Thông tư số 157/2009/TT-BTC

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
61
lượt xem
10
download

Thông tư số 157/2009/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 157/2009/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành để sửa đổi, bổ sung Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 157/2009/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 157/2009/TT-BTC Hà N i, ngày 06 tháng 08 năm 2009 THÔNG TƯ S A I, B SUNG THÔNG TƯ S 60/2007/TT-BTC NGÀY 14/6/2007 C A B TÀI CHÍNH HƯ NG D N THI HÀNH M T S I U C A LU T QU N LÝ THU VÀ HƯ NG D N THI HÀNH NGHN NNH S 85/2007/N -CP NGÀY 25/5/2007 C A CHÍNH PH QUY NNH CHI TI T THI HÀNH M TS I U C A LU T QU N LÝ THU Căn c Lu t Qu n lý thu s 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006; Căn c Lu t thu thu nh p cá nhân s 04/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007; Căn c Lu t thu giá tr gia tăng s 13/2008/QH12 ngày 3 tháng 6 năm 2008; Căn c Ngh nh s 85/2007/N -CP ngày 25/5/2007 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t Qu n lý thu ; Căn c Ngh nh s 118/2008/N -CP ngày 27/11/2008 c a Chính ph Quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; B Tài chính hư ng d n s a i, b sung m t s n i dung t i Thông tư s 60/2007/TT-BTC ngày 14 tháng 6 năm 2007 c a B Tài chính như sau: i u 1. S a i, b sung kinh phí y nhi m thu t i o n 2 M c IV Ph n D như sau: “Căn c vào tình hình c th c a t ng a phương, Th trư ng cơ quan thu s quy t nh kinh phí y nhi m thu phù h p nhưng t i a không ư c vư t quá 8% t ng s thu do bên ư c y nhi m ã thu i v i thu s d ng t nông nghi p, thu nhà t, thu n p theo phương pháp khoán (bao g m c thu giá tr gia tăng, thu thu nh p cá nhân c a h kinh doanh, cá nhân kinh doanh); t i a không vư t quá 1% s thu thu ư c i v i thu thu nh p cá nhân (không bao g m thu thu nh p cá nhân c a h kinh doanh, cá nhân kinh doanh n p theo phương pháp khoán).” i u 2. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 45 ngày k t ngày ký. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c ngh các ơn v ph n ánh v B Tài chính hư ng d n b sung. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng và các Phó Th tư ng Chính ph ; - Văn phòng TW và các Ban c a ng; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Ban ch o TW v phòng ch ng tham nhũng Hoàng Anh Tu n - UBND t nh, thành ph tr c thu c TW; - Vi n ki m sát NDTC, Tòa án NDTC; Ki m toán Nhà nư c; Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - C c Ki m tra văn b n – B Tư pháp; - Các ơn v thu c và tr c thu c B Tài chính; C c thu , C c H i quan t nh, thành ph ; - Công báo; Website Chính ph và Website B Tài chính; - Lưu: VT, TCT (VT;CS).
Đồng bộ tài khoản