Thông tư số 17/1999/TT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
54
lượt xem
4
download

Thông tư số 17/1999/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 17/1999/TT-BTC về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điểm về chế độ hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá lưu thông trên thị trường do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 17/1999/TT-BTC

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 17/1999/TT-BTC Hà N i, ngày 05 tháng 2 năm 1999 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 17/1999/TT-BTC NGÀY 5 THÁNG 2 NĂM 1999 HƯ NG D N S A Đ I, B SUNG M T S ĐI M V CH Đ HOÁ ĐƠN, CH NG T Đ I V I HÀNG HOÁ LƯU THÔNG TRÊN TH TRƯ NG Căn c Lu t thu Giá tr gia tăng, Lu t thu Thu nh p doanh nghi p Căn c thông báo s 110/TB-VPCP ngày 2/6/1998 c a Văn phòng Chính ph v k t lu n c a Th tư ng ph t i h i ngh sơ k t công tác ch ng buôn l u tuy n biên gi i phía b c và vùng bi n đông b c. Theo ph n nh c a đ a phương, doanh nghi p v m t s vư ng m c trong quá trình th c hi n, B Tài chính hư ng d n b sung, s a đ i m t s đi m quy đ nh trong Thông tư s 73/tTC/TCT ngày 20/10/1997; Thông tư s 92/1997/TT-BTC ngày 25/12/1997v ch đ hoá đơn, ch ng t đ i v i hàng hoá lưu thông trên th trư ng như sau: 1. B xung thêm hoá đơn, ch ng t đ i v i hàng hoá lưu thông trên th trư ng; a. B xung vào đi m 3 M c 1 Thông tư s 73/TC/TCT ngày 20/10/1997 lo i hoá đơn, ch ng t đ i v i hàng hoá lưu thông trên th trư ng. + Hoá đơn giá tr gia tăng + Biên lai thu giá tr gia tăng, thu thu nh p doanh nghi p khâu lưu thông b. B sung vào đi m 1 M c I Thông tư s 73/TC/TCT ngày 20/10/1997 - Trư ng h p mua tài s n thanh lý c a các cơ quan hành chính s nghi p ph i có: Quy t đ nh bán tài s n c a cơ quan hành chính, s nghi p (theo m u đính kèm) - Trư ng h p mua hàng hoá, tài s n b t ch thu ph i có: quy t đ nh bán tài s n sung công qu nhà nư c (theo m u đính kèm). 2. B sung thêm vào đi m 1 m c A Ph n II Thông tư s 73/TC/TCT ngày 20/10/1997: ch đ hoá đơn, ch ng t đ i v i m t s trư ng h p sau: a. Đ i v i hàng hoá xu t d h i ch tri n lãm: ph i có l nh đi u đ ng n i b và phi u xu t kho kiêm v n chuy n n i b . Trư ng h p có bán hàng t i h i ch tri n lãm, cơ s ph i xu t hoá đơn giá tr gia tăng ho c hoá đơn bán hàng giao cho khách hàng. Hoá đơn dùng đ xu t khi bán hàng là hoá đơn cơ s mua t i cơ quan thu tr c ti p qu n
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. lý. Doanh s bán hàng t i h i ch tri n lãm kê khai n p thu v i cơ quan thu tr c ti p qu n lý. b. Đ i v i hàng hoá bi u, t ng ph i xu t hoá đơn giá tr gia tăng ho c hoá đơn bán hàng. c. Đ i v i hàng hoá ký g i bán ph i xu t hoá đơn giá tr gia tăng ho c hoá đơn bán hàng giao cho cơ s nh n ký g i. d. Đ i v i hàng hoá u thác xu t kh u ph i xu t hoá đơn giá tr gia tăng ho c hoá đơn bán hàng c a cơ s giao u thác xu t kh u. e. Đ i v i hành hoá u thác nh p kh u, cơ s kinh doanh nh n v ph i có hoá đơn giá tr gia tăng c a cơ s đư c u thác nh p kh u xu t cho. g. Cơ s kinh doanh mua s lư ng hàng hoá l n, ph i v n chuy n làm nhi u l n, thì m i l n v n chuy n ph i yêu c u bên bán xu t hoá đơn giá tr gia tăng ho c hoá đơn bán hàng kèm theo. 3. Thay th đi m 4 M c A Ph n II Thông tư s 73 TC/TCT b ng đi m 4 m i như sau: Hàng hoá đi u đ ng n i b t kho này sang kho khác (k c kho ngoài t nh, thành ph tr c thu c Trung ương) ph i có l nh đi u đ ng n i b và phi u xu t kho kiêm v n chuy n n i b . Hàng hoá đi u đ ng n i b t cơ s s n xu t, kinh doanh đ n các chi nhánh, c a hàng ph thu c đ bán cùng đ a phương (t nh, thành ph tr c thu c Trung ương) ph i có l nh đi u đ ng n i b và phi u xu t kho kiêm v n chuy n n i b . N u đi u đ ng đ n các chi nhánh, c a hàng đ a phương khác (t nh, thành ph tr c thu c Trung ương) đ bán thì ph i l p hoá đơn giá tr gia tăng ho c hoá đơn bán hàng. 4. B sung vào đi m 7 m c B ph n II Thông tư s 73 TC/TCT như sau: Riêng đ i v i hàng hoá nh p kh u do các t ch c, cá nhân kinh doanh mua ch biên gi i v n chuy n đưa vào lưu thông trong th trư ng n i đ a, ngoài hoá đơn bán hàng c a ngư i bán giao cho ph i kèm theo b n trích t khai hàng nh p kh u theo Quy t đ nh s 172/1998/QĐ-TCHQ ngày 20/6/1998 c a T ng c c trư ng T ng c c H i quan v vi c l p b n trích t khai hàng nh p kh u. 5. V h p đ ng kinh t : Bãi b các quy đ nh trong Thông tư s 73 TC/TCT ngày 20/10/1997 và Thông tư s 92/1997/TT-BTC ngày 25/12/1997 v đi u ki n: Các doanh nghi p khi v n chuy n hàng hoá ph i có h p đ ng kinh t kèm theo. Riêng xu t nguyên v t liêu đưa ra công v n ph i có h p đ ng gia công kèm theo (b n chính ho c b n photocopy có xác nh n sao y b n chính c a doanh nghi p). 6. X lý vi ph m:
  3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. a. Bãi b các c m t : "Thu doanh thu, thu l i t c khâu lưu thông" đư c quy đ nh t i M c A, M c B Ph n III Thông tư s 73 TC/TCT thay th b ng c m t m i: "Thu giá tr gia tăng, thu thu nh p doanh nghi p khâu lưu thông". b. Thay th đi m 3 M c A Ph n III Thông tư s 73 TC/TCT b ng quy đ nh m i như sau: Hàng hoá, v t tư mua, nh n, còn t n l i ho c đã đưa vào s n xu t, tiêu th không có đ hoá đơn, ch ng t h p pháp đ u coi là hành vi tr n thu , b x lý ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c thu và truy thu thu giá tr gia tăng, thu thu nh p doanh nghi p khâu lưu thông tính theo giá th trư ng t i th i đi m ki m tra (n u là hàng đang v n chuy n) ho c tính theo tr giá hàng hoá cơ s đã ph n ánh trên s sách k toán. c. Thay th đi m 3 M c B Ph n III Thông tư s 73 CT/TCT thành quy đ nh m i như sau: Mua hàng nh p kh u v kinh doanh không có hoá đơn, ch ng t h p pháp đ u coi là hàng nh p l u b x lý ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c thu và t ch thu hàng hoá. Đ i v i nh ng lô hàng nh p kh u mua c a các t ch c và cá nhân kinh doanh các t nh biên gi i có hoá đơn, ch ng t h p l nhưng qua ki m tra, ki m soát th y có d u hi u ngu n g c không h p pháp, đư c quy n truy xét ngư c đ n t ch c, cá nhân đã phát hành hoá đơn, ch ng t liên quan đ n lô hàng. N u t ch c, cá nhân kinh doanh xu t hoá đơn bán lô hàng không xu t trình đư c hoá đơn, ch ng t ch ng minh ngu n g c h p pháp c a lô hàng đã bán thì t ch c, cá nhân đó b x lý ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c thu và t ch thu s ti n tương ng v i giá tr hàng hoá vi ph m đã tiêu th t i th i đi m vi ph m. d. T ch c và cá nhân kinh doanh mua hàng hoá nh p kh u t i ch biên gi i không có đ hoá đơn, ch ng t quy đ nh t i đi m 4 Thông tư này đ u coi là hàng hoá nh p l u, b x lý ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c thu và t ch thu hàng hoá. e. T ch c, cá nhân kinh doanh mua tài s n thanh lý c a các cơ quan hành chính s nghi p, hàng hoá, tài s n b t ch thu không đ ch ng t h p pháp như quy đ nh t i đi m 1b nêu trong Thông tư này s b x lý như sau: N u hàng hoá s n su t trong nư c b x lý thu thu giá tr gia tăng và thu thu nh p doanh nghi p khâu lưu thông. N u là hàng nh p kh u b x lý ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c thu và t ch thu hàng hoá. g. Bãi b các quy đ nh v x lý đ i v i t ch c, cá nhân kinh doanh v n chuy n hàng hoá không có h p đ ng kinh t kèm theo. Riêng v n chuy n nguyên v t li u đưa gia công, không có h p đ ng gia công kèm theo b x lý thu thu giá tr gia tăng và thu thu nh p doanh nghi p khâu lưu thông.
  4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Thông tư này có hi u l c thi hành t ngày 20/2/1999. Nh ng quy đ nh t i Thông tư s 73 TC/TCT ngày 20/10/1997 c a B Tài chính trái v i nh ng đi m s a đ i, b sung quy đ nh t i Thông tư này đ u bãi b . Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c ph n nh k p th i v B Tài chính đ nghiên c u gi i quy t. Ph m Văn Tr ng (Đã ký) ĐƠN V :... C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM S ...../199.../QĐ-BTS Đ c l p - T do - H nh phúc Ngày.... tháng.... năm 199... QUY T Đ NH C A............................ V VI C BÁN TÀI S N THANH LÝ (Ban hành kèm theo Thông tư s 17/1999/TT-BTC ngày 5/2/1999 c a B Tài chính) Căn c Ngh đ nh s 14/1998 NĐ-CP ngày 6/3/1998 c a Chính ph v qu n lý tài s n Nhà nư c; Căn c vào biên b n h p h i đ ng bán tài s n thanh lý c a cơ quan... Căn c vào ch c năng, nhi m v c a đơn v ban hành kèm theo........ QUY T Đ NH Đi u1: Bán s tài s n thanh lý (theo b ng kê chi ti t tài s n bán, thanh lý đính kèm) có trong biên b n h p h i đ ng thanh lý ngày... tháng... năm... cho khách hàng.............., đ a ch ........................... T ng s ti n là:....................................Đ ng Đi u 2: Khách hàng có trách nhi m thanh toán toàn b s ti n trên ch m nh t đ n ngày.... tháng.... năm.... Đi u 3: H i đ ng thanh lý tài s n c a cơ quan có trách nhi m giao đ s lư ng tài s n và các gi y t liên quan sau khi khách hàng đã hoàn thành th t c thanh toán toàn b s ti n trên. Đi u 4: Các đơn v , cá nhân có liên quan, các thành viên trong h i đ ng thanh lý ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. Th trư ng cơ quan Nơi nh n: - Ngư i mua
  5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Lưu: H I Đ NG BÁN Đ U GIÁ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM TÀI S N XUNG CÔNG QU Đ c l p - T do - H nh phúc NHÀ NƯ C S .../199.../QĐ-BTS ...... ngày...... tháng..... năm 199... QUY T Đ NH BÁN TÀI S N SUNG CÔNG QU NHÀ NƯ C (Ban hành kèm theo Thông tư s 17/1999/TT-BTC ngày 5/2/1999 c a B Tài chính) CH T CH H I Đ NG BÁN Đ U GIÁ TÀI S N SUNG CÔNG QU NHÀ NƯ C Căn c B lu t dân s nư c CHXHCNVN; Căn c Pháp l nh x lý vi ph m hành chính ngày 6/7/1995; Căn c Quy t đ nh x lý s :.... ngày.... tháng.... năm 199... c a...............; Căn c k t qu đ u giá t i biên b n bán đ u giá tài s n sung công qu Nhà nư c s ..... ngày.... tháng.... năm 199....; Căn c ch c năng và nhi m v đư c giao t i Quy t đ nh thành l p h i đ ng đ nh giá, bán đ u giá s ... ngày .... tháng ... năm 199... c a........................; QUY T Đ NH Đi u 1: Bán s tài s n (theo b ng kê chi ti t đính kèm) có trong quy t đ nh x lý s :... ngày..../.../199... c a... cho khách hàng..... Đ a ch ................................. V i t ng s ti n là: ..................................... Đ ng Đi u 2: Khách hàng có trách nhi m thanh toán toàn b s ti n trên ch m nh t đ n ngày... tháng.... năm 199........ Đi u 3: H i đ ng bán tài s n sung công qu Nhà nư c có trách nhi m giao đ s lư ng tài s n và toàn b nh ng gi y t có liên quan sau khi khách hàng đã hoàn thành th t c thanh toán toàn b s ti n trên. Đi u 4: Các cá nhân, đơn v có liên quan, các thành viên trong h i đ ng bán đ u giá tài s n sung công qu Nhà nư c ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh bày. Nơi nh n: Ch t ch h i đ ng bán đ u giá - Ngư i mua tài s n Sung công qu Nhà nư c - Lưu: B NG KÊ CHI TI T (Kèm theo Quy t đ nh bán tài s n sung công qu Nhà nư c ho c Quy t đ nh bán tài s n thanh lý)
  6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. STT Tên Đơn S lư ng Mác hi u Ki u Đơn giá T ng giá tr hàng v lo i C ng
Đồng bộ tài khoản