Thông tư số 158/2009/TT-BTC

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
78
lượt xem
6
download

Thông tư số 158/2009/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 158/2009/TT-BTC ban hành biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam-Nhật Bản giai đoạn 2009-2012 do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 158/2009/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- Đ c l p - T do - H nh phúc --------- S : 158/2009/TT-BTC Hà N i, ngày 06 tháng 8 năm 2009 THÔNG TƯ V VI C BAN HÀNH BI U THU NH P KH U ƯU ĐÃI Đ C BI T C A VI T NAM Đ TH C HI N HI P Đ NH Đ I TÁC KINH T VI T NAM-NH T B N GIAI ĐO N 2009-2012 Căn c Hi p đ nh Đ i tác kinh t gi a Vi t Nam và Nh t B n ký ngày 25 tháng 12 năm 2008 t i Nh t B n và đư c Th tư ng Chính ph Nư c c ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam phê duy t t i Quy t đ nh s 57/2009/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2009; Căn c Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u s 45/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005; Căn c Ngh đ nh s 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 tháng 2008 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Căn c Ngh đ nh s 149/2005/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2005 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u; B Tài chính ban hành Thông tư v Bi u thu nh p kh u ưu đãi đ c bi t c a Vi t Nam đ th c hi n Hi p đ nh Đ i tác kinh t Vi t Nam-Nh t B n như sau: Đi u 1: Ban hành kèm theo Thông tư này Bi u thu nh p kh u ưu đãi đ c bi t c a Vi t Nam đ th c hi n Hi p đ nh Đ i tác kinh t Vi t Nam-Nh t B n giai đo n 2009-2012 (thu su t áp d ng vi t t t là thu su t VJEPA). + C t “Mã hàng hóa” và c t “Mô t hàng hóa”, đư c xây d ng trên cơ s HS 2007, AHTN 2007 và phân lo i theo c p đ 12 s ; + C t “Thu su t VJEPA”: m c thu su t áp d ng cho các giai đo n khác nhau, bao g m: - 01/10/2009-31/3/2010: thu su t áp d ng t ngày 01 tháng 10 năm 2009 đ n ngày 31 tháng 3 năm 2010; - 01/4/2010-31/3/2011: thu su t áp d ng t ngày 01 tháng 4 năm 2010 đ n ngày 31 tháng 3 năm 2011; - 01/4/2011-31/3/2012: thu su t áp d ng t ngày 01 tháng 4 năm 2011 đ n ngày 31 tháng 3 năm 2012. Đi u 2: Hàng hóa nh p kh u đ đư c áp d ng thu su t VJEPA ph i đáp ng đ các đi u ki n sau: a) Thu c Bi u thu nh p kh u ưu đãi đ c bi t ban hành kèm theo Thông tư này. b) Đư c nh p kh u t Nh t B n vào Vi t Nam; c) Đư c v n chuy n tr c ti p t Nh t B n đ n Vi t Nam, theo quy đ nh c a B Công Thương; d) Th a mãn các quy đ nh v xu t x hàng hóa Vi t Nam-Nh t B n, có Gi y ch ng nh n xu t x hàng hóa Vi t Nam-Nh t B n (vi t t t là C/O m u VJ) theo quy đ nh c a B Công Thương. Đi u 3: Thông tư này có hi u l c thi hành và áp d ng cho các t khai h i quan hàng hoá nh p kh u đăng ký v i Cơ quan H i quan k t ngày 01 tháng 10 năm 2009. Trong quá trình th c hi n n u có khó khăn, vư ng m c đ ngh ph n ánh k p th i đ B Tài chính có hư ng d n b sung cho phù h p./. KT. B TRƯ NG Nơi nh n: TH TRƯ NG - Th tư ng và các Phó Th tư ng Chính ph ; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a Đ ng; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Chính ph ; - Vi n ki m sát NDTC, Tòa án NDTC; Tr n Xuân Hà - Ki m toán Nhà nư c; - Văn phòng BCĐTW v phòng, ch ng tham nhũng; - Các B , Cơ quan ngang B , Cơ quan thu c Chính ph ; - Phòng Thương m i và Công nghi p Vi t Nam - UBND t nh, thành ph tr c thu c TW; - C c Ki m tra Văn b n-B Tư pháp; - Các đơn v thu c và tr c thu c B Tài chính; - C c H i quan t nh, liên t nh, thành ph ;
  2. - Công báo; - Website Chính ph , Website B Tài chính - Lưu: VT, V HTQT.
Đồng bộ tài khoản