Thông tư số 147/2009/TTLT-BTC-BCT

Chia sẻ: Mai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
74
lượt xem
4
download

Thông tư số 147/2009/TTLT-BTC-BCT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 147/2009/TTLT-BTC-BCT về quy định chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện đề án phát triển nhiên liệu sinh học do Bộ Tài chính - Bộ Công thương ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 147/2009/TTLT-BTC-BCT

  1. B TÀI CHÍNH-B CÔNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THƯƠNG NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 147/2009/TTLT-BTC-BCT Hà N i, ngày 21 tháng 07 năm 2009 THÔNG TƯ LIÊN TNCH QUY NNH CH QU N LÝ, S D NG KINH PHÍ NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C TH C HI N ÁN PHÁT TRI N NHIÊN LI U SINH H C Căn c Ngh nh s 60/2003/N -CP ngày 10 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Ngân sách nhà nư c; Căn c Ngh nh s 189/2007/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Công Thương; Căn c Ngh nh s 118/2008/N -CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Căn c Quy t nh s 177/2007/Q -TTg ngày 20 tháng 11 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t án phát tri n nhiên li u sinh h c n năm 2015 t m nhìn 2025; Liên t ch B Tài chính – B Công Thương quy nh ch qu n lý, s d ng kinh phí ngân sách nhà nư c th c hi n án phát tri n nhiên li u sinh h c n năm 2015 t m nhìn 2025, như sau: i u 1. Quy nh chung 1. Thông tư này quy nh ch qu n lý, s d ng kinh phí ngân sách nhà nư c th c hi n án phát tri n nhiên li u sinh h c n năm 2015, t m nhìn 2025 (vi t t t là án phát tri n nhiên li u sinh h c) theo n i dung quy nh t i Quy t nh s 177/2007/Q -TTg ngày 20 tháng 11 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph . 2. i tư ng ư c ngân sách nhà nư c c p, h tr kinh phí th c hi n án phát tri n nhiên li u sinh h c thu c m i thành ph n kinh t có i u ki n quy nh t i Thông tư này. 3. Ngu n v n th c hi n án phát tri n nhiên li u sinh h c, g m: V n ngân sách nhà nư c hàng năm; v n c a các doanh nghi p, t ch c, cá nhân trong nư c và nư c ngoài; v n kinh t i ngo i (ODA, FDI, …); v n h p tác qu c t có liên quan n phát tri n nhiên li u sinh h c Vi t Nam và các ngu n v n h p pháp khác. i u 2. N i dung chi th c hi n án phát tri n nhiên li u sinh h c, g m: 1. Chi t ngu n v n u tư phát tri n: a) u tư xây d ng m t s phòng thí nghi m tiên ti n nghiên c u nguyên li u, công ngh s n xu t và ph i ch nhiên li u sinh h c theo d án ư c c p có thNm quy n phê duy t;
  2. b) u tư trang thi t b tiên ti n và hi n i hóa các phòng thí nghi m hi n có c a cơ s nghiên c u khoa h c, phát tri n công ngh thu c các ơn v s nghi p công l p theo d án ư c c p có thNm quy n phê duy t; c) Xây d ng website, n i m ng và ưa vào ho t ng h th ng cơ s d li u, thông tin qu c gia v nhiên li u sinh h c cung c p, chia s các thông tin v công ngh , thi t b , s n phNm nhiên li u sinh h c, theo d án ư c c p thNm quy n phê duy t. 2. Chi t ngu n kinh phí s nghi p: a) Chi t ngu n kinh phí s nghi p nghiên c u khoa h c: - Chi th c hi n các tài, d án khoa h c và công ngh phát tri n nhiên li u sinh h c: nghiên c u cơ b n, nghiên c u ng d ng, nghiên c u khoa h c và phát tri n công ngh , nghiên c u c i ti n i m i công ngh nh m nâng cao s n lư ng, ch t lư ng và tăng kh năng c nh tranh c a nhiên li u sinh h c (bao g m c mua s m b sung trang thi t b ph c v tr c ti p cho vi c nghiên c u khoa h c c a tài, d án thu c án phát tri n nhiên li u sinh h c – n u có, theo quy nh hi n hành); - H tr các d án s n xu t th nghi m s n phNm phát tri n nhiên li u sinh h c; - H tr chuy n giao công ngh s n xu t quy mô công nghi p các s n phNm, hàng hóa liên quan n phát tri n nhiên li u sinh h c (h tr ào t o, hư ng d n chuy n giao công ngh m i). b) Chi t ngu n kinh phí s nghi p ào t o: - ào t o nư c ngoài: ào t o ng n h n t 6 tháng n 1 năm i v i cán b khoa h c công ngh chuyên ngành t i các nư c có n n công nghi p s n xu t nhiên li u sinh h c phát tri n; - ào t o trong nư c k sư, công nhân k thu t v công ngh s n xu t nhiên li u sinh h c; - B i dư ng ki n th c và nâng cao năng l c qu n lý nhà nư c cho cán b qu n lý c p B , ngành, a phương, doanh nghi p v phát tri n và ng d ng nhiên li u sinh h c. c) Chi s nghi p kinh t : - Ho t ng h th ng cơ s d li u và thông tin qu c gia v nhiên li u sinh h c, cung c p thông tin v phát tri n nhiên li u sinh h c; - Quy ho ch phát tri n vùng nguyên li u; - Ho t ng c a Ban i u hành án phát tri n nhiên li u sinh h c: Mua s m trang thi t b ; thông tin, tuyên truy n; h p tác qu c t v i các nư c có trình tiên ti n v nhiên li u sinh h c; h i th o, h i ngh , sơ k t, t ng k t; thNm nh, ki m tra, nghi m thu, ánh giá các tài, d án thu c án và các kho n chi khác (n u có). i u 3. M c chi
  3. 1. Các ơn v s d ng kinh phí ngân sách nhà nư c th c hi n án phát tri n nhiên li u sinh h c ph i th c hi n theo úng nh m c, ch chi tiêu tài chính hi n hành do cơ quan nhà nư c có thNm quy n quy nh. 2. M c h tr các d án s n xu t th nghi m s n phNm t i a không quá 30% kinh phí u tư m i c n thi t th c hi n d án ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t theo quy nh c a B Tài chính, B Khoa h c và Công ngh hư ng d n qu n lý tài chính i v i các d án khoa h c và công ngh ư c ngân sách nhà nư c h tr và có thu h i kinh phí; m c h tr c th cho t ng d án do B trư ng B Công Thương quy t nh. i u 4. i u ki n ư c h tr kinh phí. i u ki n ư c h tr kinh phí th c hi n chuy n giao công ngh s n xu t quy mô công nghi p các s n phNm, hàng hóa liên quan n phát tri n nhiên li u sinh h c: 1. Công ngh phù h p v i m c tiêu c a án. 2. Tính kh thi c a d án: (a) Công ngh ư c chuy n giao, (b) Kh năng m b o tính c nh tranh c a s n phNm b ng công ngh m i i v i d án chuy n giao, (c) Kh năng c a ơn v ti p nh n công ngh (v v n, k thu t, a i m tri n khai th c hi n). 3. D án chưa ư c h tr t b t kỳ ngu n kinh phí nào c a ngân sách nhà nư c. i u 5. Thu h i kinh phí 1. i v i các tài, d án th c hi n t ngu n kinh phí nghiên c u khoa h c có s n phNm thu h i th c hi n theo quy nh hi n hành i v i tài, d án khoa h c và công ngh s d ng ngân sách nhà nư c. 2. i v i các d án s n xu t th nghi m s n phNm nhiên li u sinh h c, kinh phí thu h i th c hi n theo quy nh c a B Tài chính, B Khoa h c và Công ngh hư ng d n qu n lý tài chính i v i các d án khoa h c công ngh ư c ngân sách nhà nư c h tr và có thu h i kinh phí. Th i gian thu h i kinh phí c a t ng d án do cơ quan phê duy t d án xem xét quy t nh, nhưng không quá 24 tháng sau khi d án k t thúc. Trư ng h p d án ph i ng ng tri n khai do nguyên nhân khách quan gây thi t h i cho d án, như: bão, l t, h a ho n và các nguyên nhân khách quan khác thì ư c xem xét mi n gi m kinh phí thu h i. Khi g p các trư ng h p nêu trên, các ơn v ch trì d án báo cáo B ch qu n b ng văn b n ( i v i ơn v trung ương), y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ( i v i ơn v a phương) ki m tra, xác nh n v quá trình tri n khai th c hi n và lý do ph i ng ng tri n khai d án; kh năng hoàn tr kinh phí ngân sách nhà nư c h tr . Sau khi ki m tra, xác nh n B ch qu n, y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương báo cáo B Công Thương xem xét quy t nh m c mi n, gi m kinh phí thu h i sau khi có ý ki n th ng nh t b ng văn b n c a B Tài chính. B Công Thương th c hi n vi c theo dõi và ôn c vi c thu h i kinh phí; hàng năm t ng h p cùng v i th i gian báo cáo quy t toán kinh phí án phát tri n nhiên li u sinh h c.
