Thông tư số 18/2008/TT-BCT về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ Công thương ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
87
lượt xem
7
download

Thông tư số 18/2008/TT-BCT về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ Công thương ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 18/2008/TT-BCT về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ Công thương ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 18/2008/TT-BCT về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ Công thương ban hành

  1. B CÔNG THƯƠNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 18/2008/TT-BCT Hà N i, ngày 19 tháng 12 năm 2008 THÔNG TƯ HƯ NG D N CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A TRUNG TÂM KHUY N CÔNG VÀ TƯ V N PHÁT TRI N CÔNG NGHI P CÁC T NH, THÀNH PH TR C THU C TRUNG ƯƠNG Căn c Ngh nh s 189/2007/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Công Thương; Căn c Ngh nh s 134/2004/N -CP ngày 09 tháng 6 năm 2004 c a Chính ph v khuy n khích phát tri n công nghi p nông thôn; Căn c Ngh nh s 43/2006/N -CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 c a Chính ph quy nh quy n t ch , t ch u trách nhi m v th c hi n nhi m v , t ch c b máy, biên ch và tài chính i v i ơn v s nghi p công l p; Căn c Quy t nh s 181/2005/Q -TTg ngày 19 tháng 7 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph quy nh v phân lo i, x p h ng các t ch c s nghi p d ch v công l p; B Công Thương hư ng d n v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Trung tâm Khuy n công và Tư v n phát tri n công nghi p các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương như sau: Ph n I QUY NNH CHUNG 1. Ph m vi i u ch nh và i tư ng áp d ng Thông tư này hư ng d n ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Trung tâm Khuy n công và Tư v n phát tri n công nghi p thu c S Công Thương các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (dư i ây g i là Trung tâm KC&TVPTCN c p t nh) do U ban nhân dân c p t nh quy t nh thành l p theo quy nh t i Thông tư liên t ch s 07/2008/TTLT-BCT-BNV ngày 28 tháng 5 năm 2008 gi a B Công Thương và B N i v hư ng d n ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a cơ quan chuyên môn v công thương thu c U ban nhân dân c p t nh, c p huy n. Ph n II NH NG QUY NNH C TH I. VN TRÍ VÀ CH C NĂNG 1. Trung tâm KC&TVPTCN c p t nh là ơn v s nghi p có thu, có ch c năng ph c v qu n lý nhà nư c ngành Công Thương t i a phương, cung c p các s n phNm,
  2. d ch v trong lĩnh v c ho t ng khuy n công quy nh t i Ngh nh s 134/2004/N -CP và lĩnh v c tư v n phát tri n công nghi p. 2. Trung tâm KC&TVPTCN c p t nh có tư cách pháp nhân, có con d u, ư c m tài kho n t i kho b c Nhà nư c và Ngân hàng thương m i theo quy nh c a pháp lu t; có tr s t t i t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, ho t ng theo Ngh nh 43/2006/N -CP. 3. Trung tâm KC&TVPTCN c p t nh ch u s qu n lý tr c ti p, toàn di n c a S Công Thương, ng th i ch u s ch o, hư ng d n, ki m tra v chuyên môn nghi p v c a C c Công nghi p a phương thu c B Công Thương và s ki m tra, giám sát c a các cơ quan nhà nư c có thNm quy n. II. NHI M V VÀ QUY N H N 1. Xây d ng chương trình, k ho ch, án và các văn b n quy ph m pháp lu t v khuy n công trên a bàn t nh, trình cơ quan có thNm quy n phê duy t ho c ban hành và t ch c th c hi n sau khi ư c phê duy t. 2. Ban hành các văn b n cá bi t, văn b n chuyên ngành thu c thNm quy n c a Trung tâm KC&TVPTCN c p t nh. 3. Tr c ti p th c hi n các ho t ng khuy n công theo chương trình, k ho ch, án khuy n công ư c giao. 4. T ch c thông tin tuyên truy n, ph bi n các chính sách, văn b n quy ph m pháp lu t v phát tri n công nghi p nông thôn và ho t ng khuy n công t i a phương. 5. Xây d ng, lưu gi và khai thác d li u i n t v công nghi p nông thôn t i Trung tâm như: quy ho ch phát tri n các ngành, s n phNm; cơ s công nghi p nông thôn và nhu c u c n h tr ; danh m c các d án c n kêu g i u tư; các d án có hi u qu cao c n ph bi n nhân r ng; ngu n nguyên li u - th trư ng, cơ h i kinh doanh liên k t h p tác ho c mua bán s n phNm… 6. Xây d ng các chương trình truy n hình, truy n thanh; n phNm; t rơi, t g p; trang web và các hình th c thông tin i chúng khác ph bi n ki n th c, mô hình s n xu t kinh doanh tiêu bi u, thi t b -công ngh tiên ti n, thông tin th trư ng và các thông tin khác cho cơ s s n xu t kinh doanh công nghi p, thương m i t i a phương. 7. Th c hi n các ho t ng tư v n khuy n công, bao g m: a) L p d án u tư xây d ng các công trình công nghi p, năng lư ng và các công trình khác (bao g m u tư m i, u tư m r ng); d án v x lý ô nhi m môi trư ng; s n xu t s ch hơn và s d ng năng lư ng ti t ki m và hi u qu ; b) Tư v n v các lĩnh v c: marketing qu n lý tài chính - k toán - s n xu t - nhân l c, thi t k m u mã và ch t lư ng s n phNm, bao bì óng gói, tìm ki m m t b ng s n xu t, tuy n d ng và ào t o lao ng, huy ng v n, xin ưu ãi u tư, áp d ng phương pháp qu n lý ch t lư ng, s n xu t và kinh doanh như ISO, GMF, HACCP và
  3. các th t c hành chính khác theo quy nh c a pháp lu t, phù h p quy ho ch phát tri n công nghi p theo vùng, lãnh th c a t ng a phương; c) T ch c các ho t ng tư v n khuy n công t i Trung tâm KC&TVPTCN c p t nh, i m tư v n khuy n công các xã, huy n, th trong t nh, các H i ch tri n lãm; tư v n tr c ti p t i cơ s ; tư v n qua m ng internet, i n tho i, các phương ti n thông tin i chúng khác; d) T ch c các oàn nghiên c u, kh o sát, h c t p trong nư c và ngoài nư c v ho t ng khuy n khích phát tri n công nghi p nông thôn. 8. ư c ký k t, th c hi n các h p ng phù h p v i quy nh c a pháp lu t v i các t ch c, cá nhân nh m th c hi n ch c năng nhi m v ư c giao và ch u trách nhi m trư c cơ quan qu n lý c p trên, trư c pháp lu t v các h p ng do Trung tâm ký k t, th c hi n. 9. V n ng các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c tham gia ho t ng khuy n công t nguy n và h tr kinh phí cho chương trình, k ho ch, án khuy n công t i a phương. 10. Ch o, hư ng d n nghi p v khuy n công i v i ho t ng khuy n công c p huy n, th và c p xã trên a bàn t nh. 11. Th c hi n các ho t ng phát tri n công nghi p, bao g m: a) Tư v n l p d án: quy ho ch phát tri n công nghi p - ti u th công nghi p, khu- c m- i m công nghi p, ngành ngh và làng ngh nông thôn trong lĩnh v c công nghi p-ti u th công nghi p, i n l c; quy ho ch ô th , c m i m dân cư trên a bàn t nh; b) Tư v n u tư xây d ng các công trình công nghi p (bao g m c khu - c m - i m công nghi p, i n, khai thác và ch bi n khoáng s n), thương m i, dân d ng và c m dân cư nông thôn như: l p d án, báo cáo kinh t - k thu t, thi t k k thu t thi công - t ng d toán; t ch c u th u; qu n lý d án, giám sát thi công; c) Tư v n v khai thác, ch bi n khoáng s n; s d ng năng lư ng ti t ki m hi u qu ; s n xu t s ch hơn và v sinh công nghi p, an toàn th c phNm; d) Tư v n v ki m tra an toàn, hi u ch nh các thi t b khoan, máy n mìn trong ho t ng khoáng s n và thi công có s d ng v t li u n công nghi p; 12. Th c hi n các ho t ng xúc ti n u tư công nghi p, xây d ng và qu ng bá thương hi u s n phNm. 13. Th c hi n ch cung c p thông tin, báo cáo nh kỳ, t xu t v tình hình, k t qu th c hi n nhi m v c a Trung tâm theo yêu c u c a S Công Thương thu c U ban nhân dân c p t nh, C c Công nghi p a phương thu c B Công Thương và cơ quan nhà nư c có thNm quy n.
  4. 14. Ph i h p v i các cơ quan, xu t khen thư ng cho các t ch c, cá nhân có thành tích trong ho t ng h tr và khuy n khích phát tri n công nghi p nông thôn (bao g m c vi c công nh n làng ngh công nghi p - ti u th công nghi p, ngh nhân, th gi i, ngư i có công ưa ngh v a phương). 15. Th c hi n h p tác qu c t trong lĩnh v c khuy n công, tư v n phát tri n công nghi p, xúc ti n u tư. 16. Qu n lý các ngu n kinh phí, tài s n ư c giao và i ngũ công ch c, viên ch c c a Trung tâm theo quy nh c a pháp lu t. 17. Th c hi n các nhi m v khác do Giám c S Công Thương giao. III. T CH C VÀ BIÊN CH 1. X p h ng Trung tâm KC&TVPTCN c p t nh Trung tâm KC&TVPTCN c p t nh là t ch c s nghi p, d ch v công l p ư c x p h ng theo Quy t nh s 181/2005/Q -TTg ngày 19 tháng 7 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph quy nh v phân lo i, x p h ng các t ch c s nghi p d ch v công l p. Vi c phân lo i, x p h ng c th c a Trung tâm do U ban nhân dân c p t nh quy nh trong Quy t nh thành l p Trung tâm. 2. Lãnh o Trung tâm KC&TVPTCN c p t nh: a) Trung tâm KC&TVPTCN c p t nh có Giám c và không quá 02 Phó Giám c. Vi c b nhi m, mi n nhi m Giám c, Phó Gám c Trung tâm theo quy nh và phân c p qu n lý cán b c a U ban nhân dân c p t nh và Giám c S Công Thương; b) Vi c b nhi m Giám c, Phó Giám c Trung tâm KC&TVPTCN ph i theo tiêu chuNn chuyên môn, nghi p v do B Công Thương ban hành. Vi c khen thư ng, k lu t Giám c, Phó Giám c Trung tâm ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t; c) Giám c Trung tâm là ngư i ch u trách nhi m trư c Giám c S Công Thương, trư c pháp lu t v toàn b ho t ng c a Trung tâm; d) Phó Giám c Trung tâm là ngư i giúp vi c cho Giám c Trung tâm, ph trách m t ho c m t s lĩnh v c công tác do Giám c Trung tâm phân công và ch u trách nhi m trư c Giám c Trung tâm và trư c pháp lu t v các nhi m v ư c giao. 3. Cơ c u t ch c c a Trung tâm KC&TVPTCN c p t nh, g m: a) Các t ch c ư c thành l p th ng nh t các Trung tâm KC&TVPTCN c p t nh, g m: - Phòng Hành chính t ng h p; - Phòng Khuy n công;
  5. - Phòng Tư v n phát tri n công nghi p; - Phòng Khoa h c công ngh và Thông tin. b) Căn c vào tính ch t, c i m, yêu c u nhi m v c th c a t ng a phương, Giám c S Công Thương ch trì, ph i h p v i Giám c S N i v trình Ch t ch U ban nhân dân c p t nh quy t nh c th tên g i và s lư ng các phòng chuyên môn, nghi p v c a Trung tâm KC&TVPTCN c p t nh. 4. Biên ch : a) Biên ch c a Trung tâm KC&TVPTCN c p t nh do U ban nhân dân c p t nh phê duy t căn c vào nhi m v và quy mô ho t ng khuy n công và tư v n phát tri n công nghi p t i a phương; phù h p v i các t ch c ư c thành l p c a Trung tâm, nhưng t i thi u là 16 ngư i; b) Tùy theo kh i lư ng, quy mô công tác khuy n công và tư v n phát tri n công nghi p c a t ng a phương, Giám c Trung tâm KC&TVPTCN ư c quy n ký h p ng lao ng, xây d ng m ng lư i c ng tác viên hoàn thành nhi m v ư c giao theo quy nh c a pháp lu t. IV. KINH PHÍ HO T NG Kinh phí ho t ng c a Trung tâm KC&TVPTCN c p t nh, hình thành t các ngu n sau: 1. Kinh phí b o m ho t ng thư ng xuyên th c hi n ch c năng nhi m v ư c giao c a Trung tâm KC&TVPTCN c p t nh theo quy nh c a ơn v s nghi p do U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương c p t ngân sách a phương hàng năm. 2. Kinh phí khuy n công a phương do cơ quan có thNm quy n t i a phương giao th c hi n các án, nhi m v khuy n công a phương. 3. Kinh phí khuy n công qu c gia t H p ng th c hi n án khuy n công qu c gia v i C c Công nghi p a phương thu c B Công Thương. 4. Phí, l phí và các ngu n thu khác theo quy nh c a pháp lu t t các ho t ng tư v n khuy n công, tư v n phát tri n công nghi p, xúc ti n u tư. 5. Tài tr , óng góp c a các t ch c cá nhân trong và ngoài nư c và các ngu n thu h p pháp khác. Ph n III T CH C TH C HI N 1. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo.
  6. 2. Căn c Thông tư này, các S Công Thương ti n hành rà soát, s a i, b sung, xây d ng và trình U ban nhân dân c p t nh phê duy t ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Trung tâm KC&TVPTCN c p t nh. 3. Trong quá trình th c hi n, n u có v n phát sinh, khó khăn, vư ng m c ho c ngh s a i b sung; các a phương ph n ánh k p th i v B Công Thương nghiên c u, xem xét gi i quy t theo thNm quy n./. B TRƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng, các Phó Th tư ng; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; Vũ Huy Hoàng - Toà án nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - H ND,UBND, các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Các S Công Thương, S N i v t nh, thành ph tr c thu c TW; - Các cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - Công báo; - Website Chính ph ; Website B Công Thương; - C c Ki m tra VBQPPL (B Tư pháp); - Lãnh o B , các C c, V ; Vi n thu c B CT; - Lưu: VT, TCCB, CN P (5).

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản