Thông tư số 16/2009/TT-NHNN

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
174
lượt xem
30
download

Thông tư số 16/2009/TT-NHNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 16/2009/TT-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành để sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế phát hành giấy tờ có giá trong nước của tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 07/2008/QĐ-NHNN ngày 24 tháng 3 năm 2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 16/2009/TT-NHNN

  1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T VI T NAM NAM -------- c l p – T do – H nh phúc ----------- S : 16/2009/TT-NHNN Hà N i, ngày 11 tháng 08 năm 2009 THÔNG TƯ S A I, B SUNG M T S I U C A QUY CH PHÁT HÀNH GI Y T CÓ GIÁ TRONG NƯ C C A T CH C TÍN D NG BAN HÀNH KÈM THEO QUY T NNH S 07/2008/Q -NHNN NGÀY 24 THÁNG 3 NĂM 2008 C A TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C Căn c Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam năm 1997, Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam năm 2003; Căn c Lu t Các t ch c tín d ng năm 1997, Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Các t ch c tín d ng năm 2004; Căn c Lu t Doanh nghi p năm 2005; Căn c Lu t Ch ng khoán năm 2006; Căn c Pháp l nh Ngo i h i năm 2005; Căn c Ngh nh s 52/2006/N -CP ngày 19 tháng 5 năm 2006 c a Chính ph v phát hành trái phi u doanh nghi p; Căn c Ngh nh s 96/2008/N -CP ngày 26 tháng 8 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam; Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam s a i, b sung m t s i u c a Quy ch phát hành gi y t có giá trong nư c c a t ch c tín d ng ban hành kèm theo Quy t nh s 07/2008/Q -NHNN ngày 24 tháng 3 năm 2008 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c như sau: i u 1. Các i u 22, 28, 29, 30, 40, 41 và 42 ư c s a i, b sung như sau: 1. Kho n 3 i u 22 ư c s a i, b sung như sau: “3. K t qu ho t ng, kinh doanh c a năm li n k trư c năm phát hành và tính n th i i m g n nh t ph i có lãi”. 2. Kho n 3 và Kho n 5 i u 28 ư c s a i, b sung như sau: “3. K t qu ho t ng, kinh doanh c a năm li n k trư c năm phát hành và tính n th i i m g n nh t ph i có lãi, t l n x u trên t ng dư n c a năm li n k trư c năm phát hành và tính n th i i m g n nh t dư i 5%. 5. ư c s ch p thu n c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c v vi c phát hành trái phi u chuy n i, trái phi u kèm ch ng quy n c a năm tài chính c a t ch c tín d ng. N u phương án tăng v n i u l t ngu n phát hành trái phi u chuy n i, trái phi u kèm ch ng quy n ã ư c i h i ng c ông thông qua có thay i, t ch c tín
  2. d ng ph i báo cáo Ngân hàng Nhà nư c (Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) Th ng c Ngân hàng Nhà nư c xem xét ch p thu n”. 3. Kho n 2 i u 29 ư c s a i, b sung như sau: “2. Phương án tăng v n i u l t ngu n phát hành trái phi u chuy n i, trái phi u kèm ch ng quy n c a năm tài chính ư c i h i ng c ông thông qua trong ó nêu rõ các n i dung theo quy nh hi n hành c a Ngân hàng Nhà nư c v h sơ ngh ch p thu n thay i m c v n i u l c a t ch c tín d ng”. 4. Kho n 2 i u 30 ư c s a i, b sung như sau: “2. Th i h n xem xét và ra quy t nh v vi c phát hành trái phi u chuy n i, trái phi u kèm ch ng quy n c a t ch c tín d ng không quá 45 ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c y h sơ ngh phát hành c a t ch c tín d ng”. 5. Kho n 1 i u 40 ư c s a i, b sung như sau: “1. G i h sơ ngh phát hành gi y t có giá dài h n; H sơ ngh phát hành trái phi u chuy n i, trái phi u kèm ch ng quy n; Thông báo phát hành gi y t có giá t ng t n Ngân hàng Nhà nư c (V Chính sách ti n t ); N u phương án tăng v n i u l t ngu n phát hành trái phi u chuy n i, trái phi u kèm ch ng quy n ã ư c i h i ng c ông thông qua có thay i, t ch c tín d ng ph i báo cáo Ngân hàng Nhà nư c (Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) Th ng c Ngân hàng Nhà nư c xem xét ch p thu n”. 6. i u 41 ư c S a i, b sung như sau: “Có ý ki n c th v ngh phát hành trái phi u chuy n i, trái phi u kèm ch ng quy n c a t ch c tín d ng có tr s chính trên a bàn”. 7. i m b Kho n 1 i u 42 ư c s a i, b sung như sau: “b) G i h sơ v phương án tăng v n i u l t ngu n phát hành trái phi u chuy n i, trái phi u kèm ch ng quy n c a t ch c tín d ng cho Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng xem xét trình Th ng c Ngân hàng Nhà nư c ch p thu n hay không ch p thu n vi c tăng v n i u l t ngu n phát hành trái phi u chuy n i, trái phi u kèm ch ng quy n c a t ch c tín d ng. Ch trì, ph i h p v i các ơn v liên quan xem xét ngh phát hành gi y t có giá dài h n, ngh phát hành trái phi u chuy n i, trái phi u kèm ch ng quy n trình Th ng c Ngân hàng Nhà nư c ch p thu n ho c không ch p thu n ngh c a t ch c tín d ng”. 8. Kho n 2 i u 42 ư c s a i, b sung như sau: “2. Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng: a) Cung c p cho V Chính sách ti n t các thông tin:
  3. - ánh giá c a Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng v tình hình t ch c, ho t ng c a t ch c tín d ng; Tình hình tài chính c a t ch c tín d ng qua quá trình thanh tra t i ch , giám sát t xa. - Tình hình tuân th các h n ch b o m an toàn trong ho t ng c a t ch c tín d ng theo quy nh hi n hành c a Lu t Các t ch c tín d ng, Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Các t ch c tín d ng và hư ng d n c a Ngân hàng Nhà nư c. - K t qu ho t ng, kinh doanh c a năm li n k trư c năm phát hành và tính n th i i m g n nh t c a t ch c tín d ng. - S li u v t l n x u trên t ng dư n c a năm li n k trư c năm phát hành và tính n th i i m g n nh t c a t ch c tín d ng; S li u v t su t l i nhu n sau thu trên v n ch s h u theo quy nh t i Kho n 4 i u 28 Quy ch phát hành gi y t có giá trong nư c c a t ch c tín d ng (trong trư ng h p x lý ngh phát hành trái phi u chuy n i, trái phi u kèm ch ng quy n c a t ch c tín d ng). b) Xem xét trình Th ng c Ngân hàng Nhà nư c ch p thu n ho c không ch p thu n phương án tăng v n i u l t ngu n phát hành trái phi u chuy n i, trái phi u kèm ch ng quy n c a t ch c tín d ng (k c các trư ng h p có thay i phương án) và thông báo k t qu x lý v V Chính sách ti n t . c) Ph i h p v i V Chính sách ti n t xem xét và có ý ki n c th v vi c ch p thu n hay không ch p thu n ngh phát hành gi y t có giá dài h n, ngh phát hành trái phi u chuy n i, trái phi u kèm ch ng quy n c a t ch c tín d ng. d) Thanh tra, giám sát vi c phát hành gi y t có giá c a t ch c tín d ng; X lý theo thNm quy n và ki n ngh c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c x lý các trư ng h p vi ph m các quy nh t i Quy ch này”. 9. B Kho n 3 i u 42. i u 2. T ch c th c hi n 1. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 45 ngày, k t ngày ký. 2. Chánh Văn phòng, V trư ng V Chính sách ti n t và Th trư ng các ơn v thu c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam; Giám c Ngân hàng Nhà nư c chi nhánh t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Ch t ch H i ng qu n tr , T ng Giám c (Giám c) t ch c tín d ng và ngư i mua gi y t có giá ch u trách nhi m thi hành Thông tư này./. KT. TH NG C PHÓ TH NG C Nơi nh n: - Như Kho n 2 i u 2; - Ban lãnh o NHNN; - Văn phòng Chính ph ; - B Tư pháp ( ki m tra); - Công báo;
  4. - Lưu VP, V PC, V CSTT. Nguy n ng Ti n
Đồng bộ tài khoản