Thông tư số 146/2009/TT-BTC

Chia sẻ: Mai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
38
lượt xem
3
download

Thông tư số 146/2009/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 146/2009/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí giải quyết các việc liên quan đến quốc tịch do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 146/2009/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : 146/2009/TT-BTC Hà N i, ngày 20 tháng 7 năm 2009 THÔNG TƯ HƯ NG D N CH THU, N P VÀ QU N LÝ S D NG L PHÍ GI I QUY T CÁC VI C LIÊN QUAN N QU C TNCH Căn c Lu t Qu c t ch; Căn c Pháp l nh Phí và l phí; Căn c Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 3/6/2002 và Ngh nh s 24/2006/N -CP ngày 06/3/2006 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 3/6/2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh phí và l phí; Căn c Ngh nh s 118/2008/N -CP ngày 27/11/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; B Tài chính hư ng d n ch thu, n p và qu n lý s d ng l phí gi i quy t các vi c liên quan n qu c t ch t i Vi t Nam như sau: i u 1: i tư ng thu và m c thu l phí: Công dân Vi t Nam và ngư i nư c ngoài khi n p ơn t i Vi t Nam xin nh p qu c t ch Vi t Nam, tr l i qu c t ch Vi t Nam, thôi qu c t ch Vi t Nam ph i n p m t kho n l phí theo m c thu quy nh t i Bi u m c thu l phí gi i quy t các vi c liên quan n qu c t ch sau ây: STT N I DUNG THU M C THU (VN ) 1 L phí xin nh p qu c t ch Vi t Nam 3.000.000 2 L phí xin tr l i qu c t ch Vi t Nam 2.500.000 3 L phí xin thôi qu c t ch Vi t Nam 2.500.000 i u 2. Các i tư ng ư c mi n l phí liên quan n qu c t ch: 1. Ngư i có công lao c bi t óng góp cho s nghi p xây d ng và b o v t qu c Vi t Nam xin nh p, xin tr l i qu c t ch Vi t Nam bao g m: Ngư i tham gia, ngư i ho t ng cách m ng trư c T ng kh i nghĩa 19/8/1945; ngư i ho t ng cách m ng xin nh p, xin tr l i qu c t ch Vi t Nam và các trư ng h p khác mà vi c nh p, vi c tr l i qu c t ch Vi t Nam có l i cho Nhà nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam”.
  2. 2. Ngư i có hoàn c nh kinh t khó khăn theo quy nh v chuNn nghèo c a Th tư ng Chính ph và các văn b n hư ng d n thi hành xin nh p, xin tr l i qu c t ch Vi t Nam . 3. Ngư i không qu c t ch xin nh p qu c t ch Vi t Nam theo quy nh t i i u 22 Lu t Qu c t ch Vi t Nam. 4. Ngư i xin nh p qu c t ch Vi t Nam là ngư i Lào di cư sang Vi t Nam ã ư c c p phép cư trú n nh trư c ngày 01/01/2009 theo Quy t nh s 206/Q -TTg ngày 12/02/2009 c a Th tư ng Chính ph . 5. Ngư i xin nh p qu c t ch Vi t Nam là ngư i Căm-pu-chia lánh nan di t ch ng t nh ng năm 1978 n 1983 mà không có gi y t ch ng minh qu c t ch g c và ã t ng ư c ăng ký t i các tr i t n n Vi t Nam do Cao u Liên h p qu c v ngư i t n n (UNHCR) b o tr . i u 3: T ch c thu, n p, qu n lý và s d ng: 1. Cơ quan thu l phí xin nh p qu c t ch Vi t Nam, tr l i qu c t ch Vi t Nam, thôi qu c t ch Vi t Nam là S Tư pháp các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương khi ti p nh n h sơ xin nh p qu c t ch Vi t Nam, tr l i qu c t ch Vi t Nam, thôi qu c t ch Vi t Nam và xin gi qu c t ch Vi t Nam. Cơ quan thu l phí có trách nhi m ăng ký, kê khai n p l phí vào ngân sách nhà nư c theo quy nh c a B Tài chính t i Thông tư s 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 c a B Tài chính hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Qu n lý thu và hư ng d n thi hành Ngh nh s 85/2007/N -CP ngày 25/5/2007 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t Qu n lý thu . 2. L phí gi i quy t các vi c liên quan n qu c t ch là kho n thu thu c Ngân sách Nhà nư c. Cơ quan thu l phí ư c trích l i ti n l phí thu ư c trang tr i chi phí cho ho t ng c a ơn v theo theo t l như sau: ư c trích l i 30% (ba mươi ph n trăm) s ti n l phí thu ư c ph c v cho công tác thNm tra, xác minh h sơ và bù p các kho n chi phí khác liên quan n vi c gi i quy t h sơ xin nh p qu c t ch, tr l i qu c t ch, thôi qu c t ch và gi qu c t ch Vi t Nam. Cơ quan thu l phí th c hi n n p 70% (b y mươi ph n trăm) s ti n l phí thu ư c vào Ngân sách Nhà nư c theo chương, lo i, kho n, m c, ti u m c tương ng c a M c l c Ngân sách nhà nư c hi n hành. 3. L phí xin nh p qu c t ch Vi t Nam, tr l i qu c t ch Vi t Nam, thôi qu c t ch Vi t Nam thu b ng Vi t Nam ng (VN ). 4. L phí gi i quy t các vi c liên quan n qu c t ch áp d ng cho ngư i nư c ngoài, ngư i Vi t Nam nư c ngoài n p ơn t i các Cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài ư c quy nh t i Thông tư s 134/2004/TT-BTC ngày 31/12/2004 c a B Tài chính hư ng d n ch thu, n p, qu n lý và s d ng l phí áp d ng t i các cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài và các văn b n s a i, b sung ho c thay th Thông tư này. i u 4: T ch c th c hi n:
  3. 1. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 45 ngày, k t ngày ký. Thông tư này thay th Thông tư liên t ch s 08/TTLT/BTC-BTP-BNG ngày 31/12/1998 hư ng d n m c thu, n p, qu n lý và s d ng l phí gi i quy t vi c nh p, tr l i, thôi qu c t ch Vi t Nam và c p gi y ch ng nh n có qu c t ch Vi t Nam, Gi y xác nh n m t qu c t ch Vi t Nam. 2. V mi n l phí nh p qu c t ch i v i s ngư i Lào di cư sang Vi t Nam ã ư c c p phép cư trú n nh trư c ngày 01/01/2009 và có nguy n v ng xin nh p qu c t ch Vi t Nam theo Quy t nh s 206/Q -TTg ngày 12/02/2009 c a Th tư ng Chính ph thì ư c mi n l phí qu c t ch k t ngày Quy t nh s 206/Q -TTg có hi u l c thi hành. 3. Các n i dung khác liên quan n vi c thu, n p, qu n lý, s d ng, công khai ch thu l phí không hư ng d n t i Thông tư này ư c th c hi n theo hư ng d n t i Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 và Thông tư s 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 s a i, b sung Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n các quy nh pháp lu t v phí và l phí; Thông tư s 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 c a B Tài chính hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Qu n lý thu và hư ng d n thi hành Ngh nh s 85/2007/N -CP ngày 25/5/2007 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t Qu n lý thu . 4. T ch c, cá nhân thu c i tư ng n p l phí và các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Thông tư này. Trong quá trình tri n khai th c hi n, n u có vư ng m c, ngh các t ch c, cá nhân ph n ánh k p th i v B Tài chính xem xét, hư ng d n./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Văn phòng Trung ương ng; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Tòa án nhân dân t i cao; - Ki m toán nhà nư c; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; Hoàng Anh Tu n - Văn phòng Ban ch o Trung ương v phòng, ch ng tham nhũng; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - Công báo; - C c ki m tra văn b n (B Tư pháp); - U ban nhân dân, S Tài chính, C c Thu , Kho b c nhà nư c các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Các ơn v thu c B Tài chính; - Website Chính ph ; - Website B Tài chính; - C c ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Lưu VT, CST (CST 3).
Đồng bộ tài khoản