Thông tư số 16/1997/TC-TCĐN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
41
lượt xem
1
download

Thông tư số 16/1997/TC-TCĐN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 16/1997/TC-TCĐN về việc hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính các dự án đầu tư cho hệ thống cấp nước và vệ sinh các thành phố, thị xã vay vốn ADB do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 16/1997/TC-TCĐN

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 16/1997/TC-TC N Hà N i, ngày 31 tháng 3 năm 1997 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 16/1997/ TC-TC N NGÀY 31 THÁNG 03 NĂM 1997 HƯ NG D N CƠ CH QU N LÝ TÀI CHÍNH CÁC D ÁN U TƯ CHO H TH NG C P NƯ C VÀ V SINH CÁC THÀNH PH ,THN XÃ VAY V N ADB Căn c các Hi p nh tín d ng v các d án c p nư c và v sinh cho các thành ph , th xã ký k t gi a nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Ngân hàng Phát tri n Châu Á (ADB); Căn c Ngh nh 58/CP ngày 30/8/1993 c a Chính ph Ban hành Quy ch vay và tr n nư c ngoài; Căn c Ngh nh s 42/CP ngày 16/7/1996 c a Chính ph v vi c ban hành i u l qu n lý u tư và xây d ng; Căn c Thông tư liên b s 09 TC/NH ngày 02/6/1994 gi a B Tài chính và Ngân hàng Nhà nư c, và các thông tư hư ng d n th c hi n các ngh nh trên; Căn c các quy t nh c a Th tư ng Chính ph v vi c u tư cho các d án c p nư c và v sinh t i các thành ph , th xã; B Tài chính hư ng d n vi c qu n lý, gi i ngân và s d ng v n u tư cho các d án c p nư c và v sinh các thành ph th xã như sau: I. QUY NNH CHUNG: 1. nh nghĩa: Tr khi có quy nh khác i, các khái ni m, thu n ng s d ng trong thông tư này có cùng ý nghĩa như trong các Hi p nh tín d ng và Hi p nh vay ph . 1.1. D án: Là d án u tư cho h th ng c p nư c và v sinh các thành ph , th xã theo các Hi p nh tín d ng ã ký v i ADB. M i d án bao g m các D án thành ph n ư c th c hi n t i các thành ph , th xã ã xác nh trong các Hi p nh tín d ng. 1.2. Cơ quan i u hành d án là B Xây d ng. Ban qu n lý d án Trung ương là ơn v ư c thành l p trong Ban qu n lý d án phát tri n c p thoát nư c thu c B Xây d ng th c hi n, i u ph i và qu n lý ho t ng c a các D án. 1.3. Cơ quan th c hi n d án (Ch u tư) là các Công ty c p thoát nư c các t nh có d án. Ban qu n lý d án a phương là ơn v ư c thành l p t i các công ty c p thoát nư c các thành ph , th xã, ch u trách nhi m t ch c th c hi n D án thành ph n. 2. Nguyên t c qu n lý:
 2. 2.1. Ngu n v n vay c a ADB là ngu n vay nư c ngoài c a Chính ph Vi t Nam, vì v y toàn b ti n vay ph i ư c ph n ánh vào Ngân sách Nhà nư c. B Tài chính qu n lý, theo dõi vi c th c hi n kho n vay và tr n cho ADB khi n h n theo các i u kho n do Hi p nh quy nh và phù h p v i các qui nh hi n hành c a Vi t Nam. 2.2. Vi c c p phát và cho vay v n cho các d án thành ph n t ngu n v n vay ngoài nư c và ngu n v n i ng trong nư c ư c th c hi n c th như sau: V n vay ADB ư c dùng c p phát và cho vay l i i v i các công ty c p thoát nư c t i các thành ph , th xã có d án theo t l ã quy nh t i Hi p nh tín d ng và Quy t nh u tư c a Chính ph theo nguyên t c: giai o n u v n ADB dùng c p phát cho d án thành ph n cho n khi n h n m c v n c p phát ã ư c xác nh; sau ó v n vay ADB s ư c cho vay l i các