  4. i u 6. L p, ch p hành và quy t toán ngân sách nhà nư c. Vi c l p, ch p hành và quy t toán kinh phí nghiên c u khoa h c, kinh phí s nghi p ào t o, kinh phí s nghi p kinh t , v n u tư c a án phát tri n nhiên li u sinh h c th c hi n theo quy nh hi n hành. Thông tư này hư ng d n b sung m t s i m, như sau: Căn c vào n i dung án, hư ng d n c a B Công Thương, các B , ngành, a phương và t ch c có nhu c u tham gia th c hi n các n i dung c a án phát tri n nhiên li u sinh h c xây d ng nhi m v ( tài, d án, nhi m v thành ph n) ăng ký v i B Công Thương t ch c xác nh nhi m v , xét ch n và tuy n ch n t ch c, cá nhân ch trì th c hi n, thNm nh và phê duy t theo quy nh hi n hành. Hàng năm căn c nhi m v ã ư c B Công Thương thNm nh, thông báo, các ơn v l p d toán kinh phí g i cơ quan ch qu n c p trên t ng h p vào d toán c a các B , cơ quan trung ương và a phương, g i các B , cơ quan có liên quan theo quy nh hi n hành; ng g i B Công Thương. Các cá nhân l p d toán kinh phí g i B Công Thương. B Công Thương t ng h p cùng v i th i i m l p d toán ngân sách hàng năm, g i B Tài chính, B K ho ch và u tư t ng h p trình c p có thNm quy n quy t nh; c th : 1. i v i kinh phí s nghi p khoa h c công ngh : Hàng năm, B Công Thương ph i h p v i B Khoa h c và Công ngh xác nh các nhi m v khoa h c và công ngh , d toán kinh phí th c hi n án g i B Khoa h c và Công ngh t ng h p trình c p có thNm quy n xem xét phê duy t, giao cho B Công Thương (bao g m c kinh phí th c hi n các tài, d án do các a phương, doanh nghi p th c hi n), các B , cơ quan trung ương th c hi n theo quy nh hi n hành. i v i kinh phí c a các tài, d án do các a phương và doanh nghi p th c hi n B Công Thương th c hi n ký h p ng theo quy nh. 2. i v i kinh phí s nghi p ào t o: a) i v i ào t o trong nư c: B Công Thương ph i h p v i B Giáo d c và ào t o xác nh nhu c u ào t o ngu n nhân l c và kinh phí s nghi p ào t o th c hi n án, trình c p có thNm quy n xem xét, quy t nh. b) i v i ào t o nư c ngoài: Th c hi n theo Quy t nh s 356/Q -TTg ngày 28 tháng 04 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph v vi c i u ch nh án “ ào t o cán b , khoa h c, k thu t t i các cơ s nư c ngoài b ng ngân sách nhà nư c”, B Công Thương xác nh nhu c u ào t o, làm vi c v i B Giáo d c và ào t o th c hi n. 3. i v i v n u tư, kinh phí chi s nghi p kinh t : B Công Thương l p d toán cùng v i th i i m l p d toán năm, g i B Tài chính, B K ho ch và u tư xem xét, t ng h p trình c p có thNm quy n xem xét, quy t nh, giao cho các B , ngành, a phương th c hi n. i u 7. Qu n lý, s d ng tài s n. Qu n lý, s d ng tài s n ư c u tư, mua s m thu c án phát tri n nhiên li u sinh h c b ng ngu n kinh phí c a ngân sách nhà nư c th c hi n theo quy nh hi n hành.
  5. i u 8. Công tác báo cáo, thanh tra, ki m tra. 1. nh kỳ 6 tháng và cu i năm, các ơn v ư c giao th c hi n nhi m v c a án phát tri n nhiên li u sinh h c có trách nhi m báo cáo tình hình th c hi n theo hư ng d n c a B Công Thương. 2. B Công Thương có trách nhi m ph i h p v i các B , cơ quan liên quan ki m tra nh kỳ hàng năm ho c t xu t v tình hình th c hi n n i dung và s d ng kinh phí án phát tri n nhiên li u sinh h c m b o s d ng úng m c ích và có hi u qu . 3. Cu i năm, B Công Thương t ng h p tình hình th c hi n án phát tri n nhiên li u sinh h c báo cáo Th tư ng Chính ph , ng g i B Tài chính, B K ho ch và u tư, B Khoa h c và Công ngh , B Giáo d c và ào t o. i u 9. T ch c th c hi n. 1. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 45 ngày, k t ngày ký. 2. B Công Thương hư ng d n h sơ, th t c ăng ký; thNm nh các tài, d án, nhi m v các B , ngành, a phương, t ch c và cá nhân ăng ký th c hi n án phát tri n nhiên li u sinh h c. 3. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, ngh các ơn v ph n ánh v B Tài chính, B Công Thương xem xét s a i, b sung cho phù h p. KT. B TRƯ NG KT. B TRƯ NG B CÔNG THƯƠNG B TÀI CHÍNH TH TRƯ NG TH TRƯ NG H u Hào Ph m S Danh Nơi nh n: - Văn phòng TW ng; Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Chính ph ; Văn phòng Ch t ch nư c; - Vi n ki m sát nhân dân t i cao; Tòa án nhân dân t i cao; - Ki m toán nhà nư c; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - UBND các t nh, Thành ph tr c thu c TW; - S Tài chính, S Công Thương, KBNN các t nh, Thành ph tr c thu c TW; - Cơ quan trung ương c a các oàn th ; - C c ki m tra văn b n – B Tư pháp; - Công báo; - Website Chính ph , B Tài chính, B Công Thương; - Lưu: VT (B Tài chính; B Công Thương)
Đồng bộ tài khoản