Thông tư số 15-NV

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
48
lượt xem
2
download

Thông tư số 15-NV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 15-NV về việc kết hợp cải tiến tổ chức, tinh giản bộ máy, giảm nhẹ biên chế trong cuộc vận động “3 xây, 3 chống” do Bộ Nội vụ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 15-NV

  1. B N IV VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 15-NV Hà N i, ngày 04 tháng 06 năm 1964 THÔNG TƯ V VI C K T H P C I TI N T CH C, TINH GI N B MÁY, GI M NH BIÊN CH TRONG CU C V N NG “3 XÂY, 3 CH NG” Kính g i: y ban hành chính t nh và thành ph tr c thu c trung ương, Theo ngh quy t c a H i ng Chính ph v cu c v n ng nâng cao ý th c trách nhi m, tăng cư ng v n ng nâng cao ý th c trách nhi m, tăng cư ng qu n lý kinh t , tài chính, c i ti n k thu t, ch ng tham ô, lãng phí, quan liêu (3 xây, 3 ch ng) thì vi c c i ti n t ch c là m t trong nh ng n i dung quan tr ng c a cu c v n ng. Ngh quy t nêu rõ “vi c tinh gi n b máy, i u ch nh biên ch c n k t h p ch t ch v i cu c v n ng này mà làm”. Theo nhi m v ghi trong ngh quy t thì B N i v “giúp H i ng Chính ph hư ng d n các ngành, các c p c i ti n t ch c và tăng cư ng b máy hành chính, gi m nh biên ch . c i ti n l l i làm vi c…”. giúp y ban hành chính t nh và thành ph ch o các S , Ty và các ơn v t ch c tương ương v c i ti n t ch c trong cu c v n ng “3 xây, 3 ch ng” trung ương, B N i v xin ra yêu c u, n i dung và k ho ch như sau: I. YÊU C U V m t t ch c c n nh m vào nh ng yêu c u v “xây ” và “ch ng” dư i ây: 1. Quy nh rõ ràng v trí, ch c năng, nhi m v , quy n h n, phương hư ng công tác c a m i S , Ty, m i ơn v t ch c, xây d ng b máy làm vi c cho h p lý, g n, m nh, kh c ph c tình tr ng t ch c phân tán và trung gian; 2. S a i l l i làm vi c, làm cho nguyên t c t p trung dân ch th hi n trong ho t ng c a các cơ quan, ng th i b o m s lãnh o t p trung th ng nh t c a y ban hành chính và c a th trư ng cơ quan, ch ng t quan liêu, s v , gi y t và h i h p quá nhi u; 3. S p x p l c lư ng cán b cho h p lý, ch t ch theo phương hư ng “m i ngư i làm vi c b ng hai” có th gi m nh biên ch . II. N I DUNG Căn b n là th c hi n theo n i dung c a thông tư s 04-NV ngày 04-02-1963 c a B N i v v vi c c i ti n t ch c, gi m nh biên ch các cơ quan Nhà nư c a phương.
  2. Trong t ti n hành cu c v n ng các S , Ty… c n k t h p làm t t nh ng vi c sau ây: 1. Phát huy vai trò c a chính quy n a phương trong vi c qu n lý các m t công tác c a Nhà nư c, nh t là qu n lý các m t công tác c a Nhà nư c, nh t là qu n lý kinh t , tài chính. Thu b t t ch c u m i tr c thu c y ban hành chính và ki n toàn các b ph n chuyên môn thu c y ban hành chính, v i các cơ quan chuyên môn a phương, làm cho vi c ch o c a y ban hành chính ư c t p trung, th ng nh t, ng th i phát huy ư c tính tích c c c a các cơ quan chuyên môn. 2. Xác nh rõ v trí, ch c năng, nhi m v , quy n h n c a các S , Ty và các t ch c tương ương, th c hi n phân c p qu n lý cho dư i, c i ti n t ch c bên trong c a các S , Ty, ch y u là kh c ph c tình tr ng t ch c và l l i làm vi c phân tán và trung gian. Chú tr ng c i ti n và tăng cư ng các cơ quan qu n lý kinh t , tài chính, kiên quy t tinh gi m b máy qu n lý, gi m nh ng c p trung gian không c n thi t, làm cho ho t ng c a nó g n li n v i s n xu t, ph c v k p th i cho s n xu t, Ny m nh s n xu t. 3. Xây d ng n i quy công tác c a văn phòng y ban hành chính và các b ph n chuyên môn thu