Thông tư số 16/2009/TT-BCT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
89
lượt xem
4
download

Thông tư số 16/2009/TT-BCT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 16/2009/TT-BCT quy định về việc xây dựng, thẩm định và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công thương do Bộ Công thương ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 16/2009/TT-BCT

 1. B CÔNG THƯƠNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 16/2009/TT-BCT Hà N i, ngày 25 tháng 06 năm 2009 THÔNG TƯ QUY NNH V VI C XÂY D NG, TH M NNH VÀ BAN HÀNH VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T C A B CÔNG THƯƠNG Căn c Ngh nh s 189/2007/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Công Thương; Căn c Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 03 tháng 6 năm 2008; Căn c Ngh nh s 24/2009/N -CP ngày 05 tháng 3 năm 2009 c a Chính ph quy nh chi ti t và bi n pháp thi hành Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t; Theo ngh c a V trư ng V Pháp ch , B trư ng B Công Thương quy nh v vi c xây d ng, th m nh và ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a B Công Thương như sau: Chương 1. QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Thông tư này quy nh trình t , th t c xây d ng, thNm nh và ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a B Công Thương. i u 2. i tư ng áp d ng Thông tư này áp d ng i v i các V , C c, Vi n, Văn phòng B , Thanh tra B (sau ây g i t t là các ơn v thu c cơ quan B ); các t ch c, cá nhân có liên quan n công tác xây d ng, thNm nh và ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a B Công Thương. i u 3. Ph trách công tác xây d ng, th m nh và ban hành văn b n quy ph m pháp lu t 1. B trư ng tr c ti p ch o công tác xây d ng, thNm nh và ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a B Công Thương. 2. Các Th trư ng giúp B trư ng ch o vi c xây d ng, thNm nh và ban hành văn b n quy ph m pháp lu t theo lĩnh v c ư c phân công và báo cáo B trư ng trư c khi ký ban hành. Chương 2. CHƯƠNG TRÌNH XÂY D NG VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T C A B i u 4. Chương trình xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t hàng năm c a B 1. Chương trình xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t hàng năm c a B là chương trình ư c t ng h p trên cơ s ngh xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t c a các ơn v thu c cơ quan B , ã ư c V Pháp ch thNm tra và trên cơ s ch o c a các cơ quan có thNm quy n. Chương trình là m t trong nh ng căn c tri n khai xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t và là cơ s quy t nh vi c phân b kinh phí h tr cho công tác xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t c a B trong năm k ho ch.
 2. 2. Chương trình xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t c a B Công Thương do B trư ng ký ban hành bao g m các n i dung sau ây: a) Tên văn b n quy ph m pháp lu t c n ư c xây d ng, ban hành; b) C p trình ho c c p ban hành i v i m i văn b n; c) Th i gian trình, ban hành i v i m i văn b n; d) ơn v ch trì so n th o i v i m i văn b n. i u 5. ngh , ki n ngh xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t 1. Các ơn v thu c cơ quan B có trách nhi m l p ngh xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t trong lĩnh v c công thương g i V Pháp ch t ng h p, báo cáo B trư ng theo các th i h n sau ây: a) Trư c ngày 31 tháng 01 năm u tiên c a nhi m kỳ Qu c h i i v i ngh xây d ng lu t, ngh quy t c a Qu c h i, pháp l nh, ngh quy t c a y ban thư ng v Qu c h i (sau ây g i chung là lu t, pháp l nh) cho nhi m kỳ Qu c h i ó; b) Trư c ngày 15 tháng 10 hàng năm iv i ngh xây d ng lu t, pháp l nh cho năm sau; c) Trư c ngày 01 tháng 7 hàng năm iv i ngh xây d ng ngh nh cho năm sau; d) Trư c ngày 30 tháng 11 hàng năm i v i ngh xây d ng quy t nh c a Th tư ng Chính ph ; thông tư c a B trư ng và thông tư liên t ch do B Công Thương ch trì so n th o (sau ây g i chung là thông tư) cho năm sau. 2. Cơ quan, t ch c, cá nhân có th g i ki n ngh xây d ng lu t, pháp l nh, ngh nh trong lĩnh v c công thương b ng văn b n n V Pháp ch ho c thông qua Trang thông tin i n t c a B Công Thương t i a ch www.moit.gov.vn. V Pháp ch có trách nhi m t ng h p các ki n ngh này báo cáo B trư ng. 3. V Pháp ch có trách nhi m ăng t i trên Trang thông tin i n t c a B thuy t minh v ngh xây d ng lu t, pháp l nh, ngh nh và Báo cáo ánh giá tác ng sơ b c a văn b n trong th i gian ít nh t 20 (hai mươi) ngày các cơ quan, t ch c, cá nhân tham gia ý ki n. i u 6. H sơ ngh xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t 1. H sơ ngh xây d ng lu t, pháp l nh th c hi n theo quy nh t i i u 4 Ngh nh s 24/2009/N -CP ngày 05 tháng 3 năm 2009 c a Chính ph quy nh chi ti t và bi n pháp thi hành Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t (sau ây g i t t là Ngh nh s 24/2009/N -CP); 2. H sơ ngh xây d ng ngh nh th c hi n theo quy nh t i i u 15 Ngh nh s 24/2009/N - CP. 3. H sơ ngh xây d ng quy t nh c a Th tư ng Chính ph , thông tư là b n thuy t minh nêu rõ tên văn b n; s c n thi t ban hành văn b n, căn c ban hành văn b n; các v n c n gi i quy t; d ki n n i dung chính c a văn b n; tên ơn v ch trì so n th o; th i gian trình (c th n tháng). i u 7. Th m tra ngh xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t 1. V Pháp ch có trách nhi m thNm tra h sơ ngh xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t c a các ơn v thu c cơ quan B xem xét ưa vào chương trình xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t c a B .
 3. 2. Trư ng h p h sơ ngh xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t không áp ng yêu c u quy nh t i i u 6 Thông tư này, V Pháp ch ngh các ơn v thu c cơ quan B b sung, hoàn thi n. Trong th i h n 5 (năm) ngày làm vi c, k t khi nh n ư c ý ki n c a V Pháp ch , n u ơn v thu c cơ quan B không b sung h sơ theo quy nh, V Pháp ch không ưa ngh xây d ng văn b n vào chương trình xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t c a B . 3. Trong th i h n 7 (b y) ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ ngh xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t do các ơn v thu c cơ quan B g i n, V Pháp ch ti n hành thNm tra, t p trung vào các n i dung: s c n thi t ban hành, căn c ban hành, ph m vi i u ch nh, i tư ng áp d ng, chính sách cơ b n c a văn b n, tính ng b , tính kh thi, s phù h p v i các cam k t và i u ư c qu c t mà Vi t Nam ã giam gia, i u ki n b o m xây d ng và thi hành văn b n. 4. Trong quá trình thNm tra, trư ng h p V Pháp ch th y c n ph i làm rõ các n i dung liên quan, ơn v ngh xây d ng văn b n có trách nhi m thuy t trình thêm v nh ng n i dung ó. i u 8. Ban hành chương trình xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t hàng năm c a B 1. Căn c k t qu thNm tra, V Pháp ch l p d th o chương trình xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t hàng năm c a B và g i n các ơn v thu c cơ quan B l y ý ki n. V Pháp ch cũng có trách nhi m ăng t i d th o chương trình xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t hàng năm c a B trên Trang thông tin i n t c a B cơ quan, t ch c, cá nhân tham gia góp ý ki n. 2. Trên cơ s ý ki n c a các ơn v thu c cơ quan B , cơ quan, t ch c, cá nhân, V Pháp ch ch nh lý, hoàn thi n d th o chương trình xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t hàng năm c a B , trình B trư ng xem xét, quy t nh. 3. M u Chương trình xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t hàng năm c a B ư c ban hành t i Ph l c 1 c a Thông tư này. i u 9. Th c hi n chương trình xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t hàng năm c a B 1. Sau khi B trư ng ký ban hành chương trình xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t hàng năm c a B , Th trư ng các ơn v thu c cơ quan B có trách nhi m xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t ư c giao cho ơn v mình. 2. V Pháp ch ch trì, ph i h p v i Văn phòng B theo dõi, ôn c các ơn v thu c cơ quan B trong quá trình th c hi n chương trình xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t hàng năm c a B thông qua các hình th c như g i công văn ho c email ôn c; t ch c h p n m ti n ; báo cáo B trư ng theo nh kỳ ho c các hình th c khác. 3. Th trư ng ơn v thu c cơ quan B ư c giao ch trì so n th o văn b n quy ph m pháp lu t có trách nhi m b o m ti n so n th o, ti n trình, ch t lư ng d th o văn b n; th c hi n ch báo cáo hàng quý, 6 (sáu) tháng, 1 (m t) năm và báo cáo t xu t ti n xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t theo yêu c u c a V Pháp ch . i u 10. i u ch nh chương trình xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t hàng năm c a B 1. ơn v thu c cơ quan B có th ngh i u ch nh chương trình xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t c a B trong các trư ng h p sau ây: a) ưa ra kh i chương trình i v i nh ng văn b n chưa c n thi t ban hành, không m b o ch t lư ng so n th o ho c do có s thay i v i u ki n kinh t - xã h i nh hư ng n lĩnh v c qu n lý nhà nư c c aB ;
 4. b) B sung vào chương trình nh ng văn b n do yêu c u c p thi t c a công tác qu n lý nhà nư c thu c lĩnh v c B qu n lý ho c ph i s a i theo các văn b n m i ư c ban hành m b o tính th ng nh t c a h th ng pháp lu t ho c th c hi n các cam k t qu c t . ngh b sung văn b n vào chương trình ph i có h sơ theo quy nh t i i u 6 Thông tư này; c) i u ch nh th i gian trình do ch m ti n so n th o và do ch t lư ng văn b n không b o m. 2. ơn v thu c cơ quan B g i ngh i u ch nh n V Pháp ch , trong ó ph i nêu rõ lý o i u ch nh, th i gian th c hi n. 3. V Pháp ch nghiên c u, t ng h p ngh i u ch nh chương trình xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t c a B , trình B trư ng xem xét, quy t nh. Chương 3. SO N TH O VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T i u 11. Nguyên t c phân công so n th o 1. B trư ng phân công m t ho c m t s ơn v thu c cơ quan B so n th o văn b n quy ph m pháp lu t theo ch c năng, nhi m v c a các ơn v . Trư ng h p có nhi u ơn v ư c phân công so n th o, B trư ng ch nh m t ơn v ch trì so n th o, các ơn v khác ph i h p so n th o. Các ơn v ư c phân công ph i h p so n th o có trách nhi m tích c c tham gia v i các ơn v ch trì so n th o. 2. V Pháp ch có trách nhi m tham gia vi c so n th o ngay t u và th c hi n công tác thNm nh d th o văn b n quy ph m pháp lu t do các ơn v thu c cơ quan B so n th o trư c khi trình B trư ng ký ban hành ho c trình cơ quan có thNm quy n ban hành. i u 12. So n th o lu t, pháp l nh, ngh nh do các cơ quan có th m quy n giao cho B Công Thương 1. Vi c so n th o lu t, pháp l nh, ngh nh ư c th c hi n thông qua Ban so n th o và T biên t p theo quy nh c a Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t và Ngh nh s 24/2009/N -CP. 2. ơn v ch trì so n th o ph i h p v i V Pháp ch trình B trư ng ký quy t nh thành l p Ban so n th o và T biên t p. i u 13. So n th o quy t nh c a Th tư ng Chính ph , thông tư c a B trư ng 1. Vi c so n th o quy t nh c a Th tư ng Chính ph , thông tư c a B trư ng ư c th c hi n thông qua T so n th o 2. ơn v ch trì so n th o ch ng trình B trư ng ký quy t nh thành l p T so n th o. T so n th o quy t nh c a Th tư ng Chính ph ph i có i di n c a B Tư pháp, Văn phòng Chính ph , V Pháp ch B Công Thương và các cơ quan, t ch c h u quan. T so n th o thông tư c a B trư ng có thành ph n g m T trư ng là lãnh o ơn v ch trì so n th o và các thành viên là i di n V Pháp ch , i di n các ơn v , t ch c có liên quan. 3. T so n th o lên k ho ch chi ti t cho vi c so n th o tính t th i i m nh n nhi m v cho n th i i m trình d th o văn b n.
 5. 4. T so n th o dành th i gian c n thi t cho vi c t ng k t tình hình thi hành pháp lu t; kh o sát, ánh giá tr c tr ng quan h xã h i; nghiên c u thông tin, tư li u có liên quan làm cơ s cho vi c xây d ng cương, xây d ng d th o. i u 14. L y ý ki n trong quá trình so n th o 1. Trong quá trình so n th o văn b n quy ph m pháp lu t, ơn v ch trì so n th o ph i l y ý ki n các cơ quan, t ch c, cá nhân và các i tư ng ch u s tác ng tr c ti p c a văn b n b ng các phương th c ư c quy nh t i kho n 2 i u 35 Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t. 2. i v i d án lu t, pháp l nh, ơn v ch trì so n th o ph i g i d th o n các b , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph l y ý ki n v n i dung d th o. Trong ó, c n l y ý ki n v ngu n tài chính c a B Tài chính, ý ki n v ngu n nhân l c c a B N i v , ý ki n v tác ng môi trư ng c a B Tài nguyên và Môi trư ng, ý ki n v s tương thích v i i u ư c qu c t có liên quan mà nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam là thành viên c a B Ngo i giao. 3. i v i d th o ngh nh, quy t nh c a Th tư ng Chính ph , thông tư c a B trư ng, ơn v ch trì so n th o ph i có trách nhi m t ch c l y ý ki n theo quy nh t i i u 62 Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t, i u 27, i u 31 và i u 34 Ngh nh s 24/2009/N -CP. 4. ơn v ch trì so n th o có trách nhi m nêu rõ v n c n xin ý ki n phù h p v i t ng i tư ng c n l y ý ki n; t ng h p ý ki n theo các nhóm i tư ng; g i V Pháp ch ăng t i trên Trang thông tin i n t c a B văn b n ti p thu ho c gi i trình các ý ki n và d th o ã ư c ti p thu ch nh lý. i u 15. ăng t i trên Trang thông tin i n t 1. V Pháp ch là u m i ăng t i các d th o văn b n quy ph m pháp lu t trên Trang thông tin i nt c aB các cơ quan, t ch c, cá nhân tham gia ý ki n. D th o văn b n ph i ư c ăng trên Trang thông tin i n t c a B trong th i gian ít nh t là 60 (sáu mươi) ngày các cơ quan, t ch c, cá nhân tham gia ý ki n. 2. D th o văn b n g i V Pháp ch ăng t i trên Trang thông tin i n t c a B là d th o 2 theo quy nh t i i u 57 Ngh nh s 24/2009/N -CP. 3. Trong quá trình so n th o văn b n, trên cơ s k t qu ánh giá tác ng sơ b , ơn v ch trì so n th o lu t, pháp l nh, ngh nh có trách nhi m ánh giá tác ng trư c khi so n th o văn b n và hoàn thi n báo cáo ánh giá tác ng ơn gi n trong quá trình so n th o theo quy nh t i i u 38 Ngh nh s 24/2009/N -CP. D th o báo cáo ánh giá tác ng cùng các d li u, cách tính chi phí, l i ích kèm theo và d th o văn b n ph i ư c g i n V Pháp ch ăng t i trên Trang thông tin i n t c a B ít nh t là 30 (ba mươi) ngày các cơ quan, t ch c, cá nhân tham gia ý ki n. Chương 4. TH M NNH D TH O VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T i u 16. H sơ ngh th m nh 1. S lư ng h sơ g i V Pháp ch ngh thNm nh là 5 (năm) b . 2. i v i d án lu t, pháp l nh, h sơ ngh thNm nh là các tài li u ư c quy nh t i kho n 2 i u 36 Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t. 3. i v i d th o ngh nh, h sơ ngh thNm nh là các tài li u ư c quy nh t i kho n 2 i u 63 Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t.
 6. 4. i v i d th o quy t nh c a Th tư ng Chính ph , h sơ ngh thNm nh là các tài li u ư c quy nh t i i u 32 Ngh nh s 24/2009/N -CP. 5. i v i d th o thông tư, h sơ ngh thNm nh bao g m: a) Công văn ngh thNm nh; b) T trình B trư ng v d th o thông tư; c) D th o thông tư sau khi ti p thu ý ki n c a các cơ quan, t ch c, cá nhân; d) B n t ng h p ý ki n c a các cơ quan, t ch c, cá nhân v n i dung d th o thông tư; báo cáo gi i trình ti p thu ý ki n c a các cơ quan, t ch c, cá nhân v n i dung d th o thông tư; ) Các tài li u khác (n u có). i u 17. Ti p nh n h sơ th m nh 1. V Pháp ch có trách nhi m ti p nh n và ki m tra h sơ d th o văn b n quy ph m pháp lu t do các ơn v g i thNm nh. Trư ng h p h sơ thNm nh không áp ng yêu c u quy nh t i i u 16 Thông tư này, trong th i h n ch m nh t là 2 (hai) ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ, V Pháp ch g i Phi u báo ngh ơn v ch trì so n th o b sung h sơ. M u Phi u báo ư c ban hành t i Ph l c 2 c a Thông tư này. 2. ơn v ch trì so n th o có trách nhi m b sung h sơ thNm nh trong th i h n ch m nh t là 5 (năm) ngày làm vi c, k t khi nh n ư c thông báo ngh b sung h sơ c a V Pháp ch . i u 18. T ch c vi c th m nh 1. Sau khi nh n ư c h sơ ngh thNm nh y và h p l , V Pháp ch có trách nhi m phân công phòng nghi p v t ch c cu c h p thNm nh, trong ó cán b V Pháp ch tham gia T biên t p ho c T so n th o văn b n quy ph m pháp lu t ư c c làm báo cáo viên. Trư ng h p c n thi t, V Pháp ch ngh ơn v ch trì so n th o thuy t trình thêm v d th o văn b n quy ph m pháp lu t ph c v cho công tác thNm nh; 2. i v i d th o văn b n quy ph m pháp lu t còn nh ng v n có ý ki n khác nhau, V Pháp ch ph i h p v i ơn v ch trì so n th o x lý. Trong trư ng h p c n thi t, V Pháp ch ngh Lãnh o B ch trì h p v i các ơn v th o lu n v nh ng v n ó trư c khi có ý ki n thNm nh; 3. Th i h n thNm nh là 10 (mư i) ngày làm vi c k t ngày V Pháp ch nh n ư c h sơ ngh thNm nh y và h p l i v i d th o lu t, pháp l nh, ngh nh, quy t nh c a Th tư ng Chính ph . Th i h n thNm nh là 7 (b y) ngày làm vi c k t ngày V Pháp ch nh n ư c h sơ ngh thNm nh y và h p l i v i d th o Thông tư. Trư ng h p d th o văn b n quy ph m pháp lu t thu c di n ư c xây d ng, ban hành theo trình t , th t c rút g n quy nh t i i u 75 Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t, V Pháp ch có trách nhi m thNm nh ngay sau khi nh n ư c h sơ ngh thNm nh y và h p l . i u 19. N i dung th m nh N i dung thNm nh d th o văn b n quy ph m pháp lu t th c hi n theo quy nh t i kho n 3 i u 36 Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t.
 7. i u 20. Cu c h p th m nh 1. V Pháp ch ch trì cu c h p thNm nh văn b n quy ph m pháp lu t. Tùy theo tính ch t c a d th o văn b n, V Pháp ch có trách nhi m m i i di n Văn phòng B , ơn v ch trì so n th o (trong trư ng h p V Pháp ch không ph i là ơn v ch trì so n th o), các ơn v khác có liên quan tham gia cu c h p thNm nh. 2. Trình t h p thNm nh: a) Lãnh o V Pháp ch tuyên b lý do cu c h p; b) Báo cáo viên cung c p nh ng thông tin liên quan t i d án, d th o, phát bi u ý ki n c a mình v nh ng v n thu c ph m vi thNm nh; c) Các thành viên tham d cu c h p th o lu n và phát bi u ý ki n, t p trung vào nh ng v n thu c ph m vi thNm nh quy nh t i i u 19 c a Thông tư này. d) Lãnh o V Pháp ch t ng h p ý ki n và k t lu n. Báo cáo viên có trách nhi m ghi và ký biên b n cu c h p thNm nh. Biên b n ph i ghi y các ý ki n phát bi u t i cu c h p làm cơ s cho vi c so n th o báo cáo thNm nh. i u 21. Báo cáo th m nh 1. Trên cơ s biên b n cu c h p thNm nh, V Pháp ch có trách nhi m chuNn b báo cáo thNm nh theo n i dung thNm nh quy nh t i i u 19 Thông tư này. M u báo cáo thNm nh ban hành t i Ph l c 3 c a Thông tư này. 2. Trong quá trình chuNn b báo cáo thNm nh, n u có vư ng m c, V Pháp ch ph i k p th i báo cáo và xin ý ki n ch o c a B trư ng. 3. Trư ng h p có s khác nhau v ý ki n thNm nh c a V Pháp ch v i ơn v ch trì so n th o, V Pháp ch có quy n b o lưu ý ki n thNm nh c a mình. 4. ơn v ch trì so n th o ph i có văn b n gi i trình ý ki n thNm nh c a V Pháp ch , báo cáo B trư ng và g i V Pháp ch . Trên cơ s văn b n gi i trình, B trư ng xem xét, quy t nh ch n phương án phù h p. i u 22. Lưu gi h sơ th m nh H sơ ngh thNm nh, biên b n cu c h p thNm nh, báo cáo thNm nh và báo cáo gi i trình c a ơn v ch trì so n th o ư c lưu và theo dõi t i V Pháp ch . Chương 5. BAN HÀNH THÔNG TƯ i u 23. Trách nhi m trình d th o thông tư Sau khi có báo cáo gi i trình ý ki n thNm nh c a V Pháp ch , ơn v ch trì so n th o có trách nhi m trình B trư ng ký ban hành thông tư. i u 24. Trình ký ban hành thông tư 1. H sơ trình B trư ng ký ban hành thông tư g m:
 8. a) T trình B trư ng v d th o thông tư; b) D th o thông tư ã ư c ch nh lý sau khi có ý ki n thNm nh; c) B n t ng h p ý ki n c a các cơ quan, t ch c, cá nhân v n i dung d th o thông tư; báo cáo gi i trình ti p thu ý ki n c a các cơ quan, t ch c, cá nhân v n i dung d th o thông tư; d) Báo cáo thNm nh c a V Pháp ch ; ) Báo cáo gi i trình ý ki n c a V Pháp ch ; e) Các tài li u khác (n u có). 2. D th o thông tư trình ký ph i có y các tài li u quy nh t i kho n 1 i u này; ch ký t t c a lãnh o ơn v ch trì so n th o và ch ký t t c a lãnh o V Pháp ch góc ph i cu i m i trang c a d th o văn b n trư c khi trình B trư ng ký ban hành. i u 25. G i cơ quan ki m tra văn b n, ăng Công báo và trang thông tin i n t 1. Thông tư sau khi ư c B trư ng ký ph i ư c g i n các cơ quan có thNm quy n ki m tra, x lý văn b n thu c ngành, lĩnh v c có liên quan: C c Ki m tra văn b n thu c B Tư pháp, V Pháp ch B Công Thương; t ch c pháp ch c a b , cơ quan ngang b theo quy nh. 2. Thông tư sau khi ư c B trư ng ký ban hành ph i ư c ơn v ch trì so n th o g i (b n gi y và b n i n t ) n Phòng Hành chính – Văn phòng B và V Pháp ch . a) Phòng Hành chính – Văn phòng B có trách nhi m g i ngay thông tư (b n gi y và b n i n t ) n Văn phòng Chính ph ăng Công báo và ăng trên Trang thông tin i n t c a Chính ph , tr các văn b n có n i dung thu c bí m t nhà nư c; b) V Pháp ch có trách nhi m ăng t i ngay thông tư trên Trang thông tin i n t c a B tr các văn b n có n i dung thu c bí m t nhà nư c. Chương 6. T CH C TH C HI N i u 26. m b o cho công tác xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t Chánh Văn phòng B , Th trư ng các ơn v thu c cơ quan B trong ph m vi ch c năng, nhi m v , quy n h n c a mình có trách nhi m b trí cán b , b o m các i u ki n v phương ti n làm vi c, thông tin và các i u ki n c n thi t khác cho vi c so n th o, thNm nh và tham gia ý ki n các d th o văn b n quy ph m pháp lu t. i u 27. Kinh phí cho công tác xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t 1. V Tài chính có trách nhi m th c hi n phân b kinh phí t ngân sách nhà nư c cho công tác xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t hàng năm c a B theo quy nh hi n hành. 2. Trên cơ s ngu n kinh phí t ngân sách nhà nư c, V pháp ch d th o quy t nh h tr kinh phí xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t c a B trình B trư ng xem xét, quy t nh. M u quy t nh h tr kinh phí xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t hàng năm c a B ban hành t i Ph l c 4 c a Thông tư này.
 9. 3. Các ơn v ư c h tr kinh phí xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t l p d toán chi ti t g i Văn phòng B và s d ng kinh phí ư c h tr theo ch tài chính, m b o ch ng t h p pháp, h p l theo quy nh hi n hành. i u 28. T ng k t, ánh giá công tác xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t V Pháp ch có trách nhi m theo dõi, ôn c vi c th c hi n Thông tư này; hàng năm t ng k t, ánh giá và báo cáo B trư ng công tác xây d ng, thNm nh văn b n quy ph m pháp lu t c a B . i u 29. Khen thư ng Ti n , ch t lư ng so n th o văn b n quy ph m pháp lu t và ch t lư ng thNm nh d th o văn b n quy ph m pháp lu t là m t trong nh ng căn c ánh giá, nh n xét cán b , công ch c hàng năm và là cơ s bình xét thi ua, khen thư ng i v i cá nhân, ơn v thu c cơ quan B . i u 30. X lý trách nhi m 1. Cán b , công ch c và lãnh o ơn v thu c cơ quan B ư c giao ch trì so n th o văn b n quy ph m pháp lu t không ư c bình xét thi ua, khen thư ng trong năm i v i các trư ng h p sau ây: a) Ch m ti n xây d ng văn b n theo quy nh mà không có lý do chính áng; b) Ch t lư ng văn b n không m b o. 2. ơn v thu c cơ quan B có văn b n b ch m ti n th c hi n theo quy nh mà không có lý do chính áng thì b khi n trách. N u ơn v thu c cơ quan B có t 50% tr lên s văn b n trong chương trình b ch m ti n thì trong năm ó ơn v không ư c bình xét thi ua, khen thư ng. 3. Cán b , công ch c và lãnh o V Pháp ch thNm nh văn b n không úng th i h n quy nh, không ôn c các ơn v v ti n th c hi n văn b n mà không có lý do chính áng thì trong năm ó không ư c bình xét thi ua, khen thư ng. 4. Lãnh o B ư c giao nhi m v ch o xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t theo lĩnh v c ư c phân công mà ch m ti n thì b phê duy t trong t p th Lãnh o B . i u 31. Hi u l c thi hành 1. Thông tư này có hi u l c thi hành k t ngày 10 tháng 8 năm 2009. 2. Thông tư này thay th Quy t nh s 28/2007/Q -BCN ngày 12 tháng 6 năm 2007 c a B trư ng B Công nghi p ban hành Quy ch xây d ng và ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a B Công nghi p và Quy t nh s 1117/2003/Q -BTM ngày 08 tháng 9 năm 2003 c a B trư ng B Thương m i v vi c ban hành Quy ch so n th o, thNm nh d án, d th o văn b n quy ph m pháp lu t c a B Thương m i. B TRƯ NG Nơi nh n: - B Công thương: B trư ng, các Th trư ng, các ơn v thu c cơ quan B ; - C c Ki m tra VBQPPL (B Tư pháp); - Công báo; Vũ Huy Hoàng - Trang thông tin i n t Chính ph ; - Trang thông tin i n t B Công Thương; - Lưu VT, PC.
 10. PH L C 1 M U QUY T NNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH XÂY D NG VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T NĂM … (Ban hành kèm theo Thông tư s : 16/2009/TT-BCT ngày 25 tháng 6 năm 2009 c a B trư ng B Công Thương) B CÔNG THƯƠNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : /Q -BCT Hà N i, ngày … tháng … năm ….. QUY T NNH Ban hành Chương trình xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t năm ... B TRƯ NG B CÔNG THƯƠNG Căn c Ngh nh s 189/2007/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph Quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Công Thương; Căn c Chương trình công tác năm … c a Chính ph ; Theo ngh c a V trư ng V Pháp ch , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Chương trình xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t năm … c a B Công Thương. i u 2. Th trư ng các ơn v ư c giao nhi m v ch trì xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t trong Chương trình này có trách nhi m ph i h p v i các cơ quan, ơn v có liên quan chuNn b d th o văn b n trình cơ quan có thNm quy n theo úng th i gian quy nh. i u 3. Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , các V trư ng, C c trư ng thu c B , Th trư ng các cơ quan, ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - B trư ng, các Th trư ng; - Trang thông tin i n t B Công Thương; - Lưu VT, PC. B CÔNG THƯƠNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc --------------
 11. Hà N i, ngày … tháng … năm ….. CHƯƠNG TRÌNH Xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t năm … c a B Công Thương (Ban hành kèm theo Quy t nh s : /Q -BCT ngày tháng năm c a B trư ng B Công Thương) I. D án Lu t, Pháp l nh TT Tên văn b n quy ph m pháp lu t ơn v ch trì Th i gian trình Ghi chú II. D th o Ngh nh TT Tên văn b n quy ph m pháp lu t ơn v ch trì Th i gian trình Ghi chú III. D th o Quy t nh c a Th tư ng Chính ph TT Tên văn b n quy ph m pháp lu t ơn v ch trì Th i gian trình Ghi chú IV. D th o Thông tư TT Tên văn b n quy ph m pháp lu t ơn v ch trì Th i gian trình Ghi chú PH L C 2 M U PHI U BÁO (Ban hành kèm theo Thông tư s : 16/2009/TT-BCT ngày 25 tháng 6 năm 2009 c a B trư ng B Công Thương) B CÔNG THƯƠNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM V PHÁP CH c l p – T do – H nh phúc ------- -------------- S : /PC-tên phòng Hà N i, ngày … tháng … năm ….. PHI U BÁO V/V b sung h sơ ngh th m nh Kính g i: …........................……………. (1) V Pháp ch nh n ư c Công văn s … ngày tháng năm c a Quý ơn v ngh thNm nh d th o … (2).
 12. Theo quy nh c a Thông tư s : /2009/TT-BCT ngày … tháng … năm 2009 c a B trư ng B Công Thương quy nh v vi c xây d ng, thNm nh và ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a B Công Thương, h sơ thNm nh c a Quý ơn v còn thi u các tài li u sau ây: - … (3); - … (3). ngh Quý ơn v b sung tài li u trên V Pháp ch ti n hành thNm nh theo úng quy nh. V Pháp ch xin thông báo Quý ơn v bi t và b sung h sơ theo úng quy nh. V TRƯ NG Nơi nh n: - Như trên - Lưu VT, … (tên phòng).. Chú thích: (1): Tên ơn v ngh th m nh; (2): Tên d th o văn b n; (3): Tài li u còn thi u trong h sơ. PH L C 3 M U BÁO CÁO TH M NNH (Ban hành kèm theo Thông tư s : 16/2009/TT-BCT ngày 25 tháng 6 năm 2009 c a B trư ng B Công Thương) B CÔNG THƯƠNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM V PHÁP CH c l p – T do – H nh phúc ------- -------------- S : /PC-tên phòng Hà N i, ngày … tháng … năm ….. BÁO CÁO TH M NNH D th o …….. (1)……….................................. Kính g i: …. (2) ……………. Th c hi n Thông tư s /2009/TT-BCT ngày … tháng … năm 2009 c a B trư ng B Công Thương quy nh v vi c xây d ng, thNm nh và ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a B Công Thương;
 13. V Pháp ch ã t ch c cu c h p thNm nh d th o ………. (1) ……. dư i s ch trì c a ng chí …, V trư ng V Pháp ch . Cu c h p thNm nh ã ư c ti n hành v i s tham gia c a … Sau khi nghe báo cáo viên trình bày nh ng n i dung chính c a d th o, các ng chí tham d cu c h p ã phát bi u ý ki n và th o lu n v các n i dung sau ây: I. M t s v n chung 1. S c n thi t ban hành văn b n, i tư ng, ph m vi i u ch nh c a d th o văn b n. 2. S phù h p c a n i dung d th o văn b n v i ư ng l i, ch trương, chính sách c a ng. 3. Tính h p hi n, h p pháp và tính th ng nh t c a d th o văn b n v i h th ng pháp lu t và tính tương thích v i i u ư c qu c t có liên quan mà Vi t Nam là thành viên. 4. Tính kh thi c a d th o văn b n, bao g m s phù h p gi a quy nh c a d th o văn b n v i yêu c u th c t , trình phát tri n c a xã h i và i u ki n b o m th c hi n. 5. Ngôn ng , k thu t so n th o văn b n. II. V m t s n i dung c th 1. 2. 3....... Trên ây là ý ki n thNm nh c a V Pháp ch thNm nh d th o … (1) …, xin g i Quý ơn v nghiên c u, ch nh lý d th o. Báo cáo gi i trình ý ki n thNm nh ngh g i V Pháp ch trư c khi Quý ơn v trình Lãnh oB ký ban hành d th o. V TRƯ NG Nơi nh n: - Như trên; - B trư ng ( b/c); - Lưu VT, … (tên phòng).. Chú thích: (1): Tên d th o văn b n; (2): Tên ơn v ngh th m nh; PH L C 4
 14. M U QUY T NNH PHÂN B KINH PHÍ H TR XÂY D NG VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T (Ban hành kèm theo Thông tư s : 16/2009/TT-BCT ngày 25 tháng 6 năm 2009 c a B trư ng B Công Thương) B CÔNG THƯƠNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : /Q -BCT Hà N i, ngày … tháng … năm ….. QUY T NNH Ban hành Danh m c phân b kinh phí h tr xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t năm … B TRƯ NG B CÔNG THƯƠNG Căn c Ngh nh s 189/2007/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph Quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Công Thương; Căn c Quy t nh s … ngày … tháng … năm … c a B trư ng B Công Thương ban hành Chương trình xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t năm … c a B Công Thương; Theo ngh c a V trư ng V Pháp ch , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Danh m c phân b kinh phí h tr xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t năm … c a B Công Thương. i u 2. Th trư ng các ơn v ư c h tr kinh phí xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t có trách nhi m xây d ng d toán chi ti t g i Văn phòng B qu n lý chi tiêu theo úng quy nh c a Lu t Ngân sách và Quy ch chi tiêu n i b c a B . i u 3. Chánh Văn phòng B , V trư ng V Pháp ch , V trư ng V Tài chính và Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - B trư ng, các Th trư ng; - Lưu VT, PC. B CÔNG THƯƠNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- Hà N i, ngày … tháng … năm …..
 15. DANH M C PHÂN B KINH PHÍ H TR XÂY D NG VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T NĂM (Ban hành kèm theo Quy t nh s : /Q -BCT ngày tháng năm c a B trư ng B Công Thương) I. D án lu t, Pháp l nh TT Tên văn b n quy ph m pháp lu t ơn v th hư ng T ng s ti n Ghi chú II. D th o Ngh nh TT Tên văn b n quy ph m pháp lu t ơn v th hư ng T ng s ti n Ghi chú III. D th o Quy t nh c a Th tư ng Chính ph TT Tên văn b n quy ph m pháp lu t ơn v th hư ng T ng s ti n Ghi chú IV. D th o Thông tư TT Tên văn b n quy ph m pháp lu t ơn v th hư ng T ng s ti n Ghi chú
Đồng bộ tài khoản