Công ty c p thoát nư c. - V n vay ADB c p phát cho các d án thành ph n ư c th c hi n theo phương th c Ngân sách Trung ương tr c p có m c tiêu cho Ngân sách a phương, Ngân sách a phương c p phát cho các D án thành ph n. Nguyên t c h ch toán ph n v n c p phát như sau: i v i v n thanh toán tr c ti p: Sau khi nhân ư c thông báo c a ADB ã gi i ngân theo ơn xin rút v n thanh toán tr c ti p, V Tài chính i ngo i làm thông tri duy t y d toán g i V Ngân sách Nhà nư c v s ti n ã gi i ngân, V Ngân sách Nhà nư c làm th t c ghi thu Ngân sách Nhà nư c, ghi chi tr c p ngân sách a phương. S Tài chính các t nh căn c l nh thu và l nh chi c a V Ngân sách Nhà nư c làm th t c ghi thu ngân sách a phương, ghi chi cho C c u tư và Phát tri n t nh c p phát cho Ch u tư. i v i v n thanh toán theo hình th c t m ng: Khi nh n ư c thông báo c a Ngân hàng u tư và Phát tri n Trung ương ã gi i ngân theo ngh thanh toán t tài kho n t m ng c a Ban Qu n lý D án a phương, V Tài chính i ngo i làm thông tri duy t y d toán g i V Ngân sách Nhà nư c v s ti n ã gi i ngân, V Ngân sách Nhà nư c làm th t c ghi thu Ngân sách Nhà nư c, ghi chi tr c p ngân sách a phương. S Tài chính các t nh căn c l nh thu và l nh chi c a V Ngân sách Nhà nư c làm th t c ghi thu ngân sách a phương, ghi chi cho C c u tư Phát tri n t nh c p phát cho ch u tư. i v i v n thanh toán theo ngh c a Ban Qu n lý D án Trung ương: Vi c h ch toán ngân sách và ghi phân b cho các d án thành ph n ư c th c hi n theo quý. V Tài chính i ngo i căn c các thông báo gi i ngân c a ADB (thanh toán tr c ti p) và c a Ngân hàng (thanh toán tài kho n t m ng) và k ho ch phân b chi tiêu c a Ban Qu n lý D án Trung ương cho các d án thành ph n, làm thông tri duy t y d toán g i V Ngân sách Nhà nư c. V Ngân sách Nhà nư c làm th t c ghi thu Ngân sách Nhà nư c, ghi chi tr c p ngân sách a phương. S Tài chính các t nh căn c l nh thu và l nh chi c a V Ngân sách Nhà nư c làm th t c ghi thu ngân sách a phương, ghi chi cho C c u tư Phát tri n t nh c p phát cho Ch u tư.
 3. V n vay ADB cho các d án thành ph n vay l i ư c th c hi n thông qua h th ng c a T ng c c u tư Phát tri n và tuân theo các quy nh trong Hi p nh vay ph ký gi a B Tài chính v i các Công ty c p thoát nư c và h p ng tín d ng ký gi a C c u tư Phát tri n t nh v i các công ty c p thoát nư c. H th ng T ng c c u tư phát tri n ch u trách nhi m qu n lý, theo dõi tình hình th c hi n ph n v n cho vay l i và thu h i g c, lãi khi n h n. Nguyên t c h ch toán cho vay l i như sau: Khi nh n ư c thông báo gi i ngân c a ADB theo hình th c thanh toán tr c ti p hay thông báo c a Ngân hàng u tư Phát tri n v vi c gi i ngân t tài kho n t m ng, V Tài chính i ngo i làm thông tr duy t y d toán g i V Ngân sách Nhà nư c v s ti n ã gi i ngân, V Ngân sách Nhà nư c làm th t c ghi thu Ngân sách Nhà nư c, ghi chi cho T ng c c u tư Phát tri n cho vay l i, T ng c c u tư Phát tri n thông báo v n cho c c u tư Phát tri n cho các d án thành ph n ã m t i c c u tư Phát tri n theo H p ng tín d ng ã ký gi a c c u tư Phát tri n v i các d án thành ph n. 2.3. V n i ng c a các d án do U ban nhân dân các t nh b trí t các ngu n v n do t nh qu n lý (ngân sách, huy ng, kh u hao cơ b n và các ngu n v n khác...) phù h p v i ti n th c hi n d án ã cam k t. 2.4. V n c p phát cho ho t ng i u ph i, qu n lý c a Ban Qu n lý D án Trung ương ư c tính trong t ng m c u tư c a d án và ư c phân b trong ph n v n c p phát cho các D án thành ph n theo t l như ã xác nh trong Hi p nh và tài li u d án. B Tài chính (T ng c c u tư Phát tri n) qu n lý, xét duy t và c p phát các kho n chi tiêu do Ban Qu n lý D án Trung ương ngh . 2.5. Các ch u tư có trách nhi m s d ng v n úng m c ích và n i dung d án ã ư c duy t phù h p v i các quy nh trong nư c và quy nh trong các Hi p nh tín d ng, Hi p nh vay ph , H p ng tín d ng. 2.6. B Tài chính và Ngân hàng Nhà nư c u quy n cho Ngân hàng u tư và phát tri n là ngân hàng ph c v cho các d án, th c hi n các th t c rút v n t kho n vay (g m các phương th c thanh toán tr c ti p, hoàn v n, và thư cam k t) cho d án khi có ý ki n c a B Tài chính i v i t ng l n rút v n. 2.7. Trong quá trình th c hi n rút v n, Ngân hàng u tư và phát tri n dư c hư ng phí d ch v theo t ng nghi p v phát sinh (g m các lo i phí i n tín, fax, g i ch ng t , phí m L/C...) theo bi u phí c a Ngân hàng u tư và phát tri n và phù h p v i các qui nh c a Ngân hàng Nhà nư c v thu phí d ch v . Kho n phí d ch v nói trên ư c m b o t ngu n v n i ng trong nư c và tính vào t ng m c u tư c a d án. 2.8 T ng c c u tư Phát tri n thu c B Tài chính qu n lý v n c p phát và v n cho vay l i các d án và ư c hư ng phí d ch v theo qui nh. 3. T ng kinh phí và cơ c u s d ng v n:
 4. ư c qui nh c th t i các quy t nh u tư c a Th tư ng Chính ph , các Hi p nh tín d ng và các tài li u kèm theo Hi p nh. II. L P K HO CH: 1. Xây d ng k ho ch tài chính cho d án: 1.1. Hàng năm theo úng trình t l p, trình và xét duy t k ho ch ngân sách Nhà nư c, Ch u tư l p k ho ch tài chính c a d án thành ph n trình U ban Nhân dân t nh t ng h p trong k ho ch ngân sách t nh, g i và b o v k ho ch v i B k ho ch và u tư và B Tài chính, trình Chính ph và Qu c h i phê duy t. K ho ch c a ch u tư ng g i cho Ban Qu n lý D án Trung ương. 1.2. Ban Qu n lý D án Trung ương l p k ho ch ph n chi tr c ti p t i Ban Qu n lý D án Trung ương g m các kho n chi thư ng xuyên c a Ban và các kho n chi chung cho c d án (chi chuyên gia tư v n, chi mua s m máy móc, thi t b ). K ho ch này ph i ư c phân b chi ti t cho t ng d án thành ph n và g i cho các Ban Qu n lý D án a phương t ng h p trong k ho ch tài chính c a các D án thành ph n. 1.3. N i dung k ho ch tài chính c a các d án thành ph n ph i th hi n kh i lư ng công vi c s ư c th c hi n, ngu n v n, bao g m v n vay ngoài nư c (ADB), v n i ng trong nư c (do t nh b trí), ti n rút v n vay và s d ng v n trong nư c, phân chia chi ti t theo tháng, quý, năm và theo t ng h ng m c công vi c, trong ó có m c kinh phí chi cho ho t ng c a Ban Qu n lý D án Trung ương. 2. Ban Qu n lý D án Trung ương có trách nhi m t ng h p k ho ch tài chính chung c a c D án, g i B Tài chính và B K ho ch và u tư làm cơ s xét duy t k ho ch ngân sách, k ho ch rút v n chung cho c D án. 3. U ban nhân dân t nh thông báo k ho ch u tư ã ư c phê duy t cho Ch u tư sau khi có quy t nh giao k ho ch c a Th tư ng Chính ph . Các ch u tư thông báo k ho ch ã ư c duy t cho