Thông tư số 167-TCCP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
49
lượt xem
1
download

Thông tư số 167-TCCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 167-TCCP về việc hướng dẫn tiêu chuẩn phân loại huyện do Ban Tổ chức của Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 167-TCCP

  1. BAN T CH C C A C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM CHÍNH PH c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 167-TCCP Hà N i, ngày 25 tháng 07 năm 1978 THÔNG TƯ HƯ NG D N TIÊU CHU N PHÂN LO I HUY N Thi hành Quy t nh s 139-CP ngày 14-6-1978 c a H i ng Chính ph ban hành b n quy nh c a H i ng Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n, t ch c b máy, quan h công tác và l l i làm vi c c a y ban nhân dân huy n, và các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân huy n; Ban t ch c c a Chính ph hư ng d n tiêu chuNn phân lo i huy n như sau: 1. Huy n c a nư c ta thư ng n m trong m t vùng nông nghi p ho c nông – lâm nghi p, ven bi n, sát biên gi i, ho c ngo i vi thành ph . V ch c năng, nhi m v , quy n h n c a chính quy n Nhà nư c c p huy n u gi ng nhau; nhưng v ph m vi t ai, m t dân s , s ơn v cơ s , tài nguyên và ti m l c kinh t gi a các huy n không ng u, có huy n to, huy n trung bình, huy n nh . c i m c a các huy n mi n núi, sát biên gi i là t r ng, ngư i không ông, phương ti n và i u ki n i l i không thu n ti n, nên vi c lãnh o c a huy n u , y ban nhân dân huy n, cũng như vi c i l i c a cán b , nhân dân trong huy n có khó khăn, v t v hơn so v i các huy n trung du, ng b ng. Vì v y, sau khi v trí, ch c năng, nhi m v , quy n h n, t ch c b máy, quan h công tác và l l i làm vi c c a y ban nhân dân huy n ã ư c xác nh, ph i ti n hành phân lo i huy n. M c ích c a vi c phân lo i huy n là nh m ph c v t t cho vi c xây d ng huy n thành nh ng huy n nông – công nghi p, nông – lâm – công nghi p ho c nông – ngư – công nghi p, t ch c l i s n xu t, t ch c i s ng c a nhân dân trên a bàn huy n. Khi ti n hành phân lo i huy n, yêu c u các a phương chú ý phân tích k tình hình c i m c a các huy n thu c các vùng khác nhau b o m cho vi c phân lo i huy n m t cách t t nh t, phù h p nh t v i c i m c a t ng vùng. 2. Căn c vào ngh quy t h i ngh l n th II c a Ban ch p hàng trung ương ng (ph i nói v xây d ng huy n và t ch c l i s n xu t trên a bàn huy n), H i ng Chính ph ã quy nh thành 3 lo i huy n và ã xác nh biên ch qu n lý Nhà nư c cho t ng lo i huy n: - Huy n lo i I: t 140 n 160 ngư i, - Huy n lo i II: t 120 n 130 ngư i, - Huy n lo i III: t 100 n 110 ngư i,
  2. Trên cơ s quy nh c a H i ng Chính ph , Ban t ch c c a Chính ph hư ng d n c th như sau: - Huy n lo i m t, bao g m các huy n ng b ng và trung du có di n tích t canh tác nông nghi p trên 12 000 hécta, có s dân trên 150 000 ngư i, có giá tr t ng s n lư ng nông – công nghi p ho c nông – ngư – công nghi p trên 30 tri u ng. Các huy n trung du và mi n núi có di n tích t canh tác nông nghi p t 8 000 n 10 000 hécta và di n tích t lâm nghi p trên 15 000 hécta, có s dân trên 70 000 ngư i, có giá tr t ng s n lư ng nông – lâm – công nghi p trên 30 tri u ng. - Huy n lo i hai, bao g m các huy n ng b ng và trung du có di n tích t canh tác nông nghi p t 8 000 n 12 000 hécta, có s dân t 100 000 n 150 000 ngư i, có giá tr t ng s n lư ng nông – công nghi p ho c nông - ngư – công nghi p t 20 tri u n 30 tri u ng. Các huy n trung du và mi n núi có di n tích t canh tác nông nghi p t 6 000 n dư i 10 000 hécta và di n tích t lâm nghi p t 10 000 n 15 000 hécta, có s dân t 50 000 n 70 000 ngư i, có giá tr t ng s n lư ng nông – lâm – công nghi p t 20 tri u n 30 tri u ng. - Huy n lo i ba, bao g m các huy n có di n tích t canh tác nông nghi p, di n tích t lâm nghi p; có s dân và có giá tr t ng s n lư ng dư i các m c quy nh c a huy n lo i m t, huy n lo i hai trên ây. Nh ng i m c n lưu ý khi ti n hành phân lo i huy n: - Trong 3 tiêu chuNn làm căn c cho vi c phân lo i huy n thì di n tích t ai và m t dân s là tiêu chuNn ch y u. - Khi tính giá tr t ng s n lư ng, thì không tính giá tr t ng s n lư ng c a các ơn v s n xu t – kinh doanh c a t nh, thành ph ho c c a trung ương, óng trên a bàn huy n. 3. Căn c vào biên ch qu n lý Nhà nư c ã quy nh cho t ng lo i huy n, căn c vào s lư ng cán b , nhân viên hi n có c a huy n và s cán b c a trên d ki n tăng cư ng cho huy n, mà phân b cho các ban chuyên môn c a huy n, theo hư ng là g n, nh , và có hi u l c; nơi nào th a thì i u ch nh, s p x p h p lý, nơi nào thi u thì i u ng b sung, n u chưa có cán b thì b sung d n. 4. i v i biên ch qu n lý Nhà nư c c a m t s cơ quan chuyên môn qu n lý theo h th ng ngành t trung ương n huy n thì ngh các ngành ch qu n c a trung ương c n nghiên c u, phân b l i cho phù h p v i t ng lo i huy n. ngh các y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương có k ho ch c th hư ng d n cho các y ban nhân dân th c hi n vi c phân lo i huy n và báo cáo k t qu lên Ph th tư ng (Ban t ch c c a Chính ph ) vào quý IV năm 1978. KT. TRƯ NG BAN BAN T CH C C A CHÍNH PH PHÓ TRƯ NG BAN
  3. Nguy n Diêu
Đồng bộ tài khoản