Thông tư số 164/1998/TT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
26
lượt xem
1
download

Thông tư số 164/1998/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 164/1998/TT-BTC về việc hướng dẫn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hoạt động dịch vụ bưu chính viễn thông do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 164/1998/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 164/1998/TT-BTC Hà N i, ngày 17 tháng 12 năm 1998 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 164/1998/TT/BTC NGÀY 17 THÁNG 12 NĂM 1998 HƯ NG D N THU GÍA TRN GIA TĂNG (GTGT) I V I HO T NG DNCH V BƯU CHÍNH VI N THÔNG Căn c Lu t thu giá tr gia tăng s 02/1997/QH ngày 10/5/1997; Căn c Ngh nh s 28/1998/N -CP ngày 11 tháng 5 năm 1998 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t thu giá tr gia tăng; B Tài chính ã ban hành Thông tư s 89/1998/TT-BTC ngày 27/6/1998 hư ng d n thi hành Ngh nh s 28/1998/N -CP ngày 11/5/1998 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t thu giá tr gia tăng; vi c th c hi n Lu t thu giá tr gia tăng phù h p v i ho t ng kinh doanh d ch v bưu chính vi n thông, B Tài chính hư ng d n c th thêm thu GTGT i v i d ch v này như sau: I - PH M VI ÁP D NG THU GTGT 1- i tư ng ch u thu GTGT: i tư ng ch u thu GTGT i v i d ch v bưu chính vi n thông bao g m: - D ch v bưu chính: Tem; Bưu ki n; Bưu phNm; i n hoa; d ch v bưu chính khác; - D ch v vi n thông bao g m: i n tho i; th i n tho i; i n báo; telex, fax; l p t i n tho i; d ch v vi n thông khác; - D ch v bưu chính vi n thông qu c t ư c th c hi n t i Vi t Nam. 2- i tư ng không ch u thu GTGT: - D ch v bưu chính vi n thông qu c t do các Công ty bưu chính, vi n thông nư c ngoài thanh toán cho Công ty Bưu chính, vi n thông Vi t nam theo thông l qu c t . - D ch v bưu chính vi n thông qu c t ư c th c hi n t nư c ngoài vào Vi t Nam; - D ch v phát hành báo chí và truy n trang báo, phát sóng truy n hình trong nư c. 3- i tư ng n p thu GTGT:
  2. i tư ng n p thu GTGT là các Công ty có ho t ng bưu chính vi n thông c th là: - Công ty h ch toán kinh t c l p; Bên nư c ngoài h p ng h p tác liên doanh theo qui nh c a Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t nam (g i t t là Công ty h ch toán c l p). - T ng công ty Bưu chính vi n thông Vi t Nam bao g m: + Văn phòng T ng công ty. + Bưu i n các t nh, thành ph tr c thu c TW, các Công ty vi n thông qu c t (VTI), Công ty vi n thông liên t nh (VTN), Công ty bưu chính liên t nh và qu c t (VPS), Công ty i n toán truy n s li u (VDC), Công ty d ch v vi n thông (GPC), Công ty phát hành báo chí TW (PHBCTW), c c bưu i n TW (g i t t là công ty); + Các Trung tâm thu c các Công ty mà các Trung tâm này óng t nh khác v i t nh c a Công ty óng tr s . + Các t ch c ho t ng d ch v bưu chính vi n thông khác. II - PHƯƠNG PHÁP TÍNH THU Thu GTGT ph i n p i v i Công ty, T ng Công ty và các ơn v tr c thu c tính theo phương pháp kh u tr thu : Thu GTGT = Thu GTGT u ra - Thu GTGT u ph i n p vào Thu GTGT u ra và thu GTGT u vào ư c xác nh như sau: 1. Thu GTGT u ra: - Thu GTGT c a hàng hóa, d ch v bán ra b ng s lư ng hàng hóa, d ch v bán ra nhân (x) v i giá bán, nhân (x) v i thu su t thu GTGT. - Giá bán ư c xác nh là giá chưa có thu GTGT. Riêng giá bán tem thư (bao g m tem in và tem máy, th i n tho i) là giá ã có thu GTGT, khi tính thu GTGT u ra i v i tem thư, th i n tho i ph i xác nh l i giá chưa có thu làm căn c tính thu . Giá chưâ có thu = Giá bán 1+ thu su t thu GTGT (10%) Ví d 1: Trong tháng 1/1999, Bưu i n t nh A có t ng doanh thu bán tem thư là 11tr . Doanh thu không có thu và thu GTGT u ra c a tem bán trong tháng 1/1999 là: Doanh thu chưa = 11 tr = 10 tr có thu GTGT
  3. 1 + 10% - Thu GTGT u ra = 10 tr x 10% = 1 tr - i v i các cơ s kinh doanh d ch v bưu chính vi n thông có thu thêm kho n phí ph c v ho c ph thu mà cơ s kinh doanh ư c hư ng thì giá tính thu bao g m c kho n phí ho c ph thu. Ví d 2: Khách s n A có ho t ng thu cư c phí i n tho i: + Giá cư c (giá chưa có thu ) 50.000 + Ph thu (10%) 5.000 + Gía tính thu GTGT: 55.000 + Thu GTGT u ra (10%) 5.500 - Thu GTGT u ra trong m t s trư ng h p ư c xác nh như sau: Trư ng h p các ơn v có h p ng h p tác kinh doanh d ch v bưu chính vi n thông v i các ơn v khác theo hình th c chia doanh thu, t ng ơn v kê khai n p thu GTGT, TNDN c l p, các bên tham gia h p ng khi chia doanh thu ph i chia thu GTGT u ra tính trên doanh thu làm căn c xác nh thu GTGT ph i n p t ng ơn v . Ví d 3: Bưu i n t nh A h p ng h p tác kinh doanh v i Công ty B theo phương th c chia doanh thu theo t l Bưu i n t nh A = 60%, Công ty B = 40%, trong tháng 1/1999 Bưu i n t nh A t ng h p doanh thu không có thu 100 tr , thu GTGT u ra 10tr , thu GTGT và doanh thu ư c hư ng c a t ng bên ư c xác nh như sau: - Doanh thu Bưu i n t nh A ư c hư ng 100tr x 60% = 60tr , Công ty B ư c hư ng 100 tr. x 40% = 40tr . Thu GTGT u ra tương ng v i doanh thu Bưu i n t nh A = 10tr x 60% = 6tr , Công ty B = 10 tr. x 40% = 4tr . Công ty B ph i xu t hoá ơn GTGT cho Bưu i n t nh A Bưu i n t nh A có căn c gi m tr doanh thu và thu GTGT u ra. Trư ng h p i u chuy n doanh thu gi a các ơn v ph thu c mà vi c n p thu thu nh p ư c t p trung t i tr s chính thì ch i u chuy n doanh thu không có thu GTGT, thu GTGT u ra, u vào phát sinh ơn v nào do ơn v ó tr c ti p kê khai n p thu . 2. Thu GTGT u vào Các i tư ng n p thu như qui nh t i i m 3 m c I Thông tư này có trách nhi m kê khai xác nh thu GTGT u vào theo nguyên t c: thu GTGT u vào c a hàng hóa,
  4. d ch v mua vào dùng cho ho t ng s n xu t, kinh doanh hàng hóa, d ch v ch u thu GTGT phát sinh trong tháng nào thì ư c t ng h p kê khai tính kh u tr ngay trong tháng; trư ng h p trong tháng kê khai n p thu có thu GTGT u vào ư c kh u tr l n hơn thu GTGT u ra thì ư c tính kh u tr ti p vào tháng kê khai thu ti p sau. i v i các ơn v có doanh thu hàng hóa, d ch v ch u thu và không ch u thu GTGT, ơn v ph i h ch toán riêng thu GTGT u vào c a hàng hóa, d ch v dùng cho s n xu t, kinh doanh, hàng hóa, d ch v ch u thu và không ch u thu GTGT xác nh thu u vào ư c kh u tr và không ư c kh u tr , thu GTGT ph i n p. Trư ng h p ơn v không h ch toán riêng ư c thì áp d ng phương pháp tính phân b theo t l (%) doanh thu ch u thu GTGT so v i t ng doanh thu xác nh thu GTGT u vào ư c kh u tr . Ví d : Công ty phát hành báo trong tháng kê khai thu GTGT có: T ng doanh thu các hàng hóa, d ch v là 200 tr , trong ó doanh thu phát hành báo không ch u thu GTGT là 150 tr , doanh thu ch u thu là 50 tr , thu GTGT u ra 5tr , t ng thu GTGT u vào trong tháng (không h ch toán riêng ư c) là 8tr . Thu GTGT u vào ư c kh u tr tính theo t tr ng (%) doanh thu b ng: 8 tr x 50 tr (DT ch u thu ) = 2 tr 200 tr (t ng DT) Thu GTGT ph i n p = 5 tr - 2 tr = 3 tr . Trư ng h p cơ s có doanh thu ho t ng không ch u thu nh chi m dư i 2% t ng doanh thu, ơn gi n th t c phân b thu u vào hàng tháng thì có th t ng h p và tính phân b s thu u vào c a doanh thu không ch u thu khi quy t toán thu GTGT năm. Ví d : Bưu i n t nh A n tháng 5 năm 1999 có doanh thu không ch u thu bình quân tháng so v i t ng doanh thu là 2% thì n tháng 5 chưa ph i kê khai phân b thu u vào. Nhưng n tháng 8 có bình quân tháng v doanh thu không ch u thu là 5% thì ph i th c hi n kê khai phân b thu u vào c a 8 tháng. III/ KÊ KHAI, N P THU GTGT 1. i v i Công ty h ch toán kinh t cl p - Các ơn v h ch toán kinh t c l p kê khai, n p thu GTGT t i a phương nơi ho t ng s n xu t, kinh doanh. N u Công ty và các ơn v này có các chi nhánh, c a hàng... h ch toán ph thu c cùng ho t ng kinh doanh t i a phương nơi Công ty, ơn v óng tr s thì thu GTGT do Công ty, ơn v kê khai n p t p trung thay cho các chi nhánh, c a hàng tr c thu c. N u chi nhánh c a hàng tr c thu c ho t ng kinh doanh a phương khác thì chi nhánh, c a hàng ph i kê khai n p thu GTGT t i a phương nơi kinh doanh ( a phương nêu trong Thông tư này ư c xác nh là t nh, thành ph ) 2. i v i T ng công ty (TCTy) Bưu chính vi n thông Vi t Nam
  5. a/ i v i Bưu i n t nh, thành ph tr c thu c TW (g i là Bưu i n t nh) Bưu i n t nh là i tư ng ph i kê khai n p thu GTGT t i C c thu t nh i v i toàn b ho t ng kinh doanh d ch v bưu chính vi n thông và d ch v khác. Bưu i n qu n, huy n, xã tr c thu c Bưu i n t nh không ph i kê khai n p thu GTGT, nhưng hàng tháng ph i l p b ng kê khai toàn b doanh thu v d ch v bưu chính vi n thông và d ch v khác, kê khai ch ng t hoá ơn GTGT c a hàng hoá, d ch v mua vào, kê khai thu GTGT u ra, u vào phát sinh t i cơ s và g i b ng kê v Bưu i n t nh Bưu i n t nh th c hi n n p thu vào Ngân sách Nhà nư c (m u b ng kê và th i gian g i b ng kê do TCTy Bưu chính vi n thông Vi t nam qui nh c th , sau khi có th a thu n b ng văn b n c a B Tài chính). Bưu i n t nh khi kê khai thu GTGT hàng tháng ph i kê khai chi ti t hóa ơn, ch ng t hàng hóa, d ch v mua vào, bán ra, thu GTGT u ra, u vào phát sinh t i bưu i n t nh; i v i các ch ng t , hóa ơn phát sinh bưu i n qu n, huy n và ơn v tr c thu c không ph i kê khai theo t ng ch ng t mà ch kê s t ng h p theo b ng kê các ơn v ph thu c g i lên (m i ơn v ghi m t dòng trong b ng kê) m u b ng kê th c hi n theo m u quy nh kèm theo Thông tư s 89/1998/TT-BTC ngày 27 tháng 6 năm 1998 c a B Tài chính. Trư ng h p các ơn v có kinh doanh hàng hóa, cung ng d ch v bưu chính vi n thông mà t ng l n bán hàng, thu ti n d ch v th p dư i m c ph i l p hóa ơn (dư i 100.000 ) thí d : d ch v bưu i n (g i i n tho i, bán phong bì thư v.v....) n u khách hàng không yêu c u l p hóa ơn thì ư c l p b ng kê hàng hóa, d ch v bán l , t ng h p b ng kê bán l trong ngày, ho c m t s ngày l p