Thông tư số 155/2009/TT-BTC

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
113
lượt xem
3
download

Thông tư số 155/2009/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 155/2009/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành để hướng dẫn chế độ phân phối lợi nhuận của công ty nhà nước theo quy định tại Nghị định số 09/2009/NĐ-CP ngày 05/2/2009 của Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 155/2009/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 155/2009/TT-BTC Hà N i, ngày 31 tháng 07 năm 2009 THÔNG TƯ HƯ NG D N CH PHÂN PH I L I NHU N C A CÔNG TY NHÀ NƯ C THEO QUY NNH T I NGHN NNH S 09/2009/N -CP NGÀY 05/2/2009 C A CHÍNH PH Th c hi n Quy ch qu n lý tài chính c a công ty nhà nư c và qu n lý v n nhà nư c u tư vào doanh nghi p khác ban hành kèm theo Ngh nh s 09/2009/N -CP ngày 05/2/2009 c a Chính ph (sau ây vi t t t là Ngh nh 09/2009/N -CP), B Tài chính hư ng d n ch phân ph i l i nhu n c a công ty nhà nư c như sau: i u 1. Thông tư này quy nh vi c phân ph i l i nhu n c a công ty nhà nư c quy nh t i i m 1 i u 2 Quy ch qu n lý tài chính c a công ty nhà nư c và qu n lý v n nhà nư c u tư vào doanh nghi p khác ban hành kèm theo Ngh nh s 09/2009/N -CP bao g m c công ty thành viên h ch toán c l p thu c T ng công ty nhà nư c (sau ây g i t t là Công ty nhà nư c). i v i T ng công ty u tư và kinh doanh v n nhà nư c, S giao d ch ch ng khoán, Trung tâm lưu ký ch ng khoán vi c phân ph i l i nhu n ư c th c hi n theo văn b n hư ng d n riêng. i u 2. L i nhu n sau thu c a công ty nhà nư c sau khi phân ph i theo quy nh t i i m a, b, c, d kho n 1 i u 27 Ngh nh s 09/2009/N -CP ư c phân chia theo t l gi a v n nhà nư c u tư và v n t huy ng c a doanh nghi p. Trong ó: 1. V n nhà nư c và v n t huy ng bình quân trong năm ư c xác nh trên cơ s là t ng s dư v n nhà nư c ho c v n t huy ng cu i m i quý chia cho 4 quý. 2. S dư v n nhà nư c u tư t i th i i m cu i m i quý ư c xác nh g m s dư c a các ngu n v n sau: - Ngu n v n kinh doanh (tài kho n 411) - Ngu n v n u tư xây d ng cơ b n (tài kho n 441) - Quĩ u tư phát tri n (tài kho n 414) i u 3. i v i vi c s d ng ph n l i nhu n ư c chia theo v n nhà nư c quy nh t i kho n 2 và kho n 9 i u 27:
  2. 1. i v i công ty nhà nư c ang có s v n nhà nư c nh hơn m c v n i u l ã ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t theo quy nh thì ph n l i nhu n ư c chia theo v n nhà nư c u tư ư c dùng u tư b sung cho m cv n i ul c a công ty ã ư c phê duy t. 2. i v i công ty nhà nư c có s v n nhà nư c l n hơn ho c b ng m c v n i u l ã ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t theo quy nh thì ph n l i nhu n ư c chia theo v n nhà nư c ư c x lý như sau: - i v i các công ty thành viên h ch toán c l p thu c T ng công ty nhà nư c, T ng công ty do các công ty t u tư góp v n thành l p chuy n v Văn phòng T ng công ty (ho c công ty m ); i v i các công ty con trong mô hình công ty m - công ty con thì chuy n v công ty m . - i v i T ng công ty nhà nư c ho c công ty m và công ty nhà nư c c l p tr c thu c các B , a phương chuy n v Qu h tr s p x p doanh nghi p t i T ng công ty u tư và kinh doanh v n nhà nư c ư c thành l p theo Quy t nh s 113/2008/Q -TTg ngày 18/08/2008 c a Th tư ng Chính ph . 3. Hàng năm căn c vào k t qu ho t ng s n xu t kinh doanh và nhu c u b sung v n i u l c a công ty nhà nư c, cơ quan i di n ch s h u công ty nhà nư c xem xét phương án và có văn b n ngh B Tài chính ch p thu n công ty nhà nư c ư c s d ng ph n l i nhu n ư c chia theo v n nhà nư c b sung v n i u l ho c i u chuy n v Qu h tr s p x p doanh nghi p t i T ng công ty u tư và kinh doanh v n nhà nư c. i v i kho n l i nhu n ph i i u chuy n v Qu h tr s p x p doanh nghi p t i T ng công ty u tư và kinh doanh v n nhà nư c, trong th i h n 30 ngày k t ngày B Tài chính có ý ki n chính th c b ng văn b n, công ty nhà nư c ph i th c hi n chuy n kho n l i nhu n này v Qu h tr s p x p doanh nghi p t i T ng công ty u tư và kinh doanh v n nhà nư c. Quá th i h n trên, doanh nghi p ph i n p thêm ti n lãi quá h n như i v i kho n vay có kỳ h n tương ng t i ngân hàng nơi doanh nghi p m tài kho n và b xác nh là không ch p hành chính sách, ch c a nhà nư c. Kho n ti n lãi quá h n này ư c h ch toán gi m tr vào Qu thư ng Ban qu n lý i u hành công ty. i u 4. i v i công ty u tư thành l p m i trong 2 năm li n k t khi có lãi n u phân ph i l i nhu n như trên mà hai qu khen thư ng, phúc l i không t 2 tháng lương th c hi n i v i công ty x p lo i A; không t 1,5 tháng lương th c hi n i v i công ty nhà nư c x p lo i B và không t 1 tháng lương th c hi n i v i công ty nhà nư c x p lo i C, thì công ty ư c gi m ph n trích qu u tư phát tri n mb o m c trích 02 qu khen thư ng, phúc l i theo quy nh này. M c gi m t i a b ng toàn b s trích qu u tư phát tri n t l i nhu n sau thu phát sinh c a năm tài chính. i u 5. Công ty nhà nư c c thù th c hi n phân ph i l i nhu n theo quy nh t i kho n 8 i u 27 Ngh nh s 09/2009/N -CP. Công ty nhà nư c c thù bao g m:
  3. 1. Công ty có v n nhà nư c nhi u hơn v n doanh nghi p t huy ng ho c không có v n huy ng; 2. Công ty nhà nư c ang chuy n i s h u bao g m công ty ã có quy t nh c a cơ quan có thNm quy n v c ph n hoá, giao, bán doanh nghi p nhưng chưa chính th c chuy n i s h u (chưa ư c c p gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh l n u theo hình th c m i); 3. Công ty nhà nư c ang th c hi n m t s nhi m v kinh t , xã h i do Nhà nư c giao t i các a bàn thu c vùng biên gi i, h i o, a bàn chi n lư c; làm nhi m v kinh t k t h p qu c phòng; gi i quy t vi c làm cho ng bào dân t c...theo quy t nh c a các c p có thNm quy n. i u 6. Trích qu thư ng Ban qu n lý i u hành công ty nhà nư c th c hi n theo quy nh t i m c b kho n 3 i u 27 Ngh nh s 09/2009/N -CP c th : 1. Căn c vào x p lo i k t qu ho t ng c a H i ng qu n tr , Ban Giám c, Qu thư ng Ban qu n lý i u hành công ty nhà nư c ư c trích l p như sau: i v i trư ng h p hoàn thành xu t s c nhi m v thì ư c trích t i a 5% l i nhu n ư c chia theo v n t huy ng l p qu thư ng Ban qu n lý i u hành công ty, m c trích m t năm không vư t quá 500 tri u ng ( i v i công ty có H i ng qu n tr ), 200 tri u ng ( i v i công ty không có H i ng qu n tr ). i v i trư ng h p hoàn thành nhi m v thì ư c trích t i a 2,5% l i nhu n ư c chia theo v n t huy ng l p qu thư ng Ban qu n lý i u hành công ty, m c trích m t năm không vư t quá 250 tri u ng ( i v i công ty có H i ng qu n tr ), 100 tri u ng ( i v i công ty không có H i ng qu n tr ). i v i trư ng h p không hoàn thành nhi m v thì không ư c trích l p qu thư ng Ban qu n lý i u hành k c trư ng h p công ty nhà nư c có lãi. 2. Riêng i v i công ty nhà nư c c thù có v n nhà nư c nhi u hơn v n doanh nghi p t huy ng ho c không có v n huy ng, trư ng h p H i ng qu n tr , Ban Giám c hoàn thành và hoàn thành xu t s c nhi m v thì ư c trích l p qu thư ng Ban qu n lý i u hành công ty t ngu n trích qu u tư phát tri n ho c ngu n l i nhu n ư c chia theo v n nhà nư c n u ngu n trích qu u tư phát tri n không . M c trích qu ư c xác nh theo quy nh t i kho n 1 i u này. 3. K t qu phân lo i A,B, C i v i công ty nhà nư c và m c hoàn thành nhi m v c a H i ng qu n tr , Ban giám c ư c xác nh theo quy nh t i Quy t nh s 224/2006/Q -TTg ngày 06/10/2006 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành Quy ch giám sát và ánh giá hi u qu ho t ng c a doanh nghi p nhà nư c; i m 5 ph n III Thông tư s 115/2006/TT- BTC ngày 25/9/2007 c a B Tài chính hư ng d n m t s n i dung v giám sát và ánh giá hi u qu ho t ng c a doanh nghi p nhà nư c. Trong ó: Các công ty nhà nư c có th i h n g i Báo cáo tài chính và báo cáo giám sát và ánh giá hi u qu ho t ng c a năm trư c không úng th i h n quy nh c a Lu t K toán hi n hành và Quy t nh s 224/2006/Q -TTg ư c xác nh là không ch p hành chính sách, ch c a nhà nư c.
  4. 4. Ngu n trích Qu khen thư ng, phúc l i theo quy nh ư c s d ng chi cho ngư i lao ng trong công ty nhà nư c ã tham gia vào ho t ng kinh doanh c a năm tài chính theo quy ch n i b v vi c s d ng qu khen thư ng, qu phúc l i c a công ty. i u 7. Vi c trích qu khen thư ng, qu phúc l i i v i công ty nhà nư c c thù quy nh t i i u 5 nêu trên ư c áp d ng t năm 2007. Trong ó: các công ty nhà nư c ã trích ho c t m trích qu khen thư ng, qu phúc l i c a năm tài chính 2007 ư c i u ch nh l i theo quy nh t i Thông tư này. N u s t m trích th p hơn m c quy nh c a Thông tư này thì ư c trích b sung, n u cao hơn m c quy nh t i Thông tư này thì s chênh l ch t m trích cao hơn, công ty nhà nư c ph i gi m tr ngu n trích qu khen thư ng, qu phúc l i c a năm tài chính ti p theo. i u 8. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 45 ngày k t ngày ký ban hành. Các quy nh trư c ây v phân ph i l i nhu n c a công ty nhà nư c trái v i quy nh t i Thông tư này u b bãi b . Trong quá trình th c hi n n u có khó khăn vư ng m c các công ty ph n ánh v B Tài chính xem xét gi i quy t./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi g i: - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c trung ương; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; Tr n Xuân Hà - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Chính ph ; - Toà án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - S Tài chính, C c thu các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Các T p oàn kinh t nhà nư c; - T ng công ty nhà nư c; - Văn phòng Ban ch o Trung ương v phòng, ch ng tham nhũng; - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Công báo; - Website Chính ph ; - Các ơn v thu c B Tài chính; - Website B Tài chính; - Lưu: VT, C c TCDN.
Đồng bộ tài khoản