Thông tư số 154/2009/TT-BTC

Chia sẻ: Mai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
56
lượt xem
4
download

Thông tư số 154/2009/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 154/2009/TT-BTC về việc quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 154/2009/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 154/2009/TT-BTC Hà N i, ngày 30 tháng 07 năm 2009 THÔNG TƯ QUY NNH CH THU, N P VÀ QU N LÝ S D NG L PHÍ C P GI Y PHÉP TH C HI N QU NG CÁO Căn c Ngh nh s 24/2003/N -CP ngày 13/3/2003 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh Qu ng cáo; Căn c Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03/6/2002 và Ngh nh s 24/2006/N - CP ngày 06/3/2006 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh phí và l phí; Căn c Ngh nh s 118/2008/N -CP ngày 27/11/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Căn c ý ki n c a B Văn hoá Th thao và Du l ch t i Công văn s 1310/BVHTTDL- VHCS ngày 24/4/2009; B Tài chính quy nh ch thu, n p và qu n lý s d ng l phí c p gi y phép th c hi n qu ng cáo như sau: i u 1. i tư ng thu và m c thu l phí 1. T ch c, cá nhân khi ư c cơ quan qu n lý nhà nư c c p gi y phép th c hi n qu ng cáo theo quy nh c a Pháp l nh qu ng cáo và Ngh nh s 24/2003/N -CP ngày 13/3/2003 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh qu ng cáo ph i n p l phí theo quy nh t i Thông tư này. Trư ng h p i u ư c qu c t mà nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ký k t ho c tham gia có quy nh khác thì th c hi n theo quy nh ó. 2. M c thu l phí c p gi y phép th c hi n qu ng cáo ư c quy nh c th như sau: a) L phí th c hi n qu ng cáo trên b ng, bi n, panô và các hình th c tương t có di n tích t 40m2 tr lên: 600.000 ng/1gi y phép/1 tr c t ho c bi n nan l t x (nhân v i) s n i dung s n phNm qu ng cáo. b) L phí th c hi n qu ng cáo trên b ng, bi n, panô và các hình th c tương t có di n tích t 30m2 n dư i 40m2: 500.000 ng/1gi y phép/1 tr c t ho c bi n nan l t x (nhân v i) s n i dung s n phNm qu ng cáo. c) L phí th c hi n qu ng cáo trên b ng, bi n, panô và các hình th c tương t có di n tích t 20m2 n dư i 30m2: 400.000 ng/1gi y phép/1 tr c t ho c bi n nan l t x (nhân v i) s n i dung s n phNm qu ng cáo
  2. d) L phí th c hi n qu ng cáo trên b ng, bi n, panô và các hình th c tương t có di n tích t 10m2 n dư i 20m2: 200.000 ng/1gi y phép/1 tr c t ho c bi n nan l t x (nhân v i) s n i dung s n phNm qu ng cáo. e) L phí th c hi n qu ng cáo trên b ng, bi n, panô và các hình th c tương t có di n tích dư i 10m2: 100.000 ng/1 tr c t ho c bi n nan l t x (nhân v i) s n i dung s n phNm qu ng cáo. (T ng s thu l phí 1 l n c p gi y phép không quá 4.000.000 ng/1gi y phép). f) L phí th c hi n qu ng cáo trên phương ti n giao thông, v t phát quang, v t th trên không, dư i nư c, v t th di ng và các hình th c tương t khác (g i chung là cái): 100.000 ng/1cái. (T ng s thu l phí 1 l n c p gi y phép không quá 4.000.000 ng/1gi y phép). g) L phí th c hi n qu ng cáo trên băng rôn (bao g m c băng rôn d c và băng rôn ngang): 50.000 ng/1cái. (T ng s thu l phí 1 l n c p gi y phép không quá 2.000.000 ng/1gi y phép). h) Trư ng h p c p gia h n gi y phép th c hi n qu ng cáo thu b ng 50% m c l phí tương ng nêu trên. 3. L phí c p gi y phép th c hi n qu ng cáo thu b ng ng Vi t Nam. 4. Không thu l phí c p gi y phép th c hi n tuyên truy n i v i nh ng thông tin chính tr theo quy nh t i kho n 2 i u 1 Ngh nh s 24/2003/N -CP ngày 13/3/2003 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh Qu ng cáo. i u 2. Thu, n p, qu n lý và s d ng 1. Cơ quan thu l phí c p gi y phép th c hi n qu ng cáo thu c B Văn hoá, Th thao và Du l ch ho c S Văn hoá, Th thao và Du l ch các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương th c hi n thu l phí c p gi y phép th c hi n qu ng cáo (g i t t là cơ quan thu) có trách nhi m ăng ký, kê khai, n p l phí vào ngân sách nhà nư c theo quy nh t i Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 và Thông tư s 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 s a i, b sung Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n các quy nh pháp lu t v phí và l phí; Thông tư s 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 c a B Tài chính hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Qu n lý thu và hư ng d n thi hành Ngh nh s 85/2007/N -CP ngày 25/5/2007 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t Qu n lý thu . 2. Cơ quan thu l phí ư c trích l i 70% (b y mươi ph n trăm) t ng s ti n l phí th c thu ư c trư c khi n p vào ngân sách nhà nư c chi phí cho vi c thu l phí như sau: - Chi in h sơ, gi y phép;
  3. - Chi ph c v tr c ti p cho vi c thu l phí như: văn phòng phNm, v t tư văn phòng, i n tho i, i n, nư c, công v phí theo tiêu chuNn, nh m c hi n hành; - Chi thNm nh th c t ; - Chi cho công tác ph i h p theo quy nh t i Thông tư liên t ch s 06/2007/TTLT/BVHTT-BYT-BNN-BXD ngày 28/02/2007 c a B Văn hoá Thông tin - B Y t - B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn - B Xây d ng hư ng d n th t c c p gi y phép th c hi n qu ng cáo m t c a liên thông; - Chi mua s m và s a ch a thư ng xuyên, s a ch a l n tài s n, máy móc, thi t b ph c v tr c ti p công tác thu l phí; - Chi ki m tra, ch n ch nh vi c th c hi n gi y phép th c hi n qu ng cáo và nh ng vi ph m trong ho t ng qu ng cáo; - Trích qu khen thư ng, phúc l i cho cán b , nhân viên thNm nh và nhân viên thu l phí trong ơn v . M c trích 2 qu khen thư ng, phúc l i bình quân 1 năm, m t ngư i t i a không quá 3 tháng lương th c hi n n u s thu năm nay cao hơn năm trư c và không quá 2 tháng lương th c hi n n u s thu năm nay th p hơn năm trư c; - Chi phí khác liên quan tr c ti p n vi c th c hi n công vi c c p gi y phép và thu l phí. Toàn b s ti n l phí ư c trích theo quy nh trên ây, cơ quan thu l phí ph i s d ng úng m c ích, có ch ng t h p pháp theo ch quy nh và quy t toán năm; n u s d ng không h t thì ư c chuy n sang năm sau ti p t c chi theo ch quy nh. 3. T ng s ti n l phí th c thu ư c, sau khi tr s ti n ư c trích theo t l nêu t i kho n 2 i u 2 trên ây, s còn l i (30%) cơ quan thu ph i n p vào ngân sách nhà nư c (theo chương, lo i, kho n tương ng, m c, ti u m c c a M c l c ngân sách nhà nư c hi n hành). i u 3. T ch c th c hi n 1. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 45 ngày, k t ngày ký; Thông tư này thay th Thông tư s 67/2004/TT-BTC ngày 07/7/2004 và Thông tư s 64/2008/TT-BTC ngày 18/7/2008 c a B Tài chính quy nh ch thu, n p và qu n lý s d ng l phí c p gi y phép th c hi n qu ng cáo. 2. T ch c, cá nhân thu c i tư ng n p l phí và các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Thông tư này. Trong quá trình tri n khai th c hi n, n u có vư ng m c, ngh các t ch c, cá nhân ph n ánh k p th i v B Tài chính nghiên c u, hư ng d n b sung./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG
  4. Nơi nh n: - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Toà án nhân dân t i cao; Hoàng Anh Tu n - Ki m toán nhà nư c; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - Văn phòng Ban ch o Trung ương v phòng, ch ng tham nhũng; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - Công báo; - Website chính ph ; - H i ng nhân dân, U ban nhân dân, S Tài chính, C c Thu , Kho b c nhà nư c các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ; - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Các ơn v thu c B Tài chính; - Website B Tài chính; - Lưu: VT, CST (CST3).
Đồng bộ tài khoản