Thông tư số 166/2009/TT-BTC

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
64
lượt xem
6
download

Thông tư số 166/2009/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 166/2009/TT-BTC về hướng dẫn xử lý một số loại tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước và tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 166/2009/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM -------- Đ c l p – T do – H nh phúc --------------- S : 166/2009/TT-BTC Hà N i, ngày 18 tháng 08 năm 2009 THÔNG TƯ HƯ NG D N X LÝ M T S LO I TÀI S N T CH THU SUNG QU NHÀ NƯ C VÀ TÀI S N ĐƯ C XÁC L P QUY N S H U C A NHÀ NƯ C Căn c B lu t Dân s ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn c B lu t Hình s ngày 21 tháng 12 năm 1999; Căn c B lu t T t ng hình s ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Qu n lý, s d ng tài s n nhà nư c ngày 03 tháng 6 năm 2008; Căn c Lu t Thi hành án dân s ngày 14 tháng 11 năm 2008; Căn c Ngh đ nh s 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Căn c Ngh đ nh s 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 c a Chính ph quy đ nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s đi u c a Lu t qu n lý, s d ng tài s n nhà nư c; Căn c Ngh đ nh s 137/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 c a Chính ph quy đ nh vi c phân c p qu n lý nhà nư c đ i v i tài s n nhà nư c t i cơ quan hành chính, đơn v s nghi p công l p, tài s n đư c xác l p quy n s h u c a nhà nư c; B Tài chính hư ng d n x lý m t s lo i tài s n t ch thu sung qu nhà nư c và tài s n đư c xác l p quy n s h u c a nhà nư c như sau: Ph n 1. QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. Đ i tư ng và ph m vi áp d ng 1. Thông tư này hư ng d n x lý m t s lo i tài s n đã đư c cơ quan nhà nư c có th m quy n quy t đ nh t ch thu sung qu nhà nư c ho c quy t đ nh xác l p quy n s h u c a nhà nư c (sau đây g i chung là tài s n), bao g m: a) Tài s n t ch thu sung qu nhà nư c theo quy đ nh c a pháp lu t v thi hành án dân s ; b) Tài s n t ch thu sung qu nhà nư c là v t ch ng v án, m t ph n ho c toàn b tài s n thu c s h u c a ngư i b k t án theo quy đ nh c a pháp lu t v t t ng hình s và hình s ; c) Tài s n là b t đ ng s n không xác đ nh đư c ch s h u đư c xác l p quy n s h u c a nhà nư c theo quy đ nh c a pháp lu t v dân s ; d) Tài s n b đánh rơi, b quên không xác đ nh đư c ch s h u ho c ch s h u không nh n l i đư c xác l p quy n s h u c a nhà nư c theo quy đ nh c a pháp lu t v dân s ; đ) Tài s n không có ngư i nh n th a k đư c xác l p quy n s h u c a nhà nư c theo quy đ nh c a pháp lu t v dân s ; e) Tài s n do t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c chuy n giao quy n s h u cho nhà nư c Vi t Nam dư i hình th c hi n, t ng cho, đóng góp, vi n tr , tài tr và các hình th c chuy n giao khác; g) Tài s n là quà t ng đư c giao n p cho cơ quan nhà nư c theo quy đ nh c a Chính ph ho c c a Th tư ng Chính ph . 2. Các lo i tài s n không thu c đ i tư ng và ph m vi áp d ng c a Thông tư này, g m: a) Tài s n t ch thu sung qu nhà nư c do vi ph m hành chính; b) Tài s n c a các chương trình, d án s d ng v n ngân sách nhà nư c;
  2. c) Tài s n t n đ ng trong kho ngo i quan; d) Tài s n t n đ ng t i c ng bi n Vi t Nam; đ) Tài s n b chôn gi u, b chìm đ m đư c tìm th y. Đi u 2. Nguyên t c x lý tài s n 1. Vi c x lý tài s n theo quy đ nh t i Thông tư này đư c áp d ng t th i đi m cơ quan nhà nư c có th m quy n quy t đ nh t ch thu sung qu nhà nư c ho c quy t đ nh xác l p quy n s h u c a nhà nư c đ i v i tài s n đó. 2. Vi c ti p nh n, b o qu n tài s n, l p phương án x lý tài s n, phê duy t phương án x lý tài s n do cơ quan nhà nư c có th m quy n th c hi n theo quy đ nh c a pháp lu t. 3. Vi c x lý tài s n đư c th c hi n theo đúng phương án x lý tài s n đã đư c cơ quan nhà nư c có th m quy n phê duy t, đ m b o công khai, minh b ch, đúng trình t quy đ nh. Ph n 2. QUY Đ NH C TH Đi u 3. Ti p nh n, b o qu n tài s n và h sơ có liên quan 1. Ti p nh n, b o qu n tài s n. Cơ quan nhà nư c quy t đ nh t ch thu sung qu nhà nư c ho c quy t đ nh xác l p quy n s h u c a nhà nư c quy t đ nh vi c giao cho các cơ quan, đơn v th c hi n ti p nh n, b o qu n tài s n trong th i gian ch x lý, c th : a) Giao cho cơ quan nhà nư c có ch c năng v qu n lý văn hóa đ i v i tài s n là di tích l ch s - văn hóa, b o v t qu c gia, di v t ho c c v t là hi n v t đ c b n ho c có giá tr đ c bi t v văn hóa, khoa h c, l ch s theo quy đ nh c a pháp lu t v di s n văn hóa. b) Giao cho cơ quan an ninh, qu c phòng đ i v i tài s n là vũ khí, ch t n , ch t phóng x , phương ti n k thu t đ c ch ng và các tài s n khác liên quan đ n an ninh, qu c phòng. c) Giao cho Kho b c nhà nư c c p t nh (tài s n do cơ quan c p Trung ương và c p t nh quy t đ nh t ch thu sung qu nhà nư c ho c quy t đ nh xác l p quy n s h u c a nhà nư c) ho c Kho b c nhà nư c c p huy n (tài s n do cơ quan c p huy n quy t đ nh t ch thu sung qu nhà nư c ho c quy t đ nh xác l p quy n s h u c a nhà nư c) đ i v i tài s n là ti n Vi t Nam, ngo i t , ch ng ch có giá, vàng, b c, đá quý, kim lo i quý. d) Giao cho cơ quan ki m lâm đ i v i các tài s n là lâm s n. Trong trư ng h p lâm s n là đ ng v t r ng b thương, m, y u c n c u h thì chuy n cho Trung tâm c u h đ ng v t nơi g n nh t trư c khi giao cho cơ quan ki m lâm. đ) Giao cho cơ quan tài chính cùng c p đ i v i v t ch ng, tài s n t m gi mà b n án, tuyên t ch thu sung qu nhà nư c. Riêng đ i v i tài s n t ch thu sung qu nhà nư c do cơ quan thi hành án c p quân khu thi hành thì giao cho S Tài chính nơi cơ quan thi hành án quân khu đóng tr s . e) Giao cho cơ quan nhà nư c có ch c năng v qu n lý y t đ i v i tài s n là thu c ch a b nh, trang thi t b ph c v ch a b nh. g) Cơ quan c a ngư i ra quy t đ nh t ch thu sung qu nhà nư c ho c quy t đ nh xác l p quy n s h u c a nhà nư c ti p nh n, b o qu n đ i v i các tài s n không thu c ph m vi quy đ nh t i các đi m a, b, c, d, đ và e kho n này. 2. Trư ng h p cơ quan đư c giao nhi m v ti p nh n, b o qu n tài s n không có đi u ki n b o qu n tài s n thì đư c y quy n cho cơ quan, t ch c khác có đ đi u ki n cơ s v t ch t, kho tàng đ b o qu n và ph i tr các chi phí có liên quan phát sinh, tr m t s trư ng h p đư c quy đ nh t i đi m a kho n 1 Đi u 6 Thông tư này. Vi c y quy n b o qu n tài s n ph i đư c l p h p đ ng theo quy đ nh c a pháp lu t. 3. Ti p nh n h sơ, gi y t có liên quan đ n tài s n.
  3. a) B Tài chính (C c Qu n lý công s n) ti p nh n h sơ, gi y t có liên quan (sau đây g i chung là h sơ) đ i v i tài s n thu c th m quy n phê duy t phương án x lý c a Th tư ng Chính ph và B trư ng B Tài chính theo quy đ nh t i đi m a và đi m b kho n 3 Đi u 4 Thông tư này. b) Cơ quan quy t đ nh xác l p quy n s h u c a nhà nư c ti p nh n h sơ đ i v i tài s n b đánh rơi, b quên đư c tìm th y mà không có ho c không xác đ nh đư c ch s h u theo quy đ nh t i đi m c kho n 3 Đi u 4 Thông tư này thì ti p nh n h sơ đ i v i tài s n đó. c) S Tài chính ti p nh n h sơ đ i v i tài s n thu c th m quy n phê duy t phương án x lý c a Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương (sau đây g i chung là y ban nhân dân c p t nh) theo quy đ nh t i đi m d kho n 3 Đi u 4 Thông tư này. d) Cơ quan tài chính c p huy n ti p nh n h sơ đ i v i tài s n thu c th m quy n phê duy t phương án x lý c a Ch t ch y ban nhân dân c p t nh nhưng đư c phân c p cho Ch t ch y ban nhân dân c p huy n phê duy t theo quy đ nh t i đi m d kho n 3 Đi u 4 Thông tư này. 4. Cơ quan ti p nh n h sơ quy đ nh t i kho n 3 Đi u này có trách nhi m ch trì, ph i h p v i cơ quan ra quy t đ nh t ch thu sung qu nhà nư c ho c quy t đ nh xác l p quy n s h u c a nhà nư c, cơ quan ti p nh n, b o qu n tài s n quy đ nh t i kho n 1 Đi u này và các đơn v có liên quan l p danh m c tài s n, s lư ng ho c kh i lư ng theo t ng lo i tài s n; giám đ nh tài s n (n u c n); l p phương án x lý tài s n theo quy đ nh t i Đi u 4 Thông tư này. 5. Vi c ti p nh n, b o qu n tài s n và h sơ có liên quan đư c l p thành biên b n có xác nh n c a bên giao, bên nh n và bên ch ng ki n (n u c n). N i dung ch y u c a biên b n g m có: th i gian, đ a đi m bàn giao, ti p nh n; thành ph n tham gia bàn giao, ti p nh n; tên, ch ng lo i, s lư ng, hi n tr ng c a tài s n t i th i đi m bàn giao, ti p nh n; danh m c h sơ kèm theo (n u có) và các n i dung khác có liên quan. Đi u 4. Phương án x lý tài s n 1. Các cơ quan đư c giao ti p nh n h sơ tài s n l p phương án x lý tài s n thông qua các hình th c sau đây: a) Chuy n giao cho cơ quan, đơn v có ch c năng c a Nhà nư c th c hi n lưu gi , qu n lý đ i v i tài s n là vũ khí, ch t n , ch t phóng x , phương ti n k thu t đ c ch ng, tài s n thu c lĩnh v c qu c phòng, an ninh qu c gia; di v t, c v t, b o v t qu c gia và các tài s n khác không đư c phép lưu hành. b) Chuy n giao cho cơ quan nhà nư c, đơn v s nghi p công l p đ qu n lý, s d ng đ i v i tài s n là b t đ ng s n, máy móc, phương ti n v n t i, trang thi t b làm vi c, trang thi t b thí nghi m theo tiêu chu n, đ nh m c do cơ quan nhà nư c có th m quy n quy đ nh. c) Chuy n giao cho Kho b c nhà nư c đ i v i tài s n là ti n Vi t Nam, ngo i t , ch ng ch có giá, vàng, b c, đá quý, kim lo i quý. d) X lý theo quy đ nh c a pháp lu t v b o v và phát tri n r ng đ i v i tài s n là lâm s n. đ) Chuy n giao cho cơ quan nhà nư c có ch c năng v qu n lý y t đ i v i tài s n là thu c ch a b nh, trang thi t b ph c v ch a b nh. e) Tiêu h y đ i v i tài s n không còn kh năng s d ng ho c tài s n thu c danh m c c m s n xu t, kinh doanh và lưu thông theo quy đ nh c a pháp lu t như văn hóa ph m đ c h i, hàng gi không có giá tr s d ng, v t ph m gây h i cho s c kh e con ngư i, v t nuôi, cây tr ng và các tài s n khác bu c ph i tiêu h y. g) Bán theo quy đ nh c a pháp lu t đ i v i các tài s n không thu c quy đ nh t i đi m a, b, c, d, đ và e kho n này. 2. Cơ quan l p phương án x lý tài s n có trách nhi m trình cơ quan nhà nư c có th m quy n phê duy t phương án theo quy đ nh t i kho n 3 Đi u này t i đa không quá 10 ngày làm vi c, k t ngày th c hi n xong vi c ti p nh n h sơ tài s n. 3. Th m quy n phê duy t phương án x lý tài s n quy đ nh như sau:
  4. a) Th tư ng Chính ph phê duy t phương án x lý đ i v i tài s n là di tích l ch s - văn hóa, di v t, c v t, b o v t qu c gia, tr trư ng h p lu t, pháp l nh có quy đ nh khác. b) B trư ng B Tài chính phê duy t phương án x lý đ i v i tài s n do B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , cơ quan nhà nư c khác trung ương quy t đ nh t ch thu sung qu nhà nư c ho c quy t đ nh xác l p quy n s h u c a nhà nư c. c) Cơ quan quy t đ nh xác l p quy n s h u c a nhà nư c đ i v i tài s n b đánh rơi, b quên đư c tìm th y phê duy t phương án x lý tài s n sau khi có ý ki n th ng nh t c a cơ quan tài chính cùng c p theo quy đ nh t i đi m c kho n 2 Đi u 17 Ngh đ nh s 137/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 c a Chính ph quy đ nh vi c phân c p qu n lý nhà nư c đ i v i tài s n nhà nư c t i cơ quan hành chính, đơn v s nghi p công l p, tài s n đư c xác l p quy n s h u c a nhà nư c. d) Ch t ch y ban nhân dân c p t nh phê duy t ho c phân c p th m quy n phê duy t phương án x lý tài s n đ i v i các tài s n không thu c quy đ nh t i các đi m a, b và c kho n này. Đi u 5. T ch c th c hi n phương án x lý tài s n đã đư c c p có th m quy n phê duy t 1. Đ i v i tài s n chuy n giao cho cơ quan nhà nư c có ch c năng th c hi n lưu gi , qu n lý: a) Chuy n giao cho cơ quan văn hóa đ i v i tài s n là di tích l ch s - văn hóa, b o v t qu c gia, di v t, c v t là hi n v t đ c b n ho c có giá tr đ c bi t v khoa h c, văn hóa, l ch s theo quy đ nh c a pháp lu t v di s n văn hóa. b) Chuy n giao cho cơ quan quân đ i, cơ quan an ninh đ i v i tài s n là vũ khí, ch t n , ch t phóng x , phương ti n k thu t đ c ch ng và các tài s n khác liên quan đ n an ninh, qu c phòng. 2. Đ i v i tài s n chuy n giao cho cơ quan nhà nư c, đơn v s nghi p công l p đ qu n lý, s d ng: a) Cơ quan ti p nh n, b o qu n tài s n ch trì, ph i h p v i cơ quan có liên quan và cơ quan nhà nư c, đơn v s nghi p công l p đư c nh n tài s n th c hi n chuy n giao các tài s n nêu t i đi m b kho n 1 Đi u 4 Thông tư này. b) Giá tr tài s n chuy n giao đư c xác đ nh theo quy đ nh t i Thông tư s 43 TC/QLCS ngày 31 tháng 7 năm 1996 c a B Tài chính hư ng d n vi c ti p nh n và bàn giao tài s n gi a các cơ quan hành chính s nghi p, t ch c kinh t theo quy t đ nh c a cơ quan có th m quy n và Thông tư s 122/2007/TT-BTC ngày 18 tháng 10 năm 2007 c a B Tài chính s a đ i, b sung m t s n i dung c a Thông tư s 43 TC/QLCS. c) Cơ quan nhà nư c, đơn v s nghi p công l p nh n tài s n chuy n giao có trách nhi m h ch toán tăng tài s n, th c hi n qu n lý, s d ng tài s n theo quy đ nh c a pháp lu t. 3. Đ i v i tài s n chuy n giao cho Kho b c nhà nư c: a) Kho b c nhà nư c các c p ti p nh n tài s n nêu t i đi m c kho n 1 Đi u 4 Thông tư này. b) Trư ng h p c n thi t, cơ quan tài chính ch trì, ph i h p v i cơ quan có liên quan th c hi n giám đ nh tài s n, xác đ nh di v t, c v t, b o v t qu c gia (n u có) đ x lý theo quy đ nh. c) Đ i v i tài s n là ti n Vi t Nam, Kho b c nhà nư c th c hi n h ch toán n p ngân sách nhà nư c theo quy đ nh c a pháp lu t v ngân sách nhà nư c. Đ i v i tài s n là ngo i t , Kho b c nhà nư c th c hi n ghi thu qu ngo i t t p trung (theo nguyên t ); đ ng th i quy đ i ra ti n Vi t Nam đ n p ngân sách nhà nư c theo quy đ nh c a pháp lu t v ngân sách nhà nư c. Đ i v i tài s n là ch ng ch có giá, vàng, b c, đá quý, kim lo i quý không thu c di v t, c v t, b o v t qu c gia thì x lý bán, n p ti n vào ngân sách nhà nư c theo quy đ nh t i kho n 8 Đi u này. 4. Chuy n giao cho cơ quan ki m lâm đ i v i tài s n là lâm s n đ x lý theo quy đ nh c a pháp lu t v b o v và phát tri n r ng. 5. Chuy n giao cho cơ quan y t đ i v i tài s n là thu c ch a b nh, trang thi t b ph c v ch a b nh đ x lý theo quy đ nh c a pháp lu t.
  5. 6. Vi c chuy n giao tài s n quy đ nh t i các kho n 1, 2, 3, 4 và 5 Đi u này đư c l p thành biên b n. N i dung ch y u c a biên b n g m có: căn c th c hi n chuy n giao; th i gian, đ a đi m chuy n giao; thành ph n tham gia chuy n giao; tên, ch ng lo i, s lư ng, hi n tr ng c a tài s n t i th i đi m chuy n giao; danh m c h sơ kèm theo (n u có) và các n i dung khác có liên quan. 7. Đ i v i tài s n tiêu h y: a) Cơ quan ti p nh n, b o qu n tài s n ch trì, ph i h p v i cơ quan tài chính cùng c p và các cơ quan có ch c năng th c hi n tiêu h y các tài s n nêu t i đi m e kho n 1 Đi u 4 Thông tư này theo quy đ nh c a pháp lu t. b) Vi c tiêu h y tài s n ph i đư c l p biên b n. N i dung ch y u c a biên b n g m có: căn c và lý do th c hi n tiêu h y; th i gian, đ a đi m tiêu h y; thành ph n tham gia tiêu h y; tên, ch ng lo i, s lư ng, hi n tr ng c a tài s n t i th i đi m tiêu h y; hình th c tiêu h y và các n i dung khác có liên quan. 8. Đ i v i tài s n bán: a) Vi c bán tài s n quy đ nh t i đi m g kho n 1 Đi u 4 Thông tư này đư c th c hi n b ng phương th c đ u giá công khai theo quy đ nh c a pháp lu t v qu n lý, s d ng tài s n nhà nư c, tr các trư ng h p đư c bán ch đ nh quy đ nh t i các đi m b, c và d kho n này. b) Trư ng h p giá tr tài s n theo đánh giá l i dư i 50 tri u đ ng/01 đơn v tài s n thì đư c bán ch đ nh. c) Trư ng h p tài s n là hàng hóa, v t ph m d b hư h ng (hàng tươi s ng, d b ôi thiu, khó b o qu n, hàng th c ph m đã qua ch bi n nhưng h n s d ng còn dư i 30 ngày, đ ng v t r ng hoang dã đã ch t nhưng không thu c đ i tư ng ph i tiêu h y theo quy đ nh c a pháp lu t v b o v và phát tri n r ng…) thì cơ quan quy t đ nh t ch thu sung qu nhà nư c ho c quy t đ nh xác l p quy n s h u c a nhà nư c ph i ti n hành l p biên b n và ph i h p v i cơ quan tài chính cùng c p t ch c bán ngay theo hình th c bán tr c ti p (không thông qua đ u giá). d) Trư ng h p tài s n là v t tư, hàng hóa c m nh p kh u bu c ph i tái xu t thì th c hi n bán đ u giá cho các t ch c kinh t có ch c năng đ tái xu t theo quy đ nh c a pháp lu t. Trư ng h p ch có m t t ch c kinh t có ch c năng tái xu t đ i v i v t tư, hàng hóa đó thì th c hi n bán ch đ nh. đ) Vi c xác đ nh giá bán và t ch c bán tài s n th c hi n theo quy đ nh hi n hành c a pháp lu t v qu n lý, s d ng tài s n nhà nư c. e) Đ i v i các tài s n yêu c u có đi u ki n đ i v i t ch c, cá nhân mua tài s n thì th c hi n theo quy đ nh c a pháp lu t. g) Vi c qu n lý, s d ng hóa đơn bán tài s n t ch thu sung qu nhà nư c đư c th c hi n theo quy đ nh c a B Tài chính. Ph n 3. QU N LÝ TÀI CHÍNH Đi u 6. Các kho n chi phí 1. Các kho n chi phí liên quan đ n vi c x lý tài s n bao g m: a) Chi phí v n chuy n, b o qu n; chi phí ki m nghi m, giám đ nh, đ nh giá tài s n t m gi ; chi b i thư ng t n th t do nguyên nhân khác quan (n u có) t i th i đi m có quy t đ nh phê duy t phương án x lý c a cơ quan nhà nư c có th m quy n. Trư ng h p cơ quan ti p nh n, b o qu n tài s n đã đư c Nhà nư c b trí kho bãi, phương ti n v n t i, kinh phí thư ng xuyên thì không đư c thanh toán các kho n chi phí liên quan đ n vi c v n chuy n, b o qu n nh ng tài s n đó. b) Chi phí giao, nh n, b c d , v n chuy n, b o qu n tài s n t th i đi m có quy t đ nh phê duy t phương án x lý c a cơ quan có th m quy n đ n khi hoàn thành vi c x lý.
  6. c) Các chi phí phát sinh trong quá trình x lý bán tài s n: chi phí đ nh giá kh i đi m; chi thuê giám đ nh, thuê s a ch a tài s n đ bán n u tài s n ph i s a ch a m i bán đư c; chi kh c ph c t n th t v tài s n do nguyên nhân khách quan; phí bán đ u giá tr cho t ch c có ch c năng bán đ u giá tài s n, chi phí bán đ u giá do H i đ ng bán đ u giá th c hi n (đ i v i trư ng h p bán đ u giá thông qua H i đ ng bán đ u giá tài s n). H i đ ng bán đ u giá tài s n đư c cơ quan tài chính t m ng trư c kinh phí t i đa không quá 5% trên giá tr (theo giá kh i đi m) c a tài s n bán đ u giá đ có ngu n chi cho công tác bán đ u giá tài s n. K t thúc bán đ u giá, H i đ ng bán đ u giá ph i thanh quy t toán s ti n t m ng theo quy đ nh hi n hành. d) Thu nh p kh u, thu giá tr gia tăng, thu tiêu th đ c bi t (n u có) đ i v i trư ng h p hàng thu c di n t m nh p, tái xu t nhưng nay cơ quan nhà nư c có th m quy n cho phép nh p kh u chính th c. đ) Phí, l phí (n u có). e) Chi phí cho vi c chăm sóc, c u h đ ng v t hoang dã trư c khi x lý theo quy t đ nh c a cơ quan nhà nư c có th m quy n. g) Chi phí th c hi n tiêu h y tài s n. h) Các kho n chi khác có liên quan. 2. Đ i v i các kho n chi phí đã có quy đ nh c th v m c chi thì th c hi n theo quy đ nh này. Đ i v i các kho n chi phí chưa có quy đ nh c th v m c chi thì Th trư ng cơ quan th c hi n x lý tài s n quy t đ nh trên cơ s th c t phát sinh và kh năng kinh phí th c hi n x lý tài s n và ch u trách nhi m v quy t đ nh c a mình. 3. Đ i v i các kho n chi phí h p lý, h p l phát sinh trong quá trình x lý vi ph m pháp lu t trong lĩnh v c ch ng buôn l u, gian l n thương m i, hàng gi th c hi n theo quy đ nh t i Thông tư s 59/2008/TT-BTC ngày 4 tháng 7 năm 2008 c a B Tài chính hư ng d n vi c qu n lý, s d ng ngu n thu t x lý vi ph m pháp lu t trong lĩnh v c ch ng buôn l u, gian l n thương m i, hàng gi . 4. Trư ng h p cơ quan Trung ương ho c cơ quan c p t nh phê duy t phương án x lý tài s n thì cơ quan tài chính c p t nh có trách nhi m xem xét, phê duy t các kho n chi phí h p lý, h p l theo quy đ nh t i Thông tư này. Trư ng h p cơ quan c p huy n phê duy t phương án x lý tài s n thì cơ quan tài chính c p huy n xem xét, phê duy t các kho n chi phí, h p l theo quy đ nh t i Thông tư này. Đi u 7. Ngu n kinh phí 1. Đ i v i tài s n đư c x lý bán thì ngu n kinh phí đ chi theo quy đ nh t i kho n 1 Đi u 6 Thông tư này đư c s d ng t s ti n thu đư c do bán tài s n đã n p vào tài kho n t m gi t i Kho b c Nhà nư c. Trư ng h p s ti n thu đư c do bán tài s n không đ đ thanh toán các kho n chi phí mà tài kho n t m gi theo dõi riêng đ i v i cơ quan, đơn v x lý tài s n còn s dư thì đư c s d ng đ h tr thanh toán các kho n chi phí, n u thi u thì đ ngh h tr t ngân sách nhà nư c theo quy đ nh hi n hành. 2. Đ i v i tài s n đư c x lý theo hình th c khác (chuy n giao, tiêu h y) thì ngu n kinh phí đ chi theo quy đ nh t i kho n 1 Đi u 6 Thông tư này đư c b trí như sau: a) Ngân sách nhà nư c b trí trong d toán chi thư ng xuyên hàng năm c a các cơ quan, đơn v đư c giao nhi m v ch trì x lý tài s n đ b o đ m kinh phí th c hi n vi c x lý tài s n. Trư ng h p vi c x lý tài s n do h i đ ng liên ngành th c hi n thì các cơ quan, đơn v tham gia h i đ ng liên ngành s d ng d toán chi thư ng xuyên hàng năm đã đư c b trí c a cơ quan, đơn v đó đ th c hi n nhi m v đư c phân công. b) Đ i v i các tài s n chuy n giao cho các cơ quan, đơn v đ lưu gi , qu n lý ho c chuy n giao cho các cơ quan, đơn v đ qu n lý, s d ng thì các chi phí phát sinh trư c khi có quy t đ nh phê duy t phương án x lý c a cơ quan nhà nư c có th m quy n đư c th c hi n theo quy đ nh t i
  7. đi m a kho n này; các chi phí phát sinh t khi có quy t đ nh phê duy t phương án x lý c a cơ quan nhà nư c có th m quy n đ n khi hoàn thành vi c bàn giao do cơ quan, đơn v ti p nh n tài s n chi tr . Đi u 8. Qu n lý s ti n thu đư c t vi c bán tài s n 1. Toàn b s ti n thu đư c t vi c bán tài s n đư c n p vào tài kho n t m gi t i Kho b c nhà nư c và do cơ quan tài chính làm ch tài kho n. S ti n thu đư c t bán tài s n do cơ quan Trung ương và cơ quan c p t nh phê duy t phương án x lý tài s n thì n p vào tài kho n t m gi c a cơ quan tài chính c p t nh m t i Kho b c nhà nư c; s ti n thu đư c t bán tài s n do cơ quan c p huy n phê duy t phương án x lý tài s n thì n p vào tài kho n t m gi c a cơ quan tài chính c p huy n m t i Kho b c nhà nư c. 2. S ti n thu đư c t vi c bán tài s n sau khi thanh toán các kho n chi phí có liên quan theo quy đ nh t i kho n 1 Đi u 6 Thông tư này đư c n p vào ngân sách nhà nư c theo quy đ nh c a pháp lu t v ngân sách nhà nư c. Ph n 4. T CH C TH C HI N Đi u 9. Đi u kho n thi hành 1. Thông tư này có hi u l c sau 45 ngày, k t ngày ký. 2. Bãi b Quy t đ nh s 1766/1998/QĐ-BTC ngày 07 tháng 12 năm 1998 c a B trư ng B Tài chính v vi c ban hành Quy ch qu n lý và x lý tài s n khi có quy t đ nh t ch thu sung qu Nhà nư c và tài s n đư c xác l p quy n s h u Nhà nư c, Quy t đ nh s 29/2000/QĐ-BTC ngày 29 tháng 02 năm 2000 c a B trư ng B Tài chính v vi c s a đ i, b sung m t s đi u c a Quy ch qu n lý và x lý tài s n khi có quy t đ nh t ch thu sung qu Nhà nư c và tài s n đư c xác l p quy n s h u Nhà nư c ban hành kèm theo Quy t đ nh s 1766/1998/QĐ-BTC ngày 07 tháng 12 năm 1998 c a B trư ng B Tài chính. 3. B Tài chính, các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , cơ quan nhà nư c khác trung ương và y ban nhân dân các c p hư ng d n, ki m tra vi c x lý tài s n t ch thu sung qu nhà nư c và tài s n xác l p quy n s h u c a nhà nư c theo hư ng d n t i Thông tư này. Đ nh kỳ hàng năm, các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , cơ quan nhà nư c khác trung ương và y ban nhân dân c p t nh g i báo cáo k t qu th c hi n v B Tài chính trư c ngày 31 tháng 12 hàng năm theo m u ban hành kèm theo Thông tư này. Trong quá trình th c hi n, n u phát sinh vư ng m c, đ ngh các cơ quan, t ch c, đơn v ph n ánh v B Tài chính đ ph i h p, gi i quy t./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Văn phòng Trung ương Đ ng; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; Cơ quan TW c a các h i, đoàn th ; Nguy n H u Chí - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - Văn phòng Ban Ch đ o Trung ương v phòng, ch ng tham nhũng; - UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - S Tài chính, KBNN các t nh, thành ph tr c thu c TW; - C c Ki m tra văn b n QPPL (B Tư pháp); - Công báo, Website Chính ph ; - Website B Tài chính; - Các đơn v thu c B Tài chính;
  8. - Lưu: VT, QLCS.
  9. Ban hành kèm theo Thông tư s …./2009/TT-BTC ngày …/…/2009 c a B Tài chính Đơn v báo cáo: ------------- BÁO CÁO K T QU X LÝ TÀI S N T CH THU SUNG QU NHÀ NƯ C VÀ TÀI S N XÁC L P QUY N S H U C A NHÀ NƯ C Kỳ báo cáo: Năm …… T ng s Phương th c x lý tài s n Cơ quan Tên, Chuy n giao Chuy n giao quy t đ nh Chuy n giao S lo i Đơn đ lưu gi , đ qu n lý, Bán Tiêu h y Khác t ch thu ho c S Giá tr KBNN TT tài v qu n lý s d ng xác l p s s n tính lư ng (đ ng) h u nhà nư c S Giá tr S Giá tr S Giá tr S Giá tr S Giá tr S Giá tr lư ng (đ ng) lư ng (đ ng) lư ng (đ ng) lư ng (đ ng) lư ng (đ ng) lư ng (đ ng) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 I C p Trung ương 1 Cơ quan … …. ….. II C p t nh 1 Cơ quan … …. ….. III C p huy n 1 Cơ quan … …. ….. * Ghi chú: C t 14 ghi theo giá tr còn l i sau khi thanh toán các kho n chi phí có liên quan đ n vi c bán tài s n.
  10. ……., ngày….tháng ….năm …. NGƯ I L P BI U TH TRƯ NG ĐƠN V (Ký, ghi rõ h tên) (Ký, ghi rõ h tên và đóng d u)
Đồng bộ tài khoản