Thông tư số 149/2009/TT-BTC

Chia sẻ: Mai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
68
lượt xem
5
download

Thông tư số 149/2009/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 149/2009/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành để sửa đổi, bổ sung điều 5 biểu giá một số dịch vụ chuyên ngành hàng không ban hành kèm theo Quyết định số 13/2006/QĐ-BTC ngày 13/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về giá một số dịch vụ chuyên ngành hàng không

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 149/2009/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : 149/2009/TT-BTC Hà N i, ngày 22 tháng 7 năm 2009 THÔNG TƯ V VI C S A I, B SUNG I U 5 BI U GIÁ M T S DNCH V CHUYÊN NGÀNH HÀNG KHÔNG BAN HÀNH KÈM THEO QUY T NNH S 13/2006/Q -BTC NGÀY 13/3/2006 C A B TRƯ NG B TÀI CHÍNH V GIÁ M T S DNCH V CHUYÊN NGÀNH HÀNG KHÔNG Căn c Ngh nh s 118/2008/N -CP ngày 27/11/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Căn c Ngh nh s 170/2003/N -CP ngày 25/12/2003 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh Giá và Ngh nh s 75/2008/N -CP ngày 09/6/2008 c a Chính ph v vi c s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 170/2003/N -CP ngày 25/12/2003 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh Giá; Căn c Thông tư liên t ch s 103/2008/TTLT/BTC-BGTVT ngày 12/11/2008 c a B Tài chính - B Giao thông V n t i hư ng d n v qu n lý giá cư c v n chuy n hàng không n i a và giá d ch v hàng không t i c ng hàng không sân bay Vi t Nam; Trên cơ s ý ki n th ng nh t c a B Giao thông V n t i t i công văn s 3922/BGTVT-VT ngày 12/6/2009 v chính sách gi m giá cho các hãng hàng không trong th i i m kh ng ho ng kinh t năm 2009; B Tài chính hư ng d n th c hi n chính sách gi m giá d ch v t i c ng hàng không, sân bay Vi t Nam áp d ng cho các hãng hàng không như sau: i u 1. B sung i m 5.1.4 vào kho n 5.1 i u 5 Bi u giá m t s d ch v chuyên ngành hàng không ban hành kèm theo Quy t nh s 13/2006/Q -BTC ngày 13/3/2006 c a B trư ng B Tài chính v giá m t s d ch v chuyên ngành hàng không như sau: “5.1.4. Hãng hàng không th c hi n các chuy n bay qu c t i/ n Vi t Nam trong giai o n kinh t khó khăn, th trư ng v n t i hàng không suy gi m do các y u t khách quan mà Nhà nư c c n thi t ph i áp d ng chính sách gi m giá d ch v nh m khuy n khích nhà v n chuy n ti p t c duy trì ư ng bay”. i u 2. Thông tư này có hi u l c thi hành k t ngày ký. C c trư ng C c Qu n lý Giá, C c trư ng C c Tài chính doanh nghi p, C c trư ng C c Hàng không Vi t Nam, T ng giám c, Giám c các doanh nghi p v n chuy n hàng không và Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT.B TRƯ NG
  2. TH TRƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ( báo cáo); - Văn phòng Trung ương và các ban c a ng; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Chính ph ; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Toà án nhân dân t i cao; Tr n Văn Hi u - B GTVT; - Ki m toán Nhà nư c; - Công báo, Website Chính ph ; - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); - C c HKVN; - Các TCTy c ng HK; các DN v n chuy n HK; - Các ơn v thu c B Tài chính; - Lưu: VT, QLG.
Đồng bộ tài khoản