Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Thông tư số 172/1998/TT-BTC về Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn thi hành Nghị định số 54/CP ngày 28/8/1993, số 94/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các loại luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:32

218
lượt xem
44
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thông tư số 172/1998/tt-btc về luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu do bộ tài chính ban hành, để hướng dẫn thi hành nghị định số 54/cp ngày 28/8/1993, số 94/1998/nđ-cp ngày 17/11/1998 của chính phủ quy định chi tiết thi hành luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các loại luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu', văn bản luật, xuất nhập khẩu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 172/1998/TT-BTC về Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn thi hành Nghị định số 54/CP ngày 28/8/1993, số 94/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các loại luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 172/1998/TT-BTC Hà N i, ngày 22 tháng 12 năm 1998 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 172/1998/TT-BTC NGÀY 22 THÁNG 12 NĂM 1998 HƯ NG D N THI HÀNH NGH Đ NH S 54/CP NGÀY 28/08/1993, S 94/1998/NĐ-CP NGÀY 17/11/1998 C A CHÍNH PH QUY Đ NH CHI TI T THI HÀNH LU T THU XU T KH U, THU NH P KH U VÀ CÁC LU T S A Đ I, B SUNG M T S ĐI U C A LU T THU XU T KH U, THU NH P KH U Căn c Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u ngày 26/12/1991 và các Lu t s a đ i, b sung, m t s đi u c a Lu t thu xu t kh u, thu xu t kh u ngày 05/07/1993; s 04/1998/QH10 ngày 20/05/1998; Căn c Ngh đ nh s 54/CP ngày 28/08/1993, Ngh đ nh s 94/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u và các Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u; B Tài chính hư ng d n th c hi n v thu xu t kh u, thu nh p kh u như sau: A - PH M VI ÁP D NG I/ Đ I TƯ NG CH U THU , Đ I TƯ NG N P THU : 1/ Đ i tư ng ch u thu : Hàng hóa đư c phép xu t kh u, nh p kh u qua c a kh u, biên gi i Vi t Nam quy đ nh t i Đi u 1 Ngh đ nh s 54/CP ngày 28/08/1993 c a Chính ph đ u là đ i tư ng ch u thu xu t kh u, thu nh p kh u. Tr nh ng trư ng h p ghi m c II Ph n A Thông tư này. 2/ Đ i tư ng n p thu : T ch c, cá nhân có hàng hóa xu t kh u, nh p kh u thu c đ i tư ng ch u thu quy đ nh t i Đi m 1, M c I, Ph n A Thông tư này đ u là đ i tư ng n p thu xu t kh u, thu nh p kh u. II/ Đ I TƯ NG KHÔNG CH U THU XU T KH U, NH P KH U: Hàng hóa xu t kh u, nh p kh u không thu c di n ch u thu xu t kh u, thu nh p kh u sau khi làm th t c H i quan, theo Đi u 3 c a Ngh đ nh s 54/CP ngày 28/08/1993 g m:
 2. 1/ Hàng quá c nh và mư n đư ng qua lãnh th Vi t Nam. 2/ Hàng kinh doanh theo phương th c chuy n kh u, bao g m các hình th c: - Hàng hóa đư c v n chuy n th ng t nư c xu t kh u đ n nư c nh p kh u không qua c a kh u Vi t Nam. - Hàng hóa đư c v n chuy n t nư c xu t kh u đ n nư c nh p kh u có qua c a kh u Vi t Nam nhưng không làm th t c nh p kh u vào Vi t Nam và không làm th t c xu t kh u ra kh i Vi t Nam. - Hàng hóa đư c v n chuy n t nư c xu t kh u đ n nư c nh p kh u có qua c a kh u Vi t Nam và đưa vào kho ngo i quan, không làm th t c nh p kh u vào Vi t Nam và không làm th t c xu t kh u ra kh i Vi t Nam. Trong quá trình v n chuy n, lưu kho trên lãnh th Vi t Nam hàng hóa quá c nh, mư n đư ng, chuy n kh u ph i ch u s giám sát và qu n lý theo quy đ nh c a cơ quan H i quan t khi nh p kh u đ n khi xu t kh u, không đư c tiêu th t i th trư ng Vi t Nam. Trư ng h p đ c bi t, hàng hóa tiêu th t i Vi t Nam ph i đư c phép c a cơ quan qu n lý Nhà nư c có th m quy n c a Vi t Nam và ph i làm đ y đ th t c H i quan. 3/ Hàng hóa t nư c ngoài nh p kh u vào khu ch xu t, doanh nghi p ch xu t và hàng hóa t khu ch xu t, doanh nghi p ch xu t xu t kh u ra nư c ngoài (tr c ti p ho c qua các c a kh u Vi t Nam) ho c hàng hóa đưa t khu ch xu t, doanh nghi p ch xu t này sang khu ch xu t, doanh nghi p ch xu t khác trong lãnh th Vi t Nam. 4/ Hàng vi n tr nhân đ o. H sơ c n thi t khi làm th t c H i quan đ i v i các trư ng h p ghi t i M c này theo quy đ nh c a T ng c c H i quan. B - CĂN C TÍNH THU Căn c đ tính thu xu t kh u, thu nh p kh u là s lư ng hàng hóa, giá tính thu và thu su t c a m t hàng xu t kh u, nh p kh u. I/ S LƯ NG HÀNG HÓA XU T KH U, NH P KH U: S lư ng hàng hóa xu t kh u, nh p kh u làm căn c tính thu là s lư ng t ng m t hàng th c t xu t kh u, nh p kh u. II/ GIÁ TÍNH THU : 1/ Trư ng h p áp giá tính thu theo H p đ ng: Hàng hóa xu t kh u, nh p kh u theo h p đ ng mua bán ngo i thương, có đ n i dung ch y u theo quy đ nh t i Đi u 50 Lu t Thương m i ngày 10/05/1997 (tr các m t hàng thu c danh m c m t hàng Nhà nư c
 3. qu n lý giá tính thu ) thì giá tính thu đư c xác đ nh theo h p đ ng ngo i thương phù h p v i các ch ng t có liên quan đ n vi c mua, bán. C th : a/ Đ i v i hàng xu t kh u là giá bán cho khách hàng t i c a kh u xu t (giá FOB), không bao g m phí b o hi m (I) và chi phí v n t i (F). b/ Đ i v i hàng nh p kh u là giá mua t i c a kh u nh p (CIF) bao g m c phí b o hi m (I) và chi phí v n t i (F). N u nh p kh u b ng đư ng b là giá mua theo đi u ki n biên gi i Vi t Nam (DAF). c/ Giá tính thu xu t kh u, thu nh p kh u áp d ng đ i v i khu ch xu t, doanh nghi p ch xu t t i Vi t Nam là giá th c t mua, bán t i c a kh u khu ch xu t, doanh nghi p ch xu t theo h p đ ng. d/ Đ i v i trư ng h p hàng nh p kh u, có bao g m hàng b o hành theo h p đ ng (k c trư ng h p g i hàng sau) nhưng trong h p đ ng không tính thanh toán riêng đ i v i s hàng hóa b o hành thì giá tính thu trên h p đ ng là giá bao g m c ph n b o hành. e/ Đ i v i máy móc, thi t b , phương ti n v n t i đưa ra nư c ngoài đ s a ch a, thì giá tính thu khi nh p kh u tr l i Vi t Nam là chi phí s a ch a theo h p đ ng đã ký v i nư c ngoài. g/ Đ i v i máy móc, thi t b , phương ti n v n t i đi thuê thì giá tính thu là giá thuê theo h p đ ng đã ký v i nư c ngoài. h/ Đ i v i hàng hóa do phía nư c ngoài gia công cho phía Vi t Nam, thì giá tính thu khi nh p kh u là giá tr th c t c a hàng hóa nh p kh u tr đi giá tr c a nguyên li u, v t tư, hàng hóa xu t ra nư c ngoài đ gia công, theo h p đ ng đã ký (thu su t thu nh p kh u tính theo m t hàng gia công th c t nh p kh u và xu t x c a hàng hóa là xu t x c a nư c nh n gia công, giá tr th c t hàng nh p kh u đư c xác đ nh theo giá tính thu quy đ nh t i M c II, Ph n B Thông tư này). i/ Đ i v i hàng hóa nh p kh u đã đưa vào s d ng t i Vi t Nam ph i truy thu, thì giá tính thu truy thu đư c xác đ nh trên cơ s giá tr s d ng còn l i c a hàng hóa t i th i đi m tính truy thu thu , theo k t qu giám đ nh ch t lư ng hàng hóa c a cơ quan Nhà nư c có th m quy n và đư c tính c th như sau: - Giá tr s d ng còn l i t 30% tr xu ng, thì giá tính thu b ng 10% c a giá nh p kh u hàng m i. - Giá tr s d ng còn l i trên 30% đ n 50%, thì giá tính thu b ng 20% c a giá nh p kh u hàng m i. - Giá tr s d ng còn l i trên 50% đ n 70%, thì giá tính thu b ng 30% c a giá nh p kh u hàng m i.
 4. - Giá tr s d ng còn l i trên 70% đ n 85%, thì giá tính thu b ng 45% c a giá nh p kh u hàng m i. - Giá tr s d ng còn l i trên 85%, thì giá tính thu b ng 60% c a giá nh p kh u hàng m i. 2/ Đ i v i m t s m t hàng Nhà nư c qu n lý giá thì giá tính thu là giá theo B ng giá c a B Tài chính quy đ nh. Trư ng h p giá trên h p đ ng mua, bán ngo i thương cao hơn giá quy đ nh t i B ng giá c a B Tài chính thì tính theo giá h p đ ng. 3/ Đ i v i hàng hóa nh p kh u không đ đi u ki n đ xác đ nh giá tính thu theo h p đ ng quy đ nh t i Thông tư s 82/1997/TT/BTC ngày11/11/1997 c a B Tài chính, ho c đ i v i hàng hóa nh p kh u theo các phương th c khác không thông qua h p đ ng mua, bán (như hàng bi u, t ng, xu t nh p kh u phi m u d ch, ho t đ ng xuât nh p kh u c a cư dân biên gi i...); không thanh toán qua Ngân hàng (như hàng đ i hàng, hàng tr công...) thì giá tính thu đư c th c hi n theo B ng giá tính thu c a B Tài chính quy đ nh (đ i v i các m t hàng Nhà nư c qu n lý giá) ho c c a T ng c c H i quan quy đ nh (đ i v i các m t hàng Nhà nư c không qu n lý giá). Đi u ki n th c hi n áp d ng giá tính thu nh p kh u theo h p đ ng ngo i thương đư c th c hi n theo Thông tư s 82/1997/TT/BTC ngày 11/11/1997 c a B Tài chính. 4/ T giá tính thu : Giá tính thu đư c tính b ng đ ng Vi t Nam. T giá làm cơ s đ xác đ nh giá tính thu đ i v i hàng hóa xu t kh u, nh p kh u là t giá mua, bán th c t bình quân trên th trư ng ngo i t liên Ngân hàng do Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam công b đư c đăng trên báo Nhân dân hàng ngày. Trư ng h p vào các ngày không phát hành báo Nhân dân hàng ngày (ho c có phát hành nhưng không thông báo t giá) thì t giá tính thu c a ngày hôm đó đư c áp d ng theo t giá tính thu c a ngày trư c đó. Đ i v i các đ ng ngo i t không có giao d ch trên th trư ng ngo i t liên Ngân hàng thì xác đ nh theo nguyên t c t giá tính chéo gi a t giá đ ng đô la M (USD) v i đ ng Vi t Nam mua, bán th c t bình quân trên th trư ng liên Ngân hàng và t giá gi a đ ng đô la M v i các ngo i t khác trên th trư ng Qu c t do Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam công b . 5/ Thu xu t kh u, thu nh p kh u đư c n p b ng đ ng Vi t Nam. Trư ng h p đ i tư ng n p thu mu n n p thu b ng ngo i t thì ph i n p b ng ngo i t t do chuy n đ i do Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam công b . Nh ng trư ng h p ph i n p thu b ng ngo i t do B Tài chính quy t đ nh đ i v i t ng trư ng h p. III/ THU SU T:
 5. Thu su t thu nh p kh u: Thu su t đ i v i hàng nh p kh u g m thu su t thông thư ng, thu su t ưu đãi và thu su t ưu đãi đ c bi t đư c th c hi n như sau: a/ Thu su t ưu đãi là thu su t ch áp d ng cho hàng hóa nh p kh u có xu t x t nư c ho c kh i nư c có th a thu n v đ i x t i h ê qu c trong quan h Thương m i v i Vi t Nam đư c quy đ nh c th cho t ng m t hàng trong Bi u thu thu nh p kh u ưu đãi. Đi u ki n đ đư c áp d ng thu su t ưu đãi: - Hàng hóa nh p kh u có gi y ch ng nh n xu t x (C/O) t nư c ho c kh i nư c đã có th a thu n v đ i x t i h ê qu c trong quan h Thương m i v i Vi t Nam. Nư c ho c kh i nư c đó ph i n m trong danh sách các nư c ho c kh i nư c do B Thương m i thông báo đã có th a thu n v đ i x t i h ê qu c trong quan h Thương m i v i Vi t Nam; - Gi y ch ng nh n xu t x hàng hóa (C/O) ph i phù h p v i quy đ nh c a B Thương m i. b/ Thu su t ưu đãi đ c bi t là thu su t đư c áp d ng cho hàng hóa nh p kh u có xu t x t nư c ho c kh i nư c mà Vi t Nam và nư c ho c kh i nư c đó đã th a thu n ưu đãi đ c bi t v thu nh p kh u theo th ch khu v c thương m i t do, liên minh quan thu ho c đ t o thu n l i cho giao lưu thương m i biên gi i và trư ng h p ưu đãi đ c bi t khác. Thu su t ưu đãi đ c bi t đư c áp d ng c th cho t ng m t hàng theo quy đ nh trong th a thu n. Đi u ki n đ đư c áp d ng thu su t ưu đãi đ c bi t: - Hàng nh p kh u có gi y ch ng nh n xu t x (C/O) t nư c ho c kh i nư c đã có th a thu n ưu đãi đ c bi t v thu nh p kh u đ i v i Vi t Nam. Gi y ch ng nh n xu t x hàng hóa (C/O) ph i phù h p v i quy đ nh c a B Thương m i; - Hàng nh p kh u ph i là nh ng m t hàng đư c quy đ nh c th trong th a thu n và ph i đáp ng đ các đi u ki n đã ghi trong th a thu n. c/ Thu su t thông thư ng là thu su t đư c áp d ng cho hàng hóa nh p kh u có xu t x t nư c không có th a thu n v đ i x t i h ê qu c trong quan h Thương m i v i Vi t Nam. Thu su t thông thư ng cao hơn 50% (năm mươi ph n trăm) so v i thu su t ưu đãi c a t ng m t hàng quy đ nh t i Bi u thu thu nh p kh u ưu đãi và đư c tính như sau: = Thu su t + Thu su t ưu x 50% ưu đãi đãi Thu su t thông thư ng
 6. Cơ quan H i quan căn c vào đi u ki n, quy đ nh nêu trên đ tính và thu thu nh p kh u cho t ng trư ng h p đúng v i thu su t quy đ nh t i Đi u 1 Ngh đ nh s 94/1998/NĐ- CP ngày 17/11/1998 c a Chính ph . Ngoài thu su t thông thư ng, thu su t ưu đãi và thu su t ưu đãi đ c bi t, hàng hóa nh p kh u trong m t s trư ng h p còn b đánh thu su t b sung và s có hư ng d n riêng. 2/ Thu su t thu xu t kh u: Thu su t thu xu t kh u c a t ng m t hàng th c hi n theo Bi u thu thu xu t kh u. C - ĐĂNG KÝ, KÊ KHAI HÀNG HÓA XU T KH U, NH P KH U VÀ N P THU I/ KÊ KHAI H I QUAN HÀNG HÓA XU T KH U, NH P KH U: 1/ T ch c, cá nhân m i l n có hàng hóa đư c phép xu t kh u ph i kê khai đ y đ , chính xác các n i dung theo quy đ nh c a cơ quan H i quan, n p t khai hàng hóa xu t kh u, và n p thu xu t kh u cho cơ quan H i quan nơi làm th t c xu t kh u. 2/ T ch c, cá nhân m i l n có hàng hóa đư c phép nh p kh u ph i kê khai đ y đ , chính xác các n i dung theo quy đ nh c a cơ quan H i quan, n p t khai hàng hóa nh p kh u và n p thu nh p kh u cho cơ quan H i quan nơi có c a kh u nh p kh u hàng hóa. Trư ng h p hàng hóa nh p kh u đư c phép làm th t c thông qua t i các đ a đi m ngoài c a kh u nh p kh u, thì trình t kê khai tính thu đư c th c hi n như sau: Cơ quan H i quan t i đ a đi m thông quan có trách nhi m ti p nh n t khai hàng nh p kh u và toàn b h sơ có liên quan đ n lô hàng nh p kh u đ làm th t c nh p kh u, sau đó chuy n cho cơ quan H i quan có c a kh u nh p kh u. Cơ quan H i quan có c a kh u nh p kh u có trách nhi m ki m tra l i toàn b h sơ nh p kh u c a lô hàng đ đ i chi u v i các ch ng t có liên quan đ n vi c nh p kh u (t i c ng, hãng t u...) và quy t đ nh vi c cho phép chuy n lô hàng v nơi làm th t c thông quan ngoài c a kh u. Sau khi ki m hóa, tính thu cơ quan H i quan nơi làm th t c thông quan ngoài c a kh u ph i có trách nhi m bàn giao m t b h sơ H i quan hàng nh p kh u (kèm theo thông báo thu ph i n p) cho cơ quan H i quan c a kh u hàng nh p đ lưu theo dõi. Hàng hóa v n chuy n t c a kh u nh p kh u đ n nơi làm th t c thông quan ngoài c a kh u ph i ch u s giám sát, qu n lý theo quy đ nh c a cơ quan H i quan. II/ TH I ĐI M TÍNH THU VÀ TH I H N THÔNG BÁO THU : 1/ Th i đi m tính thu xu t kh u, thu nh p kh u là ngày đ i tư ng n p thu đã n p t khai hàng hóa xu t kh u, nh p kh u cho cơ quan H i quan. Thu xu t kh u, thu nh p kh u đư c tính theo thu su t, giá tính thu , t giá t i ngày đ i tư ng n p thu n p t khai hàng hóa xu t kh u, nh p kh u cho cơ quan H i quan. Quá 15
 7. ngày k t ngày n p t khai hàng hóa xu t kh u, nh p kh u cho cơ quan H i quan nhưng đ i tư ng n p thu chưa có hàng th c xu t kh u, th c nh p kh u thì t khai hàng hóa xu t kh u, nh p kh u đã n p cho cơ quan H i quan không có giá tr làm th t c H i quan hàng hóa xu t kh u, nh p kh u. Khi có hàng th c t xu t kh u, nh p kh u đ i tư ng n p thu ph i làm l i th t c kê khai và n p t khai hàng xu t kh u, nh p kh u cho cơ quan H i quan, th i đi m tính thu là ngày n p t khai l n sau. 2/ Th i h n thông báo thu theo quy đ nh t i Đi u 1 Ngh đ nh s 94/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 đư c th c hi n c th như sau: a/ Trong th i h n 8 gi làm vi c k t khi ti p nh n t khai hàng hóa xu t kh u, nh p kh u c a đ i tư ng n p thu , cơ quan H i quan ph i thông báo chính th c cho đ i tư ng n p thu v s thu ph i n p theo kê khai c a đ i tư ng n p thu . b/ Trong th i h n 8 gi làm vi c k t khi cơ quan H i quan ki m hoá xong lô hàng th c t xu t kh u, nh p kh u, n u có khác bi t v s thu ph i n p so v i thông báo theo kê khai ban đ u, thì cơ quan H i quan ph i thông báo cho đ i thư ng n p thu s thu còn thi u ho c th a so v i s thu đã thông báo theo kê khai. Đ i v i nh ng trư ng h p b t bu c ph i có giám đ nh v tiêu chu n k thu t, ch t lư ng đ đ m b o chính xác cho vi c tính thu (như xác đ nh tên m t hàng, mã s tính thu theo danh m c Bi u thu , ch t lư ng, tiêu chu n k thu t, tình tr ng cũ, m i c a hàng hóa nh p kh u) thì th i h n thông báo s thu còn thi u ho c th a đư c kéo dài hơn, nhưng t i đa không đư c quá 15 ngày làm vi c. Cơ quan H i quan nơi làm th t c H i quan v thu thu nh p kh u khi ki m hoá, tính thu th y không th xác đ nh rõ ràng v m t hàng, ch t lư ng, tiêu chu n k thu t, tính tr ng cũ m i làm căn c tính thu có quy n yêu c u giám đ nh đ i v i các trư ng h p quy đ nh t i đi m này, đ ng th i ph i thông báo l i cho đ i tư ng n p thu bi t lý do ph i giám đ nh. K t qu giám đ nh theo yêu c u c a cơ quan H i quan là k t qu đ làm căn c tính thu và thu thu nh p kh u. III/ TH I H N N P THU XU T KH U, THU NH P KH U: 1/ Đ i v i hàng xu t kh u là 15 ngày (ngày theo l ch), k t ngày đ i tư ng n p thu nh n đư c thông báo tính thu chính th c c a cơ quan H i quan v s thu ph i n p. 2/ Đ i v i hàng hoá là v t tư, nguyên li u nh p kh u đ s n xu t hàng xu t kh u là 9 tháng (đư c tính tròn là 275 ngày theo l ch) k t ngày đ i tư ng n p thu nh n đư c thông báo thu chính th c c a cơ quan H i quan v s thu ph i n p. Đi u ki n đ đư c áp d ng th i h n n p thu 9 tháng (275 ngày) đ i v i v t tư, nguyên li u nh p kh u đ s n xu t hàng xu t kh u: - H p đ ng xu t kh u hàng hóa.
 8. - Đ i tư ng n p thu không n thu quá th i h n (t i th i đi m nh p kh u) quy đ nh c a Lu t thu xu t kh u thu nh p kh u. - B n đăng ký v t tư, nguyên li u nh p kh u đ s n xu t hàng xu t kh u. Căn c vào h sơ qui đ nh, cơ quan H i quan nơi làm th t c nh p kh u ra thông báo th i h n n p thu cho doanh nghi p là 9 tháng, đ ng th i m s theo dõi vi c n thu c a doanh nghi p đ quy t toán s n thu khi th c t xu t kh u s n ph m. Đ i v i m t s trư ng h p đ c bi t do chu kỳ s n xu t, d tr v t tư, nguyên li u c a doanh nghi p dài hơn 9 tháng như đóng tàu, thuy n, ch t o máy móc, thi t b cơ khí thì th i h n n p thu là có th đư c hơn 9 tháng. Doanh nghi p có văn b n gi i trình đ B Tài chính xem xét quy t đ nh t ng trư ng h p c th . Trư ng h p doanh nghi p đã đư c áp d ng th i h n n p thu 9 tháng ho c hơn 9 tháng nhưng không xu t kh u thì ngoài vi c b x lý ph t ch m n p thu (k t ngày th 31 tính t ngày nh n đư c thông báo thu c a cơ quan H i quan đ n ngày th c n p thu ), doanh nghi p còn b x lý vi ph m theo pháp lu t. Đ ng th i doanh nghi p không đư c áp d ng th i h n n p thu 9 tháng c a các lô hàng sau. 3/ Đ i v i hàng kinh doanh theo phương th c t m xu t - tái nh p ho c t m nh p - tái xu t thì th i h n n p thu là 15 ngày (ngày theo l ch), k t ngày h t th i h n c a cơ quan có th m quy n cho phép t m xu t - tái nh p ho c t m nh p - tái xu t (áp d ng cho c trư ng h p đư c phép gia h n) theo qui đ nh c a B Thương m i. 4/ Đ i v i hàng tiêu dùng ph i n p xong thu nh p kh u trư c khi nh n hàng. Danh m c hàng tiêu dùng th c hi n theo qui đ nh c a B Thương m i. Trư ng h p đ i tư ng n p thu có s b o lãnh v s ti n ph i n p thì th i h n n p thu là 30 ngày (ngày theo l ch), k t ngày đ i tư ng n p thu nh n đư c thông báo thu chính th c c a cơ quan H i quan v s thu ph i n p v i đi u ki n sau: - Đ i tư ng đ ng ra b o lãnh ph i là t ch c tín d ng ho c các t ch c khác đư c phép th c hi n m t s ho t đ ng ngân hàng theo qui đinh c a Lu t các t ch c tín d ng. - N i dung b o lãnh ph i ghi rõ tên t ch c đ ng ra b o lãnh, tên doanh nghi p đư c b o lãnh, s ti n thu đư c b o lãnh, th i h n b o lãnh và cam k t c a đ i tư ng đ ng ra b o lãnh. Căn c vào gi y b o lãnh c a t ch c đ ng ra b o lãnh, H i quan nơi làm th t c nh p kh u ra thông báo th i h n n p thu là 30 ngày cho đ i tư ng n p thu tương ng v i s ti n thu đã đư c b o lãnh. Quá th i h n n p thu theo thông báo thu c a cơ quan H i quan mà đ i tư ng n p thu chưa n p thu nh p kh u theo qui đ nh, thì cơ quan H i quan yêu c u t ch c đ ng ra b o lãnh n p s ti n thu vào Ngân sách Nhà nư c thay cho đ i tư ng đư c b o lãnh theo
 9. đúng qui đ nh c a Lu t các t ch c tín d ng ngày 12/12/1997 và các văn b n hư ng d n. Đ ng th i t ch c đ ng ra b o lãnh ph i n p ph t ch m n p thu t ngày đ i tư ng n p thu nh n đư c thông báo thu , n u quá th i h n n p thu 90 ngày mà t ch c đ ng ra b o lãnh v n chua n p thu vào ngân sách Nhà nư c thì cơ quan H i quan có quy n yêu c u phong t a tài kho n c a t ch c đ ng ra b o lãnh cho đ n khi thu đ s thu , ti n ph t. 5/ Đ i v i hàng hóa xu t kh u, nh p kh u phi m u d ch, ho t đ ng xu t kh u, nh p kh u c a cư dân biên gi i thì đ i tư ng n p thu ph i n p xong thu trư c khi xu t kh u hàng ra nư c ngoài ho c nh p kh u hàng vào V êt Nam. 6/ Đ i v i hàng hóa nh p kh u không thu c di n th c hi n n p thu theo qui đ nh t i đi m 2, 3, 4, và 5 nêu trên, thì th i h n n p thu là 30 ngày (ngày theo l ch) k t ngày đ i tư ng n p thu nh n đư c thông báo thu chính th c c a cơ quan H i quan v s thu ph i n p. 7/ Hàng hóa nh p kh u có th i h n n p thu khác nhau thì ph i m T khai hàng hóa nh p kh u riêng theo t ng th i h n n p thu . D- MI N THU , XÉT MI N THU , GI M THU I/ MI N THU T ch c, cá nhân khi xu t kh u, nh p kh u hàng hóa thu c các trư ng h p đư c mi n thu theo qui đ nh t i Đi u 12 Ngh đ nh 54/CP ngày 28/08/1993 c a Chính ph g m: 1/ Hàng vi n tr không hoàn l i theo D án vi n tr ho c Hi p đ nh gi a Chính ph Vi t Nam v i các t ch c c a nư c ngoài ho c văn b n th a thu n vi n tr ho c thông báo vi n tr ; 2/ Hàng t m nh p - tái xu t; hàng t m xu t - tái nh p đ tham d h i tr , tri n lãm; 3/ Hàng hóa là tài s n di chuy n đư c mi n thu theo đ nh m c như sau: - Đ i v i tài s n di chuy n c a t ch c, cá nhân ngư i nư c ngoài khi đư c phép vào công tác, làm vi c t i Vi t Nam th c hi n theo qui đ nh t i Thông tư Liên B Thương m i - Ngo i giao - Tài chính - T ng c c H i quan s 04 TTLB ngày 12/2/1996 và s 04 BS/TTLB ngày 20/10/1996. - Đ i v i hàng là tài s n di chuy n c a t ch c, cá nhân Vi t Nam đư c phép đưa ra nư c ngoài đ kinh doanh và làm vi c khi h t th i h n chuy n v nư c đư c mi n thu đ i v i nh ng tài s n đã đưa ra nư c ngoài nay đưa tr v nư c. - M t s m t hàng là tiêu dùng (c th như: ô tô, xe máy, ti vi, t l nh, đi u hòa nhi t đ , dàn âm thanh đang s d ng) c a gia đình cá nhân ngư i Vi t Nam, ngư i nư c ngoài
 10. đư c phép đ nh cư t i Vi t Nam đư c mi n thu nh p kh u m i th m t chi c cho m i h gia đình (ho c cá nhân). 4/ Hàng hóa xu t kh u, nh p kh u trong tiêu chu n hành lý mi n thu c a khách xu t nh p c nh t i các c a kh u Vi t Nam theo đ nh m c qui đ nh t i Ngh đ nh s 17/CP ngày 06/02/1995 đư c s a đ i t i Ngh đ nh s 79/1998/NĐ-CP ngày 29/09/1998 c a Chính ph . 5/ Đ i v i hàng nh p kh u, xu t kh u c a t ch c, cá nhân nư c ngoài đư c hư ng quy n ưu đãi, mi n tr t i Vi t Nam theo qui đ nh c a Pháp lu t Vi t Nam, và phù h p v i các công ư c qu c t mà Vi t Nam đã ký k t ho c th m gia đư c th c hi n theo hư ng d n t i các thông tư Liên B Thương m i - Ngo i giao - Tài chính - T ng c c H i quan s 04/TTLB ngày 12/2/1996 và s 04 BS/TTLB ngày 20/10/1996 hư ng d n và hư ng d n b sung vi c nh p kh u ho c mua t i Vi t Nam, tái xu t kh u và chuy n như ng nh ng v t d ng c n thi t ph c v cho nhu c u công tác và sinh ho t c a các cơ quan đ i di n ngo i giao, cơ quan lãnh s và cơ quan đ i di n các t ch c Qu c t đư c hư ng quy n ưu đãi, mi n tr t i Vi t Nam. 6/ Đ i v i hàng hóa nh p kh u đ ph c v gia công cho phía nư c ngoài r i xu t kh u theo h p đ ng đã ký, đư c mi n thu đ i v i các trư ng h p: - V t tư, nguyên li u nh p kh u đ gia công; - V t tư tham gia vào quá trình s n xu t, gia công (gi y, ph n, bút v , bút v ch d u, đinh ghim qu n áo, m c sơn in, bàn ch i quét keo, khung in lư i, k p t y, d u đánh bóng...) n u doanh nghi p xây d ng đư c đ nh m c tiêu hao và t l hao h t; - Hàng làm m u ph c v cho gia công; - Máy móc, thi t b tr c ti p ph c v gia công đư c th a thu n trong h p đ ng gia công. H t th i h n th c hi n h p đ ng gia công ph i tái xu t; n u không tái xu t thì ph i kê khai n p thu theo quy đ nh; - S n ph m gia công xu t tr (n u có thu xu t kh u). Giám đ c doanh nghi p nh n gia công ch u trách nhi m v vi c s d ng nguyên li u, ph li u, v t tư nh p kh u vào m c đích gia công; trư ng h p vi ph m s b x lý theo pháp lu t. Thi t b máy móc, nguyên li u, v t li u, s n ph m gia công do phía nư c ngoài thanh toán thay ti n công gia công khi nh p kh u đ u ph i n p thu nh p kh u theo quy đ nh. 7/ Máy móc, thi t b , phương ti n v n t i do các nhà th u nư c ngoài mang vào Vi t Nam theo phương th c t m nh p, tái xu t đ ph c v thi công công trình, d án s d ng ngu n h tr phát tri n chính th c (ODA) đư c mi n thu nh p kh u và thu xu t kh u khi tái xu t.
 11. Khi k t thúc th i h n thi công công trình, d án nhà th u nư c ngoài ph i tái xu t, n u không tái xu t ph i kê khai n p thu nh p kh u theo quy đ nh. B Tài chính giao T ng c c H i quan căn c vào các quy đ nh trên đ t ch c th c hi n vi c gi i quy t mi n thu cho t ng trư ng h p. Khi gi i quy t mi n thu đ i v i các trư ng h p nêu t i m c 1, 2, 3, 5, 6 và 7 cơ quan H i quan ph i ra quy t đ nh mi n thu cho t ng trư ng h p theo đúng th m quy n và t ch c lưu gi h sơ theo quy đ nh. Khi có quy t đ nh mi n thu cơ quan H i quan ph i thanh kho n s thu nh p kh u đư c mi n và ghi rõ trên T khai H i quan Hàng xu t nh p kh u: "Hàng mi n thu theo Quy t đ nh s .....ngày.....tháng.....năm.....c a.....". II/ XÉT MI N THU : Các t ch c, cá nhân khi xu t kh u, nh p kh u hàng hóa thu c các trư ng h p đư c xét mi n thu ph i có đ y đ các h sơ theo quy đ nh sau: 1/ Đ i v i hàng nh p kh u chuyên dùng ph c v tr c ti p cho an ninh, qu c phòng, nghiên c u khoa h c và giáo d c, đào t o: a/ Hàng nh p kh u chuyên dùng ph c v tr c ti p cho an ninh, qu c phòng: - Công văn đ ngh xét mi n thu c a lãnh đ o B ch qu n; - Danh m c c th v s lư ng, ch ng lo i hàng nh p kh u chuyên dùng cho an ninh, qu c phòng do lãnh đ o B ch qu n phê duy t đã đư c đăng ký và th ng nh t v i B Tài chính t đ u năm (ch m nh t đ n h t 31/03 hàng năm B ch qu n đã ph i đăng ký k ho ch nh p kh u); - Gi y phép nh p kh u do B Thương m i c p (n u có); - T khai H i quan hàng hóa nh p kh u (đã thanh kho n và tính thu ); - H p đ ng u thác nh p kh u (n u là hàng nh p kh u u thác). b/ Hàng nh p kh u chuyên dùng ph c v tr c ti p cho nghiên c u khoa h c: - Công văn đ ngh xét mi n thu c a đơn v th c hi n đ tài nghiên c u khoa h c; - H sơ đ tài nghiên c u khoa h c g m: + Quy t đ nh phê duy t đ tài c p B ho c c p Nhà nư c; + Danh m c hàng hóa c n nh p kh u đ th c hi n đ tài do c p phê duy t đ tài duy t; - T khai H i quan hàng nh p kh u (đã thanh kho n và tính thu );
 12. - H p đ ng u thác nh p kh u (n u là hàng nh p kh u u thác). c/ Hàng nh p kh u chuyên dùng ph c v cho giáo d c, đào t o: - Công văn đ ngh xét mi n thu c a đơn v th c hi n công tác giáo d c, đào t o; - Quy t đ nh phê duy t d án đ u tư trang thi t b ph c v cho công tác giáo d c, đào t o c a B ch qu n; - Danh m c trang thi t b thu c d án do B ch qu n phê duy t; - T khai H i quan hàng nh p kh u (đã thanh kho n và tính thu ); - H p đ ng u thác nh p kh u (n u là hàng nh p kh u u thác). B Tài chính xem xét và ra quy t đ nh mi n thu cho t ng trư ng h p trên cơ s h sơ quy đ nh. Cơ quan H i quan căn c vào quy t đ nh mi n thu c a B Tài chính đ thanh kho n s thu nh p kh u đư c mi n và ghi rõ trên t khai H i quan hàng nh p kh u: "Hàng mi n thu theo Quy t đ nh s ....ngày....tháng....năm........c a B Tài chính". 2/ Hàng nh p kh u c a doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài và c a bên nư c ngoài h p tác kinh doanh theo Lu t đ u tư nư c ngoài t i Vi t Nam quy đ nh t i kho n 2, Đi u 2 Ngh đ nh s 94/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 c a Chính ph th c hi n theo hư ng d n t i các Thông tư s 74 TC/TCT ngày 20/10/1997 hư ng d n th c hi n quy đ nh v thu đ i v i các hình th c đ u tư theo Lu t đ u tư nư c ngoài t i Vi t Nam; Thông tư s 63/1998/TT-BTC ngày 13/05/1998 hư ng d n th c hi n m t s quy đ nh v thu nh m khuy n khích và b o đ m ho t đ ng đ u tư tr c ti p nư c ngoài t i Vi t Nam quy đ nh t i Ngh đ nh s 10/1998/NĐ-CP. 3/ Hàng nh p kh u c a các nhà đ u tư trong nư c theo lu t khuy n khích đ u tư trong nư c quy đ nh t i kho n 3, Đi u 2, Ngh đ nh s 94/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 c a Chính ph th c hi n theo hư ng d n riêng. 4/ Đ i v i hàng là quà bi u, quà t ng c a các t ch c, cá nhân ngư i nư c ngoài cho các t ch c, cá nhân ngư i Vi t Nam và ngư c l i, ph i có: - Công văn đ ngh xét mi n thu xu t kh u, thu nh p kh u; - Gi y phép xu t kh u, nh p kh u do cơ quan H i quan c p (n u có); - Thông báo hay quy t đ nh ho c th a thu n t ng hàng c a ch hàng; - H sơ liên quan đ n vi c xu t kh u, nh p kh u lô hàng là quà bi u, tăng. Đ i tư ng, đ nh m c quà bi u t ng đư c xét mi n thu và ch đ qu n lý s d ng th c hi n theo Thông tư s 28 TC/TCT ngày 17/07/1992 c a B Tài chính. Riêng hàng là quà
 13. bi u, t ng c a t ch c, cá nhân Vi t Nam cho cá nhân ngư i nư c ngoài và c a t ch c, cá nhân nư c ngoài cho cá nhân ngư i Vi t Nam thì ch đư c xét mi n thu cho m i cá nhân v i lô hàng có giá tr không quá 100 đô la M (USD). Trư ng h p 1 lô hàng đư c t ng cho nhi u ngư i thì m i cá nhân cũng ch đư c mi n thu trong ph m vi không quá 100 USD và t ng tr giá lô hàng cũng không đư c vư t quá 1.000 USD. M i lô hàng quà bi u, t ng n u vư t đ nh m c quy đ nh nêu trên thì ph i n p thu xu t kh u, thu nh p kh u cho toàn b lô hàng. Trư ng h p đ c bi t lô hàng quà bi u, t ng mang m c đích nhân đ o, t thi n (k c vi c t ng máy móc thi t b , nguyên ph li u, v t tư, ph li u, s n ph m c a các h p đ ng gia công cho nư c ngoài) B Tài chính s xem xét x lý c th t ng trư ng h p. Đ i v i hàng m u c a các t ch c, cá nhân ngư i nư c ngoài cho các t ch c, cá nhân ngư i Vi t Nam và ngư c l i đư c th c hi n theo đ nh m c quy đ nh t i Thông tư s 28 TC/TCT ngày 17/07/1992 c a B Tài chính; h sơ ph i có: - Công văn đ ngh xét mi n thu xu t kh u, thu nh p kh u; - Gi y thông báo ho c th a thu n g i hàng m u; - Gi y phép nh p kh u c a cơ quan H i quan c p (n u có); - H sơ liên quan đ n vi c xu t kh u, nh p kh u lô hàng. Căn c vào các h sơ và quy đ nh trên đây C c H i quan các t nh, thành ph ra quy t đ nh gi i quy t xét mi n thu cho các lô hàng là quà bi u, t ng, hàng m u c a các t ch c, cá nhân ngư i nư c ngoài cho cá nhân ngư i Vi t Nam và c a t ch c, cá nhân ngư i Vi t Nam cho cá nhân ngư i nư c ngoài trong đ nh m c quy đ nh (không quá 100USD). Các trư ng h p là quà bi u t ng, hàng m u khác B Tài chính gi i quy t mi n thu t ng trư ng h p c th . Trên cơ s quy t đ nh mi n thu cơ quan H i quan ph i thanh kho n s thu đư c mi n và ghi rõ trên T khai H i quan hàng xu t nh p kh u: "Hàng mi n thu theo quy t đ nh s ....ngày....tháng....năm.........c a B Tài chính". 5/ Đ i v i hàng nh p kh u đ bán mi n thu do cơ quan H i quan qu n lý theo ch đ qu n lý giám sát hàng nh p kh u đ bán mi n thu quy đ nh t i quy ch v c a hàng kinh doanh hàng mi n thu ban hành kèm theo Quy t đ nh s 205/1998/QĐ-TTg ngày 19/10/1998 c a Th tư ng Chính ph đ m b o nguyên t c: Hàng hóa t khi nh p kh u đ n khi bán ph i ch u s giám sát qu n lý c a cơ quan H i quan. Hàng nh p kh u đ bán mi n thu t i các c a hàng bán mi n thu n u đưa vào tiêu th t i th trư ng Vi t Nam ho c bán cho đ i tư ng không đư c mi n thu , doanh nghi p kinh doanh c a hàng mi n thu ph i kê khai n p thu theo quy đ nh. T ng c c H i quan t ch c th c hi n vi c mi n thu , qu n lý hàng bán mi n thu quy đ nh t i đi m này. III/ XÉT MI N THU :
 14. Đ i v i hàng hóa xu t kh u trong quá trình v n chuy n, b c x p (hàng hóa còn n m trong s giám sát, qu n lý c a cơ quan H i quan) b hư h ng, m t mát có lý do xác đáng, do cơ quan H i quan t nh, thành ph ra quy t đ nh x lý căn c vào m c đ t n th t, hư h ng đã đư c giám đ nh, đ i chi u h sơ có liên quan đ gi m thu tương ng đ i v i t ng trư ng h p c th . E - HOÀN L I THU , TRUY THU THU I/ HOÀN THU : 1/ Các trư ng h p đư c xét hoàn thu : Các trư ng h p đư c xét hoàn l i thu theo quy đ nh t i Đi u 16 Ngh đ nh s 54/CP ngày 28/08/1993 c a Chính ph , khi đ ngh xét hoàn l i ti n thu xu t kh u, thu nh p kh u đã n p, các t ch c, cá nhân ph i có đ y đ các gi y t sau: a/ Đ i v i hàng nh p kh u đã n p thu mà còn lưu kho, lưu bãi t i c a kh u dư i s giám sát c a H i quan, đư c phép tái xu t, ph i có: - Công văn đ ngh hoàn thu nh p kh u đã n p, có nêu lý do xin hoàn; - T khai H i quan hàng hóa nh p kh u và xu t kh u có thanh kho n c a cơ quan H i quan. Đ i v i t khai H i quan hàng xu t kh u ph i có xác nh n c a cơ quan H i quan là hàng còn lưu kho, lưu bãi c a kh u biên gi i ho c hàng hóa v n còn dư i s giám sát c a H i quan và trong khu v c qu n lý c a H i quan; - Biên lai n p thu ; - H p đ ng u thác xu t kh u, nh p kh u (n u là hàng xu t nh p kh u u thác). b/ Đ i v i hàng xu t kh u đã n p thu xu t kh u nhưng không xu t n a ph i có: - Công văn đ ngh hoàn thu xu t kh u đã n p; - T khai H i quan hàng hóa xu t kh u có xác nh n c a cơ quan h i quan là hàng không xu t kh u theo t khai; - Biên lai n p thu ; c/ Đ i v i hàng đã n p thu xu t kh u, thu nh p kh u nhưng th c t xu t kh u ho c nh p kh u ít hơn, ph i có: - Công văn đ ngh hoàn l i thu xu t kh u ho c thu nh p kh u đã n p quá; - T khai H i quan hàng hóa xu t kh u ho c nh p kh u đã thanh kho n H i quan;
 15. - Biên lai n p thu ; - Hóa đơn bán hàng, mua hàng theo h p đ ng ngo i thương. d/ Đ i v i hàng nh p kh u chưa phù h p v ch t lư ng qui cách, ph m c p so v i h p đ ng thương m i đã ký v i phía nư c ngoài, do phía nư c ngoài g i sai, có gi y giám đ nh c a cơ quan ch c năng giám đ nh Nhà nư c, có xác nh n c a ch hàng nư c ngoài thì C c H i quan t nh, thành ph tr c thu c Trung ương căn c vào k t qu ki m hóa hàng th c nh p kh u và đ i chi u v i các quy đ nh hi n hành c a Nhà nư c đ xem xét quy t đ nh vi c cho nh p kh u hàng hóa ho c b t bu c tái xu t. Đ ng th i tính l i s thu nh p kh u ph i n p đ thu thu phù h p v i hàng th c nh p kh u trong trư ng h p có s thay đ i v thu su t, giá tính thu . N u doanh nghi p đã n p s ti n thu nh p kh u quá s thu nh p kh u tính l i theo hàng th c nh p kh u thì s đư c hoàn l i s đã n p th a, n u n p thi u thì ph i n p b sung. H sơ xin hoàn l i thu bao g m: - Công văn đ ngh hoàn l i s ti n thu nh p kh u n p th a (nêu rõ nguyên nhân xin hoàn thu ); - K t qu giám đ nh hàng hóa nh p kh u c a cơ quan có th m quy n; - Xác nh n c a phía ch hàng nư c ngoài v vi c g i sai h p đ ng; - T khai H i quan hàng nh p kh u có ghi rõ k t qu ki m hóa và các h sơ có liên quan đ n vi c nh p kh u lô hàng; - Biên lai n p thu . e/ Đ i v i trư ng h p đ i tư ng n p thu nh m l n trong kê khai thì đư c hoàn tr ti n thu n p quá trong th i h n m t năm tr v trư c (tính đ n ngày n p T khai hàng hóa xu t kh u, nh p kh u) k t ngày ki m tra, phát hi n; h sơ đ ngh xét hoàn thu ph i có: - Công văn đ ngh hoàn l i ti n thu xu t kh u, nh p kh u n p th a (nêu rõ nguyên nhân và lý do nh m l n xin hoàn l i thu ); - T khai H i quan hàng hóa xu t kh u, nh p kh u (kèm theo h sơ xu t kh u, nh p kh u có liên quan); - Biên lai n p thu và thông báo thu c a cơ quan h i quan. g/ Đ i v i hàng v t tư, nguyên li u nh p kh u đ s n xu t hàng xu t kh u đư c hoàn thu tương ng v i t l xu t kh u thành ph m: Các lo i v t tư, nguyên li u đư c hoàn l i thu bao g m:
 16. - V t tư, nguyên li u tr c ti p c u thành th c th s n ph m; - V t tư, nguyên li u tr c ti p tham gia vào quá trình s n xu t hàng xu t kh u nhưng không tr c ti p chuy n hóa thành hàng hoá ho c không c u thành th c th s n ph m bao g m: gi y, ph n, bút v , bút v ch d u, đinh ghim qu n áo, m c sơn in, bàn ch i quyét keo, ch i quyét keo, khung in lư i, k p t y, d u đánh bóng... n u doanh nghi p xây d ng thành đ nh m c tiêu hao cho đơn v s n ph m và giám đ c doanh nghi p ch u trách nhi m v đ nh m c này. Các trư ng h p đư c xét hoàn thu bao g m: - Các doanh nghi p nh p nguyên li u, v t tư r i tr c ti p s n xu t ho c t ch c đưa gia công và nh n s n ph m v đ xu t kh u (k c trư ng h p liên k t s n xu t hàng xu t kh u); - Các doanh nghi p nh p kh u nguyên li u, v t tư đ s n xu t hàng hóa tiêu th trong nư c sau đó tìm đư c th trư ng xu t kh u và đưa s nguyên li u, v t tư này vào s n xu t hàng xu t kh u, đã th c xu t kh u s n ph m ra nư c ngoài; - Các doanh nghi p nh p kh u nguyên li u, v t tư đ s n xu t hàng xu t kh u thu c ph n v n góp đ u tư c a bên nư c ngoài trong các doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài đư c thành l p theo Lu t Đ u tư nư c ngoài t i Vi t Nam, sau đó xu t kh u cho khách hàng nư c ngoài ho c cho công ty chính (công ty m ) nư c ngoài. H sơ xét hoàn thu : - Công văn đ ngh hoàn l i thu nh p kh u đã n p c a doanh nghi p, trong đó có phương án gi i trình c th v s lư ng hàng xu t kh u, m c tiêu hao th c t nguyên li u nh p kh u, s thu nh p kh u đã n p, s thu nh p kh u xin hoàn; - H p đ ng xu t kh u hàng hóa ký k t v i nư c ngoài (trong đó có ghi rõ s lư ng, qui cách, ph m ch t, ch ng lo i... hàng xu t kh u) và h p đ ng nh p kh u nguyên li u, v t tư đ s n xu t hàng xu t kh u; - T khai H i quan hàng nh p kh u nguyên li u, v t tư đã thanh kho n H i quan; - T khai H i quan hàng xu t kh u có xác nh n th c xu t c a H i quan c a kh u; - Biên lai n p thu ; - H p đ ng u thác xu t kh u, nh p kh u (n u là xu t nh p kh u u thác). Đ nh m c tiêu hao nguyên li u, v t tư s d ng vào s n xu t s n ph m xu t kh u do doanh nghi p xây d ng và giám đ c doanh nghi p ch u trách nhi m v cơ s pháp lý, tính chính xác đúng đ n c a đ nh m c, đăng ký v i cơ quan H i quan (nơi làm th t c nh p kh u và xu t kh u s n ph m sau này). Vi c đăng ký đ nh m c v i cơ quan H i quan
 17. ph i đư c ti n hành trư c khi làm th t c xu t kh u s n ph m. Trư ng h p đăng ký đ nh m c không đúng v i m c tiêu hao s n xu t th c t thì doanh nghi p ph i báo cáo ngay v i cơ quan H i quan nơi đã đăng ký đ nh m c đ làm căn c hoàn thu khi th c t xu t kh u s n ph m. Đ i v i trư ng h p nh p kh u nguyên li u, v t tư đ s n xu t hàng tiêu th trong nư c, sau đó tìm đư c th trư ng xu t kh u doanh nghi p ph i xây d ng đ nh m c tiêu hao g i cơ quan H i quan trư c khi làm th t c xin hoàn thu Giám đ c doanh nghi p ph i ch u trách nhi m v đ nh m c nay. Thu nh p kh u đư c hoàn đư c xác đ nh trên m c tiêu hao th c t , nhưng không quá đ nh m c tiêu hao đăng ký. Trư ng h p th y có nghi v n v đ nh m c tiêu hao v t tư, nguyên li u đ s n xu t s n ph m xu t kh u thì cơ quan H i quan có th trưng c u giám đ nh c a cơ quan qu n lý chuyên ngành v m t hàng đó đ làm cơ s xem xét gi i quy t hoàn thu cho doanh nghi p. Hàng năm, cơ quan H i quan ch trì ph i h p v i cơ quan thu đ a phương t ch c ki m tra đ nh m c tiêu hao v t tư, nguyên li u đ s n xu t s n ph m xu t kh u liên quan đ n vi c gi i quy t hoàn thu nh p kh u. * Đ i v i trư ng h p m t lo i nguyên li u nh p kh u v đ s n xu t nhưng thu đư c hai ho c nhi u lo i s n ph m khác nhau (nh p kh u lúa mì đ s n xu t b t mỳ thu l i đư c hai s n ph m là b t mỳ và cám mỳ; Nh p kh u condensate đ l c d u thu đư c s n ph m là xăng và diesel...) nhưng ch xu t kh u m t lo i s n ph m s n xu t ra, thì s thu nh p kh u đư c hoàn đư c tính theo phương pháp phân b như sau: S thu nh p kh u đư c = T l gi a tr giá c a x S thu nh p hoàn (tương ng v i s n s n ph m xu t kh u kh u c a nguyên ph m th c t xu t kh u và t ng tr giá c a các v t li u nh p s n ph m thu đư c kh u Nguyên li u, v t tư nh p kh u đ s n xu t hàng xu t kh u n u th c xu t kh u trong th i h n n p thu quy đ nh t i M c III, Ph n C Thông tư này thì không ph i n p thu nh p kh u tương ng v i s hàng th c t xu t kh u. H sơ xét không thu thu như quy đ nh h sơ xét hoàn thu . Riêng biên lai n p thu đư c thay b ng thông báo thu chính th c c a cơ quan H i quan. h/ Đ i v i hàng t m nh p kh u đ tái xu t kh u ho c hàng t m xu t kh u đ tái nh p kh u đư c xét hoàn thu nh p kh u, thu xu t kh u và không ph i n p thu nh p kh u khi tái nh p, thu xu t kh u khi tái xu t trong các trư ng h p sau: - Hàng t m nh p kh u đ tái xu t kh u ho c hàng t m xu t kh u đ tái nh p kh u theo phương th c kinh doanh hàng t m nh p - tái xu t; hàng t m xu t - tái nh p và hàng nh p kh u u thác cho phía nư c ngoài, ph i có: + Công văn đ ngh hoàn l i thu xu t kh u, thu nh p kh u đã n p; + Gi y phép xu t kh u, nh p kh u do B Thương m i (ho c cơ quan đư c u quy n) c p trong đó có ghi rõ hàng t m nh p - tái xu t; hàng t m xu t - tái nh p và hàng nh p kh u u thác cho phía nư c ngoài (n u có);
 18. + T khai H i quan hàng hóa nh p kh u và xu t kh u có thanh kho n và xác nh n th c nh p, th c xu t c a cơ quan H i quan v s lư ng, tr ng lư ng và ch ng lo i hàng hóa xu t, nh p; + H p đ ng mua bán ngo i thương ký v i ngư i bán và ngư i mua ho c h p đ ng nh p kh u u thác ký v i nư c ngoài; + Biên lai n p thu ; + H p đ ng u thác xu t kh u, nh p kh u (n u là hàng hóa xu t kh u, nh p kh u u thác). - Đ i v i hàng nh p kh u c a các doanh nghi p Vi t Nam đư c phép nh p đ làm đ i lý giao, bán hàng cho nư c ngoài; Hàng hóa nh p kh u đ bán cho các phương ti n c a các hãng nư c ngoài trên các tuy n đư ng Qu c t qua c ng Vi t Nam và các phương ti n c a Vi t Nam trên các tuy n đư ng qu c t theo qui đ nh c a Chính ph , ph i có: + Công văn xin hoàn l i thu nh p kh u; + Công văn c a B thương m i cho phép nh p kh u trong đó có ghi rõ hình th c kinh doanh (nh p kh u đ bán cho các máy bay nư c ngoài h cánh t i Vi t Nam, bán cho máy bay Vi t Nam bay chuy n qu c t ...) + T khai H i quan hàng nh p kh u; + Biên lai n p thu ; + Hóa đơn bán hàng; + T khai H i quan hàng xu t kh u có xác nh n th c xu t c a H i quan c a kh u; + H p đ ng làm đ i lý giao bán hàng và h p đ ng, ho c th a thu n cung c p hàng. Đ i v i đ u ng ph c v trên các chuy n bay qu c t thì t khai H i quan hàng xu t kh u đư c thay b ng phi u giao nh n đ u ng có xác nh n c a H i quan sân bay. Trư ng h p hàng t m nh p kh u đ tái xu t kh u ho c hàng t m xu t kh u đ tái nh p kh u, n u đã th c tái xu t kh u ho c tái nh p kh u trong th i h n n p thu quy đ nh t i M c III, Ph n C Thông tư này thì không ph i n p thu nh p kh u ho c xu t kh u tương ng v i s hàng th c t đã tái xu t ho c tái nh p kh u. H sơ xét không thu thu như quy đ nh h sơ xét hoàn thu (riêng biên lai n p thu đư c thay b ng thông báo thu chính th c c a cơ quan H i quan). i/ Đ i v i hàng hóa t th trư ng n i đ a xu t vào khu ch xu t ho c doanh nghi p ch xu t đư c th c hi n như quy đ nh hoàn thu đ i v i các trư ng h p nh p kh u nguyên li u, v t tư đ s n xu t hàng xu t kh u; t m nh p tái xu t nêu trên.
 19. k/ Hàng đã xu t kh u nhưng vì lý do nào đó bu c ph i nh p kh u tr l i Vi t Nam đư c xét hoàn thu xu t kh u đã n p và không ph i n p thu nh p kh u v i đi u ki n: - Hàng đư c th c nh p tr l i Vi t Nam trong th i h n t i đa 6 tháng k t ngày th c t xu t kh u; - Hàng hóa chưa qua quá trình s n xu t, gia công, s a ch a ho c s d ng nư c ngoài; - Hàng nh p kh u tr l i Vi t Nam ph i cùng c a kh u đã xu t kh u hàng hóa đó; * H sơ xét hoàn thu xu t kh u đã n p và không ph i n p thu nh p kh u, g m: - Công văn đ ngh xét hoàn thu xu t kh u và không ph i n p thu nh p kh u, trong đó nêu rõ lý do ph i nh p kh u tr l i Vi t Nam; - Thông báo c a khách hàng nư c ngoài ho c th a thu n v i khách hàng nư c ngoài v vi c nh n l i hàng, có n u rõ lý do, s lư ng hàng tr l i; - T khai H i quan hàng xu t kh u, h p đ ng mua bán ngo i thương ký v i nư c ngoài, hóa đơn bán hàng cho phía ch hàng nư c ngoài; - Biên lai n p thu ; - T khai H i quan hàng nh p kh u tr l i, có ghi rõ s hàng này trư c đây đã đư c xu t kh u theo t khai H i quan hàng xu t kh u nào và k t qu ki m hóa c th c a H i quan c a kh u, xác nh n là hàng nh p kh u tr l i Vi t Nam; - H p đ ng u thác xu t nh p kh u (n u là hàng xu t nh p kh u u thác). Trư ng h p hàng xu t kh u ph i nh p kh u tr l i Vi t Nam còn trong th i h n n p thu xu t kh u quy đ nh t i M c III, Ph n C Thông tư này thì không ph i n p thu xu t kh u tương ng v i s hàng th c t nh p kh u tr l i. H sơ xét không thu thu xu t kh u, thu nh p kh u như quy đ nh h sơ xét hoàn thu (riêng biên lai n p thu đư c thay b ng thông báo thu c a cơ quan H i quan). Trư ng h p hàng xu t kh u là hàng c a các doanh nghi p Vi t Nam gia công cho phía nư c ngoài thu c di n đã đư c mi n thu nh p kh u nguyên v t li u, ph i nh p kh u tr l i Vi t Nam đ s a ch a, tái ch , tiêu th thì cơ quan H i quan qu n lý, quy t toán h p đ ng gia công ban đ u ph i ti p t c th c hi n vi c theo dõi, qu n lý đ quy t toán hàng xu t kh u, thu nh p kh u nguyên v t li u theo quy đ nh t i Đi m 6, M c I, ph n D Thông tư này. N u không xu t kh u thì ph i kê khai n p thu theo quy đ nh. Trư ng h p hàng xu t kh u là hàng s n xu t t nguyên v t li u nh p kh u; hàng kinh doanh t m nh p tái xu t (thu c đ i tư ng đư c hoàn thu khi xu t kh u) ph i nh p kh u tr l i Vi t Nam thì doanh nghi p ph i truy n p s thu nh p kh u l n đ u đã đư c hoàn l i ho c s không đư c xét hoàn l i thu (n u chưa hoàn) tương ng v i s hàng ph i
 20. nh p kh u tr l i Vi t Nam. Khi th c t xu t kh u s hàng đã nh p kh u tr l i Vi t Nam thì doanh nghi p ph i kê khai n p thu xu t kh u (n u thu c đ i tư ng ph i n p thu xu t kh u) và đư c xét hoàn thu nh p kh u theo quy đ nh t i đi m 1g, 1h M c I, Ph n E Thông tư này. 1/ Hàng nh p kh u nhưng vì lý do nào đó bu c ph i tái xu t ra nư c ngoài (xu t tr l i ch hàng nư c ngoài ho c tái xu t sang nư c th ba) đư c xét hoàn l i thu nh p kh u đã n p tương ng v i s lư ng tái xu t và không ph i n p thu xu t kh u, v i đi u ki n: - Hàng đư c tái xu t ra nư c ngoài trong th i h n t i đa 6 tháng k t ngày th c nh p kh u; - Hàng hóa chưa qua quá trình s n xu t, gia công, s a ch a ho c s d ng t i Vi t Nam; - Hàng tái xu t ra nư c ngoài ph i cùng c a kh u đã nh p kh u hàng hóa đó. H sơ xét hoàn thu nh p kh u đã n p và không ph i n p thu xu t kh u, g m: - Công văn đ ngh xét hoàn thu nh p kh u và không ph i n p thu xu t kh u, trong đó nêu rõ lý do xu t tr l i hàng cho ch hàng nư c ngoài ho c tái xu t sang nư c th ba (ghi rõ s lư ng, ch ng lo i... hàng tái xu t); - H p đ ng mua hàng ký v i nư c ngoài; hóa đơn bán hàng c a phía nư c ngoài; - T khai H i quan hàng nh p kh u đư c cơ quan H i quan ki m hóa có ghi rõ s lư ng, ch t lư ng, ch ng lo i hàng nh p kh u; - Biên lai n p thu ; - Văn băn th a thu n tr l i hàng cho phía nư c ngoài có ghi rõ lý do ho c h p đ ng bán hàng cho phía nư c ngoài trong đó có ghi rõ s lư ng, ch t lư ng và ch ng lo i, xu t x hàng...; - T khai H i quan hàng xu t kh u có xác nh n th c xu t c a H i quan c a kh u, trong đó có ghi rõ s lư ng, ch t lư ng, ch ng lo i hàng xu t kh u và hàng xu t kh u là theo t khai H i quan hàng nh p kh u nào; - Hóa đơn kiêm phi u xu t kho ho c hóa đơn bán hàng c a hàng xu t kh u; - H p đ ng u thác xu t nh p kh u (n u là hàng xu t nh p kh u u thác); Trư ng h p hàng nh p kh u không phù h p v i h p đ ng thì ph i có k t qu giám đ nh hàng hóa c a cơ quan có ch c năng giám đ nh Nhà nư c. Đ i v i s hàng hóa do phía nư c ngoài g i bù s lư ng đã xu t tr l i do không phù h p v i h p đ ng thì doanh nghi p ph i kê khai n p thu nh p kh u theo quy đ nh.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)
ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2