Thông tư số 153/1999/TT-BNN-KL

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
36
lượt xem
4
download

Thông tư số 153/1999/TT-BNN-KL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 153/1999/TT-BNN-KL về việc thực hiện việc đóng búa kiểm lâm Việt Nam vào gỗ nhập khẩu tiểu ngạch từ Campuchia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 153/1999/TT-BNN-KL

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B NÔNG NGHI P VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T PHÁT TRI N NÔNG THÔN NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 153/1999/TT-BNN-KL Hà N i, ngày 05 tháng 11 năm 1999 THÔNG TƯ C A B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN S 153/1999/TT-BNN- KL NGÀY 5 THÁNG 11 NĂM 1999 HƯ NG D N TH C HI N VI C ĐÓNG BÚA KI M LÂM VI T NAM VÀO G NH P KH U TI U NG CH T CAMPUCHIA Căn c Công văn s 750/CP-NN ngày 21/7/1999 c a Chính ph v vi c cho phép dùng búa Ki m lâm Vi t Nam đ đóng vào g nh p kh u ti u ng ch không có d u búa c a Ki m lâm Campuchia; Căn c quy đ nh t i Th l qu n lý, s d ng búa Ki m lâm ban hành kèm theo Quy t đ nh s 302/LN-KL ngày 12/8/1991 c a B trư ng B Lâm nghi p (nay là B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn); B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn hư ng d n vi c qu n lý, s d ng búa Ki m lâm Vi t Nam đ đóng vào g nh p kh u ti u ng ch không có d u búa Ki m lâm Campuchia như sau: I- QUY Đ NH CHUNG 1. Búa Ki m lâm Vi t Nam s d ng đóng vào g tròn, g x nh p kh u ti u ng ch không có d u búa Ki m lâm Campuchia là búa do B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn c p phát cho các t nh đư c Th tư ng Chính ph cho phép nh p kh u g ti u ng ch Campuchia. Nh ng búa này không đư c dùng đ đóng vào g khai thác r ng Vi t Nam. 2. Búa Ki m lâm Vi t Nam đư c đúc theo m u th ng nh t đ s d ng trong c nư c theo quy đ nh t i Đi u 3 Quy t đ nh s 302/LN-KL ngày 12 tháng 8 năm 1991 c a B Lâm nghi p (nay là B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) ban hành th l qu n lý s d ng búa Ki m lâm. 3. Th t c giao búa, thu h i búa, vi c qu n lý, s d ng búa đư c th c hi n theo Th l qu n lý s d ng búa Ki m lâm ban hành kèm theo Quy t đ nh s 302/LN-KL ngày 12-8-1991 c a B trư ng B Lâm nghi p (nay là B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) và nh ng quy đ nh c a Thông tư này. II- VI C QU N LÝ, S D NG BÚA 1. Quy đ nh v đóng d u búa
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 1.1- H sơ g nh p kh u ti u ng ch t Campuchia là căn c đ ki m tra, đo đ m, đóng d u búa ki m lâm g m: - Văn b n c a ch g g i Chi c c Ki m lâm đ ngh đóng búa ki m lâm đ i v i g nh p kh u ti u ng ch. N i dung văn b n nêu tóm t t mua c a ai, kh i lư ng g nh p kh u, s t khai và ngày nh p kh u. - Văn b n cho phép nh p kh u g ti u ng ch c a UBDN t nh. - T khai nh p kh u ti u ng ch biên gi i có ki m tra, xác nh n c a H i quan c a kh u Vi t Nam kèm theo lý l ch g do nư c b n ho c H i quan c a kh u l p. 1.2- Trư c khi đóng búa Ki m lâm, ngư i đư c giao nhi m v ph i ki m tra gi y t nh p kh u g nêu trên. Căn c gi y t nh p kh u g , cán b qu n lý búa ph i đo đ m, l p lý l ch g , ghi s hi u búa vào lý l ch; ghi s th t , kích thư c g c a lóng (khúc) g (theo lý l ch) vào m t c t đ u g (ghi b ng sơn) và ph i có m t ngư i ch g ho c đ i di n ch g . Sau m i d t đóng d u búa Ki m lâm ph i l p biên b n xác nh n s g đã đóng d u búa Ki m lâm, trong đó ghi rõ s lư ng lóng (khúc), kh i lư ng, ch ng lo i g . 1.3- Đ i v i g nh p kh u ti u ng ch h p pháp đóng 4 d u búa, m t c t ngang m i đ u g đóng 2 d u búa li n k nhau và ch đóng 1 l n. D u búa đóng ph i rõ ràng, in rõ m t d u búa trên g . 1.4- Đ i v i g ph m pháp thì ph i l p biên b n đ x lý. Sau khi đã có quy t đ nh x lý thì g đư c đóng d u búa như đ i v i g h p pháp. 2. Trách nhi m qu n lý, s d ng búa 2.1- Đ i v i C c trư ng C c Ki m lâm 2.1.1- Th c hi n vi c đúc búa, quy đ nh s hi u, c p phát búa cho t ng Chi c c Ki m lâm; thông báo trong toàn l c lư ng Ki m lâm và các cơ quan liên quan v s hi u búa Ki m lâm c p cho Chi c c Ki m lâm t nh đư c phép nh p kh u g ti u ng ch. 2.1.2- Ki m tra vi c qu n lý, s d ng búa Ki m lâm đ phát hi n u n n n, x lý k p th i nh ng vi ph m. 2.1.3- Hàng quý t ng h p báo cáo tình hình th c hi n nh p kh u g ti u ng ch và k t qu đóng d u búa Ki m lâm lên B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. 2.2- Đ i v i Chi c c trư ng Chi c c Ki m lâm 2.2.1- Ph i ch u trách nhi m v vi c qu n lý, s d ng búa Ki m lâm theo quy đ nh t i Th l qu n lý s d ng búa Ki m lâm đư c ban hành em theo Quy t đ nh s 302/LN-KL ngày 12-8-1991 c a B trư ng B Lâm nghi p (nay là B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn).
  3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 2.2.2- Ra quy t đ nh thành l p t đóng búa Ki m lâm (g m t 2 đ n 3 ngư i) và quy t đ nh giao búa Ki m lâm cho cán b qu n lý búa. 2.2.3- Căn c công văn đ ngh đóng búa Ki m lâm và h sơ g nh p kh u c a ch g , đ xét duy t và c t đóng búa đ n ki m tra, đóng d u búa Ki m lâm. 2.2.4- Đ nh kỳ hàng tháng, quý t ng h p báo cáo tình hình nh p kh u g ti u ng ch đ a phương và k t qu đóng búa Ki m lâm lên C c Ki m lâm đ t ng h p báo cáo lên c p trên. 2.3- Đ i v i công ch c Ki m lâm qu n lý búa. 2.3.1- Công ch c Ki m lâm qu n lý búa ph i ch u trách nhi m v qu n lý, s d ng búa theo đúng quy đ nh t i Th l qu n lý s d ng búa Ki m lâm và quy đ nh v đóng d u búa Ki m lâm t i Thông tư này. Ch đư c s d ng búa Ki m lâm khi có phê duy t c a Chi c c trư ng Chi c c Ki m lâm. 2.3.2- Công ch c Ki m lâm qu n lý s d ng búa Ki m lâm m i khi k t thúc đ t đóng búa cho m t ch g ph i t ng h p báo cáo Chi c c trư ng Chi c c Ki m lâm và t ng h p s li u đ Chi c c trư ng báo cáo lên c p trên theo quy đ nh. III- T CH C TH C HI N Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Nh ng quy đ nh trư c đây trái v i Thông tư này đ u bãi b . C c trư ng C c Ki m lâm, Chi c c trư ng Chi c c Ki m lâm các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m hư ng d n các đơn v Ki m lâm c p dư i th c hi n nghiêm túc Thông tư này. Nguy n Văn Đ ng (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản