Thông tư số 15-BYT/TT về việc hướng dẫn tổ chức phòng khám bệnh đa khoa khu vực theo nghị quyết số 15-CP của Hội đồng Chính phủ do Bộ Y tế ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
60
lượt xem
5
download

Thông tư số 15-BYT/TT về việc hướng dẫn tổ chức phòng khám bệnh đa khoa khu vực theo nghị quyết số 15-CP của Hội đồng Chính phủ do Bộ Y tế ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 15-BYT/TT về việc hướng dẫn tổ chức phòng khám bệnh đa khoa khu vực theo nghị quyết số 15-CP của Hội đồng Chính phủ do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 15-BYT/TT về việc hướng dẫn tổ chức phòng khám bệnh đa khoa khu vực theo nghị quyết số 15-CP của Hội đồng Chính phủ do Bộ Y tế ban hành

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 15-BYT/TT Hà N i, ngày 17 tháng 05 năm 1977 THÔNG TƯ HƯ NG D N T CH C PHÒNG KHÁM B NH A KHOA KHU V C THEO NGHN QUY T S 15-CP C A H I NG CHÍNH PH Ngh quy t s 15-CP ngày 14-1-1975 c a H i ng Chính ph v c i ti n t ch c y t a phương có quy nh vi c thành l p các phòng khám b nh a khoa khu v c ngoài b nh vi n như sau: … “Ngoài phòng khám b nh a khoa c a b nh vi n, m i huy n, th tùy theo dân s nhi u hay ít, a dư r ng hay h p, s phân b s n xu t và nhu c u khám, ch a b nh mà có th thành l p thêm m t s phòng khám b nh a khoa ngoài b nh vi n ph c v nhân dân và cán b trong khu v c, ch y u là b o m yêu c u c p c u, khám và ch a b nh ngo i trú. Phòng khám b nh a khoa này vùng ng b ng, vùng trung du ph c v cho kho ng 30000 dân, mi n núi ph c v cho kho ng 5000 n 15000 dân. Ngoài nhi m v i u tr , các phòng khám b nh a khoa u có nhi m v phòng b nh, phòng ch ng d ch, phòng ch ng b nh xã h i, tuyên truy n v sinh, th c hi n sinh có k ho ch”… Căn c vào ngh quy t nói trên và thi hành quy t nh s 253-CP ngày 27-1-1976 c a H i ng Chính ph v vi c giao ch tiêu k ho ch năm 1977 có ghi 339 phòng khám b nh a khoa khu v c. B Y t ra thông hư ng d n như sau. I. VN TRÍ CH C NĂNG VÀ NHI M V Phòng khám b nh a khoa khu v c là m t lo i cơ s y t thu c h th ng phòng b nh, ch a b nh b o m chăm sóc ngo i trú v d phòng và i u tr m c chuyên khoa cho cán b , công nhân viên và nhân dân trong m t khu v c nh t nh. Trong m ng lư i các cơ s y t , phòng khám b nh a khoa khu v c là tuy n sau tr c ti p c a các tr m y t (xã, ti u khu, xí nghi p, cơ quan, trư ng h c). Vì v y, phòng khám b nh a khoa khu v c còn có trách nhi m hư ng d n, ki m tra, giúp các tr m y t làm t t công tác phòng b nh, phòng ch ng d ch, phòng ch ng các b nh xã h i, tuyên truy n v sinh, th c hi n sinh có k ho ch. Phòng khám b nh a khoa khu v c thu c s qu n lý ch o v m i m t c a b nh vi n a khoa huy n, th , khu ph ho c phòng y t huy n, th , khu ph (nơi không có b nh vi n a khoa). Phòng khám b nh a khoa khu v c có nh ng nhi m v sau ây: 1. Công tác c p c u, khám và ch a b nh ngo i trú:
  2. - Có k ho ch hư ng d n cho tuy n y t cơ s t ch c sơ c u t i ch và v n chuy n ngư i b nh n phòng khám b nh. T ch c và gi i quy t t t các trư ng h p c p c u khi chuy n n phòng khám b nh b t c lúc nào. ChuNn b phương ti n và phân công cán b s n sàng i c p c u t i ch khi cơ s yêu c u (trư ng h p c bi t không th chuy n ngư i b nh v phòng khám ư c). - Khám b nh, kê ơn, phát thu c i u tr , làm các th thu t c n thi t cho ngư i b nh do tuy n y t cơ s g i t i và thu c ph m vi phân c p và kh năng c a phòng khám. - L p h sơ qu n lý và i u tr ngo i trú cho cán b , công nhân viên và nhân dân m c m t s b nh mãn tính, b nh xã h i, b nh ngh nghi p và m t s b nh c p tính chưa c n ph i i u tr n i trú, ho c ti p t c i u tr ngo i trú cho ngư i b nh theo yêu c u c a b nh vi n. - Qu n lý s c kh e các i tư ng theo quy nh c a S , Ty y t . - Có k ho ch nh kỳ c y, bác sĩ chuyên khoa xu ng tuy n y t cơ s hư ng d n công tác chNn oán b nh, i u tr cho ngư i b nh t i ch . 2. Công tác phòng b nh, phòng ch ng d ch, phòng ch ng các b nh xã h i, tuyên truy n v sinh, th c hi n sinh có k ho ch: - Hư ng d n, ki m tra, ôn c y t cơ s thu c ph m vi khu v c ư c phân công làm t t các nhi m v cơ b n c a tr m y t quy nh trong ngh quy t s 15-CP c a H i ng Chính ph . - Theo dõi, có bi n pháp cách ly, thông báo k p th i nh ng ngư i m c b nh d ch n khám và ch a b nh t i phòng khám theo quy nh c a B ; s n sàng tri n khai c p c u, i u tr t i phòng khám b nh và xu ng t n cơ s ch ng d ch, d p t t d ch khi có d ch x y ra. 3. Công tác b i dư ng nghi p v : nh kỳ t ch c sơ k t, t ng k t rút kinh nghi m, b i dư ng nghi p v nâng cao d n trình nghi p v cho cán b c a phòng khám b nh và y t cơ s . Riêng i v i các trư ng tr m các tr m y t ph i có ch ki m tra và giúp thư ng xuyên không ng ng c i ti n công tác và nâng cao trình c a các ng chí ó. II. QUY N H N VÀ QUAN H CÔNG TÁC 2.1. ư c tham d các h i ngh t ng k t và bàn k ho ch s n xu t, công tác, h c t p c a a phương ho c c a ơn v có tr m y t thu c a bàn phòng khám b nh a khoa khu v c ph trách, xu t k ho ch ch o ho t ng y t cơ s ph c v sát yêu c u s n xu t, công tác, h c t p. 2.2. ư c ki m tra ho t ng c a các tr m y t ; ki n ngh v i y ban nhân dân a phương, v i th trư ng ơn v bi n pháp kh c ph c nh ng thi u sót trong vi c b o v s c kh e cho cán b , công nhân viên, nhân dân trong khu v c. N u nh ng ki n ngh trên không ư c ch p nh n thì báo cáo lên y t c p trên có bi n pháp gi i quy t.
  3. 2.3. Trong quá trình theo dõi và ch o ho t ng, ư c quy n ngh v i y ban nhân dân a phương, th trư ng ơn v ho c t ch c y t c p trên khen thư ng, k lu t i v i y t cơ s và góp ý ki n s p x p, b trí cán b ó cho thích h p. 2.4. ư c s d ng y dư c phí theo các ch tiêu chuNn hi n hành phòng b nh, ch a b nh cho cán b , công nhân viên, h c sinh và nhân dân; ư c cho cán b , công nhân viên, h c sinh, xã viên h p tác xã ngh vi c, ngh h c khi b m au, tai n n, thai s n… theo úng quy nh c a Nhà nư c. 2.5. Tùy theo trình chuyên môn k thu t, trang thi t b c a phòng khám a khoa khu v c, b nh vi n trư ng tuy n sau tr c ti p quy nh c th cho phòng khám có th chuy n th ng m t s b nh nhân vào i u tr n i trú trong b nh vi n (không ph i qua phòng khám g n li n v i b nh vi n). 2.6. ư c s d ng con d u theo m u quy nh trong công tác chuyên môn. III. T CH C 3.1. Theo c i m c a t ng khu v c: a) nông thôn: M i phòng khám ư c phân công ph trách m t s xã (kho ng t 5 n 10 xã) và t v trí trung ; có th t ngay trên t c a m t tr m y t xã, nhưng không làm thay i ch c năng c a tr m y t xã ó. b) th xã và thành ph : T i các th xã và thành ph , nhân dân t p trung, i l i thu n ti n nên nói chung t ch c y t cơ s u t phòng khám b nh a khoa mà không t ch c như nông thôn. Trong trư ng h p này phòng khám b nh a khoa g m hai b ph n: - M t b ph n làm ch c năng c a y t cơ s g m có các cán b y t ph trách s c kh e cho t ng c m kho ng 3000 n 5000 dân; - M t b ph n làm ch c năng c a phòng khám b nh a khoa khu v c. Trư ng h p có nh ng b ph n dân cư xa phòng khám b nh, i l i không thu n ti n thì ó có th thành l p tr m y t . c) các khu công nghi p và nh ng khu v c t p trung nhi u xí nghi p cơ quan, trư ng h c. - Trư ng h p xí nghi p có quy mô l n kho ng 5000 cán b , công nhân viên tr lên, óng t p trung, xí nghi p có th t ch c m t phòng khám b nh a khoa có m t s giư ng lưu ph c v t i ch cho cán b , công nhân viên c a xí nghi p. N u xí nghi p vùng r ng núi, xa các b nh vi n, giao thông không thu n ti n thì phòng khám a khoa này có giư ng b nh, giư ng ph c v k p th i, t i ch ; ngoài ra căn c vào s con c a cán b , công nhân viên thu c xí nghi p, yêu c u c p c u c a nhân dân trong vùng có thêm m t vài giư ng b nh trong biên ch . Phòng khám b nh a khoa này có hai b ph n: M t b ph n (thu c biên ch phòng khám b nh) làm ch c năng c a phòng khám b nh a khoa, m t b ph n g m cán b y
  4. t (thu c biên ch y t cơ s ) ph trách s c kh e cho cán b , công nhân viên t ng c m (xư ng – liên xư ng). Phòng khám b nh a khoa này do ngành y t qu n lý v m i m t. Nh ng nơi chưa th ng nh t qu n lý y t vào ngành y t , phòng khám b nh a khoa này làm tham mưu cho giám c xí nghi p v các m t công tác y t và do giám c xí nghi p t ch c, xây d ng và qu n lý tr c ti p; S , Ty y t a phương ch o chuyên môn, nghi p v (riêng ngành i n và than th c hi n như quy t nh s 623-Q /LBYT/ T ngày 2-12- 1975 c a liên B Y t - i n và than). - Nh ng ơn v không tiêu chuNn có biên ch cán b y t , a phương căn c vào t ng s cán b , công nhân viên, h c sinh c a m t s ơn v óng g n nhau mà b trí cán b y t ph c v . S cán b y t này do phòng khám b nh a khoa nơi ó tr c ti p qu n lý. 3.2. Phân lo i, quy mô t ch c và m t s ch tiêu nh m c cho t ng lo i: Căn c vào s l n khám b nh, trình chuyên môn k thu t, trang thi t b , m c phát tri n các chuyên khoa, phòng khám b nh a khoa khu v c ư c chia ra làm ba lo i như sau: S M c Lo i 1 Lo i 2 Lo i 3 m c I S l n 150-200 100-150 80-100 khám/ngày II S chuyên khoa 8-12 5-8 4-6 S giư ng lưu III 4-6 3-5 2-4 Các bu ng khám - Khám n i - Khám t ng h p - Khám t ng và i u tr ngo i - Khám nhi - Khám nhi h p trú - Khám ngo i - Khám ph - Khám ph - Khám da li u - Khám ph - Khám th n kinh tâm th n IV - Khám răng - Khám răng - Khám m t - Khám m t - Khám răng - Khám tai mũi - Khám tai mũi - Khám m t h ng h ng - Khám tai mũi - Qu n lý b nh xã - Qu n lý b nh xã h ng h i h i - Qu n lý b nh xã h i Các b ph n - Bu ng c p c u - Bu ng c p c u - Bu ng c p c u chuyên môn khác - Bu ng lưu - Bu ng lưu - Bu ng lưu - Ti u ph u thu t - Ti u ph u thu t - Ti u ph u V - Bó b t thu t - Kh trùng - Kh trùng - Châm c u, lý li u - Kh trùng - Xét nghi m (sinh - Xét nghi m hóa, huy t h c, vi t ng h p - Xét nghi m
  5. trùng) t ng h p - X quang - Dư c - Dư c - Hành chính - Hành chính - Dư c -Yv -Yv - Hành chính -Yv VI Biên ch (không k biên ch y t 20-30 10-20 8-10 cơ s ) VII Di n tích nhà c a s d ng (m2) 580 290 220 (có thi t k m u) VIII N u có y t cơ s t trong phòng khám, m i tr m 24-30 24-30 24-30 y t ư c tăng thêm di n tích (m2) IV. KINH PHÍ Kinh phí c a phòng khám b nh a khoa khu v c ã ư c B Tài chính th a thu n, s có văn b n hư ng d n c a B Tài chính. Thông tư này có hi u l c k t ngày ban hành, trong quá trình th c hi n n u g p khó khăn ngh y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c trung ương, các S , Ty y t , các ngành, các ơn v ph n nh v B Y t cùng bàn b c gi i quy t. B TRƯ NG B YT BÁC SĨ Vũ Văn C n

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản