Thông tư số 15/1997/TT-BKH

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
49
lượt xem
1
download

Thông tư số 15/1997/TT-BKH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 15/1997/TT-BKH về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức do Bộ Kế Hoạch Và Đầu Tư ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 15/1997/TT-BKH

  1. B K HO CH VÀ U TƯ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 15/1997/TT-BKH Hà N i, ngày 24 tháng 10 năm 1997 THÔNG TƯ C A B K HO CH VÀ U TƯ S 15/1997/TT-BKH NGÀY 24 THÁNG 10 NĂM 1997 HƯ NG D N TH C HI N QUY CH QU N LÝ VÀ S D NG NGU N H TR PHÁT TRI N CHÍNH TH C (Ban hành kèm theo Ngh nh s 87/CP ngày 5 tháng 8 năm 1997 c a Chính ph ) Ngày 5 tháng 8 năm 1997, Th tư ng Chính ph ã ký Ngh nh 87/CP ban hành Quy ch qu n lý và s d ng ngu n h tr phát tri n chính th c (sau ây g i t t là Quy ch ODA). Th c hi n i u 3 c a Ngh nh, B K ho ch và u tư hư ng d n chung m t s v n ch y u (ngoài nh ng nôi dung hư ng d n riêng t ng lĩnh v c theo ch c năng c a các B có liên quan) thay th Thông tư s 07 UB/KT N ngày 18 tháng 7 năm 1994 c a U ban K ho ch Nhà nư c hư ng d n th c hi n Quy ch Qu n lý và s d ng ngu n h tr phát tri n chính th c ban hành kèm theo Ngh nh s 20/CP ngày 15 tháng 3 năm 1994 Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG 1. Ph m vi áp d ng Ph m vi áp d ng Quy ch ODA bao g m nh ng i tư ng ư c quy nh t i i u 1 c a Quy ch ODA, nay hư ng d n c th như sau: a. Các Bên nư c ngoài cung c p ODA bao g m: - Chính ph nư c ngoài; - Các t ch c phát tri n c a Liên h p qu c (LHQ), bao g m: Chương trình phát tri n c a LHQ (UNDP); Qu Nhi ng Liên h p qu c (UNICEF); Chương trình Lương th c Th gi i (WFP); T ch c Lương th c và Nông nghi p c a Liên h p qu c (FAO); Qu Dân s Liên H p qu c (UNFPA); Qu Trang thi t b c a LHQ (UNCDF); T ch c Phát tri n Công nghi p c a LHQ (UNIDO); Cao u Liên h p qu c v ngư i t n n (UNHCR); T ch c Y t th gi i (WHO); Cơ quan năng lư ng nguyên t qu c t (IAEA); T ch c Văn hoá, khoa h c và giáo d c c a LHQ (UNESCO), v.v... - Các t ch c liên Chính ph , bao g m: Liên minh Châu Âu (EU), T ch c h p tác kinh t và phát tri n (OECD), Hi p h i các nư c ASEAN...
  2. - Các T ch c tài chính qu c t bao g m: Ngân hàng Th gi i (WB); Ngân hàng phát tri n châu á (ADB); Qu các nư c xu t khNu d u m (OPEC), Ngân hàng u tư B c Âu (NIB) và Qu phát tri n B c Âu (NID); Qu Kuwait, Qu Qu c t v phát tri n nông nghi p (IFAD) v.v... (tr Qu ti n t Qu c t (IMF)). - Các t p oàn, công ty nư c ngoài tài tr cho Chính ph . Qu ODA c a Chính ph nư c ngoài vi n tr cho các chương trình, d án thông qua các t ch c phi Chính ph (NGO). b. Các hình th c cung c p ODA g m: - H tr cán cân thanh toán: g m các kho n ODA ư c cung c p dư i d ng ti n m t ho c hàng hoá h tr ngân sách c a Chính ph . - H tr theo chương trình: g m các kho n ODA ư c cung c p th c hi n m t chương trình nh m t ư c m t ho c nhi u m c tiêu v i m t t p h p các d án th c hi n trong m t th i gian xác nh các a i m c th (Chương trình tín d ng ngành c a Nh t B n tài tr khôi ph c và phát tri n giao thông nông thôn, phát tri n lư i i n nông thôn, phát tri n h th ng cung c p nư c sinh ho t các th tr n, th t ...). - H tr k thu t; nh m giúp phát tri n th ch , tăng cư ng năng l c c a các cơ quan Vi t Nam, chuy n giao công ngh , thông qua cung c p chuyên gia, ngư i tình nguy n, cung c p m t s trang thi t b , nh n ào t o cán b Vi t Nam t i ch ho c nư c ngoài t i các khoá h c ng n h n dư i 01 năm; h tr nghiên c u, i u tra cơ b n (l p quy ho ch, báo cáo nghiên c u kh thi...). M t h tr k thu t có th bao g m m t s ho c t t c các n i dung nói trên. - H tr theo d án: ODA ư c cung c p th c hi n d án xây d ng cơ b n bao g m xây l p, trang thi t b ho c ch thu n tuý cung c p trang thi t b . Trong n i dung d án xây d ng cơ b n có th bao g m d ch v tư v n, ào t o cán b Vi t Nam t i ch ho c g i ra nư c ngoài. c. Các lo i ODA: - ODA không hoàn l i: Bên nư c ngoài cung c p vi n tr không ph i hoàn l i th c hi n chương trình, d án ODA (m c tài tr theo s tho thu n v i Bên nư c ngoài). - ODA cho vay bao g m: + ODA cho vay vay ưu ãi (hay còn g i là tín d ng ưu ãi) là các kho n OAD cho vay có y u t không hoàn l i t ít nh t 25% tr giá kho n vay. Bên nư c ngoài thư ng quy nh c th các i u ki n cho vay ưu ãi. + ODA cho vay h n h p là các kho n ODA bao g m k t h p m t ph n ODA không hoàn l i (ho c ODA cho vay ưu ãi) và m t ph n tín d ng thương m i theo các i u ki n c a T ch c H p tác Kinh t và Phát tri n (OECD). 2. Ngoài nh ng lĩnh v c ưu tiên ư c s d ng ODA quy nh t i i u 3 c a Quy ch ODA, m t s lĩnh v c khác có th ư c s d ng ODA là các chương trình, d án có
  3. quy mô v a và nh , tr giá kho ng dư i 3 tri u ôla M thu c lĩnh v c công nghi p, ch bi n nông, lâm, thu h i s n.. . nh m t o công ăn vi c làm, tăng thêm thu nh p cho ngư i lao ng. Căn c vào ngu n và i u ki n cung c p ODA c a Bên nư c ngoài, B K ho ch và u tư trình Th tư ng Chính ph quy t nh các d án thu c m t s lĩnh v c khác ư c s d ng ngu n v n ODA. Chương 2: V N NG, ÀM PHÁN, KÝ, PHÊ DUY T VÀ PHÊ CHU N I U Ư C QU C T 1. V n ng ODA a. V n ng ODA ư c ti n hành thông qua các di n àn như H i ngh Nhóm tư v n các nhà tài tr dành cho Vi t Nam (CG), các H i ngh i u ph i vi n tr ngành, các ho t ng i ngo i c a các B , các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, ho t ng c a các cơ quan ngo i giao c a ta t i nư c ngoài. b. B K ho ch và u tư là cơ quan u m i c a Chính ph trong vi c chuNn b H i ngh CG do Ngân hàng Th gi i (WB) ch trì. B K ho ch và u tư cùng v i B chuyên ngành ng ch trì và t ch c các H i ngh i u ph i vi n tr ngành. Khi ti n hành ho t ng i ngo i v n ng ODA các cơ quan liên quan c n căn c vào chi n lư c phát tri n kinh t , xã h i, chương trình u tư công c ng, quy ho ch thu hút và s d ng ODA, k ho ch 5 năm, k ho ch hàng năm và nhu c u c a Nhà nư c v các ngu n v n h tr bên ngoài trong t ng th i kỳ phát tri n cũng như nhu c u và lĩnh v c ưu tiên kêu g i ODA c a ngành, a phương. Trư c khi ti n hành v n ng ODA, các cơ quan, a phương liên quan c n trao i ý ki n v i B K ho ch và u tư v chính sách, kh năng và th m nh c a các nhà tài tr và ch trương c a ta v i các nhà tài tr liên quan. 2. Chu n b và phê duy t danh m c các chương trình, d án có s d ng v n ODA. a. Theo tho thu n v i Bên nư c ngoài, B K ho ch và u tư hư ng d n các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i t t là các cơ quan có nhu c u v ODA) v : - Hư ng ưu tiên s d ng ODA c a Bên nư c ngoài và c a Chính ph ta. - Các i u ki n cung c p ODA c a Bên nư c ngoài. - Quy trình th t c ODA c a Bên nư c ngoài. - Th i h n chuNn b cương d án.