Ban Qu n lý D án Trung ương Ban Qu n lý D án Trung ương t ng h p báo cáo B Tài chính (V Tài chính i ngo i, T ng c c u tư Phát tri n) và Ngân hàng u tư Phát tri n theo dõi tình hình rút v n c a c d án. III. M TÀI KHO N: 1. ti p nh n v n t m ng c a ADB, S Giao d ch Ngân hàng Nhà nư c m m t Tài kho n t m ng cho d án, Ngân hàng u tư Phát tri n Trung ương m Tài kho n d án do Ban Qu n lý D án Trung ương là ch tài kho n, ng th i có phân lo i ti u kho n theo dõi vi c rút và s d ng v n c a t ng d án thành ph n. 2. Ch u tư m : - M t Tài kho n d án thành ph n t i Ngân hàng u tư và phát tri n t nh ti p nh n v n t m ng c a ADB,
 5. - M t Tài kho n c p phát v n t i C c u tư Phát tri n t nh theo dõi c p phát v n cho d án. - M t Tài kho n ti n vay t i C c u tư Phát tri n t nh. IV. RÚT V N, C P PHÁT VÀ QU N LÝ V N VAY NGOÀI NƯ C: 1. Rút v n và thanh toán qua Tài kho n t m ng: 1.1. Rút v n v Tài kho n t m ng: 1.1.1. Rút v n ban u v Tài kho n T m ng: Ban Qu n lý D án Trung ương chuNn b k ho ch chi tiêu cho giai o n 06 tháng u và căn c h n m c Tài kho n t m ng quy nh trong Hi p nh tín d ng, làm ngh rút v n ban u vào Tài kho n T m ng g i B Tài chính (V Tài chính i ngo i) và Ngân hàng Nhà nư c (S Giao d ch). H sơ g m: + ơn xin rút v n + Công văn ngh rút v n + D toán các kho n chi Trong vòng 05 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c h sơ xin rút v n n u h sơ y , h p l , B Tài chính s có công văn ch p thu n g i Ngân hàng Nhà nư c (S Giao d ch) và Ban Qu n lý D án Trung ương. Sau khi có công văn ch p thu n c a B Tài chính, và ki m tra tính h p l c a các i u ki n rút v n Ngân hàng Nhà nư c s ký vào ơn rút v n và g i ADB. Khi ADB gi i ngân, ti n ư c chuy n vào Tài kho n t m ng c a d án t i Ngân hàng Nhà nư c (S Giao d ch). Trong ngày làm vi c, Ngân hàng Nhà nư c s chuy n ngay s ti n này vào Tài kho n d án t i Ngân hàng u tư Phát tri n Trung ương. Sơ rút v n theo Ph l c 1. 1.1.2. Rút v n b sung Tài kho n T m ng: nguyên t c rút v n b sung Tài kho n T m ng là nguyên t c th c chi, nghĩa là d án ch ư c rút v n b sung cho nh ng kho n ã th c thanh toán. Hàng tháng (nhưng không quá 03 tháng) Ban Qu n lý D án Trung ương có th làm ơn xin rút b sung Tài kho n T m ng. H sơ ngh rút v n g i B Tài chính (V Tài chính i ngo i) và Ngân hàng Nhà nư c (S Giao d ch) g m: + ơn xin rút v n + Công văn ngh rút v n + B n sao kê chi tiêu + B n sao kê Tài kho n t m ng Ngân hàng u tư Phát tri n Trung ương
 6. + Các ch ng t c n thi t khác Trong vòng 05 ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c h sơ xin rút v n, n u h sơ y , h p l , B Tài chính s có công văn ch p thu n ngh rút v n g i Ngân hàng Nhà nư c (S Giao d ch) và Ban Qu n lý D án Trung ương. Sau khi có công văn ch p thu n c a B Tài chính, và ki m tra tính h p l c a các i u ki n rút v n, Ngân hàng Nhà nư c ký ơn xin rút v n g i ADB. Khi ti n v Tài kho n t m ng, trong ngày làm vi c, Ngân hàng Nhà nư c (S Giao d ch) chuy n ngay s ti n này v Tài kho n d án t i Ngân hàng u tư Phát tri n Trung ương. 1.2. Thanh toán ti n t Tài kho n D án (T m ng): 1.2.1. Theo yêu c u c a Ban Qu n lý D án Trung ương: Khi có nhu c u chi tiêu cho ho t ng c a Văn phòng Ban Qu n lý D án Trung ương ho c cho nh ng công vi c do Ban Qu n lý D án Trung ương i di n cho các d án thành ph n tr c ti p th c hi n ký h p ng v i các nhà th u/ngư i cung c p, Ban Qu n lý D án Trung ương ph i g i các tài li u sau t i B Tài chính (T ng c c u tư Phát tri n): + K ho ch chi tiêu c a Văn phòng Ban Qu n lý D án Trung ương + H p ng, hoá ơn, phi u báo giá và các ch ng t c n thi t khác ch ng minh công vi c ã hoàn thành ho c ã bàn giao. + ngh rút v n thanh toán t Tài kho n T m ng. Trong vòng 05 ngày làm vi c k t khi nh n ư c h sơ ch ng t h p l , B Tài chính (T ng c c u tư Phát tri n) s có công văn ch p thu n ngh rút v n t Tài kho n d án (T m ng) g i Ngân hàng u tư Phát tri n Trung ương. Sau khi có công văn ch p thu n, Ngân hàng u tư Phát tri n th c hi n vi c rút ti n thanh toán theo ngh c a Ban Qu n lý D án Trung ương. Sơ rút v n theo Ph l c 2. 1.2.2. Theo yêu c u c a các Ban Qu n lý d án a phương: - Trư ng h p thanh toán cho ho t ng c a Văn phòng Ban Qu n lý D án a phương: + Căn c k ho ch chi thư ng xuyên hàng tháng, Ban Qu n lý D án a phương làm công văn ngh Ban Qu n lý D án Trung ương chuy n ti n t m ng vào Tài kho n d án thành ph n, s ti n do Ban Qu n lý D án Trung ương chuy n v TK D án thành ph n t i a không quá 50.000 ôla M . Khi có nhu c u chi tiêu cho ho t ng c a Văn phòng, Ban Qu n lý D án a phương g i các h sơ, tài li u sau t i C c u tư Phát tri n t nh và Ngân hàng u tư Phát tri n t nh:
 7. + Công văn ngh thanh toán t Tài kho n d án thành ph n + K ho ch chi ã ư c c p có thNm quy n duy t. + Biên lai ch ng t c n thi t. Trong vòng 05 ngày, k t ngày nh n h sơ ch ng t h p l , C c u tư Phát tri n t nh có trách nhi m thNm nh, xác nh n kh i lư ng công vi c ho c kh i lư ng xây d ng cơ b n ã ư c th c hi n i u ki n rút v n và có công văn ch p thu n ngh rút v n. Khi có văn b n ch p nh n c a C c u tư Phát tri n t nh, Ngân hàng u tư Phát tri n t nh th c hi n thanh toán theo ngh c a Ban Qu n lý D án a phương. S ti n t m ng cho chi thư ng xuyên c a Ban Qu n lý D án a phương s ư c b sung khi Ban Qu n lý D án a phương làm th t c quy t toán các kho n ã chi v i Ban Qu n lý D án Trung ương. Sơ rút v n theo Ph l c 3. - Trư ng h p thanh toán cho kh i lư ng xây d ng cơ b n, ho c mua s m thi t b , Ban Qu n lý D án a phương g i các h sơ, tài li u sau t i C c u tư Phát tri n t nh: + Công văn ngh thanh toán t Tài kho n d án (t m ng). + Thi t k k thu t, t ng d toán do c p có thNm quy n phê duy t. + Quy t nh trúng th u. +H p ng. + Biên b n nghi m thu. + Gi y ngh thanh toán. + Các ch ng t khác n u c n thi t. Trong vòng 05 ngày, k t ngày nh n h sơ ch ng t h p l , C c u tư Phát tri n t nh có trách nhi m thNm nh, xác nh n kh i lư ng công vi c ho c kh i lư ng xây d ng cơ b n ã ư c th c hi n i u ki n rút v n và có công văn ch p thu n ngh rút v n. Sau khi có văn b n xác nh n c a C c u tư Phát tri n t nh Ban Qu n lý D án a phương g i Ban Qu n lý D án Trung ương ngh thanh toán t Tài kho n d án (T m ng), kèm xác nh n c a C c u tư Phát tri n t nh, các ch ng t c n thi t khác. Ban Qu n lý D án Trung ương làm th t c ngh Ngân hàng u tư Phát tri n Trung ương thanh toán theo ngh c a Ban Qu n lý D án a phương. Sơ rút v n theo Ph l c 4.
 8. 2. Thanh toán tr c ti p: 2.1. Theo yêu c u c a Ban Qu n lý D án a phương. Trên cơ s yêu c u thanh toán c a ngư i cung c p hàng hoá hay d ch v , Ban Qu n lý D án a phương làm công văn ngh Ban Qu n lý D án Trung ương rút v n thanh toán tr c ti p cho ngư i cung c p hàng hoá hay d ch v , kèm theo các ch ng t c n thi t như: +H p ng mua s m hàng hoá, d ch v + Các tài li u ch ng minh h p ng h p l + V n ơn + Hoá ơn ch ng nh n ã giao hàng + Các ch ng t c n thi t khác (n u có). Ban Qu n lý D án Trung ương, căn c ngh c a Ban Qu n lý D án a phương, chuNn b ơn xin rút v n, công văn ngh rút v n tr c ti p và các ch ng t tài li u c n thi t g i B Tài chính (V Tài chính i ngo i). Trong vòng 05 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c h sơ xin rút v n, n u h sơ y , h p l , B Tài chính s có công văn ch p thu n ngh rút v n g i Ngân hàng u tư Phát tri n và Ban Qu n lý d án Trung ương. Sau khi có công văn ch p thu n c a B Tài chính, Ngân hàng u tư Phát tri n và Ban Qu n lý D án Trung ương ký ơn rút v n thanh toán tr c ti p g i ADB thanh toán cho ngư i th hư ng (nhà th u, ngư i cung c p). Khi nh n ư c thông báo c a ADB, v vi c ã gi i ngân thanh toán tr c ti p cho nhà th u/ngư i cung c p, Ban Qu n lý D án Trung ương có trách nhi m thông báo cho B Tài chính (V Tài chính i ngo i và T ng c c u tư Phát tri n) làm th t c ghi thu ghi chi ngân sách. Sơ rút v n theo Ph l c 5. 2.2. Theo yêu c u c a Ban Qu n lý D án Trung ương: i v i vi c thanh toán tr c ti p cho các công vi c, h p ng do Ban Qu n lý D án Trung ương tr c ti p ký th c hi n chung cho c d án, Ban Qu n lý D án Trung ương làm ngh thanh toán tr c ti p theo th t c như nêu ph n 2.1 trên. 3. Thanh toán theo th t c cam k t: th c hi n theo úng trình t như hình th c thanh toán tr c ti p. V. THANH TOÁN B NG V N I NG TRONG NƯ C:
 9. V n i ng trong nư c cho d án thành ph n do U ban nhân dân t nh b trí t ngu n v n do t nh qu n lý (ngân sách, huy ng, kh u hao cơ b n và các ngu n v n khác...). V n i ng ư c phân b theo quý, phù h p v i ti n rút v n vay, ti n th c hi n d án theo quy nh c a Ngh nh 42/CP ngày 16/7/1996 và các văn b n hư ng d n. VI. CH BÁO CÁO, KI M TRA, KI M TOÁN,QUY T TOÁN: 1. Hàng quý, hàng năm và khi k t thúc th i kỳ xây d ng d án Ban Qu n lý D án a phương có trách nhi m báo cáo tình hình th c hi n d án, làm quy t toán năm, quy t toán d án thành ph n ã hoàn thành g i U ban nhân dân t nh, S Tài chính, C c u tư Phát tri n t nh và Ban Qu n lý D án Trung ương. Vi c thNm tra và phê duy t quy t toán theo quy nh hi n hành. S Tài chính có trách nhi m duy t quy t toán năm và quy t toán c a d án thành ph n. Ban Qu n lý D án Trung ương có trách nhi m t ng h p, báo cáo B Tài chính (T ng c c u tư Phát tri n, V Tài chính i ngo i), B K ho ch và u tư, Ngân hàng Nhà nư c và ADB tình hình th c hi n d án, c bi t là tình hình rút, s d ng v n vay ADB và v n i ng và t ng h p báo cáo quy t toán c a D án. th c hi n trách nhi m t ng h p báo cáo và quy t toán Ban Qu n lý D án Trung ương có trách nhi m thi t k và hư ng d n các d án thành ph n áp d ng m t mô hình k toán và các m u bi u báo cáo th ng nh t. Hàng tháng Ngân hàng u tư Phát tri n Trung ương có trách nhi m thông báo cho B Tài chính (V Tài chính i ngo i, T ng c c u tư Phát tri n), Ngân hàng Nhà nư c (S Giao d ch) sao kê chi ti t Tài kho n d án, các chi nhánh Ngân hàng u tư Phát tri n g i sao kê chi ti t tài kho n c a các d án thành ph n cho S Tài chính và C c u tư Phát tri n t nh. Trong sao kê nêu rõ s lãi phát tri n hàng tháng trên s dư Tài kho n d án và ngày chuy n lãi c a B Tài chính. 2. nh kỳ và t xu t, B Tài chính, B Xây d ng và U ban nhân dân các t nh có d án s ki m tra tình hình th c hi n d án và vi c s d ng v n. N u phát hi n trư ng h p s d ng v n không úng quy nh, B Tài chính s ình ch chuy n v n x lý vi ph m theo quy nh hi n hành. 3. Hàng năm Tài kho n t m ng và các Tài kho n d án, tài kho n c a các d án thành ph n, s sách, ch ng t , h sơ k toán c a d án ph i ư c các công ty ki m toán c l p ư c B Tài chính ch p thu n ki m toán phù h p v i quy nh c a Vi t Nam và ADB. Báo cáo ki m toán ph i ư c g i n B Tài chính (V Tài chính i ngo i và T ng c c u tư Phát tri n). VII. I U KHO N THI HÀNH: Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c các cơ quan c n ph n ánh k p th i B Tài chính nghiên c u s a i, b sung.
 10. Lê Th Băng Tâm ( ã Ký) PH L C 1 RÚT V N BAN U VÀO TÀI KHO N T M NG B Tài chính Ngân hàng Nhà nư c ADB Ban qu n lý D án TW Ngân hàng ph c v (1) (2) (3) (4) (5)
 11. (1) ngh rút v n vào Tài kho n c bi t (2) B Tài chính xem xét và có ý ki n g i Ngân hàng Nhà nư c (3) Căn c vào ý ki n ng ý c a B Tài chính, Ngân hàng Nhà nư c ký ơn rút v n g i ADB (4) ADB chuy n ti n v Ngân hàng Nhà nư c (5) Trong cùng ngày, Ngân hàng Nhà nư c chuy n ti n trên v Tài kho n T m ng t i Ngân hàng u tư Phát tri n PH L C 2 THANH TOÁN T TÀI KHO N T M NG THEO YÊU C U C A BAN QU N LÝ D ÁN TW B Tài chính T ng c c u tư Phát tri n Ngân hàng u tư Phát tri n Ban qu n lý D án TW Nhà th u, ngư i cung c p (1) (2) (4)
 12. (3) (1) Ký h p ng, Nhà th u ngh thanh toán (2) Ban QLDATW ki m tra, ngh T ng c c u tư Phát tri n ch p thu n chi t Tài kho n t m ng (3) T ng c c u tư Phát tri n ki m tra, xác nh n và ng ý chi t Tài kho n t m ng (4) Căn c vào ý ki n ng ý c a T ng c c u tư Phát tri n, Ngân hàng u tư Phát tri m làm th t c thanh toán t Tài kho n t m ng theo yêu c u c a Ban QLDATW PH L C 3 THANH TOÁN T TÀI KHO N T M NG THEO YÊU C U C A BAN QU N LÝ D ÁN NA PHƯƠNG (Chi tiêu cho ho t ng c a Văn phòng) C c u tư Phát tri n t nh Ban qu n lý D án TW Ngân hàng u tư Phát tri n TW (1) (2) (3) (4)
 13. Ngân hàng u tư Phát tri n t nh Ban qu n lý D án a phương Ngư i cung c p (6) (7) (5) (1) ngh chuy n ti n theo k ho ch (2) Ban QLDATW t ng h p k ho ch và ngh Ngân hàng u tư Phát tri n TW chuy n ti n theo k ho ch vè tài kho n c a Ban QLDA P t i Ngân hàng u tư Phát tri n t nh (3) Ngân hàng u tư Phát tri n TW chuy n ti n v Ngân hàng u tư Phát tri n t nh (4) Ban QLDA P ký h p ng v i ngư i cung c p hàng hoá, d ch v . Ngư i cung c p yêu c u thanh toán (5) Ban QLDA P xem xét và ngh C c TPT t nh ch p thu n thanh toán (6) C c TPT t nh ki m tra và có ý ki n ch p thu n thanh toán g i Ngân hàng u tư Phát tri n t nh (7) Ngân hàng u tư Phát tri n căn c vào ý ki n ng ý c a C c TPT ti n
 14. hành thanh toán cho ngư i cung c p theo yêu c u c a Ban QLDA P PH L C 4 THANH TOÁN T TÀI KHO N T M NG THEO YÊU C U C A BAN QLDA NA PHƯƠNG (Chi tiêu cho các h ng m c XDCB) Ban qu n lý D án TW Ngân hàng u tư Phát tri n TW (1) (4) Ngân hàng u tư Phát tri n t nh Ban qu n lý D án a phương Nhà th u (5) (3) (2) (1) Nhà th u ký h p ng v i Ban QLDA P. Nhà th u ngh thanh toán
 15. (2) Ban QLDA P xem xét và ngh C c TPT t nh ch p thu n thanh toán. C c TPT t nh ki m tra có ý ki n xác nh n kh i lư ng XDCB i u ki n thanh toán (3) Căn c vào ý ki n xác nh n c a C c TPT, Ban QLDA P ngh Ban QLDA TW thanh toán cho nhà th u (4) Ban QLDA TW t ng h p và ngh Ngân hàng u tư Phát tri n TW thành toán cho các nhà th u (5) Ngân hàng u tư Phát tri n TW thanh toán cho các nhà th u theo ngh c a Ban QLDA TW PH L C 5 THANH TOÁN TR C TI P Ban qu n lý D án TW Ngân hàng u tư Phát tri n TW Ban qu n lý D án a phương Nhà th u B Tài chính (V Tài chính i ngo i) ADB (3)
 16. (4) (5) (6) (2) (1) (1) Ban QLDA P ký h p ng v i nhà th u. Nhà th u ngh thanh toán (2) Ban QLDA P ki m tra và ngh Ban QLDA TW thanh toán cho nhà th u (3) Ban QLDA TW ki m tra và ngh B Tài chính ch p thu n thanh toán (4) Căn c vào ý ki n ng ý c a B Tài chính, Ban QLDA TW ngh Ngân hàng u tư Phát tri n ký ơn rút v n g i ADB (5) Ngân hàng u tư Phát tri n cùng Ban QLDA Trung ương ký ơn và g i ADB (6) ADB thanh toán tr c ti p cho nhà th u
Đồng bộ tài khoản