Thông tư số 15/2003/TT-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
74
lượt xem
2
download

Thông tư số 15/2003/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 15/2003/TT-BTC về việc hướng dẫn về phí trông giữ xe đạp, xe máy, ôtô bị tạm giữ do vi phạm luật lệ về trật tự an toàn giao thông do Bộ Tài Chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 15/2003/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 15/2003/TT-BTC Hà N i, ngày 07 tháng 3 năm 2003 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 15/2003/TT-BTC NGÀY 07 THÁNG 3 NĂM 2003 HƯ NG D N V PHÍ TRÔNG GI XE P, XE MÁY, Ô TÔ BN T M GI DO VI PH M PHÁP LU T V TR T T AN TOÀN GIAO THÔNG Căn c Pháp l nh phí và l phí ngày 28/8/2001; Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03/6/2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh phí và l phí; Ngh quy t s 13/2002/NQ-CP ngày 19/11/2002 c a Chính ph v các gi i pháp ki m ch gia tăng và ti n t i gi m d n tai n n giao thông và ùn t c giao thông, B Tài chính hư ng d n v phí trông gi xe p, xe máy, ô tô (g i chung là phương ti n giao thông) b t m gi do vi ph m pháp lu t v tr t t an toàn giao thông, như sau: 1. i tư ng n p phí i tư ng n p phí trông gi phương ti n giao thông theo hư ng d n t i Thông tư này là ngư i s d ng phương ti n giao thông vi ph m pháp lu t v tr t t an toàn giao thông b t m gi phương ti n giao thông. 2. V m c thu phí Theo quy nh c a Pháp l nh phí và l phí, Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03/6/2002 quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh phí, l phí thì m c thu phí trông gi phương ti n giao thông do H i ng nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (g i t t là c p t nh) quy nh. B Tài chính hư ng d n c th m t s i m như sau: a) i v i phương ti n giao thông b t m gi , ưa vào các bãi trông gi phương ti n c a các ơn v chuyên doanh trông gi phương ti n thì m c thu bao g m c kho n thu giá tr gia tăng theo quy nh. b) i v i phương ti n giao thông b t m gi , ưa vào các kho, bãi c a ơn v ra quy t nh t m gi phương ti n thì m c thu không bao g m thu giá tr gia tăng quy nh i v i d ch v trông gi phương ti n. Trư ng h p H i ng nhân dân c p t nh ã có văn b n quy nh v phí trông gi phương ti n theo quy nh c a pháp lu t v phí, l phí ho c U ban nhân dân c p t nh ã có văn b n quy nh v giá d ch v trông gi phương ti n ang áp d ng t i a phương, thì ti p t c th c hi n theo m c thu ã ư c quy nh. Trư ng h p a phương chưa có quy nh v phí ho c giá d ch v trông gi phương ti n thì S Tài chính V t giá khNn trương nghiên c u trình U ban nhân dân c p
  2. t nh quy nh m c thu phí trông gi phương ti n giao thông b t m gi do vi ph m pháp lu t v tr t t an toàn giao thông U ban nhân dân c p t nh báo cáo Thư ng tr c H i ng nhân dân c p t nh quy t nh s m, m b o th c hi n úng quy nh c a Ngh quy t s 13/2002/NQ-CP ngày 19/11/2002 c a Chính ph . Trư ng h p phương ti n giao thông b t m gi nhưng sau ó xác nh ngư i s d ng phương ti n giao thông là không có l i trong vi c vi ph m pháp lu t v tr t t an toàn giao thông thì ngư i s d ng phương ti n giao thông không ph i n p phí trông gi phương ti n. N u ngư i s d ng phương ti n ã n p phí thì ơn v thu ph i hoàn tr l i ti n phí cho ngư i s d ng phương ti n. Trư ng h p ơn v thu là ơn v chuyên doanh trông gi phương ti n thì ơn v ra quy t nh t m gi ph i chi tr cho ơn v chuyên doanh trông gi phương ti n kho n phí này t kho n ti n x ph t vi ph m hành chính v giao thông ư ng b mà ơn v ư c s d ng. 3. V ch ng t thu phí ơn v trông gi phương ti n b t m gi ph i l p và c p ch ng t thu cho i tư ng n p phí theo úng quy nh c a Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n các quy nh pháp lu t v phí và l phí, c th như sau: a) i v i trư ng h p phương ti n ưa vào các bãi trông gi phương ti n c a các ơn v chuyên doanh trông gi phương ti n, khi thu phí, ơn v ph i l p và giao hoá ơn ho c vé in s n m c thu cho i tư ng n p phí theo quy nh hi n hành c a B Tài chính v phát hành, qu n lý, s d ng hoá ơn bán hàng; b) i v i trư ng h p b t m gi , ưa vào các kho, bãi c a ơn v ra quy t nh t m gi phương ti n, khi thu phí, ơn v ph i l p và c p biên lai thu ho c tem, vé in s n m c thu cho i tư ng n p phí. Biên lai ho c tem, vé thu phí ơn v thu nh n t i cơ quan thu a phương nơi ơn v thu óng tr s chính. Vi c s d ng, quy t toán biên lai, tem, vé thu phí ư c th c hi n theo quy nh hi n hành c a B Tài chính v phát hành, qu n lý, s d ng n ch thu . 4. V qu n lý, s d ng ti n phí thu ư c a) i v i phí do ơn v chuyên doanh trông gi phương ti n thu là phí không thu c ngân sách nhà nư c, ti n phí thu ư c là doanh thu c a ơn v thu phí. ơn v thu phí có nghĩa v n p thu theo quy nh c a pháp lu t i v i s phí thu ư c và có quy n qu n lý, s d ng s ti n thu phí sau khi ã n p thu theo quy nh c a pháp lu t. b) i v i phí do ơn v ra quy t nh t m gi phương ti n thu là phí thu c ngân sách nhà nư c, ơn v thu phí ư c l i m t ph n ti n phí thu ư c trang tr i chi phí. Ph n ti n phí l i cho ơn v thu do H i ng nhân dân c p t nh quy t nh theo hư ng d n t i i m 3, i m 4, m c C, ph n III c a Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n các quy nh pháp lu t v phí và l phí. ơn v thu phí có trách nhi m kê khai, n p và quy t toán s ti n phí còn l i vào ngân sách nhà nư c theo quy nh c a m c l c ngân sách nhà nư c hi n hành. 5. T ch c th c hi n
  3. Thông tư này có hi u sau mư i lăm ngày, k t ngày ăng Công báo. Các v n khác liên quan n vi c thu, n p, qu n lý và s d ng phí không c p t i Thông tư này ư c th c hi n theo hư ng d n t i Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n các quy nh pháp lu t v phí và l phí. M i quy nh trư c ây trái v i Thông tư này u bãi b . Trong quá trình tri n khai th c hi n, n u có vư ng m c, ngh các t ch c, cá nhân ph n ánh k p th i v B Tài chính xem xét, gi i quy t. Tr n Văn Tá ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản