Thông tư số 17/2005/TT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
58
lượt xem
1
download

Thông tư số 17/2005/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 17/2005/TT-BTC về tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành, để sửa đổi một số điểm của Thông tư số 63/2004/TT-BTC ngày 28/6/2004 của Bộ Tài chính về hướng dẫn Nghi định số 106/2004/NĐ-CP ngày 01/4/2004 của Chính phủ về tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 17/2005/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 17/2005/TT-BTC Hà N i, ngày 03 tháng 3 năm 2005 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 17/2005/TT-BTC NGÀY 03 THÁNG 03 NĂM 2005 S A IM TS I M C A THÔNG TƯ S 63/2004/TT-BTC NGÀY 28/6/2004 C A B TÀI CHÍNH V HƯ NG D N NGHN NNH S 106/2004/N -CP NGÀY 01/4/2004 C A CHÍNH PH V TÍN D NG U TƯ PHÁT TRI N C A NHÀ NƯ C Căn c Ngh nh s 106/2004/N -CP ngày 01/4/2004 c a Chính ph ; th ng nh t th c hi n quy nh v tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c, B Tài chính s a i i m 2 m c VI c a Thông tư s 63/2004/TT-BTC ngày 28/6/2004 c a B Tài chính như sau: 1. i m 2 m c VI ư c s a i như sau: " i v i các ch u tư có d án (bao g m d án vay v n u tư, h tr lãi su t sau u tư, b o lãnh tín d ng u tư) ã ký h p ng (vay v n u tư, h tr lãi su t sau u tư, b o lãnh tín d ng u tư) v i Qu h tr phát tri n trư c ngày Ngh nh s 106/2004/N -CP có hi u l c (ngày 27/4/2004), ư c th c hi n theo h p ng tín d ng ã ký và các quy nh c a Nhà nư c có liên quan." 2. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Ch t ch H i ng qu n lý, T ng giám c Qu h tr phát tri n và ch u tư các d án s d ng v n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c ch u trách nhi m thi hành Thông tư này. Lê Th Băng Tâm ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản