Thông tư số 17/2009/TT-NHNN

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
87
lượt xem
6
download

Thông tư số 17/2009/TT-NHNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 17/2009/TT-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành để hủy bỏ Quyết định số 49/2006/QĐ-NHNN ngày 29/9/2006 và Quyết định số 19/2007/QĐ-NHNN ngày 11/5/2007 về quy chế quản lý tài chính của Ngân hàng Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 17/2009/TT-NHNN

  1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T VI T NAM NAM -------- c l p – T do – H nh phúc ---------------- S : 17/2009/TT-NHNN Hà N i, ngày 11 tháng 08 năm 2009 THÔNG TƯ V VI C H Y B QUY T NNH S 49/2006/Q -NHNN NGÀY 29/9/2006 VÀ Q S 19/2007/Q -NHNN NGÀY 11/5/2007 V QUY CH QU N LÝ TÀI CHÍNH C A NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C Căn c Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam năm 1997 và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam năm 2003; Căn c Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t năm 2008; Căn c Ngh nh s 96/2008/N -CP ngày 26/8/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam; Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam quy nh như sau: i u 1. H y b Quy t nh s 49/2006/Q -NHNN ngày 29/9/2006 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c ban hành Quy ch qu n lý tài chính c a Ngân hàng Nhà nư c và Quy t nh s 19/2007/Q -NHNN ngày 11/5/2007 v vi c s a i, b sung m t s i u c a Quy ch qu n lý tài chính c a Ngân hàng Nhà nư c ban hành theo Quy t nh s 49/2006/Q -NHNN ngày 29/9/2006 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c. i u 2. Thông tư có hi u l c thi hành sau 45 ngày, k t ngày ký ban hành. i u 3. Chánh Văn phòng, V trư ng V Tài chính – K toán, V trư ng V Ki m toán n i b , Th trư ng các ơn v thu c Ngân hàng Nhà nư c và Giám c Ngân hàng Nhà nư c chi nhánh các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Thông tư này./. KT. TH NG C PHÓ TH NG C Nơi nh n: - Như i u 3; - B Tư pháp ( ki m tra); - B Tài chính; - Văn phòng Chính ph (2 b n); - Ban lãnh o NHNN; - Lưu VP, V PC, V TCKT. ng Thanh Bình
Đồng bộ tài khoản