Thông tư số 156/2009/TT-BTC

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
74
lượt xem
5
download

Thông tư số 156/2009/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 156/2009/TT-BTC về việc hướng dẫn cơ chế vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước thực hiện chương trình kiên cố hóa kênh mương, đầu tư các dự án đường giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản, cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 156/2009/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------ Đ c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 156/2009/TT-BTC Hà N i, ngày 03 tháng 08 năm 2009 THÔNG TƯ HƯ NG D N CƠ CH VAY V N TÍN D NG Đ U TƯ PHÁT TRI N C A NHÀ NƯ C TH C HI N CHƯƠNG TRÌNH KIÊN C HÓA KÊNH MƯƠNG, Đ U TƯ CÁC D ÁN ĐƯ NG GIAO THÔNG NÔNG THÔN, CƠ S H T NG NUÔI TR NG TH Y S N, CƠ S H T NG LÀNG NGH NÔNG THÔN Căn c Ngh đ nh s 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Căn c Quy t đ nh s 66/2000/QĐ-TTg ngày 13/6/2000 c a Th tư ng Chính ph v m t s chính sách và cơ ch tài chính th c hi n chương trình kiên c hóa kênh mương; Căn c Quy t đ nh s 132/2001/QĐ-TTg ngày 07/9/2001 c a Th tư ng Chính ph v cơ ch tài chính th c hi n chương trình phát tri n đư ng giao thông nông thôn, cơ s h t ng nuôi tr ng th y s n, cơ s h t ng làng ngh nông thôn; Căn c Quy t đ nh s 13/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009 c a Th tư ng Chính ph và Quy t đ nh s 56/2009/QĐ-TTg ngày 15/4/2009 c a Th tư ng Chính ph v vi c s a đ i, b sung Quy t đ nh s 13/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009 c a Th tư ng Chính ph v vi c s d ng v n tín d ng đ u tư phát tri n c a Nhà nư c đ ti p t c th c hi n các Chương trình kiên c hóa kênh mương, phát tri n đư ng giao thông nông thôn, cơ s h t ng nuôi tr ng th y s n và cơ s h t ng làng ngh nông thôn giai đo n 2009-2015; B Tài chính hư ng d n cơ ch vay v n tín d ng đ u tư phát tri n c a Nhà nư c th c hi n chương trình kiên c hóa kênh mương, đ u tư các d án đư ng giao thông nông thôn, cơ s h t ng nuôi tr ng th y s n, cơ s h t ng làng ngh nông thôn như sau: Chương 1. QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. Đ i tư ng đư c vay v n Đ i tư ng đư c vay v n tín d ng đ u tư phát tri n c a Nhà nư c theo quy đ nh t i Thông tư này là các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có nhu c u đ u tư các d án quy đ nh t i Đi u 2 Thông tư này. Đi u 2. Các d án đư c vay v n 1. D án đ u tư kiên c hóa kênh mương lo i II, lo i III do đ a phương qu n lý và các d án xây d ng gia c b bao, c ng b ng (đ i v i các t nh, thành ph thu c khu v c đ ng b ng sông C u Long). 2. D án phát tri n đư ng giao thông nông thôn. 3. D án phát tri n cơ s h t ng nuôi tr ng th y s n. 4. D án phát tri n cơ s h t ng làng ngh nông thôn. 5. D án tr m bơm đi n ph c v tư i tiêu s n xu t nông nghi p khi có nhu c u; g m các h ng m c: đ u tư nhà tr m, b x , b hút, mua máy bơm, làm đư ng đi n h th t tr m bi n th đ n tr m bơm. Các h ng m c c a d án đư c vay v n do y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy t đ nh. Sau đây g i t t là d án thu c Chương trình. Đi u 3. Lãi su t cho vay và phương th c s d ng v n vay 1. Lãi su t cho vay th c hi n các d án thu c Chương trình là 0%.
