Thông tư số 15/2003/TT-BLĐTBXH

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
60
lượt xem
7
download

Thông tư số 15/2003/TT-BLĐTBXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 15/2003/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn thực hiện làm thêm giờ do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành, để hướng dẫn thực hiện làm thêm giờ theo quy định của Nghị định số 109/2002/NĐ-CP ngày 27/12/2002 của Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 15/2003/TT-BLĐTBXH

  1. B LAO Đ NG, THƯƠNG BINH VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM XÃ H I Đ c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 15/2003/TT-BLĐTBXH Hà N i, ngày 03 tháng 6 năm 2003 THÔNG TƯ C A B LAO NG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I S 15/2003/TT-BL TBXH NGÀY 03 THÁNG 6 NĂM 2003 V VI C HƯ NG D N TH C HI N LÀM THÊM GI THEO QUI NNH C ANGHN NNH S 109/2002/N -CP, NGÀY 27/12/2002 C A CHÍNH PH Thi hành Ngh nh s 109/2002/N -CP, ngày 27 tháng 12 năm 2002 c a Chính ph v vi c s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 195/CP, ngày 31/12/1994 qui nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a B lu t Lao ng v th i gi làm vi c, th i gi ngh ngơi; sau khi có ý ki n tham gia c a B Y T , B Tài Chính, T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam và các cơ quan có liên quan, B Lao ng-Thương binh và Xã h i hư ng d n th c hi n làm thêm gi như sau: I. I TƯ NG VÀ PH M VI ÁP D NG i tư ng áp d ng làm thêm gi quy nh t i Kho n 2 i u 1 c a Ngh nh s 109/2002/N -CP ngày 27/12/2002 c a Chính ph bao g m: 1. Ngư i lao ng làm vi c theo ch h p ng lao ng theo quy nh c a B lu t Lao ng ã ư c s a i, b sung trong các doanh nghi p, cơ quan, t ch c sau: a. Doanh nghi p thành l p, ho t ng theo Lu t Doanh nghi p Nhà nư c, bao g m: doanh nghi p ho t ng s n xu t, kinh doanh; doanh nghi p ho t ng công ích; doanh nghi p thu c l c lư ng vũ trang; b. Doanh nghi p thành l p, ho t ng theo Lu t Doanh nghi p, bao g m: công ty trách nhi m h u h n, công ty c ph n, công ty h p danh, doanh nghi p tư nhân; c. Doanh nghi p ho t ng theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam, bao g m: doanh nghi p liên doanh và doanh nghi p 100% v n u tư nư c ngoài; d. Doanh nghi p c a t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i; e. H s n xu t, kinh doanh cá th , t h p tác; f. Các cơ quan hành chính, s nghi p, t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i, t ch c chính tr - xã h i ngh nghi p, t ch c xã h i khác, l c lư ng vũ trang; k c các t ch c, ơn v ư c phép ho t ng s n xu t, kinh doanh, d ch v thu c cơ quan hành chính, s nghi p, ng, oàn th , các h i qu n chúng t trang tr i v tài chính; g. Cơ s bán công, dân l p, tư nhân thu c các ngành văn hoá, y t , giáo d c, ào t o, khoa h c, th d c th thao và các ngành s nghi p khác;
  2. h. Tr m y t xã, phư ng, th tr n; i. Các cơ quan, t ch c qu c t ho c nư c ngoài óng trên lãnh th Vi t Nam có s d ng lao ng là ngư i Vi t Nam, tr trư ng h p i u ư c qu c t mà nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ký k t ho c gia nh p có quy nh khác; j. Các t ch c khác có s d ng lao ng là nh ng t ch c chưa quy nh t i Kho n 1 này. 2. Ngư i lao ng, xã viên làm vi c và hư ng ti n công theo h p ng lao ng theo quy nh c a B lu t Lao ng ã ư c s a i, b sung trong các h p tác xã thành l p, ho t ng theo Lu t H p tác xã. 3. Các doanh nghi p, cơ quan, t ch c nêu t i Kho n 1 và các h p tác xã nêu t i Kho n 2 trên sau ây g i chung là doanh nghi p, ơn v . II. CÁC QUY NNH V TH I GI LÀM THÊM 1. Các i u ki n và nguyên t c làm thêm n 200 gi trong m t năm: Doanh nghi p và ơn v có th t ch c cho m i ngư i lao ng làm thêm n 200 gi trong m t năm khi b o m y các i u ki n và nguyên t c sau: 1.1 i u ki n làm thêm n 200 gi trong m t năm: a. X lý s c s n xu t; b. Gi i quy t công vi c c p bách không th trì hoãn; c. X lý k p th i các m t hàng tươi s ng, công trình xây d ng và s n phNm do yêu c u nghiêm ng t không th b d ư c; d. Gi i quy t công vi c òi h i lao ng có trình chuyên môn k thu t cao mà th trư ng lao ng không cung ng y , k p th i ư c. 1.2 Nguyên t c khi t ch c làm thêm n 200 gi trong m t năm: a. Ph i tho thu n v i t ng ngư i lao ng làm thêm gi theo M u s 1 kèm theo Thông tư này; b. S gi làm thêm trong m t ngày không quá 4 gi ; riêng i v i ngư i lao ng làm các ngh , công vi c c bi t n ng nh c, c h i, nguy hi m, thì s gi làm thêm trong m t ngày không quá 3 gi ; c. T ng s gi làm thêm trong m t tu n không quá 16 gi ; riêng i v i ngư i lao ng làm các ngh , công vi c c bi t n ng nh c, c h i, nguy hi m, thì t ng s gi làm thêm trong m t tu n không quá 12 gi ;
  3. d. T ng s gi làm thêm trong 4 ngày liên t c không quá 14 gi ; riêng i v i ngư i lao ng làm các ngh , công vi c c bi t n ng nh c, c h i, nguy hi m, thì t ng s gi làm thêm trong 4 ngày liên t c không quá 10 gi ; e. Hàng tu n, ngư i lao ng ư c ngh ít nh t 1 ngày (24 gi liên t c). Trong trư ng h p c bi t do chu kỳ lao ng không th b trí ngh hàng tu n thì ph i b o m hàng tháng có ít nh t 4 ngày ngh cho ngư i lao ng; f. Trong trư ng h p ngư i lao ng làm thêm trên 2 gi trong ngày, thì trư c khi làm thêm, ph i b trí cho h ư c ngh ít nh t 30 phút tính vào gi làm thêm; g. B trí cho ngư i lao ng ư c ngh ho c ngh bù các ngày l , t t, ngh hàng năm và các ngày ngh có hư ng lương khác úng theo qui nh c a Pháp lu t hi n hành; h. Th c hi n úng các quy nh t i i u 115, i u 122, i u 127 c a B lu t Lao ng ã s a i, b sung v vi c c m ho c h n ch làm thêm gi i v i lao ng n , lao ng chưa thành niên, lao ng là ngư i tàn t t; i. Th c hi n tr lương và các ch khác liên quan n làm thêm gi úng theo quy nh c a Pháp lu t hi n hành. 2. Các i u ki n và nguyên t c làm thêm n 300 gi trong m t năm: 2.1. Các doanh nghi p, ơn v có s n xu t ho c gia công hàng xu t khNu, bao g m s n phNm: d t, may, da, giày và ch bi n thu s n ư c t ch c làm thêm t trên 200 gi n 300 gi trong m t năm, thì ph i th c hi n y các i u ki n và nguyên t c sau: a. i u ki n làm thêm t trên 200 gi n 300 gi trong m t năm: khi ph i gi i quy t công vi c c p bách, không th trì hoãn do yêu c u c p thi t c a s n xu t, ho c do tính ch t th i v c a s n xu t ho c do y u t khách quan không d li u trư c mà ã t ch c làm thêm n 200 gi nhưng không th gi i quy t h t kh i lư ng công vi c. b. Nguyên t c khi t ch c làm thêm t trên 200 gi n 300 gi trong m t năm: - Th c hi n y các nguyên t c và i u ki n nêu i m 1.2 kho n 1 trên; - Tho thu n v i Ban Ch p hành công oàn cơ s ho c Ban ch p hành công oàn lâm th i t i doanh nghi p, ơn v v phương án làm thêm gi theo M u s 3 kèm theo Thông tư này. 2.2. Các doanh nghi p, ơn v khác n u có nhu c u làm thêm t trên 200 gi n 300 gi trong m t năm, thì ph i g i văn b n xin phép t i các B , Ngành và U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương theo M u s 2 kèm theo Thông tư này. 3. Trư ng h p ph i kh c ph c h u qu do thiên tai, ch ho , ho ho n, d ch b nh lan tràn Doanh nghi p, ơn v ư c phép huy ng ngư i lao ng làm thêm quá 4 gi trong m t ngày khi ph i kh c ph c h u qu nghiêm tr ng do thiên tai, ch ho , ho ho n,
  4. d ch b nh lan tràn trong ph m vi doanh nghi p, ơn v , nhưng ph i ư c s ng ý c a ngư i lao ng. S gi làm thêm này không tính vào t ng s gi làm thêm trong năm, nhưng ph i tr lương và th c hi n các ch khác liên quan n làm thêm gi úng theo quy nh c a Pháp lu t hi n hành. III. T CH C TH C HI N 1. Trách nhi m c a doanh nghi p, ơn v : - ưa các n i dung quy nh v làm thêm gi vào n i quy lao ng và tho ư c lao ng t p th phù h p v i ho t ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p, ơn v . Trên cơ s ó, niêm y t công khai ngư i lao ng bi t và th c hi n; - Ph i xây d ng k ho ch s n xu t, kinh doanh sát v i th c t s n xu t, kinh doanh hàng năm c a doanh nghi p, ơn v h n ch t i m c th p nh t tình tr ng làm thêm gi . Khi t ch c làm thêm gi ph i th c hi n úng các quy nh c a Thông tư này; - i v i ngư i lao ng mà doanh nghi p, ơn v b trí làm thêm nhi u gi trong năm, thì doanh nghi p, ơn v ph i có s quan tâm chăm lo s c kho , khám s c kho nh kỳ và ngh ngơi h p lý b o m s c kho lâu dài cho h ; - Báo cáo v i S Lao ng - Thương binh và Xã h i a phương nơi doanh nghi p, ơn v có tr s chính v tình hình làm thêm gi trong năm c a doanh nghi p, ơn v . 2. Trách nhi m c a các B , cơ quan ngang B , U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương: - Ch o các cơ quan ch c năng nhà nư c có thNm quy n thu c B , cơ quan ngang B , thu c U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ph bi n, ôn c, hư ng d n, ki m tra và giám sát vi c th c hi n Thông tư này; - Ch o các cơ quan có trách nhi m ti p nh n văn b n xin phép, ra quy t nh cho phép các doanh nghi p, ơn v ư c làm thêm t trên 200 gi n 300 gi trong năm. Ch m nh t 15 ngày k t khi nh n ư c văn b n xin phép, ph i tr l i cho doanh nghi p, ơn v theo M u s 4 kèm theo Thông tư này. 3. Trách nhi m c a S Lao ng - Thương binh và Xã h i: - Ph i h p v i Liên oàn Lao ng t nh, thành ph thư ng xuyên ôn c, ki m tra, giám sát vi c làm thêm gi ; ng th i ph i tăng cư ng công tác thanh tra vi c th c hi n, n u phát hi n vi ph m nghiêm tr ng v làm thêm gi thì ph i x lý nghiêm minh; - Ti p nh n văn b n xin phép và trình U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ra quy t nh cho phép nh ng doanh nghi p, ơn v ư c làm thêm t trên 200 gi n 300 gi trong năm; - T ng h p và báo cáo nh kỳ 6 tháng, m t năm v B Lao ng - Thương binh và Xã h i vi c th c hi n làm thêm gi trong năm c a các doanh nghi p, cơ quan, t ch c óng trên a bàn.
  5. 4. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, ngh ph n ánh v B Lao ng - Thương binh và Xã h i nghiên c u, gi i quy t. Nguy n Th H ng ( ã ký) M US 1 (Ban hành kèm theo Thông tư s 15 /2003/TT-BL TBXH, ngày 03/6 /2003 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i) B , Ngành, a Phương................................................... Doanh nghi p, ơn v :......................................... Phân xư ng/phòng/ban: ...................................................... VĂN B N THO THU N C A NGƯ I LAO NG LÀM THÊM GI - Th i gian làm thêm: K t ngày ............. n ngày ..... tháng .... năm .. - a i m làm thêm:.................................................................................... S H và tên Ngh , công S gi làm S gi làm Ch ký c a vi c ang vi c trong thêm trong ngư i lao TT làm ngày ngày ng (gi ) (gi ) 1. 2. 3. 4. . .
  6. ............, ngày... tháng... năm ....... I DI N CÔNG OÀN NGƯ I S D NG LAO NG (Ký tên, óng d u) ho c ngư i ư c u quy n (Ký tên, óng d u) M US 2 (Ban hành kèm theo Thông tư s 15 /2003/TT-BL TBXH, ngày 03/6 /2003 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i) B , NGÀNH, NA PHƯƠNG: ..... C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T Doanh nghi p, ơn v :................ NAM c l p - T do - H nh phúc S : ...................................... .........., ngày .........tháng ...........năm .......... V/v: Xin phép làm thêm t trên 200 gi n 300 gi trong năm Kính g i: (1)................................................................... th c hi n k ho ch s n xu t kinh doanh năm .............., Doanh nghi p ( ơn v ) ................ có m t s ngh , công vi c ph i làm thêm t trên 200 gi n 300 gi trong năm (có phương án g i kèm theo) (2) ngh B (Ngành, U ban nhân dân t nh/thành ph )........ xem xét, ch p thu n và cho phép Doanh nghi p ( ơn v ) ư c t ch c làm thêm gi theo phương án trên. Nơi nh n: QUY N H N, CH C V NGƯ I KÝ ..................... Ch ký và óng d u ..................... H và tên ngư i ký [1]. Văn b n xin phép ư c l p thành 02 b n: - Doanh nghi p, ơn v gi 01 b n; - G i 01 b n t i cơ quan có thNm quy n: + B , Ngành qu n lý i v i các doanh nghi p, cơ quan, t ch c thu c quy n qu n lýý c a B , Ngành ó; + S Lao ng - Thương binh và Xã h i i v i các doanh nghi p, cơ quan, t ch c khác.
  7. 2. Phương án làm thêm t trên 200 gi n 300 gi trong m t năm theo úng hư ng d n t i M u s 3 kèm theo Thông tư này. M US 3 (Ban hành kèm theo Thông tư s 15/2003/TT-BL TBXH, ngày 03/6 /2003 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i) B , NGÀNH, NA PHƯƠNG: ...................................... Doanh nghi p, ơn v ........................................... PHƯƠNG ÁN LÀM THÊM T TRÊN 200 GI N 300 GI TRONG M T NĂM Năm ........ 1. Các ch c danh ngh , công vi c ph i làm thêm t trên 200 gi n 300 gi trong năm: STT Các ch c danh ngh , công vi c ph i làm thêm t Lý do ph i làm trên 200 gi n 300 gi trong năm thêm gi 1. ... Lưu ý: Nh ng lý do này ph i phù h p v i các i u ki n quy nh t i i m 2.1 kho n 2 m c II c a Thông tư s ............................................). 2. Cam k t khi t ch c th c hi n làm thêm t trên 200 gi n 300 gi /năm: .......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .......................................................................................................................... Lưu ý: - Nh ng cam k t này không ư c trái v i các nguyên t c quy nh t i i m 2.1 kho n 2 m c II c a Thông tư s ............................................); - Khuy n khích m r ng các tho thu n có l i hơn cho ngư i lao ng khi tham gia làm thêm gi như tăng cư ng b i dư ng hi n v t, th c hi n ăn ca, tăng cư ng ki m tra s c kho ... 3. Ý ki n c a Ban Ch p hành công oàn cơ s ho c Ban ch p hành công oàn lâm th i t i doanh nghi p, ơn v
  8. .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... ........., ngày...... tháng....... năm ....... I DI N CÔNG OÀN NGƯ I S D NG LAO NG (Ký tên, óng d u) Ho c ngư i ư c u quy n (Ký tên, óng d u) M US 4 (Ban hành kèm theo Thông tư s 15/2003/TT-BL TBXH, ngày 03/6 /2003 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i) B , NGÀNH, NA PHƯƠNG: C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ....... NAM c l p - T do - H nh phúc S : ...................................... .........., ngày .........tháng ...........năm .......... V/v: Làm thêm t trên 200 gi n 300 gi trong năm. Kính g i: Doanh nghi p ( ơn v ).... ....................................... ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. Nh ng n i dung cơ b n nêu trong ph n này: - Nh ng ngh , công vi c ư c phép làm thêm t trên 200 n 300 gi trong năm; - Nh ng ngh , công vi c không ư c phép làm thêm t trên 200 gi n 300 gi trong năm. Nêu lý do không ch p thu n. Nơi nh n: QUY N H N, CH C V NGƯ I KÝ ..................... Ch ký và óng d u ..................... H và tên ngư i ký
Đồng bộ tài khoản