  4. b. Căn c vào hư ng d n c a B K ho ch và u tư, cơ quan có nhu c u v ODA có công văn ngh và kèm theo cương d án (xem cương hư ng d n t i ph l c 1) vi t b ng ti ng Vi t và có b n d ch ti ng Anh và g i v B K ho ch và u tư. c. B K ho ch và u tư xem xét các cương d án ODA, tham kh o ý ki n c a các cơ quan t ng h p và m t s B có liên quan t ng h p trình Th tư ng Chính ph quy t nh. d. Sau khi Th tư ng Chính ph phê duy t danh m c các d án s d ng ODA, B K ho ch và u tư thông báo cho Bên nư c ngoài. B K ho ch và u tư thông báo cho cơ quan có nhu c u ODA d án ư c Bên nư c ngoài ng ý xem xét tài tr ti n hành các bư c chuNn b ti p theo. e. Vi c b sung và i u ch nh danh m c d án s d ng ODA ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t do B K ho ch và u tư t ng h p trình Th tư ng Chính ph quy t nh trên cơ s ý ki n b ng văn b n c a cơ quan có nhu c u v ODA và s tho thu n c a Bên nư c ngoài. g. Trong trư ng h p ngo i l , khi Bên nư c ngoài xu t d án v i cơ quan có nhu c u v ODA, B K ho ch và u tư trình Th tư ng Chính ph quy t nh trên cơ s ý ki n b ng văn b n c a cơ quan có nhu c u v ODA kèm theo cương d án ODA. 3. Chu n b và phê duy t n i dung các chương trình, d án có s d ng ODA. a. Sau khi Bên nư c ngoài cam k t xem xét tài tr cho các d án theo danh m c ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t, cơ quan có nhu c u v ODA ch o cơ quan th c hi n (ch d án) ti n hành chuNn b h sơ d án ODA. Ph thu c vào hình th c cung c p ODA, h sơ d án có th là: - Văn ki n d án ( i v i các chương trình, d án h tr k thu t). - Báo cáo nghiên c u ti n kh thi ho c báo cáo nghiên c u kh thi ( i v i các d án xây d ng cơ b n). Hình th c, yêu c u v n i dung c a văn ki n d án ho c báo cáo ti n kh thi, báo cáo kh thi căn c vào quy nh c a Bên nư c ngoài và các quy nh hi n hành c a ta t i các Ngh nh c a Chính ph v qu n lý u tư và xây d ng (42/CP, 92/CP và các Ngh nh ti p theo v lĩnh v c này). Vi c b qua giai o n ti n kh thi i v i các d án xây d ng cơ b n do c p phê duy t n i d ng d án xem xét và quy t nh. Trong h sơ d án ODA c n làm rõ quy nh c a Bên nư c ngoài v cách th c th c hi n d án ODA, thí d như phương th c mua s m hàng hoá, d ch v ( u th u qu c t r ng rãi; u th u h n ch ; mua s m qu c t v.v...). Vi c xây d ng văn ki n d án ho c báo cáo ti n kh thi (báo cáo kh thi) do ch d án th c hi n ho c v i s h tr c a i di n Bên nư c ngoài.
