Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT

Chia sẻ: Mai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
192
lượt xem
13
download

Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình giáo dục mầm non

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT

  1. B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- Đ c l p - T do - H nh phúc --------- S : 17/2009/TT-BGDĐT Hà N i, ngày 25 tháng 7 năm 2009 THÔNG TƯ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH GIÁO D C M M NON B TRƯ NG B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O Căn c Ngh đ nh s 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a b , cơ quan ngang b ; Căn c Ngh đ nh s 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giáo d c và Đào t o; Căn c Ngh đ nh s 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 c a Chính ph quy đ nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s đi u c a Lu t giáo d c; Căn c Biên b n th m đ nh c a H i đ ng qu c gia th m đ nh Chương trình giáo d c m m non ngày 5/1/2009; Theo đ ngh c a V trư ng V Giáo d c M m non, B trư ng B Giáo d c và Đào t o quy t đ nh ban hành Thông tư như sau: Đi u 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Chương trình giáo d c m m non. Đi u 2. Thông tư này có hi u l c thi hành t ngày 8 tháng 9 năm 2009 và thay th Quy t đ nh s 5205/QĐ- BGDĐT ngày 19 tháng 9 năm 2006 c a B trư ng B Giáo d c và Đào t o v vi c ban hành Chương trình thí đi m giáo d c m m non. Chương trình giáo d c m m non ban hành kèm theo Thông tư này đư c áp d ng cho t t c các cơ s giáo d c m m non thu c h th ng giáo d c qu c dân. Đi u 3. V trư ng V Giáo d c M m non có nhi m v ch đ o th c hi n Chương trình giáo d c m m non trong c nư c. Đi u 4. Các Ông (Bà) Chánh văn phòng, V trư ng V Giáo d c M m non, Th trư ng các đơn v có liên quan thu c B Giáo d c và Đào t o, Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Giám đ c các s giáo d c và đào t o ch u trách nhi m thi hành Thông tư này./. B TRƯ NG Nơi nh n: - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Chính ph ; - H i đ ng Qu c gia giáo d c; - Ban Tuyên giáo TƯ; - B Tư pháp (C c K tr VBQPPL) Nguy n Thi n Nhân - Công báo; - Ki m toán nhà nư c; - Website Chính ph ; - Website B ; - Như Đi u 4 (đ th c hi n); - Lưu VT, V GDMN, V PC. FILE ĐƯ C ĐÍNH KÈM THEO VĂN B N Chuong trinh
Đồng bộ tài khoản