Thông tư số 17/2001/TT-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
67
lượt xem
2
download

Thông tư số 17/2001/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 17/2001/TT-BTC về việc hướng dẫn chế độ quản lý và sử dụng lệ phí thẩm định kết quả đấu thầu do Bộ Tài Chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 17/2001/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 17/2001/TT-BTC Hà N i, ngày 21 tháng 3 năm 2001 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 17/2001/TT-BTC NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2001HƯ NG D N CH QU N LÝ VÀ S D NG L PHÍ TH M NNH K T QU U TH U Căn c Ngh nh 87/CP ngày 19/12/1996 và Ngh nh s 51/1998/N -CP ngày 18/7/1998 c a Chính ph quy nh chi ti t vi c phân c p, qu n lý, l p, ch p hành và quy t toán ngân sách Nhà nư c; Căn c Ngh nh s 04/1999/N -CP ngày 30/01/1999 c a Chính ph v phí, l phí thu c ngân sách Nhà nư c; Căn c Ngh nh s 88/1999/N -CP ngày 01 tháng 09 năm 1999 c a Chính ph v vi c ban hành Quy ch u th u, Ngh nh s 14/2000/N -CP ngày 5/5/2000 c a Chính ph v vi c s a i, b sung m t s i u c a Quy ch u th u ban hành kèm theo Ngh nh s 88/1999/N -CP ngày 01/9/1999. B Tài chính hư ng d n vi c qu n lý và s d ng l phí th m nh k t qu u th u như sau: I. I TƯ NG THU VÀ M C THU: 1. i tư ng thu: a. Nh ng gói th u theo qui nh ph i th c hi n t ch c u th u thì ph i ư c cơ quan, ơn v có thNm quy n thNm nh k t qu u th u (sau ây vi t t t là T KQ T). Ch u tư ho c ch d án (bên m i th u) có trách nhi m n p l phí cho cơ quan thNm nh k t qu u th u. b. Nh ng trư ng h p sau ây không ph i n p l phí T KQ T: Nh ng gói th u do Th trư ng ơn v tr c ti p th c hi n vi c u tư, mua s m phê duy t k t qu u th u trên cơ s báo cáo thNm nh c a b ph n giúp vi c có liên quan trong ơn v ; - Nh ng gói th u do H i ng qu n tr T ng công ty (do Th tư ng Chính ph thành l p) phê duy t trên cơ s báo cáo thNm nh c a b ph n giúp vi c thu c T ng công ty. 2. M c thu:
  2. L phí T KQ T ư c tính trong chi phí chung c a d án u tư ho c tính vào giá tr hàng hoá mua s m và b ng 0,01% (m t ph n v n) giá tr gói th u, nhưng t i a không quá 30 (ba mươi) tri u ng. Vi c n p l phí T KQ T ư c th c hi n ng th i v i vi c n p h sơ trình duy t k t qu u th u. II. QU N LÝ THU, N P VÀ S D NG: 1. Cơ quan thNm nh k t qu u th u: Sau khi hoàn ch nh h sơ trình duy t k t qu u th u, ch u tư ho c ch d án có trách nhi m g i toàn b h sơ n cơ quan có thNm quy n th c hi n vi c thNm nh k t qu u th u trư c khi trình lên ngư i có thNm quy n ho c c p có thNm quy n phê duy t. a. Co quan có trách nhi m thNm nh k t qu u th u ư c qui nh t i i u 53 c a Qui ch u th u ban hành kèm theo Ngh nh s 88/1999/N -CP ngày 01/9/1999 và qui nh t i i u 1 Ngh nh s 14/2000/N -CP ngày 5/5/2000 c a Chính ph v vi c s a i, b sung m t s i u c a Quy ch u th u ban hành kèm theo Ngh nh s 88/1999/N -CP ngày 01/9/1999. b. Riêng nh ng gói th u mua s m dùng, v t tư, trang thi t b , phương ti n làm vi c c a các cơ quan nhà nư c, l c lư ng vũ trang, oàn th và doanh nghi p Nhà nư c s d ng ngu n Ngân sách nhà nư c do Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m phê duy t k t qu u th u thì giao cho S Tài chính - V t giá ch u trách nhi m thNm nh KQ T. 2. N i dung chi: Các cơ quan nhà nư c ư c giao nhi m v thNm nh k t qu u th u ư c trích 25% (hai mươi lăm ph n trăm) trên s ti n l phí T KQ T thu ư c trư c khi n p vào ngân sách nhà nư c chi phí cho công tác thNm nh KQ T và vi c t ch c thu l phí theo các n i dung chi sau ây: - Chi phí ti n công và các kho n ph c p theo ti n công tr cho lao ng thuê ngoài (k c thuê chuyên gia, tư v n) th c hi n vi c thu l phí thNm nh KQ T; - Chi tr thù lao cho cán b , nhân viên m nhi m thêm công vi c thNm nh; thu, n p l phí ngoài ch c năng nhi m v ư c giao (k c thù lao làm vi c ngoài gi hành chính nhà nư c) theo ch qui nh; - Chi v t tư văn phòng; - Chi phí h i ngh , h i th o v i các cơ quan có liên quan trong quá trình thNm nh; - Trích qu khen thư ng cán b công nhân viên tr c ti p th c hi n công tác thNm nh và thu, n p l phí. M c trích bình quân m t năm, m t ngư i t i a không quá 3 (ba) tháng lương th c hi n; - Chi phí khác liên quan tr c ti p n công tác thNm nh.
  3. Các kho n chi trên ây th c hi n theo ch chi tiêu tài chính hi n hành. 3. nh kỳ hàng tháng, cơ quan thu l phí T KQ T th c hi n kê khai, n p ngân sách nhà nư c 75% s ti n l phí T KQ T th c thu ư c trong kỳ theo chương, lo i, kho n tương ng, m c 045 M c l c ngân sách nhà nư c qui nh. 4. Cơ quan nhà nư c thu l phí T KQ T ph i c p ch ng t thu l phí cho ngư i n p ti n l phí theo úng qui nh c a B Tài chính và ph n ánh y kho n thu này trên h th ng s sách k toán c a cơ quan. 5. Cu i quí, cu i năm cơ quan nhà nư c thu l phí T KQ T ch u trách nhi m l p báo cáo quy t toán toàn b s ti n thu, chi v l phí này theo úng ch k toán nhà nư c và các ch tài chính hi n hành. Trư ng h p cu i năm s ti n thu v l phí T KQ T không chi h t thì n p vào ngân sách nhà nư c. 6. Cơ quan Thu a phương có trách nhi m phát hành ch ng t thu ti n l phí T KQ T và hư ng d n, ki m tra các cơ quan th c hi n kho n thu l phí này. III. T CH C TH C HI N: Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. Các cơ quan, ơn v thu c i tư ng thu, n p l phí T KQ T và các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Thông tư này. Trong quá trình th c hi n n u có khó khăn vư ng m c, ngh các cơ quan, ơn v ph n ánh k p th i v B Tài chính nghiên c u gi i quy t. Nguy n Th Kim Ngân ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản