Thông tư số 18/2009/TT-BNN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
93
lượt xem
4
download

Thông tư số 18/2009/TT-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 18/2009/TT-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành tại Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 18/2009/TT-BNN

  1. B NÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Đ c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 18/2009/TT-BNN Hà N i, ngày 30 tháng 3 năm 2009 THÔNG TƯ BAN HÀNH DANH M C THU C THÚ Y ĐƯ C PHÉP LƯU HÀNH T I VI T NAM. Căn c Ngh đ nh s 01/2008/NĐ-CP ngày 28/01/2008 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c Pháp l nh Thú y ngày 29/4/2004; Căn c Ngh đ nh s 33/2005/NĐ-CP ngày 15/03/2005 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành m t s đi u c a Pháp l nh Thú y, Đi u 1. Ban hành kèm theo Thông tư này: Danh m c thu c thú y đư c phép lưu hành t i Vi t Nam năm 2009. Đi u 2. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 45 ngày k t ngày ký, thay th Quy t đ nh s 41/2008/QĐ-BNN, ngày 05/03/2008 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v vi c ban hành danh m c thu c thú y đư c phép lưu hành, h n ch s d ng, c m s d ng t i Vi t Nam năm 2008. Đi u 3. Chánh Văn phòng B , C c trư ng C c Thú y, V trư ng V Khoa h c công ngh và Môi trư ng, Th trư ng các cơ quan có liên quan, t ch c, cá nhân trong nư c, ngoài nư c có ho t đ ng liên quan đ n s n xu t, kinh doanh, s d ng thu c thú y t i Vi t Nam ch u trách nhi m thi hành Thông tư này./. KT. B TRƯ NG Nơi nh n: TH TRƯ NG - Như Đi u 3; - Văn phòng Chính ph ; - Công báo Chính ph ,Website Chính ph ; - C c ki m tra văn b n (B Tư pháp); - V Pháp ch -B Nông nghi p & PTNT; - Lưu VT, C c Thú y. Di p K nh T n
Đồng bộ tài khoản