  2. 2. Phương th c s d ng v n vay: V n vay tín d ng đ u tư phát tri n c a Nhà nư c đ th c hi n các d án thu c Chương trình đư c t ng h p vào thu ngân sách đ a phương và b sung có m c tiêu cho ngân sách c p huy n đ đ u tư (đ i v i các d án do c p huy n tr c ti p qu n lý); ho c đ huy n b sung có m c tiêu cho ngân sách c p xã (đ i v i các d án do c p xã tr c ti p qu n lý). Các huy n và xã có trách nhi m s d ng có hi u qu ph n h tr c a Nhà nư c và huy đ ng đóng góp c a nhân dân theo quy đ nh t i đi m b kho n 3 Đi u 4 Thông tư này. Đi u 4. Đi u ki n đư c vay v n tín d ng đ u tư phát tri n c a Nhà nư c. 1. Phù h p v i các yêu c u, đi u ki n phát tri n c a đ a phương. 2. Đã đư c c p có th m quy n quy t đ nh và có đ th t c đ u tư xây d ng cơ b n theo các quy đ nh c a pháp lu t hi n hành. 3. Xác đ nh rõ ngu n v n đ th c hi n các d án thu c Chương trình, g m: a. Ph n h tr t ngu n v n xây d ng cơ b n t p trung và t ngu n thu ti n s d ng đ t hàng năm c a đ a phương. b. Ngu n huy đ ng đóng góp c a nhân dân và các ngu n v n huy đ ng h p pháp khác. Đ i v i ngu n huy đ ng đóng góp c a nhân dân, căn c tình hình th c t c a đ a phương, y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương báo cáo H i đ ng nhân dân cùng c p quy t đ nh m c, phương th c huy đ ng đóng góp c a ngư i dân cho phù h p v i đi u ki n c a t ng vùng, trong đó ch y u th c hi n huy đ ng b ng ngày công lao đ ng, huy đ ng đóng góp t nguy n đ m b o theo đúng quy đ nh t i Ch th s 24/2007/CT-TTg ngày 01/11/2007 c a Th tư ng Chính ph v vi c tăng cư ng ch n ch nh vi c th c hi n các quy đ nh c a pháp lu t v phí, l phí, chính sách huy đ ng và s d ng các kho n đóng góp c a nhân dân. c. Ngu n v n tín d ng đ u tư phát tri n c a Nhà nư c. Đi u 5. Ngu n v n tr n Ngu n v n tr n vay tín d ng đ u tư phát tri n c a Nhà nư c đ th c hi n các d án thu c Chương trình là ngân sách đ a phương. Các đ a phương b trí trong cân đ i ngân sách đ a phương hàng năm đ hoàn tr theo cam k t (v n ngân sách đ a phương bao g m c v n đ u tư t ngu n thu ti n s d ng đ t). Đi u 6. Cơ quan th c hi n cho vay v n Vi c cho vay v n đư c th c hi n qua Ngân hàng phát tri n Vi t Nam. Chương 2. QUY Đ NH C TH Đi u 7. H sơ vay v n Đ có căn c xem xét, quy t đ nh m c vay v n tín d ng đ u tư phát tri n c a Nhà nư c cho Chương trình, y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương g i B Tài chính các văn b n sau: 1. Danh m c d án đ u tư đã đư c c p có th m quy n phê duy t. 2. Văn b n đ ngh c a y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương v đ ngh vay v n tín d ng đ u tư phát tri n c a Nhà nư c năm sau đ đ u tư các d án (chi ti t theo t ng d án), trong đó ph i xác đ nh rõ và đ y đ các n i dung sau đây: - T ng nhu c u v n đ u tư. - Ph n v n đ a phương huy đ ng c a nhân dân. - M c v n h tr t ngân sách đ a phương. - M c v n ngân sách trung ương đã h tr (n u có).
  3. - S v n còn thi u, trong đó đ ngh vay v n tín d ng đ u tư phát tri n c a Nhà nư c, có phân khai c th th i gian vay cho t ng năm. - K ho ch tr n cho t ng năm. H sơ trên g i v B Tài chính ch m nh t trư c ngày 30 tháng 9 hàng năm, đ B Tài chính có căn c quy t đ nh c th m c cho vay năm sau đ i v i t ng đ a phương. Đi u 8. M c v n cho vay Trên cơ s t ng m c v n tín d ng đ u tư phát tri n c a Nhà nư c đư c Th tư ng Chính ph giao hàng năm; căn c nhu c u vay v n tín d ng đ u tư phát tri n c a Nhà nư c c a y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và kh năng tr n c a ngân sách đ a phương, B Tài chính quy t đ nh m c v n vay tín d ng đ u tư phát tri n c a Nhà nư c hàng năm đ i v i t ng t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. Đi u 9. Căn c và phương th c chuy n v n vay 1. Căn c chuy n v n vay: Ngân hàng phát tri n Vi t Nam th c hi n chuy n v n cho các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương vay trên cơ s : a. Quy t đ nh cho vay v n c a B trư ng B Tài chính. b. Kh ư c vay n gi a S Tài chính (đư c y quy n c a Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương) v i Chi nhánh Ngân hàng phát tri n Vi t Nam t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (theo m u s 1 đính kèm). 2. Phương th c chuy n v n vay: a. Căn c vào quy đ nh t i Đi u 8 Thông tư này, Chi nhánh Ngân hàng phát tri n Vi t Nam các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương th c hi n vi c chuy n v n cho ngân sách t nh, thành ph tr c thu c Trung ương vay theo đúng m c v n đư c vay t i quy t đ nh c a B trư ng B Tài chính, không th c hi n cho vay đ i v i t ng huy n, t ng d án c th . Vi c phân b m c v n c th cho t ng huy n, t ng d án do y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy t đ nh và ch u trách nhi m theo cơ ch phân c p qu n lý v n đ u tư c a t nh và ch đ qu n lý v n đ u tư xây d ng cơ b n hi n hành. b. Căn c t ng m c v n tín d ng đ u tư phát tri n c a Nhà nư c đư c B Tài chính thông báo và ti n đ tri n khai th c hi n các d án thu c Chương trình c a các đ a phương; S Tài chính các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ph i h p v i Chi nhánh Ngân hàng phát tri n Vi t Nam th c hi n rút v n vay tín d ng đ u tư phát tri n c a Nhà nư c đ tri n khai th c hi n các d án thu c Chương trình. Đi u 10. Th i h n tr n v n vay 1. Th i h n tr v n vay: Sau 12 tháng (k t ngày gi i ngân kho n v n vay đ u tiên) b t đ u tr n . Th i gian tr n là 4 năm; riêng đ i v i các t nh mi n núi, các t nh có ngu n thu ngân sách nhà nư c trên đ a bàn (thu n i đ a) ch đ m b o dư i 30% nhi m v chi ngân sách đ a phương, th i gian tr n là 5 năm. 2. Trư ng h p đ a phương có n quá h n t i th i đi m gi i ngân kho n vay m i, Chi nhánh Ngân hàng phát tri n Vi t Nam t m th i chưa chuy n v n vay ti p cho đ n khi t nh, thành ph tr c thu c Trung ương hoàn tr theo h p đ ng ký k t, Chi nhánh Ngân hàng phát tri n Vi t Nam m i ti p t c chuy n v n vay cho t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; trư ng h p đ c bi t ph i có ý ki n c a B Tài chính, trên cơ s đ ngh c a y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và báo cáo c a Ngân hàng phát tri n Vi t Nam. Đi u 11. Qu n lý v n tín d ng đ u tư phát tri n c a Nhà nư c đ đ u tư các d án thu c Chương trình 1. Khi nh n v n vay do Chi nhánh Ngân hàng phát tri n Vi t Nam chuy n cho ngân sách t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, S Tài chính h ch toán vào thu ngân sách đ a phương
  4. (chương 560 lo i 340 kho n 345 m c 0800 ti u m c 0814). Khi tr n v n vay, h ch toán chi ngân sách đ a phương (chương 160 lo i 340 kho n 345 m c 0800 ti u m c 0814). 2. Trên cơ s t ng m c v n tín d ng đ u tư phát tri n c a Nhà nư c đư c vay đ đ u tư các d án thu c Chương trình, y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy t đ nh c th m c phân b v n cho t ng d án phù h p v i yêu c u và đi u ki n th c t c a đ a phương và có báo cáo v B Tài chính trong vòng 30 ngày k t khi nh n đư c quy t đ nh cho vay v n đ theo dõi th c hi n. 3. Ngu n v n tín d ng đ u tư phát tri n c a Nhà nư c ch đư c s d ng cho các d án thu c Chương trình quy đ nh t i Đi u 2 Thông tư này, không s d ng vào các m c tiêu khác. Đi u 12. Thanh toán và quy t toán v n đ i v i các d án thu c Chương trình 1. Vi c thanh toán v n đ u tư t ngu n v n tín d ng đ u tư phát tri n c a Nhà nư c cho các ch đ u tư th c hi n theo quy đ nh hi n hành c a Nhà nư c v qu n lý v n đ u tư. 2. Chi đ u tư đ th c hi n các d án thu c Chương trình đư c quy t toán vào chi ngân sách đ a phương (theo phân c p qu n lý v n đ u tư xây d ng cơ b n c a đ a phương). Chương 3. T CH C TH C HI N Đi u 13. Trách nhi m c a y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương 1. Phê duy t các d án: y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương phê duy t các d án và ch đ o y ban nhân dân c p huy n, c p xã phê duy t các d án thu c Chương trình trên đ a bàn theo phân c p; cân đ i các ngu n v n đ u tư đ th c hi n. 2. L p h sơ vay v n tín d ng đ u tư phát tri n c a Nhà nư c g i v B Tài chính theo quy đ nh t i Đi u 7 Thông tư này. 3. Ch đ o, ki m tra các ngành, các c p trong vi c qu n lý và s d ng ngu n v n tín d ng theo đúng m c tiêu và đúng quy đ nh v qu n lý v n đ u tư xây d ng cơ b n và th c hi n hoàn tr v n vay cho Ngân hàng phát tri n Vi t Nam theo đúng cam k t vay v n. 4. Đ nh kỳ hàng quý (trư c ngày 15 tháng đ u quý sau) ch đ o S Tài chính báo cáo ti n đ th c hi n các d án thu c Chương trình g i B Tài chính và Chi nhánh Ngân hàng phát tri n Vi t Nam (theo m u s 2 đính kèm). 5. Đ nh kỳ hàng năm (trư c ngày 15 tháng 01 năm sau) báo cáo tình hình th c hi n các d án thu c Chương trình g i Th tư ng Chính ph , đ ng g i B K ho ch và Đ u tư, B Tài chính, Ngân hàng phát tri n Vi t Nam; trong báo cáo c n đánh giá c th k t qu đ t đư c c a t ng d án thu c Chương trình, nh ng t n t i vư ng m c trong quá trình tri n khai và các đ xu t ki n ngh (n u có). Đi u 14. Trách nhi m c a B Tài chính 1. Hàng năm, căn c t ng m c v n đ u tư và v n vay tín d ng đ u tư phát tri n c a Nhà nư c, căn c kh năng tr n c a ngân sách đ a phương, văn b n đ ngh c a t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; quy t đ nh m c vay v n hàng năm c th đ i v i t ng t nh, thành ph tr c thu c Trung ương theo đúng quy đ nh t i kho n Đi u 8 Thông tư này. 2. B trí ngu n đ c p bù chênh l ch lãi su t và phí qu n lý cho Ngân hàng phát tri n Vi t Nam theo ch đ quy đ nh. 3. Ki m tra k t qu tri n khai th c hi n Chương trình kiên c hóa kênh mương, phát tri n đư ng giao thông nông thôn, cơ s h t ng th y s n, cơ s h t ng làng ngh nông thôn, tr m bơm đi n ph c v tư i tiêu s n xu t nông nghi p t ngu n v n tín d ng đ u tư phát tri n c a nhà nư c các đ a phương đ làm cơ s phân b k ho ch v n hàng năm cho các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. Đi u 15. Trách nhi m c a B K ho ch và Đ u tư
  5. Ch trì, ph i h p v i B Tài chính và các cơ quan liên quan cân đ i, trình Th tư ng Chính ph quy t đ nh m c h tr ngu n v n đ u tư t ngân sách Trung ương cho ngân sách đ a phương và t ng m c v n tín d ng đ u tư phát tri n c a Nhà nư c hàng năm đ th c hi n các d án thu c Chương trình. Đi u 16. Trách nhi m c a Ngân hàng phát tri n Vi t Nam 1. Chuy n v n vay cho các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương sau khi có văn b n ký k t (kh ư c vay n ) gi a Chi nhánh Ngân hàng phát tri n v i S Tài chính các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và ti n đ tri n khai th c hi n các d án thu c Chương trình theo đúng quy t đ nh c a B trư ng B Tài chính, không t ch c th m đ nh, xét duy t và cho vay đ n t ng d án. 2. Thu h i kho n n vay khi đ n h n. 3. Tính toán nhu c u c p bù lãi su t cho Ngân hàng phát tri n Vi t Nam theo quy đ nh t i Quy t đ nh s 44/2007/QĐ-TTg ngày 30/3/2007 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành Quy ch qu n lý tài chính đ i v i Ngân hàng phát tri n Vi t Nam và theo quy đ nh hi n hành, báo cáo B Tài chính. 4. Tính toán phí qu n lý cho Ngân hàng phát tri n Vi t Nam theo quy t đ nh c a Th tư ng Chính ph và hư ng d n c a B Tài chính, báo cáo B Tài chính. 5. Hàng năm, có trách nhi m báo cáo, đánh giá k t qu th c hi n các d án thu c Chương trình và tình hình thu h i n vay báo cáo Th tư ng Chính ph , đ ng g i B K ho ch và Đ u tư, B Tài chính. Đi u 17. Đi u kho n thi hành 1. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 45 ngày k t ngày ký. 2. Thông tư này thay th Thông tư s 72/2000/TT-BTC ngày 19/4/2000 c a B Tài chính hư ng d n cơ ch tài chính th c hi n chương trình kiên c hóa kênh mương, Thông tư s 79/2001/TT- BTC ngày 28/9/2001 c a B Tài chính hư ng d n cơ ch tài chính đ th c hi n các d án đư ng giao thông nông thôn, cơ s h t ng nuôi tr ng th y s n, cơ s h t ng làng ngh nông thôn. 3. Trong quá trình th c hi n, n u có khó khăn, vư ng m c đ ngh các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ph n ánh v B Tài chính đ gi i quy t. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương Đ ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a Đ ng; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Chính ph ; Nguy n Công Nghi p - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - Cơ quan Trung ương c a các đoàn th ; - HĐND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - S Tài chính, KBNN các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Ngân hàng phát tri n Vi t Nam; - C c Ki m tra văn b n - B Tư pháp; - Công báo; - Website Chính ph ; - Website B Tài chính; - Các đơn v thu c B Tài chính; - Lưu: VT, V NSNN.
  6. M US 1 C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc -------------- ……….., ngày ……. tháng …… năm ……. KH Ư C VAY N S ………….. Tên đơn v cho vay: Chi nhánh Ngân hàng phát tri n Vi t Nam t nh (thành ph ) ……………….. Đ a ch : ...................................................................................................................................... .................................................................................................................................................. Đi n tho i: ................................................................................................................................. Tên đơn v vay: y ban nhân dân t nh (thành ph ) ..................................................................... Đ a ch : ...................................................................................................................................... .................................................................................................................................................. Đi n tho i: ................................................................................................................................. Đi u kho n cam k t: 1. Chi nhánh Ngân hàng phát tri n Vi t Nam t nh (thành ph ) …………………….. chuy n cho ngân sách t nh (thành ph ) ……………………. vay s ti n ……………… đ ng theo Quy t đ nh s ………./……/QĐ-BTC ngày …… tháng ….. năm …… c a B trư ng B Tài chính. 2. Lãi su t vay: 0%. 3. Th i h n tr n g c: 1 năm (12 tháng) tính t ngày gi i ngân kho n v n đ u tiên. T nh cam k t hoàn tr v n vay hàng năm cho Chi nhánh Ngân hàng phát tri n Vi t Nam theo đúng quy đ nh v th i gian và m c hoàn tr . N u quá th i h n không tr s th c hi n như quy đ nh t i kho n 2 Đi u 10 Thông tư s ……/2009/TT-BTC ngày … tháng … năm 2009 c a B Tài chính. Văn b n này đư c làm thành 4 b n có giá tr pháp lý như nhau, m i bên gi 2 b n. TUQ Ch t ch UBND Chi nhánh Ngân hàng phát tri n Vi t Nam T nh (thành ph )…………. T nh (thành ph ) …………. Giám đ c S Tài chính Giám đ c
  7. M US 2 y ban nhân dân t nh (thành ph ) ………….. S Tài chính t nh (thành ph )………………… BÁO CÁO TÌNH HÌNH TH C HI N CÁC D ÁN THU C CHƯƠNG TRÌNH KIÊN C HÓA KÊNH MƯƠNG, PHÁT TRI N ĐƯ NG GIAO THÔNG NÔNG THÔN, CƠ S H T NG NUÔI TR NG TH Y S N VÀ CƠ S H T NG LÀNG NGH NÔNG THÔN, TR M BƠM ĐI N PH C V TƯ I TIÊU S N XU T NÔNG NGHI P Quý …. năm ………. Đơn v : tri u đ ng STT D án Ngu n v n th c hi n Lũy k Trong Lũy k Trong Lũy Trong S v n s v n đó: S giá tr đó: k đó: đ ngh T ng Trong đó NHPT v n kh i Kh i thanh Thanh NHPT s V n V n Vi t gi i lư ng lư ng toán toán Vi t Nam NSĐP vay Nam ngân hoàn năm k năm gi i ngân đã gi i năm k thành ho ch k ti p ngân ho ch ho ch 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 T ng s Kiên c hóa kênh mương Đư ng giao thông nông thôn Cơ s h t ng nuôi tr ng th y s n Cơ s h t ng làng ngh nông thôn Tr m bơm đi n ph c v tư i tiêu s n xu t nông nghi p ………., ngày ……… tháng ….. năm ….. (Ký tên và đóng d u) Nơi nh n: - V NSNN - B Tài chính;
  8. - Chi nhánh Ngân hàng phát tri n Vi t Nam t nh (thành ph )…..; - Lưu VT.
Đồng bộ tài khoản