển PhĂ¡p thay mặt Kho bạc PhĂ¡p vĂ /hoặc - Giấy bĂ¡o nợ của ngĂ¢n hĂ ng PhĂ¡p cung cấp * Ä á»‘i vá»›i cĂ¡c dá»± Ă¡n được NgĂ¢n sĂ¡ch cấp phĂ¡t vốn nĂ³i trĂªn, cĂ¡c khoản chi phĂ ngoĂ i nÆ°á»›c vĂ phĂ giao dịch đối ngoại sẽ do NgĂ¢n sĂ¡ch NhĂ nÆ°á»›c thanh toĂ¡n. NgĂ¢n hĂ ng Ä áº§u tÆ° vĂ PhĂ¡t triển Việt Nam cĂ³ trĂ¡ch nhiệm thĂ´ng bĂ¡o kịp thá» i cho Bá»™ TĂ i chĂnh (Vụ TĂ i chĂnh đối ngoại vĂ Tổng cục Ä áº§u tÆ° PhĂ¡t triển) vá» cĂ¡c khoản phĂ phải trả nĂ³i trĂªn để Bá»™ TĂ i chĂnh chuyển trả cho phĂa PhĂ¡p Ä‘Ăºng hạn. b) Ä á»‘i vá»›i cĂ¡c dá»± Ă¡n vay lại (Phụ lục II) * Sau khi cĂ¡c cÆ¡ quan cĂ³ thẩm quyá» n phĂª duyệt hợp đồng thÆ°Æ¡ng mại kĂ½ giữa chủ dá»± Ă¡n (hoặc Ä‘Æ¡n vị được cÆ¡ quan chủ quản dá»± Ă¡n uá»· quyá» n nháºp hĂ ng) vĂ cĂ´ng ty PhĂ¡p, chủ dá»± Ă¡n phải tiến hĂ nh kĂ½ Hợp đồng tĂn dụng vá»›i Cục Ä áº§u tÆ° PhĂ¡t triển địa phÆ°Æ¡ng theo uá»· nhiệm của Tổng cục Ä áº§u tÆ° PhĂ¡t triển vá» việc vay lại nguồn vốn tĂ i trợ từ NgĂ¢n sĂ¡ch NhĂ nÆ°á»›c.
  6. Hợp đồng tĂn dụng sẽ lĂ cÆ¡ sở để chủ dá»± Ă¡n chĂnh thức nháºn nợ vá»›i NgĂ¢n sĂ¡ch NhĂ nÆ°á»›c vĂ thá»±c hiện cĂ¡c nghÄ©a vụ của mình theo Ä‘Ăºng cĂ¡c Ä‘iá» u khoản Ä‘Ă£ cam kết trong hợp đồng nĂ y. Căn cứ để kĂ½ Khế Æ°á»›c nháºn nợ giữa Chủ dá»± Ă¡n vĂ cÆ¡ quan Ä áº§u tÆ° PhĂ¡t triển lĂ cĂ¡c chứng từ ghi thu, ghi chi cĂ¡c khoản rĂºt vốn nÆ°á»›c ngoĂ i qua NgĂ¢n sĂ¡ch NhĂ nÆ°á»›c (ThĂ´ng tri duyệt y dá»± toĂ¡n của Vụ TĂ i chĂnh đối ngoại, Lệnh chi của NgĂ¢n sĂ¡ch NhĂ nÆ°á»›c vĂ Giấy bĂ¡o cĂ³ của Kho bạc NhĂ nÆ°á»›c) để Tổng cục Ä áº§u tÆ° PhĂ¡t triển cho vay lại cho cĂ¡c dá»± Ă¡n. Thá» i Ä‘iểm chủ dá»± Ă¡n nháºn nợ vá»›i NgĂ¢n sĂ¡ch NhĂ nÆ°á»›c lĂ thá» i Ä‘iểm phĂa PhĂ¡p ghi nợ cho ChĂnh phủ Việt Nam. * CĂ¡c Ä‘iá» u kiện cho vay lại đối vá»›i cĂ¡c dá»± Ă¡n sá» dụng nguồn vốn tĂn dụng há»—n hợp (Phụ lục II): + Nguồn Kho bạc PhĂ¡p (chiếm 80% tổng số vốn vay của dá»± Ă¡n): - Thá» i gian vay lại: 15 năm cĂ³ 4 năm Ă¢n hạn - LĂ£i suất vay lại: 1%/năm - Ä á»“ng tiá» n cho vay: đồng Phrăng PhĂ¡p - LĂ£i phạt cháºm trả: theo quy định tại Hợp đồng tĂn dụng kĂ½ vá»›i Cục Ä áº§u tÆ° phĂ¡t triển (khĂ´ng thấp hÆ¡n mức lĂ£i phạt của PhĂ¡p lĂ 5%/năm) + Nguồn tĂn dụng tÆ° nhĂ¢n (chiếm 20% tổng số vốn vay của dá»± Ă¡n): - Thá» i gian vay lại: 10 năm khĂ´ng cĂ³ Ă¢n hạn - LĂ£i suất vay lại: theo lĂ£i suất tĂn dụng xuất khẩu hiện hĂ nh tại PhĂ¡p vĂ o ngĂ y kĂ½ Hợp đồng, được ghi cụ thể trong má»—i Phiếu xin chấp thuáºn tĂn dụng vĂ sẽ được cố định trong suốt thá» i gian vay. - Ä á»“ng tiá» n cho vay: đồng Phrăng PhĂ¡p - LĂ£i phạt cháºm trả: theo quy định tại Hợp đồng tĂn dụng kĂ½ vá»›i Cục Ä áº§u tÆ° phĂ¡t triển (khĂ´ng thấp hÆ¡n mức lĂ£i phạt của PhĂ¡p lĂ PIBOR + 2,5%/năm). * CĂ¡c khoản phĂ: NgoĂ i lĂ£i suất vay lại nĂ³i trĂªn, cĂ¡c chủ dá»± Ă¡n cĂ²n phải chịu cĂ¡c khoản phĂ sau: PhĂ nÆ°á»›c ngoĂ i:
  7. CĂ¡c chủ dá»± Ă¡n phải chịu những khoản phĂ sau đối vá»›i phần vay tĂn dụng tÆ° nhĂ¢n cĂ³ bảo lĂ£nh: + PhĂ cam kết: 0,5%/năm trĂªn số vốn chÆ°a rĂºt của má»—i phiếu xin chấp thuáºn tĂn dụng. + PhĂ quản lĂ½: 0,8% trả má»™t lần trĂªn tổng số vốn vay theo má»—i Phiếu xin chấp thuáºn tĂn dụng. + PhĂ bảo hiểm tĂn dụng của COFACE: trả theo tá»· lệ phĂ do PhĂ¡p thĂ´ng bĂ¡o tĂnh trĂªn số tiá» n vay từ nguồn tĂn dụng tÆ° nhĂ¢n cĂ³ bảo lĂ£nh. + PhĂ khĂ¡c do ngĂ¢n hĂ ng nÆ°á»›c ngoĂ i thu trong quĂ¡ trình rĂºt vốn (nếu cĂ³). PhĂ trong nÆ°á»›c: PhĂ dịch vụ cho vay lại vốn vay của ChĂnh phủ 0,2%/năm trĂªn số dÆ° nợ gốc do hệ thống Tổng cục Ä áº§u tÆ° PhĂ¡t triển thu. CĂ¡ch thanh toĂ¡n cĂ¡c khoản phĂ: - PhĂ giao dịch đối ngoại của NgĂ¢n hĂ ng Ä áº§u tÆ° vĂ PhĂ¡t triển Việt Nam sẽ do Bá»™ TĂ i chĂnh chuyển trả cho NgĂ¢n hĂ ng Ä áº§u tÆ° vĂ PhĂ¡t triển Việt Nam. - Tổng cục Ä áº§u tÆ° PhĂ¡t triển trá»±c tiếp thu phĂ trong nÆ°á»›c theo mức 0,2%/năm từ chủ dá»± Ă¡n cĂ¹ng vá»›i lịch thu hồi gốc vĂ lĂ£i. Sau khi thu từ chủ dá»± Ă¡n, Tổng cục Ä áº§u tÆ° cĂ³ trĂ¡ch nhiệm chuyển trả 25% số phĂ nĂªu trĂªn cho NgĂ¢n sĂ¡ch NhĂ nÆ°á»›c theo cĂ´ng văn số 2983-TC/TCÄ N ngĂ y 8-8-1998 của Bá»™ TĂ i chĂnh để Bá»™ TĂ i chĂnh cĂ³ nguồn chi trả phĂ thanh toĂ¡n đối ngoại cho NgĂ¢n hĂ ng Ä áº§u tÆ° vĂ PhĂ¡t triển Việt Nam. - Chủ dá»± Ă¡n sẽ trá»±c tiếp trả cĂ¡c phĂ ngoĂ i nÆ°á»›c của phần tĂn dụng tÆ° nhĂ¢n cĂ³ bảo lĂ£nh gồm phĂ cam kết, phĂ quản lĂ½ vĂ cĂ¡c khoản phĂ khĂ¡c (nếu cĂ³) cho phĂa PhĂ¡p thĂ´ng qua NgĂ¢n hĂ ng Ä áº§u tÆ° vĂ PhĂ¡t triển Việt Nam khi nháºn được thĂ´ng bĂ¡o của NgĂ¢n hĂ ng. Chủ dá»± Ă¡n nháºn nợ vá»›i Tổng cục Ä áº§u tÆ° PhĂ¡t triển phần phĂ bảo hiểm tĂn dụng được PhĂ¡p tĂ i trợ bổ sung vĂ Ä‘Æ°á»£c cá»™ng thĂªm vĂ o số vốn vay tĂn dụng tÆ° nhĂ¢n cĂ³ bảo lĂ£nh. III. CHẾ Ä á»˜ KIỂM TRA, BĂ O CĂ O VĂ€ QUYẾT TOĂ N a) Ä á»‹nh kỳ 6 thĂ¡ng 1 lần cĂ¡c chủ dá»± Ă¡n cĂ³ trĂ¡ch nhiệm bĂ¡o cĂ¡o Bá»™ TĂ i chĂnh (Vụ TĂ i chĂnh đối ngoại, Tổng cục Ä áº§u tÆ° PhĂ¡t triển), Bá»™ Kế hoạch vĂ Ä áº§u tÆ° vĂ cÆ¡ quan chủ quản vá» tình hình tiếp nháºn, sá» dụng vĂ hoĂ n trả vốn vay.
  8. b) Khi hoĂ n thĂ nh dá»± Ă¡n, cĂ¡c chủ dá»± Ă¡n cĂ³ trĂ¡ch nhiệm láºp bĂ¡o cĂ¡o quyết toĂ¡n vốn đầu tÆ° gá»i cÆ¡ quan chủ quản dá»± Ă¡n vĂ Bá»™ TĂ i chĂnh. Việc quyết toĂ¡n vốn đầu tÆ° nĂ³i trĂªn thá»±c hiện theo Ä‘Ăºng những hÆ°á»›ng dẫn tại ThĂ´ng tÆ° số 66-TC/Ä TPT ngĂ y 2-11-1996 của Bá»™ TĂ i chĂnh. IV. Tá»” CHỨC THá»°C HIỆN ThĂ´ng tÆ° nĂ y cĂ³ hiệu lá»±c sau 15 ngĂ y kể từ ngĂ y kĂ½. CĂ¡c cÆ¡ quan chủ quản của dá»± Ă¡n cĂ³ trĂ¡ch nhiệm hÆ°á»›ng dẫn cĂ¡c chủ dá»± Ă¡n thá»±c hiện theo Ä‘Ăºng cĂ¡c quy định tại ThĂ´ng tÆ° nĂ y. Trong quĂ¡ trình thá»±c hiện nếu cĂ³ phĂ¡t sinh vÆ°á»›ng mắc, chủ dá»± Ă¡n vĂ cĂ¡c cÆ¡ quan chủ quản cần phản ảnh kịp thá» i để Bá»™ TĂ i chĂnh xem xĂ©t giải quyết. LĂª Thị Băng TĂ¢m (Ä Ă£ kĂ½) PHỤ LỤC I DANH MỤC Dá»° Ă N Ä Æ¯á»¢C SỬ DỤNG NGUá»’N Vá» N TĂ N DỤNG Há»–N HỢP CỦA PHĂ P TĂ€I KHOĂ 1997 THEO CHẾ Ä á»˜ NHĂ€ NƯỠC CẤP PHĂ T Vá» N (Kèm theo ThĂ´ng tÆ° số 144/1998/TT/BTC, ngĂ y 3-11-1998 của Bá»™ TĂ i chĂnh) Ia. CĂ¡c dá»± Ă¡n thuá»™c Trung Æ°Æ¡ng quản lĂ½: TT TĂªn dá»± Ă¡n CÆ¡ quan chủ quản Vốn tĂ i trợ (triệu FF) 1 Phục hồi hầm Ä‘Æ°á» ng Bá»™ GTVT 52 sắt 2 Hệ thống thĂ´ng tin tĂn hiệu Bá»™ GTVT 58 Ä‘Æ°á» ng sắt HĂ Ná»™i - Vinh 3 Trạm phĂ¡t tĂn hiệu truyá» n Ä Ă i truyá» n hình 35 hình qua vệ tinh VN Ib. CĂ¡c dá»± Ă¡n thuá»™c địa phÆ°Æ¡ng quản lĂ½: TT TĂªn dá»± Ă¡n CÆ¡ quan chủ quản Vốn tĂ i trợ (triệu FF)
  9. 1 Mở rá»™ng cầu UBND TP Hồ ChĂ 23 SĂ i GĂ²n gÄ‘2 Minh PHỤ LỤC II DANH MỤC Dá»° Ă N Ä Æ¯á»¢C SỬ DỤNG KHOẢN VAY TĂ N DỤNG Há»–N HỢP TĂ€I KHOĂ 1997 THEO CHẾ Ä á»˜ NHĂ€ NƯỠC CHO VAY LẠI Vá» N (Kèm theo ThĂ´ng tÆ° số 144/1998/TT/BTC, ngĂ y 3-11-1998 của Bá»™ TĂ i chĂnh) TT TĂªn dá»± Ă¡n CÆ¡ quan chủ Vốn quản tĂ i trợ (triệu FF) 1 Hiện đại hoĂ¡ hệ thống cấp UBND HĂ Giang 20 nÆ°á»›c HĂ Giang 2 Hiện đại hoĂ¡ hệ thống cấp UBND SÆ¡n la 25 nÆ°á»›c SÆ¡n la 3 Hiện đại hoĂ¡ hệ thống cấp UBND Kon tum 20 nÆ°á»›c Kon tum 4 Hiện đại hoĂ¡ hệ thống cấp UBND Bình 10 nÆ°á»›c Bình PhÆ°á»›c PhÆ°á»›c 5 Hệ thống cấp nÆ°á»›c Ä Ă Nẵng UBND Ä Ă 27 giai Ä‘oạn cuối Nẵng 6 Xá» lĂ½ nÆ°á»›c thải cĂ´ng nghiệp Bá»™ CĂ´ng 5,5 cho NhĂ mĂ¡y dệt PhÆ°á»›c Long nghiệp 7 Ä Ă o tạo phi cĂ´ng Cục HKDD VN 12 8 Tổng Ä‘Ă i Ä‘iện thoại Tổng cục BÆ°u 7,5 Ä‘iện 9 Trung tĂ¢m Ä‘iá» u Ä‘á»™ lÆ°á»›i Bá»™ CĂ´ng 15 Ä‘iện HĂ Ná»™i nghiệp
Đồng bộ tài khoản