Thông tư số 1691/1997/TT-QP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
55
lượt xem
3
download

Thông tư số 1691/1997/TT-QP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 1691/1997/TT-QP về việc quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ do Bộ Quốc phòng ban hành, để hướng dẫn thực hiện Nghị định số 47/CP ngày 12/8/1996 của Chính phủ về quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 1691/1997/TT-QP

  1. B QU C PHÒNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1691/1997/TT-QP Hà N i, ngày 08 tháng 7 năm 1997 THÔNG TƯ C A B QU C PHÒNG S 1691/1997/TT-QP NGÀY 08 THÁNG 7 NĂM 1997 HƯ NG D N TH C HI N NGHN NNH S 47/CP NGÀY 12/8/1996 C A CHÍNH PH V QU N LÝ VŨ KHÍ, V T LI U N VÀ CÔNG C H TR Căn c vào i u 8, i u 15 Ngh nh s 47/CP ngày 12/8/1996 c a Chính ph v qu n lý vũ khí, v t li u n và công c h tr ; i u 45 quy ch qu n lý vũ khí, v t li u n và công c h tr ban hành kèm theo Ngh nh 47/CP ngày 12/8/1996. B Qu c phòng hư ng d n th c hi n như sau: I - QUY NNH CHUNG. 1- Vũ khí quân d ng, vũ khí th thao, vũ khí thô sơ (g i chung là các lo i vũ khí) công c h tr g m các lo i ư c quy nh t i i m 1, i m 3 i u 1 Quy ch qu n lý vũ khí, v t li u n và công c h tr (g i t t là quy ch c a Chính ph ) và m t s lo i khác như sau: a. Vũ khí quân d ng (VKQD) g m: Các lo i súng ng n, súng trư ng, súng liên thanh; các lo i pháo, giàn phóng, b phóng, súng c i, súng KZ, hoá ch t c và ngu n phóng x , các lo i n, tên l a, bom, mìn, l u n, ngư lôi, thu lôi, v t li u n quân d ng, ho c và các vũ khí khác dùng cho m c ích Qu c phòng - An ninh. b. Vũ khí th thao (VKTT) g m: Các lo i súng trư ng, súng ng n th thao chuyên dùng các c , các lo i súng hơi, các lo i vũ khí khác trong luy n t p, thi u th thao và các lo i n dùng cho các lo i súng th thao nói trên. c. Vũ khí thô sơ (VKTS) g m: Dao găm, các lo i ki m, giáo mác, inh ba, i ao, mã t u, qu m b ng kim lo i ho c ch t c ng, cung n , côn, chông, c m b y và các lo i khác do B N i v quy nh. d. Công c h tr (CCHT) g m các lo i roi cao su, roi i n, g y i n, găng tay i n, lưu n cay, súng b n hơi cay, ng t, c, gây mê, bình x t hơi cay, ng t, c, gây mê, súng b n n nh a, cao su, súng b n la ze, súng b n inh, súng b n t trư ng và các lo i công c h tr khác. . V t li u n công nghi p (VLNCN) bao g m: các lo i ch t n và ph ki n gây n (kíp n , ngòi n , dây n ...) dùng trong xây d ng công trình qu c phòng, s n xu t công nghi p và m c ích dân d ng khác.
  2. 2- Chính ph th ng nh t qu n lý các lo i vũ khí v t li u n và CCHT trong ph m vi c nư c; B Qu c phòng (BQP) ư c giao giúp Chính ph qu n lý các lo i vũ khí, v t li u n và CCHT trong ph m vi qu n lý c a mình và có trách nhi m như ã quy nh t i i u 8 Ngh nh s 47/CP ngày 12/8/1996. BQP giao ch huy các c p tr c ti p qu n lý các lo i vũ khí, v t li u n , CCHT và ch u trách nhi m trong ph m vi qu n lý c a mình. 3- N i dung qu n lý các lo i vũ khí, v t li u n , CCH trong quân i và dân quân t v bao g m: Qu n lý vi c ch t o, s n xu t, s a ch a, trang b , s d ng, b o qu n, lưu gi , v n chuy n, mua bán, thanh x lý, hu ... thanh tra, ki m tra và x lý các vi ph m v qu n lý các lo i vũ khí, v t li u n , CCHT theo các quy nh c a BQP, i u l nh qu n lý b i và i m 1, i m 2 i u 4 Ngh nh 47/CP ngày 12/8/1996 c a Chính ph . 4- ThNm quy n ki m tra vi c mang, s d ng, b o qu n các lo i vũ khí, v t li u n , CCHT ã ư c quy nh t i i u 6 Quy ch c a Chính ph nay hư ng d n thêm như sau: a. Ngư i ch huy các c p ph i tăng cư ng công tác ki m tra vi c qu n lý, s d ng, b o qu n các lo i vũ khí, CCHT theo ch c năng và ph m v trách nhi m ư c giao. b. T ( i) ki m soát quân s , i tu n tra b i Biên phòng trong khi làm nhi m v theo a bàn ư c giao, ư c quy n ki m tra quân nhân khi ra ngoài doanh tr i, dân quân t v khi làm nhi m v c l p có mang các lo i vũ khí, CCHT; phương ti n v n chuy n vũ khí c a quân i và dân quân t v i trên ư ng. c. Trư ng n Biên phòng ư c quy n ki m tra vi c mang, s d ng, v n chuy n các lo i vũ khí, CCHT trong ph m vi a bàn n biên phòng ph trách. d. C c trư ng các C c: Tác chi n, Quân l c, Quân hu n BTTM, C c trư ng C c Quân khí TCKT ư c quy n ki m tra vi c qu n lý, s d ng, b o qu n, v n chuy n các lo i vũ khí, CCHT c a các ơn v trong toàn quân. . Cán b , chi n sĩ, nhân viên chuyên trách theo dõi công tác qu n lý các lo i vũ khí, CCHT, VLNCN các ơn v , kho, nhà máy Qu c phòng, ư c quy n ki m tra theo ch c năng nhi m v ư c giao. II - QU N LÝ VŨ KHÍ QUÂN D NG, VŨ KHÍ TH THAO. 1- Các i tư ng ư c trang b VKQD là các ơn v quân i (b i ch l c, b i a phương, b i biên phòng) các ơn v d b ng viên, khi t p trung hu n luy n, di n t p ki m tra, các ơn v dân quân t v làm nhi m v s n sàng chi n u, chi n u, hu n luy n, b o v gi gìn an ninh tr t t . Khi làm nhi m v vũ khí b binh ư c trang b cho t ng cá nhân, ch nh ng ngư i có i u ki n, tiêu chuNn quy nh t i i u 13 Quy ch c a Chính và các quy nh c a BQP m i ư c trang b . VKTT ư c trang b cho các trung tâm hu n luy n th d c, th thao qu c phòng ph c v cho hu n luy n, thi u th thao. 2- Qu n lý VKQD, VKTT t i các ơn v quân i, ơn v d b ng viên:
  3. - Vi c qu n lý VKQD, VKTT các ơn v ph i th c hi n úng quy nh t i các i u t 171 n i u 177 m c I Chương IV i u l nh qu n lý b i ban hành 1/2/1991; Ch qu n lý trang b k thu t, ban hành kèm theo Quy t nh s 495/Q -QP ngày 3/12/1991 c a B trư ng BQP và các Quy nh, Quy ch hi n hành c a BQP. - Quy t nh c a B t ng tham mưu (BTTM) v biên ch , trang b VKQD, VKTT cho t ng ơn v , trung tâm hu n luy n th d c th thao qu c phòng ư c coi là gi y phép s d ng vũ khí c a ơn v . - Cá nhân khi i công tác l ho c làm nhi m v c bi t ư c mang VKQD, VKTT ph i kèm theo gi y phép s d ng do ch huy t c p trung oàn ho c tương ương tr lên ký; khi i công tác v ho c ã th c hi n xong nhi m v ph i n p gi y phép ơn v qu n lý và trình báo tình tr ng vũ khí v i ngư i ch huy trư c khi lau chùi c t vào t súng. Gi y phép s d ng vũ khí theo m u quy nh c a BTTM. - i v i súng b binh làm nhi m v hu n luy n, s n sàng chi n u, tu n tra canh gác, khi không làm nhi m v ph i trong t súng như ã quy nh t i Chương 3 "Quy nh b o m k thu t cho súng pháo, khí tài, n dư c (l c quân) ơn v " ban hành kèm theo Quy t nh s 482/Q -QP ngày 10/4/1995 c a B trư ng BQP; t súng ph i có khoá. - i v i vũ khí ho l c l n ph i t i thao trư ng ho c vũ khí tr c chi n t i tr n a ph i có ngư i canh gác thư ng xuyên. - Trong di n t p, hu n luy n n u có s d ng n, v t li u n , ho c ... vi c qu n lý, c p phát ph i ch t ch . K t thúc di n t p, hu n luy n di n t p, hu n luy n ph i ki m tra, thu gom phân lo i ăng ký, s lý theo quy nh. 3- Qu n lý VKQD, VKTT c a ơn v dân quân t v : a. S lư ng VKQD trang b cho các ơn v , phân i luân phiên thư ng tr c, l c lư ng làm nhi m v cơ ng, tu n tra, b o v an ninh tr t t do BTTM quy nh. VKQD ư c trang b ph i qu n lý t p trung t i xã, phư ng, th tr n b o m yêu c u an toàn, an ninh, tác chi n có ngư i b o v . N u vũ khí không s d ng n ho c không còn nhu c u trang b , Ban Ch huy Quân s Huy n, Qu n, th xã (g i chung là BCHQS c p huy n) ph i thu h i v kho qu n lý theo quy nh c a BQP. Nghiêm c m mang VKQD v nhà riêng ho c s d ng không úng nhi m v ư c giao. Vũ khí ho l c l n (n u có) tr c chi n t i tr n a, qu n lý như ơn v quân i quy nh t i i m 2 ph n II Thông tư này. - Quy t nh c a BTTM v biên ch vũ khí trang b cho t ng ơn v dân quân t v ư c coi là gi y phép s d ng vũ khí c a ơn v ó. - Nh ng ơn v dân quân t v khi làm nhi m v trên vùng bi n ư c giao n u mang theo VKQD ph i có gi y phép ch huy trư ng BCHQS c p huy n tr lên c p theo quy nh c a BQP và ch ư c s d ng vũ khí vào úng v i nhi m v ư c giao.
  4. - Cá nhân khi làm nhi m v c l p ư c mang VKQD, VKTT ph i kèm theo gi y phép s d ng vũ khí do Ch huy trư ng BCHQS c p huy n ký, n u mang ra kh i ph m vi huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh ph i có gi y phép do Ch huy trư ng B ch huy quân s t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (g i chung là c p t nh) ký. Gi y phép s d ng vũ khí theo m u quy nh c a BTTM. b. VKQD, VKTT trang b cho ơn v dân quân t v hu n luy n, thi u th thao theo k ho ch hàng năm do BCHQS c p huy n b o m. H t th i gian hu n luy n vũ khí ư c lau chùi tr l i BCHQS c p huy n qu n lý; th t c c p phát, thu h i th c hi n úng quy nh c a BQP. - i v i vũ khí ho l c l n ph i t i thao trư ng sau bu i t p, ph i c ngư i canh gác. - Trong hu n luy n, di n t p n u có s d ng n, ch t n , ho c khi xong nhi m v ph i thu gom qu n lý ch t ch , không s d ng h t ph i tr trên. Cơ quan quân s các c p ph i qu n lý ch t ch quá trình c p phát, s d ng, thu h i, x lý, giao n p. 4- VKQD b o m cho môn h c giáo d c qu c phòng, các trung tâm giáo d c qu c phòng và các ơn v ph i th c hi n theo Ch th s 484/CT-QP ngày 28/11/1991 c a B trư ng BQP . a. i v i các trung tâm giáo d c qu c phòng trong các trư ng quân i, vi c qu n lý VKQD th c hi n theo qui nh t i i m 2 ph n II Thông tư này. b. Cơ quan quân s a phương, các trung tâm giáo d c qu c phòng ho c các ơn v quân i có nhi m v giúp các trư ng i h c, trung h c chuyên nghi p, trung h c ph thông hu n luy n quân s , khi s d ng VKQD hu n luy n ph i qu n lý ch t ch , vũ khí ư c mang n ph c v t ng bu i t p, sau bu i t p ph i thu v ơn v qu n lý . 5- VKQD, VKTT trưng bày t i b o tàng, nhà truy n th ng c a ơn v quân i do Giám c b o tàng, Ch huy nhà truy n th ng tr c ti p ch u trách nhi m qu n lý. Các lo i vũ khí trưng bày ph i ư c ăng ký s lư ng, ch ng lo i v i cơ quan ch c năng th ng nh t qu n lý ch t ch và nh t thi t ph i ư c vô hi u hoá tính năng chi n u trư c khi ưa ra trưng bày ư c b o m an toàn. 6- S n xu t, s a ch a VKQD, VKTT ph i theo k ho ch c a BQP ho c h p ng ký v i cơ quan, t ch c ngoài quân i ã ư c BQP phê duy t và ch ư c ti n hành t i các tr m, xư ng, nhà máy qu c phòng. - Các lo i vũ khí, tuỳ theo m c hư h ng, theo k ho ch c a ngành quân khí c p trên ư c ti n hành s a ch a l n, v a, nh t i các tr m, các xư ng, nhà máy qu c phòng như ã quy nh t i i u 8 i u l công tác k thu t quân khí Quân i nhân dân Vi t nam (Q NDVN) ban hành kèm theo Quy t nh s 1886/Q -QP ngày 24/10/1996 c a B trư ng BQP và các quy nh có liên quan khác c a BQP. T ng c c k thu t có trách nhi m theo dõi, ch o, ki m tra t ng ơn v th c hi n. - Vi c s a ch a VKQD, VKTT c a các i tư ng ngoài ph m v qu n lý c a BQP ư c th c hi n theo h p ng ã ư c BQP phê duy t. - Trư ng h p m t s doanh
  5. nghi p Nhà nư c tham gia s n xu t, s a ch a m t s chi ti t c a VKQD, VKTT theo yêu c u c a BQP như quy nh t i i u 9 Quy ch c a Chính ph ; cơ quan, ơn v ư c giao m nhi m cung c p v t tư, vũ khí s n xu t, s a ch a ph i th c hi n các bi n pháp qu n lý ch t ch , b o m yêu c u bí m t, ch tiêu k thu t, giao nh n s n phNm theo quy nh c a BQP. 7- Vi c cung c p, chuy n như ng VKQD cho các i tư ng quy nh t i i m d, , e, g i u 8 Quy ch c a Chính ph do BQP qu n lý tr c ti p, toàn di n. Cơ quan, t ch c có nhu c u cung c p ho c chuy n như ng VKQD ph i có công văn ngh kèm theo văn b n cho phép c a B N i v . - Vi c chuy n như ng ư c ký k t, th c hi n và thanh toán theo h p ng, giá chuy n như ng theo quy nh c a BQP. - BQP ch cung c p VKQD cho các cơ quan, t ch c ư c Chính ph xác nh. - Các ơn v tr c ti p qu n lý VKQD khi ư c cung c p, chuy n như ng theo h p ng ph i th c hi n y các th t c giao nh n và ch u trách nhi m v s lư ng, ch t lư ng. B n sao h p ng, thanh lý h p ng, hoá ơn xu t vũ khí ư c g i B N iv th c hi n qu n lý theo ch c năng. 8- VKQD, VKTT ư c c t gi b o qu n t i các kho vũ khí c a cơ quan, ơn v . Tiêu chuNn nhà kho, ch qu n lý, b o qu n các ơn v ph i th c hi n úng các Quy t nh c a B trư ng BQP g m: Quy t nh s 338/Q -QP ngày 16/9/1991 quy nh v kho n dư c (l c quân) c a Q NDVN; Quy t nh s 282/Q -QP ngày 24/6/1993 quy nh v kho súng pháo, khí tài (l c quân) c a Q NDVN và Quy t nh s 482/Q -QP ngày 10/4/1995 quy nh m b o k thu t cho súng pháo, khí tài, n dư c (l c quân) ơn v ; i u l công tác k thu t quân khí Q NDVN và nh ng quy nh có liên quan khác c a BQP. 9- Chuy n lo i, thanh lý, tiêu hu VKQD, VKTT các ơn v ph i th c hi n úng Quy ch x lý vũ khí trang b k th t quân s , trang thi t b v t tư trong Quân i, ban hành kèm theo Quy t nh s 59/Q -QP ngày 23/1/1995 c a B trư ng BQP; i u l công tác k thu t Q NDVN, ban hành kèm theo Quy t nh s 213/Q -QP ngày 1/3/1996 c a B trư ng BQP và các quy nh có liên quan khác c a BQP. - i v i bom, mìn, v t li u n các lo i (bao g m c tên l a, ngư lôi, thu lôi...) thu c n , thu c phóng, ho c , v t li u d cháy n có nguy cơ m t an toàn, ch huy ơn v ph i k p th i n m ch c và có bi n pháp ch o ngăn ch n và báo cáo c p có thNm quy n như ã quy nh t i i u 47 i u l công tác k thu t quân khí Q NDVN; trư ng h p có nguy cơ m t an toàn khNn c p ph i hu ngay thì th c hi n như ã quy nh t i i u 37 i u l công tác k thu t Q NDVN. - Vi c tiêu hu VKQD, VKTT các ơn v trong toàn quân ph i làm úng th t c, m b o an toàn do ngành quân khí ơn v làm tham mưu và tr c ti p th c hi n k ho ch tiêu hu . 10- V n chuy n VKQD, VKTT:
  6. V n chuy n VKQD (g m c v t li u n quân d ng), VKTT ph i m b o các yêu c u v bí m t, an ninh, an toàn (c ngư i và phương ti n). M i trư ng h p v n chuy n vũ khí u ph i có l nh v n chuy n ho c m nh l nh hành quân (n u v n chuy n vũ khí i cùng i hình hành quân) c a c p ch huy có thNm quy n. Trư ng h p s d ng t 2 xe tr lên v n chuy n ph i có ngư i ch huy chung. Xe dùng v n chuy n vũ khí và cách x p d ph i th c hi n úng theo Quy t nh 338/Q -QP ngày 16/9/1991 và Quy t nh s 282/Q -QP ngày 24/6/1993 c a B trư ng BQP. Ngư i và phương ti n khi làm nhi m v v n chuy n vũ khí ph i có y gi y t theo quy nh c a BTTM. 11- Ti p nh n VKQD, VKTT do t ch c, cá nhân giao n p ư c quy nh t i i u 18 Quy ch c a Chính ph , nay hư ng d n c th như sau: a. Các cơ quan quân s a phương, ch huy ơn v quân i các c p có trách nhi m ti p nh n VKQD, VKTT do t ch c, cá nhân giao n p. M i trư ng h p ti p nh n u ph i l p biên b n trong ó xác nh rõ a ch ngư i ho c cơ quan, t ch c giao n p, lý do, ngu n g c có, ghi y s lư ng, ch t lư ng, s ký hi u, tr ng lư ng (n u là v t li u n quân d ng), l p s sách theo dõi, ăng ký ch t ch và báo cáo lên trên. Trư ng h p vũ khí có s lư ng l n, có nguy cơ m t an toàn do t ch c, cá nhân phát hi n nhưng không th ưa n n p ư c thì cơ quan quân s ho c ơn v ư c thông báo ph i c ngư i canh gác ng th i báo cáo cơ quan, ơn v c p trên có bi n pháp x lý . b. Các ơn v quân i sau khi ti p nhân vũ khí ph i phân lo i và báo cáo c p trên có thNm quy n có bi n pháp qu n lý, s lý. Trư ng h p ti p nh n s lư ng l n trư c khi nh n các ơn v ph i báo cáo xin ý ki n ch o c a BTTM. c. Ban ch huy quân s c p xã, n Biên phòng ti p nh n vũ khí do t ch c và cá nhân giao n p, sau ó ph i báo cáo và giao n p lên BCHQS c p huy n ( i v i ban ch huy quân s c p xã) và B ch huy Biên phòng c p t nh ( i v i n Biên phòng). Sau khi ti p nh n các ơn v ph i phân lo i, b o qu n và k p th i báo cáo lên c p trên theo dõi, qu n lý. d. X lý vũ khí sau khi ti p nh n: - Nh ng lo i không nguy hi m ph i báo cáo c p có thNm quy n x lý theo quy nh c a BQP. - Nh ng lo i nguy hi m ho c có nguy cơ m t an toàn không ư c chung trong kho vũ khí c a ơn v và ph i có bi n pháp vô hi u hoá ngay, sau ó báo cáo c p trên theo quy ch x lý vũ khí, trang b k thu t, trang thi t b v t tư trong quân i, trư ng h p có nguy cơ m t an toàn khNn c p ph i hu ngay thì th c hi n như ã quy nh t i i u 37 i u l công tác k thu t Q NDVN. Vi c x lý do ngành quân khí ch u trách nhi m. III - QU N LÝ VŨ KHÍ THÔ SƠ, CÔNG C H TR . 1- Các i tư ng ư c trang b VKTS, CCHT là các ơn v quân i, ơn v d b ng viên khi t p trung hu n luy n, di n t p ki m tra, ơn v dân quân t v làm
  7. nhi m v s n sàng chi n u, chi n u, hu n luy n, b o v gi gìn an ninh tr t t , hu n luy n thi u th thao. CCHT ch trang b cho các ơn v do BTTM xác nh. Khi làm nhi m v VKTS, CCHT ư c trang b cho t ng cá nhân. 2- Ch qu n lý, i u ki n tiêu chuNn ư c trang b , vi c c p phép s d ng, s n xu t, s a ch a, c t gi , v n chuy n, chuy n lo i, thanh x lý VKTS, CCHT ư c th c hi n như VKQD ã quy nh t i các i m 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 và 10 ph n II Thông tư này. VI - QU N LÝ V T LI U N CÔNG NGHI P 1- Vi c qu n lý, s n xu t, cung ng và s d ng VLNCN các doanh nghi p và các ơn v quân i ph i th c hi n úng Ngh nh 27/CP ngày 20/4/1995 và Ngh nh 02/CP ngày 5/1/1995 và các i u t 29 n 36 Quy ch c a Chính ph ; Ch th s 1157/CT- QP ngày 2/11/1995 c a B trư ng BQP v qu n lý, s n xu t, cung ng và s d ng VLNCN cho nhi m v kinh t trong quân i và nh ng hư ng d n c th sau: a. T ng c c Công nghi p Qu c phòng và kinh t BQP là cơ quan giúp BQP vi c ph i h p v i các cơ quan ch c năng c a Nhà nư c trong vi c ki m tra, giám sát các doanh nghi p quân i th c hi n vi c s n xu t, cung ng, s d ng VLNCN, nh kỳ hàng quý t ng h p báo cáo BQP. b. Các doanh nghi p, ơn v quân i khi mua bán VLNCN s d ng cho m c ích kinh t , xây d ng công trình qu c phòng ph i g i b n sao h p ng kinh t , b n sao thanh lý h p ng cho T ng c c Công nghi p Qu c phòng và Kinh t BQP ki m tra giám sát; n u các doanh nghi p s n xu t VLNCN ư c phép bán cho doanh nghi p, cơ quan ngoài quân i ph i ng th i g i b n sao h p ng kinh t , b n sao thanh lý h p ng cho B Công nghi p và B N i v . c. Vi c xu t khNu, nh p khNu VLNCN, nguyên li u s n xu t VLNCN các doanh nghi p và ơn v ph i th c hi n theo úng quy nh c a Nhà nư c và BQP. 2- Vi c v n chuy n VLNCN ph i th c hi n úng quy nh c a Nhà nư c v tiêu chuNn quy ph m Vi t Nam TCVN 4588-88 và quy nh sau: V n chuy n VLNCN, nguyên li u s n xu t VLNCN và nguyên li u x lý t thu c n , n, bom, mìn, thu c phóng, các doanh nghi p, ơn v ph i căn c vào k ho ch s n xu t, cung ng, nhu c u s d ng (k c xu t khNu) và ph i báo cáo k ho ch v BTTM xin c p l nh v n chuy n. N u s d ng t 2 xe tr lên v n chuy n, ph i có ngư i ch huy chung. Ngư i và phương ti n khi làm nhi m v v n chuy n ph i có y các gi y t theo quy nh c a BTTM. V-T CH C TH C HI N 1- Ch huy các cơ quan, ơn v trong toàn quân, dân quân t v thư ng xuyên ch o, t ch c quán tri t cho ơn v mình th c hi n nghiêm Ngh nh s 47/CP ngày 12/8/1996, Quy ch c a Chính ph , các quy nh c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n và Thông tư hư ng d n c a BQP v qu n lý các lo i vũ khí, CCHT, VLNCN.
  8. Ph i h p ch t ch v i cơ quan công an nơi óng quân th c hi n t t vi c qu n lý các lo i vũ khí, CCHT, VLNCN, trong ph m v qu n lý c a ơn v , như ã quy nh t i Thông tư liên b Qu c phòng - N i v s 62/TT-LB ngày 14/1/1993. 2- B ch huy quân s c p t nh, BCHQS c p huy n, Ban ch huy quân s c p xã ph i h p v i các cơ quan ch c năng t ch c rà soát vi c qu n lý, c p phát, s d ng VKQD, VKTT, VKTS, CCHT a phương mình; phát ng nhân dân phát hi n và giao n p các lo i vũ khí, CCHT ngoài biên ch và t n ng sau chi n tranh. 3- Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Ch huy các cơ quan ơn v trong toàn quân và dân quân t v có trách nhi m t ch c th c hi n. nh kỳ 6 tháng các cơ quan, ơn v báo cáo k t qu th c hi n v BQP. Trong quá trình th c hi n có v n gì vư ng m c ph i báo cáo k p th i v BTTM, BQP ch o th c hi n. Ph m Văn Trà ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản