Thông tư số 172/2009/TT-BTC

Chia sẻ: Uyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
116
lượt xem
5
download

Thông tư số 172/2009/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 172/2009/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành để sửa đổi một số điểm của Thông tư số 81/2006/TT-BTC ngày 06/09/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kiểm soát chi đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 172/2009/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------------- S : 172/2009/TT-BTC Hà N i, ngày 26 tháng 08 năm 2009 THÔNG TƯ S A IM TS I M C A THÔNG TƯ S 81/2006/TT-BTC NGÀY 06/09/2006 C A B TÀI CHÍNH HƯ NG D N CH KI M SOÁT CHI I V I CÁC ƠN VN S NGHI P CÔNG L P TH C HI N QUY N T CH , T CHNU TRÁCH NHI M V TH C HI N NHI M V , T CH C B MÁY, BIÊN CH VÀ TÀI CHÍNH Căn c Ngh nh s 43/2006/N -CP ngày 25/4/2006 c a Chính ph quy nh quy n t ch , t ch u trách nhi m v th c hi n nhi m v , t ch c b máy, biên ch và tài chính i v i ơn v s nghi p công l p; phù h p v i tình hình th c t , B Tài chính s a i, b sung m t s i m c a Thông tư s 81/2006/TT-BTC ngày 06/9/2006 c a B Tài chính hư ng d n ch ki m soát chi i v i các ơn v s nghi p công l p th c hi n quy n t ch , t ch u trách nhi m v th c hi n nhi m v , t ch c b máy, biên ch và tài chính như sau: i u 1. S a i g ch u dòng th 2 và th 3 ti t 2.5.2, i m 2.5, kho n 2 m c II Thông tư s 81/2006/TT-BTC như sau: - Trong năm, căn c vào m c chênh l ch thu l n hơn chi hàng quý xác nh ư c; ơn v l p gi y rút d toán ngân sách nhà nư c (thanh toán) chi tr thu nh p tăng thêm cho cán b , công ch c trong ơn v theo quý g i Kho b c Nhà nư c. Kho b c Nhà nư c thanh toán theo m c th trư ng ơn v ngh m b o trong ph m vi d toán ư c giao nhưng t i a không quá 60% s chênh l ch thu l n hơn chi ơn v xác nh ư c theo quý và th c hi n h ch toán th c chi m c 6400 (ti u m c 6404 chi chênh l ch thu nh p th c t so v i lương ng ch b c, ch c v ). - K t thúc năm ngân sách, trư c ngày 31/01 năm sau, ơn v s nghi p th c hi n ch t ch , t ch u trách nhi m v tài chính t xác nh s chênh l ch thu l n hơn chi và kinh phí chi thu nh p tăng thêm c a năm trư c theo quy ch chi tiêu n i b c a ơn v g i Kho b c Nhà nư c nơi giao d ch ngh thanh toán ti p thu nh p tăng thêm cho ngư i lao ng. Trên cơ s văn b n ngh c a ơn v , Kho b c Nhà nư c làm th t c thanh toán ph n chi thu nh p tăng thêm cho ơn v m b o không vư t quá m c thu nh p tăng thêm i v i t ng lo i ơn v s nghi p quy nh t i Ngh nh s 43/2006/N -CP ngày 25/4/2006 c a Chính ph và Thông tư s 71/2006/TT-BTC ngày 09/08/2006 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh nh s 43/2006/N -CP ngày 25/04/2006 c a Chính ph . Sau khi quy t toán c a ơn v ư c c p có thNm quy n phê duy t:
  2. - Trư ng h p s chênh l ch thu l n hơn chi dành chi tr thu nh p tăng thêm cho ngư i lao ng cao hơn s ơn v t xác nh, căn c vào quy ch chi tiêu n i b và ngh c a ơn v , Kho b c Nhà nư c thanh toán ti p ph n chi tr thu nh p tăng thêm cho ngư i lao ng c a ơn v và th c hi n h ch toán vào niên ngân sách năm sau. - Trư ng h p s chênh l ch thu l n hơn chi dành chi tr thu nh p tăng thêm cho ngư i lao ng th p hơn s ơn v t xác nh thì s ã chi tr thu nh p tăng thêm vư t so v i s quy t toán ư c cơ quan có thNm quy n duy t, ơn v ph i s d ng Qu d phòng n nh thu nh p (n u có) bù p, trư ng h p sau khi dùng qu d phòng n nh thu nh p bù p v n còn thi t h t thì tr vào chênh l ch thu l n hơn chi ph n dành chi tr thu nh p tăng thêm c a năm sau, trư ng h p năm sau không có chênh l ch thu l n hơn chi thì tr vào qu ti n lương c a ơn v . i u 2. S a i g ch u dòng th 2, i m 5, m c II c a Thông tư s 81/2006/TT-BTC như sau: - i v i vi c trích l p các qu c a ơn v s nghi p th c hi n ch t ch theo Ngh nh s 43/2006/N -CP: Hàng quý, căn c vào k t qu tài chính th c hi n trong quý, ơn v t xác nh s chênh l ch thu l n hơn chi trong quý g i Kho b c Nhà nư c nơi giao d ch ngh trích l p các qu theo quy nh ( i v i quý IV ư c th c hi n trong tháng 01 c a năm sau phù h p v i vi c quy t toán ngân sách nhà nư c các c p). Căn c vào Gi y rút d toán c a ơn v , Kho b c Nhà nư c chuy n ti n t tài kho n d toán sang tài kho n ti n g i các qu c a ơn v nhưng t i a không vư t quá 60% s chênh l ch thu l n hơn chi còn l i trong quý c a ơn v sau khi ã chi tr thu nh p tăng thêm cho cán b , công ch c theo quy nh t i i m 1 c a Thông tư này. Kho b c Nhà nư c h ch toán th c chi m c 7950 (ti u m c 7951 chi l p qu d phòng n nh thu nh p, ti u m c 7952 chi l p qu phúc l i, ti u m c 7953 chi l p qu khen thư ng và ti u m c 7954 chi l p qu phát tri n ho t ng s nghi p). Kho b c Nhà nư c không ki m soát vi c s d ng qu c a ơn v . Th trư ng ơn v quy t nh vi c s d ng qu theo quy ch chi tiêu n i b c a ơn v và ch u trách nhi m v quy t nh c a mình. Vi c trích l p các qu c a ơn v s nghi p i v i quý IV ư c th c hi n trong tháng 01 c a năm sau. - Khi quy t toán c a ơn v ư c cơ quan có thNm quy n duy t (thNm nh), trư ng h p s chênh l ch thu l n hơn chi dành trích l p các qu cao hơn s ơn v t xác nh, căn c vào quy ch chi tiêu n i b và ngh c a ơn v , Kho b c Nhà nư c th c hi n trích ti p các qu cho ơn v ; trư ng h p s chênh l ch thu l n hơn chi dành trích l p các qu nh hơn s ơn v t xác nh thì s ã trích vư t so v i s quy t toán ư c cơ quan có thNm quy n duy t, ơn v ph i s d ng các qu tương ng bù p, trư ng h p sau khi s d ng các qu tương ng bù p mà v n còn thi u h t thì tr vào s chênh l ch thu l n hơn chi năm sau c a ơn v . Căn c vào quy t nh c a cơ quan có thNm quy n và ngh c a ơn v , Kho b c Nhà nư c làm th t c thu h i gi m chi ngân sách nhà nư c. i u 3. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 45 ngày k t ngày ký, thay th Thông tư s 153/2007/TT-BTC ngày 17/12/2007 c a B Tài chính s a i m t s i m c a Thông tư s 81/2006/TT-BTC ngày 06/09/2006 c a B Tài chính hư ng d n ch ki m soát chi i v i các ơn v s nghi p công l p th c hi n quy n t ch , t ch u trách nhi m v th c hi n nhi m v , t ch c b máy, biên ch và tài chính. Nh ng quy nh khác t i Thông tư s 81/2006/TT-BTC ngày 06/09/2006 c a B Tài chính hư ng
  3. d n ch ki m soát chi i v i các ơn v s nghi p công l p th c hi n quy n t ch , t ch u trách nhi m v th c hi n nhi m v , t ch c b máy, biên ch và tài chính v n có hi u l c thi hành. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, ngh các ơn v ph n ánh v B Tài chính nghiên c u, s a i, b sung cho phù h p./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Chính ph ; - VP TW ng và các Ban c a ng; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - Tòa án nhân dân t i cao; Ph m S Danh - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - Các B , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph ; - Cơ quan TW c a các H i, oàn th ; - UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - S Tài chính, KBNN, C c thu ; - C c H i quan các t nh, thành ph tr c thu c TW; - C c Ki m tra văn b n – B Tư pháp; - Công báo; - Website Chính ph ; - Website B Tài chính; - Các ơn v thu c B Tài chính; - Lưu: VT, KBNN.
Đồng bộ tài khoản