c y ban hành chính, c a các S , Ty và các t ch c tương ương (theo hư ng d n c a B N i v ). Nh ng cơ quan ã có n i quy công tác thì c n b sung cho phù h p v i th c t tình hình. Chú tr ng c ng c các t ch c công tác, cao ch trách nhi m ng th i phát huy vi c h p tác, tương tr trong công tác. 4. Nghiên c u s p x p cán b , nhân viên cho h p lý, cho ch t ch , t p trung s cán b có năng l c vào nh ng công tác quan tr ng, công tác tr ng tâm. Theo hư ng thi ua “m i ngư i làm vi c b ng hai” i u ch nh và gi m nh biên ch có cán b tăng cư ng cho cơ s , cho m t tr n s n xu t và áp ng cho nhu c u c a các công tác khác. Tích c c gi i quy t s cán b ã n tu i v hưu, cán b m t s c lao ng và cán b m au ho c ang ch công tác v.v… theo chính sách, ch c a Nhà nư c ã quy nh. 5. Ki m i m vi c ch p hành các chính sách, ch , th l , và qua ó phát hi n nh ng quy nh không phù h p v i th c t c a a phương và ngh ý ki n c p có thNm quy n nghiên c u b sung. III. K HO CH TI N HÀNH C i ti n t ch c là m t trong nh ng n i dung quan tr ng c a cu c v n ng “3 xây, 3 ch ng”. Vì v y, k ho ch c th ph i th ng nh t v i cu c v n ng này. Hi n nay, tình hình c i ti n t ch c các t nh, thành ph ti n hành không u: m t s S , Ty ã làm xong, m t s S , Ty ang làm d ho c m i chuNn b trong cán b lãnh o. Do ó, vi c k t h p c i ti n t ch c v i cu c v n ng “ 3 xây, 3 ch ng” có th ti n hành như sau:
  3. 1. Nh ng S , Ty ã ti n hành c i ti n t ch c c n c ng c nh ng thành qu ã t ư c, th c hi n t t n i quy công tác, ưa l l i làm vi c vào n n n p thư ng xuyên, rút kinh nghi m t c i ti n t ch c v a qua và chuNn b k t h p v i cu c v n ng “3 xây, 3 ch ng” s p n mà c ng c thêm và gi i quy t nh ng v n t n t i. 2. Nh ng S , Ty chưa c i ti n t ch c mà hi n nay ang chuNn b cu c v n ng “3 xây, 3 ch ng” thì k t h p ch t ch c i ti n t ch c v i cu c v n ng này mà làm cho t t. 3. Nh ng S , Ty chưa chuNn b cu c v n ng “3 xây, 3 ch ng” mà cũng chưa c i ti n t ch c, ho c ã chuNn b hay ang làm d c i ti n thì ti p t c ti n hành theo k ho ch c i ti n t ch c ã nh và theo n i dung c a thông tư này. IV. M Y ĐI M C N CHÚ Ý TRONG VI C CH Đ O TI N HÀNH 1. giúp y ban hành chính ch o ư c th ng nh t, nên h p nh t Ban c i ti n t ch c (ho c Ban ki n toàn t ch c) v i Ban ch o, v n ng “3 xây, 3 ch ng” c a t nh, thành ph . Nơi nào chưa có Ban c i ti n t ch c thì ng chí trư ng phòng t ch c c a y ban hành chính; ho c ng chí trư ng ban t ch c - dân chính c n ư c c tham gia Ban ch o v n ng “3 xây, 3 ch ng” c a t nh, thành ph . N u trong Ban ch o có t ch c nh ng ti u ban giúp vi c thì v công tác c i ti n t ch c c n có m t ti u ban (ti u ban t ch c) chuy n v công tác này (M t s cán b có năng l c v t ch c ư c ch nh giúp vi c ti u ban). 2. N i dung c i ti n công tác, c i ti n t ch c, c i ti n l l i làm vi c (3 c i ti n) th ng nh t n i dung c a cu c v n ng “3 xây, 3 ch ng”, vì v y, c n c ng c nh ng thành tích ã t ư c và nhân cu c v n ng này ti p t c Ny m nh hơn, phòng thiên hư ng cho ã làm xong “3 c i ti n”, r i th a mãn v i thành tích ã t ư c, không i sâu nghiên c u và phát hi n b t h p lý ang t n t i k t h p gi i quy t trong cu c v n ng “3 xây, 3 ch ng”. C i ti n t ch c t t là góp ph n quan tr ng vào vi c th c hi n thành công cu c v n ng “3 xây, 3 ch ng”. ngh y ban hành chính các t nh, thành ph “k t h p ch t ch v i cu c v n ng này mà làm” và “c g ng s m i n k t qu thi t th c” như ngh quy t ã ra. B TRƯ NG B N IV Ung Văn Khiêm
Đồng bộ tài khoản