  5. b. Cơ quan có nhu c u ODA g i t i B K ho ch và u tư h sơ d án ODA thNm nh ho c tho thu n phê duy t g m: - Văn b n ngh thNm nh ho c tho thu n phê duy t. - Văn ki n d án ho c Báo cáo ti n kh thi (Báo cáo kh thi): 5 b n ti ng Vi t và 5 b n d ch ti ng Anh. ây là tài li u ã ư c cơ quan có nhu c u v ODA và i di n c a Bên nư c ngoài (chuyên gia do Bên nư c ngoài c giúp xây d ng văn ki n d án ho c báo cáo ti n kh thi (báo cáo kh thi) nh t trí. c. Vi c thNm nh và trình Th tư ng Chính ph phê duy t các chương trình, d án s d ng v n ODA ư c ti n hành như sau: - Các chương trình, d án u tư s d ng v n ODA (bao g m v n vay và vi n tr không hoàn l i) có t ng v n u tư tương ương d án Nhóm A như quy nh t i các Ngh nh c a Chính ph v qu n lý u tư và xây d ng (42/CP, 92/CP và các Ngh nh ti p theo v lĩnh v c này). Trong vòng 45 ngày k t ngày nh n ư c h sơ d án ODA h p l , B K ho ch và u tư t ch c thNm nh chương trình, d án u tư. Vi c thNm nh ư c th c hi n theo Ngh nh 42/CP ngày 16 tháng 7 năm 1996 c a Chính ph v vi c ban hành i u l qu n lý u tư và xây d ng. - Các chương trình, d án s d ng ngu n v n ODA không hoàn l i có m c v n t 500.000 ôla M tr lên. Sau khi nh n h sơ h p l , B K ho ch và u tư có văn b n g i B Tài chính và B chuyên ngành (n u có) ngh xem xét và có ý ki n b ng văn b n v văn ki n d án. Sau 15 ngày, k t ngày B K ho ch và u tư g i văn b n, các cơ quan ư c h i ý ki n nói trên có ý ki n chính th c b ng văn b n v văn ki n d án và g i B K ho ch và u tư. Văn b n này ư c coi là cơ s chính th c cho thNm nh văn ki n d án sau này. Sau th i h n nói trên, n u các cơ quan trên không có ý ki n b ng văn b n thì ư c xem là ng ý v i văn ki n d án. 10 ngày sau th i h n trên, tuỳ theo tính ch t ph c t p c a t ng d án, B K ho ch và u tư t ng h p trình Th tư ng Chính ph ho c t ch c H i ngh thNm nh văn ki n d án. Các cơ quan ư c m i tham d g m: Văn phòng Chính ph ; B Tài chính; B , cơ quan ngang B (trong trư ng h p c n thi t). K t qu thNm nh và k t lu n c a H i ngh thNm nh s ư c th hi n trong báo cáo thNm nh. Ch m nh t sau 5 ngày k t ngày thNm nh, B K ho ch và u tư hoàn ch nh báo cáo thNm nh trình Th tư ng Chính ph ngh xem xét và phê duy t ho c u quy n cho các B , a phương phê duy t (tuỳ theo quy mô, tính ch t quan tr ng c a t ng d án). Sau khi Th tư ng Chính ph phê duy t văn ki n d án, B K ho ch và u tư thông báo cho Bên nư c ngoài v k t qu phê duy t ti n hành ký k t, th c hi n d án. d. Trong vòng 30 ngày k t khi nh n ư c h sơ d án ODA h p l , B K ho ch và u tư có văn b n v s tho thu n (ho c không nh t trí) cơ quan có nhu c u ODA phê duy t các s án ODA không hoàn l i có m c v n dư i 500.000 ôla M và các d án ODA cho vay có t ng m c v n dư i m c v n Nhóm A và theo quy nh t i các
  6. Ngh nh c a Chính ph v Qu n lý u tư và xây d ng (42/CP, 92/CP và các Ngh nh ti p theo v lĩnh v c này). 7 ngày sau khi phê duy t d án ODA, cơ quan có nhu c u ODA ph i g i quy t nh phê duy t (b n chính) t i B K ho ch và u tư. B K ho ch và u tư thông báo cho Bên nư c ngoài và các cơ quan liên quan c a Chính ph văn ki n d án (báo cáo nghiên c u kh thi) ã ư c các cơ quan có thNm quy n c a Vi t Nam phê duy t ti n hành àm phán và ký k t các i u ư c qu c t v ODA. 4. àm phán và ký k t các i u ư c qu c t v ODA a. i u ư c qu c t v ODA ư c hi u là các Hi p nh, Ngh nh thư, B n ghi nh (MOU), Văn ki n d án ho c b t kỳ văn b n nào khác ư c ký k t gi a phía Vi t Nam (Lãnh o cơ quan có nhu c u ODA ư c Nhà nư c ho c Chính ph u quy n) và Bên nư c ngoài. - i u ư c qu c t khung v ODA là các cam k t trên nguyên t c có n i dung liên quan t i chi n lư c, chính sách và phương hư ng ưu tiên trong h p tác phát tri n gi a Vi t Nam và Bên nư c ngoài; danh m c các lĩnh v c, chương trình và d án s d ng ODA; i u ki n khung và cam k t ODA cho m t năm ho c m t chu kỳ nhi u năm i v i m t d án (chương trình) ho c nhi u d án (chương trình); nh ng nguyên t c v th th c và k ho ch th c hi n và qu n lý d án... Hi n nay trong t p quán h p tác phát tri n gi a nư c ta và Bên nư c ngoài i u ư c qu c t khung thư ng là: Danh m c chương trình, d án h p tác v i các t ch c tài chính qu c t như WB, ADB; Danh m c chương trình, d án hàng năm và dài h n h p tác v i các nhà tài tr song phương; Các Ngh nh thư, Tho ư c, các hi p nh có tính ch t nguyên t c v các chương trình, d án ODA; Các thư trao i, các công hàm trao i; các b n ghi nh làm căn c th c hi n các chương trình và d án ODA c th ; Các chương trình qu c gia h p tác v i các t ch c thu c h th ng Liên H p qu c (chu kỳ thư ng 2 năm n 5 năm)... - i u ư c qu c t c th v ODA là các văn ki n c th hoá i u ư c khung v ODA liên quan t i các cam k t c th c a bên tài tr và bên Vi t Nam v n i dung; i u ki n tài tr ; v n và cơ c u v n; trách nhi m, quy n l i và nghĩa v c a Bên Vi t Nam và Bên nư c ngoài; T ch c th c hi n và qu n lý d án; các i u ki n v tr n , rút v n c a m t d án và chương trình c th th c hi n các th t c tài chính c a các chương trình, d án nh m th c hi n các i u ư c khung ã ký. b. Căn c vào chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i, Chương trình u tư công c ng, Quy ho ch thu hút và s d ng ODA, k ho ch 5 năm, k ho ch hàng năm và nhu c u v các ngu n v n h tr bên ngoài trong t ng th i kỳ phát tri n c a Nhà nư c, c a các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, B K ho ch và u tư ch trì ph i h p v i các cơ quan có liên quan chuNn b n i dung và ti n hành àm phán, ký k t v i Bên nư c ngoài các i u ư c qu c t khung v ODA. c. Căn c vào i u ư c qu c t khung v ODA ã ư c ký v i Bên nư c ngoài, văn ki n d án (báo cáo nghiên c u kh thi) ã ư c các c p có thNm quy n phê duy t,
  7. các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ti n hành àm phán v i Bên nư c ngoài: - B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch trì và ph i h p v i B K ho ch và u tư và các cơ quan liên quan àm phán các i u ư c qu c t c th v ODA không hoàn l i. - B Tài chính ch trì ph i h p v i B K ho ch và u tư, cơ quan có nhu c u v ODA và các cơ quan liên quan ti n hành àm phán v i Bên nư c ngoài các i u ư c c th v ODA v n vay. - Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam ph i h p v i B K ho ch và u tư, B Tài chính, cơ quan có nhu c u v ODA và các cơ quan liên quan ch trì ti n hành àm phán v i Ngân hàng Th gi i (WB), Ngân hàng Phát tri n châu á (ADB), Qu ti n t qu c t (IMF) các i u ư c qu c t c th v ODA (Hi p nh vay, Tho thu n vay, Hi p nh h tr k thu t) theo s u quy n c a Ch t ch nư c ho c Th tư ng Chính ph . Trong quá trình àm phán i u ư c qu c t c th v ODA n u có nh ng chi ti t thay i so v i văn ki n chương trình, d án (báo cáo nghiên c u kh thi) ã ư c các c p có thNm quy n phê duy t, thì c p ra quy t nh phê duy t các văn ki n chương trình ó s quy t nh nh ng n i dung c n s a i. Trong trư ng h p c p phê duy t là Th tư ng Chính ph , thì căn c vào ngh c a cơ quan ch trì àm phán, B K ho ch và u tư trình Th tư ng Chính ph quy t nh. d. K t thúc àm phán cơ quan ch trì àm phán trình Th tư ng Chính ph v k t qu àm phán, n i dung các văn b n tho thu n s ký v i Bên nư c ngoài ng th i xu t ngư i thay m t Chính ph ký i u ư c qu c t c th v ODA v i Bên nư c ngoài. Căn c vào t trình Th tư ng Chính ph nói trên c a cơ quan ch trì àm phán, B K ho ch và u tư trình Th tư ng Chính ph ý ki n c a B K ho ch và u tư v k t qu àm phán, ki n ngh vi c phê duy t k t qu àm phán, ki n ngh u quy n ký k t i u ư c qu c t c th v ODA v i Bên nư c ngoài và thông báo quy t nh c a Th tư ng Chính ph v i Bên nư c ngoài. i v i các nhà tài tr không yêu c u àm phán i u ư c c th v ODA, cơ quan th c hi n chương trình, d án t ch c ký k t và tri n khai th c hi n sau khi B K ho ch và u tư chính th c thông báo v k t qu phê duy t chương trình, d án c a các cơ quan có thNm quy n c a phía Vi t Nam cho Bên nư c ngoài. Chương 3: TH C HI N CÁC CHƯƠNG TRÌNH, D ÁN S D NG V N ODA 1. i u ch nh, b sung tăng v n cho các chương trình, d án s d ng v n ODA: Vi c i u ch nh, b sung v n c a các chương trình, d án s d ng v n ODA không làm thay i m c tiêu, n i dung và quy mô chương trình, d án ODA ã ư c các c p có thNm quy n phê duy t (không làm cho t ng s v n ODA sau khi i u ch nh, b sung vư t quá m c quy nh t i kho n 2 i u 6 Ngh inh 87/CP ngày 5 tháng 8 năm
  8. 1997) s do c p phê duy t chương trình, d án s d ng v n ODA quy t nh sau 15 ngày khi có văn b n tho thu n v s thay i này c a B K ho ch và u tư. Trong trư ng h p chương trình, d án s d ng v n ODA do Th tư ng Chính ph phê duy t, cơ quan có nhu c u ODA g i văn b n ngh i u ch nh, b sung d án t i B K ho ch và u tư, B Tài chính và B chuyên ngành (n u có). Sau 15 ngày k t ngày cơ quan có nhu c u ngh i u ch nh, b sung, n u B Tài chính và B chuyên ngành không có ý ki n thì ư c xem là ng ý. B K ho ch và u tư t ng h p trình Th tư ng Chính ph quy t nh vi c i u ch nh, b sung. 2. Ch m nh t 2 tu n sau khi k t thúc quý và 1 tháng sau khi k t thúc năm, Ban qu n lý chương trình, d án ODA ph i g i báo cáo tình hình th c hi n chương trình, d án (riêng i v i các d án ODA thu c nhóm A, Ban qu n lý d án ph i có báo cáo tình hình th c hi n hàng tháng) t i B K ho ch và u tư, B Tài chính và T ng c c Th ng kê theo bi u m u t i ph l c s 2. 3. Trong vòng 3 tháng sau khi k t thúc chương trình, d án s d ng v n ODA, Ban qu n lý chương trình, d án ph i có báo cáo g i cơ quan c p trên (B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương), B K ho ch và u tư, B Tài chính, Ngân hàng Nhà nư c và T ng c c Th ng kê v k t qu cu i cùng c a vi c th c hi n chương trình, d án ODA (M u báo cáo theo ph l c s 3) và kèm theo b n quy t toán tài chính (theo hư ng d n c a B Tài chính). Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. Trong quá trình th c hi n n u có nh ng vư ng m c các B , a phương và các ơn v có liên quan c n ph n ánh k p th i v B K ho ch và u tư ti p t c b sung và hoàn ch nh Thông tư hư ng d n này. Tr n Xuân Giá ( ã ký) PH L C 1 CƯƠNG V CHƯƠNG TRÌNH, D ÁN ODA I. THÔNG TIN KHÁI QUÁT V D ÁN 1.1. Tên D án: 1.2. a i m th c hi n (n u có th kèm theo b n ) 1.3. D án thu c ngành: 1.4. Cơ quan i u hành d án (B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương):
  9. 1.5. Ch d án: - Tên: - a ch liên l c: 1.6. T ng giá tr d ki n c a D án tính b ng ng Vi t Nam và ôla M (t giá chuy n i): Trong ó: + V n ODA ( ôla M ): +V n i ng ( ng Vi t Nam): 1.7. Phân lo i d án ODA: - ODA không hoàn l i - ODA cho vay - ODA h n h p (các lo i k t h p ODA cho vay và ODA không hoàn l i). 1.8. Th i gian d ki n b t u và k t thúc D án: 1.9. xu t Bên nư c ngoài tài tr và lý do l a ch n: II. N I DUNG C A D ÁN ODA 2.1. S c n thi t ph i có d án (v trí c a d án và nh ng v n t ra trong b i c nh chung c a ngành, c a a phương...): 2.2. Các m c tiêu c a d án - Các m c tiêu ng n h n: - Các m c tiêu dài h n: 2.3. Quy mô, công su t thi t k (d ki n), chia theo giai o n (n u có): 2.4. N i dung c th c a d án: - Mô t hi n tr ng c a i tư ng c n s tài tr c a ODA: - Nh ng v n ch y u t ra v m t kinh t , k thu t, phát tri n ngu n nhân l c và tăng cư ng th ch : - Nh ng y u t kinh t - k thu t cơ b n c a d án (kh i lư ng xây d ng, mua s m v t tư thi t b , nhu c u h tr k thu t...) - Nh ng n i dung c th yêu c u tài tr b ng ODA: 2.5. D ki n ngu n v n, trong ó:
  10. - V n ODA: - V n i ng trong nư c và ngu n áp ng (v n t có c a cơ quan th c hi n d án; v n c a cơ quan ch qu n, v n óng góp c a dân cư th hư ng l i ích c a d án; v n ngân sách nhà nư c). 2.6. K ho ch tri n khai th c hi n d án (trong trư ng h p c n thi t phân thành các giai o n th c hi n). III. PHÂN TÍCH HI U QU D ÁN: 3.1. Sơ b ánh giá hi u qu tài chính 3.2. Hi u qu xã h i, nh t là tăng cư ng và phát tri n ngu n nhân l c. 3.3. Hi u qu môi trư ng 3.4. Tính b n v ng c a d án trong quá trình phát tri n ti p theo.
Đồng bộ tài khoản