hóa ơn hàng hóa, d ch v bán l . Trư ng h p cung ng d ch v có tính c thù khác phát hành hoá ơn c thù phù h p v i ăng ký kinh doanh Công ty ph i ăng ký v i T ng c c thu . Hàng tháng, các Bưu i n t nh căn c vào s thu GTGT ph i n p ư c xác nh trên t khai thu , n p t i cơ quan thu t nh 60% s thu ph i n p, 40% chuy n v Văn phòng TCTy làm qu i u hoà c p cho các Bưu i n t nh có chênh l ch âm (-) gi a s thu u ra tr (-) s thu u vào. Trong m i trư ng h p, các Bưu i n t nh có s chênh l ch dương (có thu ph i n p) ho c s âm (có thu ư c hoàn) u ph i kê khai và n p t khai thu GTGT cho cơ quan thu tr c ti p qu n lý. b/ i v i Công ty tr c thu c TCTy (g i là Công ty tr c thu c) Công ty tr c thu c là i tư ng ph i kê khai thu GTGT cho cơ quan thu nơi Công ty óng tr s . Trư ng h p Công ty có các Trung tâm óng t nh khác thì t ng trung tâm có trách nhi m kê khai n p thu GTGT t i cơ quan thu t nh theo ch qui nh. Trung tâm óng t i t nh cùng nơi Công ty óng tr s thì Trung tâm không ph i kê khai n p thu GTGT, nhưng hàng tháng th c hi n l p b ng kê thu GTGT như qui nh i v i các Bưu i n qu n huy n và g i b ng kê v Công ty Công ty th c hi n t ng h p kê khai, n p thu vào NSNN. Hàng tháng các Công ty tr c thu c th c hi n kê khai và n p thu GTGT như qui nh i v i các Bưu i n t nh, n p t i cơ quan thu t nh 60% s thu ph i n p, 40% chuy n v Văn phòng T ng công ty). c/ i v i Văn phòng TCTy Bưu chính vi n thông
  6. T ng công ty có trách nhi m t ng h p, kê khai s thu GTGT ph i n p c a toàn ngành trên cơ s s li u kê khai t ng tháng c a các Công ty. Cu i m i quý, ch m nh t là sau 15 ngày c a tháng u quý Văn phòng TCTy có trách nhi m kê khai toàn b s thu ph i n p c a toàn TCTy, c th là: 1. T ng s thu GTGT u ra 2. T ng s thu GTGT u vào 3. S thu GTGT ph i n p (1-2) 4. S thu GTGT ã n p các Công ty 5. S thu GTGT c p cho các Công ty 6. S thu GTGT còn ph i n p (3 - 4 - 5) 2/ Hoàn thu GTGT: Các Công ty, ơn v kinh doanh hàng hóa, d ch v ch u thu GTGT thu c i tư ng ph i kê khai n p thu GTGT, n u phát sinh thu u vào ư c kh u tr l n hơn thu u ra thu c trư ng h p ư c hoàn thu GTGT thì Công ty, ơn v ph i l p h sơ ngh hoàn thu theo ch g i cơ quan thu xét gi i quy t hoàn thu cho Công ty, ơn v . IV. T CH C TH C HI N 1) T ng công ty Bưu chính vi n thông Vi t Nam có trách nhi m hư ng d n Bưu i n các t nh, thành ph và các ơn v tr c thu c T ng công ty th c hi n kê khai, tính thu , n p thu GTGT theo hư ng d n t i Thông tư này. 2) V hoá ơn, ch ng t : Hoá ơn thu cư c bưu chính vi n thông ph i th c hi n theo úng ch hoá ơn, ch ng t ; Trư ng h p T ng công ty và các Bưu i n t nh c n th c hi n hoá ơn t in ph i ăng ký v i cơ quan thu theo qui nh. i v i doanh thu cư c i n tho i phát sinh tháng 12/1998, n u xu t hoá ơn năm 1998 thì áp d ng thu doanh thu. Các hoá ơn xu t t 1/1/1999 thì áp d ng thu GTGT. 3) Thông tư này có hi u l c thi hành t ngày 1/1/1999. Các n i dung khác không hư ng d n t i Thông tư này v n ư c th c hi n theo qui nh t i Thông tư s 89/1998/TT/BTC ngày 27/6/1998 c a B Tài chính. Trong quá trình th c hi n n u có gì vư ng m c, ngh các ơn v ph n ánh v B Tài chính xem xét, gi i quy t. Ph m Văn Tr ng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản