Thông tư số 170/2009/TT-BTC

Chia sẻ: Uyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
73
lượt xem
5
download

Thông tư số 170/2009/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thông tư số 170/2009/tt-btc', văn bản luật, tiền tệ - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 170/2009/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : 170/2009/TT-BTC Hà N i, ngày 24 tháng 8 năm 2009 THÔNG TƯ HƯ NG D N TH C HI N H TR KINH PHÍ CHO VI C S P X P LAO NG SAU C PH N HOÁ I V I CÁC DOANH NGHI P THU C T P OÀN D T MAY VI T NAM Căn c Ngh nh s 118/2008/N -CP ngày 27/11/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Căn c Quy t nh s 113/2008/Q -TTg ngày 18/8/2008 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p và ban hành Quy ch qu n lý và s d ng Qu h tr s p x p doanh nghi p Trung ương; Th c hi n ch o c a Th tư ng Chính ph t i công văn s 1368/VPCP- MDN ngày 5/3/2009 c a Văn phòng Chính ph v vi c h tr kinh phí cho vi c s p x p lao ng sau c ph n hoá i v i các doanh nghi p thu c T p oàn D t May Vi t Nam, B Tài chính hư ng d n c th như sau: i u 1. Ph m vi áp d ng: Các công ty c ph n ư c chuy n i t các doanh nghi p 100% v n nhà nư c thu c T p oàn D t May Vi t Nam theo Ngh nh s 187/2004/N -CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 c a Chính ph v vi c chuy n doanh nghi p nhà nư c thành công ty c ph n và th c hi n ăng ký kinh doanh sau ngày 1/8/2007 (ngày Ngh nh s 109/2007/N -CP ngày 26/6/2007 c a Chính ph v chuy n doanh nghi p 100% v n nhà nư c thành công ty c ph n có hi u l c thi hành). i u 2. i tư ng ư c h tr : Ngư i lao ng m t vi c, thôi vi c (có tên trong danh sách lao ng thư ng xuyên t i th i i m quy t nh c ph n hoá) trong th i h n 5 năm k t ngày công ty c ph n ư c c p gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh l n u. i u 3. M c h tr , ngu n kinh phí tr c p m t vi c, thôi vi c 3.1. M c h tr m t vi c, thôi vi c: a) Trong 12 tháng k t ngày Công ty c ph n ư c c p gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh l n u, n u ngư i lao ng trong công ty b m t vi c làm ho c thôi vi c thì ngư i lao ng ư c hư ng tr c p m t vi c, thôi vi c theo quy nh c a pháp lu t lao ng hi n hành.
  2. Công ty c ph n có ngư i lao ng b m t vi c, thôi vi c nêu trên ư c T p oàn D t May Vi t Nam h tr kinh phí t Qu h tr s p x p doanh nghi p t i T p oàn chi tr cho ngư i lao ng. M c h tr b ng t ng m c tr c p m t vi c, thôi vi c th c t chi tr cho ngư i lao ng sau khi ã s d ng d phòng tr c p m t vi c làm c a Công ty ư c trích l p và chi theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. b) T năm th 2 n h t năm th 5 k t ngày Công ty c ph n ư c c p gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh l n u, trư ng h p ngư i lao ng b m t vi c, thôi vi c thì công ty c ph n có trách nhi m thanh toán 50% t ng m c tr c p theo quy nh c a B Lu t Lao ng, s còn l i ư c Qu h tr s p x p doanh nghi p t i T p oàn D t May Vi t Nam thanh toán. H t th i h n trên, công ty c ph n ch u trách nhi m thanh toán toàn b tr c p cho ngư i lao ng theo quy nh c a B Lu t lao ng. 3.2. Ngu n kinh phí tr c p thôi vi c, m t vi c: Các doanh nghi p thu c i tư ng quy nh t i i u 1 Thông tư này ư c h tr kinh phí t Qu h tr s p x p doanh nghi p t i T p oàn D t May Vi t Nam chi tr cho ngư i lao ng ngh vi c theo m c h tr quy nh t i i m 3.1 i u 3 Thông tư này. Trư ng h p Qu h tr s p x p doanh nghi p t i T p oàn D t May Vi t Nam không tr cho ngư i lao ng thì Qu h tr s p x p doanh nghi p trung ương s thanh toán ph n còn thi u. i u 4. Trình t th t c chi tr , h tr kinh phí: 4.1 Khi ngư i lao ng m t vi c, thôi vi c thu c i tư ng ư c hư ng tr c p theo quy nh t i i u 2 Thông tư này, các công ty c ph n th c hi n chi tr tr c p m t vi c, thôi vi c cho ngư i lao ng khi có Quy t nh cho ngư i lao ng ngh vi c theo ch m t vi c, thôi vi c. Sau ó, Công ty c ph n t ng h p danh sách, l p h sơ ngh T p oàn D t May Vi t Nam h tr kinh phí gi i quy t chính sách lao ng dôi dư. 4.2. H sơ ngh h tr kinh phí gi i quy t chính sách lao ng, bao g m: a. Văn b n ngh Qu h tr s p x p doanh nghi p t i T p oàn D t May Vi t Nam h tr kinh phí gi i quy t ch lao ng dôi dư c a doanh nghi p; b. Phương án s p x p l i lao ng ư c H i ng qu n tr công ty c ph n phê duy t (m u theo Ph l c 1 kèm theo Thông tư này); c. Danh sách lao ng thư ng xuyên t i th i i m quy t nh c ph n hóa doanh nghi p; d. Báo cáo s kinh phí ph i tr i v i ngư i lao ng ư c hư ng tr c p m t vi c, thôi vi c (m u theo Ph l c 2 kèm theo Thông tư này) kèm theo các tài li u xác nh m c tr c p; . Báo cáo quy t toán tài chính c a 3 năm trư c li n k năm Công ty có gi y phép ăng ký kinh doanh l n u;
  3. e. Báo cáo c th vi c trích l p và s d ng d phòng tr c p m t vi c làm c a doanh nghi p trong 3 năm trư c li n k năm Công ty có gi y phép ăng ký kinh doanh l n u; g. B n sao gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh l n u. 4.3. Vi c h tr kinh phí gi i quy t chính sách lao ng t Qu h tr s p x p doanh nghi p t i T p oàn D t May Vi t Nam cho t ng doanh nghi p nêu trên ư c th c hi n m i năm m t l n. 4.4. Th c hi n h tr . Sau 10 ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ c a các công ty c ph n ngh h tr kinh phí gi i quy t lao ng m t vi c, thôi vi c, T p oàn D t May Vi t Nam có trách nhi m xem xét, ra quy t nh và c p kinh phí h tr cho các công ty theo quy nh t i Thông tư này.Trư ng h p h sơ không m b o yêu c u theo quy nh ho c có sai sót v s li u tính toán, sau 5 ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ, T p oàn D t May Vi t Nam ph i thông báo b ng văn b n cho doanh nghi p bi t hoàn ch nh, b sung. 4.5. Trư ng h p Qu h tr s p x p doanh nghi p t i T p oàn D t May Vi t Nam không ngu n h tr các công ty c ph n, T p oàn D t May Vi t Nam có trách nhi m g i công văn và h sơ kèm theo g i B Tài chính xem xét và quy t nh vi c i u hoà kinh phí ph n còn thi u t Qu h tr s p x p doanh nghi p Trung ương v Qu h tr s p x p doanh nghi p t i T p oàn D t May Vi t Nam. H sơ ngh B Tài chính h tr kinh phí bao g m: a. Công văn ngh c a T p oàn; b. Báo cáo tình hình qu n lý và s d ng ngu n Qu h tr s p x p doanh nghi p c a T p oàn; c. D toán kinh phí ngh gi i quy t chính sách i v i lao ng dôi dư theo B Lu t Lao ng c a các công ty c ph n, trong ó nêu rõ s kinh phí thi u ngh Qu h tr s p x p doanh nghi p Trung ương h tr ; d. Ý ki n c a B Công Thương v các n i dung báo cáo c a T p oàn D t May Vi t Nam t i các i m a, b, c kho n này. i u 5. Trách nhi m c a các ơn v : 5.1. Các Công ty có trách nhi m tính toán, chi tr và quy t toán tr c p m t vi c, thôi vi c cho ngư i lao ng theo úng ch quy nh và quy nh t i Thông tư này, ch u trách nhi m trư c pháp lu t v vi c chi tr tr c p cho ngư i lao ng. 5.2. T p oàn D t May Vi t Nam có trách nhi m h tr kinh phí cho các doanh nghi p trong ph m vi quy nh t i Thông tư này và ch u trách nhi m trư c pháp lu t v vi c h tr kinh phí cho các doanh nghi p.
  4. 5.3. B Tài chính có trách nhi m t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph i u hoà kinh phí t Qu h tr s p x p doanh nghi p Trung ương v Qu h tr s p x p doanh nghi p t i T p oàn D t May Vi t Nam. 5.4. T ng công ty u tư và kinh doanh v n nhà nư c có trách nhi m c p h tr kinh phí cho T p oàn D t May Vi t Nam (trong trư ng h p Qu s p x p doanh nghi p t i T p oàn D t May không ngu n) theo Quy t nh c a B Tài chính v vi c i u hoà kinh phí t Qu h tr s p x p doanh nghi p Trung ương v Qu h tr s p x p doanh nghi p t i T p oàn D t May Vi t Nam. i u 6. T ch c th c hi n. Thông tư này có hi u l c sau 45 ngày k t ngày ký. Ngoài th c hi n quy nh t i Thông tư này, T p oàn D t May Vi t Nam th c hi n vi c h tr gi i quy t lao ng dôi dư theo quy nh t i Quy t nh s 09/2008/Q -BTC ngày 31/01/2008 c a B trư ng B Tài chính ban hành quy ch qu n lý và s d ng Qu h tr s p x p doanh nghi p t i các T p oàn, T ng công ty nhà nư c, Công ty m và Quy t nh s 104/2008/Q -BTC ngày 13/11/2008 c a B trư ng B Tài chính v vi c s a i, b sung quy ch qu n lý và s d ng Qu h tr s p x p doanh nghi p t i các T p oàn, T ng công ty nhà nư c, Công ty m ban hành kèm theo Quy t nh s 09/2008/Q - BTC ngày 31/01/2008. Trong quá trình th c hi n có vư ng m c, ngh các ơn v ph n ánh v B Tài chính nghiên c u, gi i quy t./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Văn phòng Chính ph ; - Văn phòng TW và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Qu c h i; - VP Ban ch o phòng, ch ng tham nhũng TW; - Ki m toán nhà nư c; Tr n Xuân Hà - B Công Thương; - T p oàn D t May VN; - TCT u tư và kinh doanh v n NN; - Vi n Ki m sát NDTC; - Toà án NDTC; - V NSNN, V PC; - Công báo; - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Website Chính ph ; - Website B Tài chính; - Lưu: VT, C c TCDN. PH L C 1 M U BÁO CÁO PHƯƠNG ÁN S P X P L I LAO NG (Kèm theo Thông tư s ……. ngày …tháng.....năm 2009 c a B Tài chính) TÊN DOANH NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
  5. c l p - T Do - H nh phúc ------------------------------------ PHƯƠNG ÁN S P X P L I LAO NG TT N I DUNG T NG S GHI CHÚ I T ng s L t i th i i m s p x p doanh nghi p . - Lao ng không thu c di n ký h p ng lao ng - Lao ng làm vi c theo H L không xác nh th i h n - Lao ng làm vi c theo H L xác nh th i h n t 03 tháng n 36 tháng - Lao ng làm vi c theo mùa v ho c m t công vi c nh t nh dư i 03 tháng S lao ng s ngh vi c t i th i i m cơ c u l i doanh II nghi p 1 S lao ng i u ki n hưu theo ch hi n hành 2 S lao ng s ch m d t h p ng lao ng, chia ra: -H th nh p ng lao ng - T nguy n ch m d t h p ng lao ng - S lao ng không b trí ư c vi c làm Ngày….…tháng……năm 20.. PHÊ DUY T C A H QT CÔNG GIÁM C DOANH NGHI P TY C PH N (Ký tên, óng d u) PH L C 2 M U BÁO CÁO DANH SÁCH NGƯ I LAO NG NGH VI C HƯƠNG CH M T VI C THÔI VI C (Kèm theo Thông tư s …. ngày ….tháng…..năm 2009 c a B Tài chính) TÊN DOANH NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T Do - H nh phúc
  6. ------------------------------------ DANH SÁCH NGƯ I LAO NG NGH VI C HƯ NG CH M T VI C, THÔI VI C Trách Th i nhi m Ngư i Ngày Ngày T ng Th c Ngày Ngh gian c a tháng m t ti n t chi lao tháng nghi p, ư c Qu TT H và Tên năm vi c, tr tr tr ng năm ch c hư ng s p tuy n thôi c p c p ký sinh v tr x p d ng vi c ( ng) ( ng) nh n c p DN ( ng) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 I. Danh sách m t vi c ………… II.Danh sách thôi vi c C ng Ngày….…tháng……năm 20... GIÁM C DOANH NGHI P (Ký tên, óng d u)
Đồng bộ tài khoản