Thông tư số 18/2009/TT-BXD

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
85
lượt xem
7
download

Thông tư số 18/2009/TT-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 18/2009/TT-BXD về việc hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 18/2009/TT-BXD

  1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc -------- S : 18/2009/TT-BXD Hà N i, ngày 30 tháng 6 năm 2009 THÔNG TƯ HƯ NG D N XU T KH U KHOÁNG S N LÀM V T LI U XÂY D NG Căn c Ngh nh s 17/2008/N -CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Xây d ng; Căn c Ngh nh s 160/2005/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Khoáng s n và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Khoáng s n; Căn c Ngh nh s 07/2009/N -CP ngày 22 tháng 01 năm 2009 c a Chính ph s a i b sung m t s i u c a Ngh nh s 160/2005/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Khoáng s n và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Khoáng s n; Căn c Ngh nh s 12/2006/N -CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t Thương m i v ho t ng mua bán hàng hoá qu c t và các ho t ng i lý mua, bán, gia công và quá c nh hàng hoá v i nư c ngoài; Căn c Ngh nh s 77/2007/N -CP ngày 10 tháng 5 năm 2007 c a Chính ph s a i m t s i u c a Ngh nh s 150/2004/N -CP ngày 29 tháng 7 năm 2004 c a Chính ph quy nh v x ph t hành chính trong lĩnh v c khoáng s n; Căn c Quy t nh s 152/2008/Q -TTg ngày 28 tháng 11 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t quy ho ch thăm dò, khai thác, ch bi n và s d ng khoáng s n làm v t li u xây d ng Vi t Nam giai o n n năm 2020; B Xây d ng hư ng d n vi c xu t khNu khoáng s n làm v t li u xây d ng như sau: M c 1. PH M VI I U CH NH VÀ I TƯ NG ÁP D NG i u 1. Thông tư này i u ch nh các ho t ng liên quan n vi c xu t khNu khoáng s n làm v t li u xây d ng, khoáng s n làm nguyên li u s n xu t xi măng và khoáng s n làm v t li u xây d ng thông thư ng (sau ây g i chung là khoáng s n làm v t li u xây d ng). i u 2. Thông tư này áp d ng i các t ch c, cá nhân trong nư c và thương nhân nư c ngoài (sau ây g i chung là t ch c, cá nhân) i u ki n theo quy nh c a pháp lu t v thương m i tham gia xu t khNu khoáng s n làm v t li u xây d ng t i Vi t Nam. M c 2. GI I THÍCH T NG i u 3. Trong thông tư này, nh ng t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. Cơ quan nhà nư c có th m quy n c p Gi y phép khai thác, Gi y phép ch bi n khoáng s n làm v t li u xây d ng là B Công nghi p (trư c ngày 11 tháng 11 năm 2002), B Tài nguyên và Môi trư ng (t ngày 11 tháng 11 năm 2002) và U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i là UBND c p t nh). 2. Ch bi n là quá trình ho t ng phân lo i, làm giàu khoáng s n ho c ho t ng khác nh m t quy cách, tiêu chuNn, hàm lư ng áp ng yêu c u làm tăng giá tr c a khoáng s n. 3. Khoáng s n h n ch xu t kh u là khoáng s n t m ng ng xu t khNu.
  2. 4. Cát xây d ng là cát t nhiên m , sông, su i (tr cát tr ng Silic; cát nhi m m n, cát nhân t o) dùng trong xây d ng bê tông, xây, tô, trát, làm ư ng giao thông và san n n thu c danh m c khoáng s n làm v t li u xây d ng thông thư ng có hàm lư ng SiO2< 85%. 5. á xây d ng là các lo i á t nhiên có ngu n g c macma, tr m tích và bi n ch t thu c danh m c khoáng s n làm v t li u xây d ng thông thư ng ư c p, nghi n và phân lo i theo kích thư c dùng trong xây d ng bê tông, xây tư ng, làm ư ng giao thông. M c 3. QUY NNH V VI C XU T KH U KHOÁNG S N LÀM V T LI U XÂY D NG i u 4. Danh m c khoáng s n ư c phép xu t khNu; h n ch xu t khNu 1. Khoáng s n ư c phép xu t khNu là khoáng s n không n m trong danh m c h n ch xu t khNu ư c ghi t i kho n 2 c a i u này. 2. Danh m c khoáng s n h n ch xu t khNu: a) á vôi, ph gia thu c các m trong quy ho ch thăm dò, khai thác, ch bi n làm nguyên li u s n xu t xi măng theo Quy t nh s 105/2008/Q -TTg ngày 21 tháng 7 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph và thu c các m ư c Th tư ng cho phép b sung vào quy ho ch; b) Các lo i t sét; c) Felspat (Trư ng th ch); d) Cát xây d ng; ) Cu i, s i, s n các lo i; e) á xây d ng thu c các m t i các t nh ông Nam B và Tây Nam B . i u 5. i u ki n khoáng s n làm v t li u xây d ng ư c phép xu t khNu 1. Khoáng s n ư c khai thác t các m có gi y phép khai thác ho c gi y phép khai thác t n thu còn hi u l c do cơ quan Nhà nư c có thNm quy n c p. 2. Khoáng s n do cơ quan Nhà nư c có thNm quy n t ch thu và phát m i có ch ng t h p l mua ho c u giá. 3. Cát nhi m m n ư c khai thác t n thu t vi c n o vét, khơi thông lu ng l ch sông, c a sông, c ng sông giáp bi n, có d án ư c c p có thNm quy n phê duy t và xác nh n v lư ng cát xu t khNu n m ngoài nhu c u s d ng c a a phương. 4. Trư ng h p khoáng s n thu c danh m c h n ch xu t khNu nhưng có nhu c u xu t khNu, thì vi c cho phép xu t khNu do Th tư ng Chính ph quy t nh. 5. Trư ng h p khoáng s n không thu c danh m c h n ch xu t khNu nhưng t i th i i m có nhu c u xu t khNu mà làm nh hư ng n cân i cung-c u trong nư c thì vi c t m ng ng xu t khNu do Th tư ng Chính ph quy t nh. 6. Khoáng s n t m nh p, tái xu t ho c nh p khNu ch bi n và xu t khNu ho c nh p khNu gia công, ch bi n cho thương nhân nư c ngoài ư c th c hi n theo quy nh t i Ngh nh s 12/2006/N -CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t Thương m i v ho t ng mua bán hàng hoá qu c t và các ho t ng i lý mua, bán, gia công và quá c nh v i nư c ngoài.
  3. i u 6. i u ki n ch bi n và tiêu chuNn ch t lư ng khoáng s n làm v t li u xây d ng xu t khNu (tr khoáng s n t m nh p, tái xu t) Khoáng s n ph i ư c ch bi n và t tiêu chuNn ch t lư ng theo quy nh t i Ph l c 1 Thông tư này. K t qu thí nghi m phân tích các ch tiêu cơ, lý, hoá c a khoáng s n ph i ư c các phòng thí nghi m LAS-XD ho c tương ương tr lên xác nh n. i u 7. i u ki n i v i t ch c, cá nhân xu t khNu khoáng s n T ch c, cá nhân ư c phép xu t khNu khoáng s n khi có các i u ki n theo quy nh c a pháp lu t v thương m i. i u 8. H sơ xu t khNu khoáng s n bao g m: 1. H sơ theo quy nh t i pháp lu t v thương m i. 2. K t qu thí nghi m, phân tích quy nh t i i u 6 Thông tư này. 3. Các trư ng h p c th ư c quy nh như sau: a) i v i t ch c, cá nhân xu t khNu khoáng s n do t khai thác, ch bi n ph i có b n sao công ch ng gi y phép khai thác, gi y phép ch bi n khoáng s n còn hi u l c do cơ quan Nhà nư c có thNm quy n c p; b) i v i t ch c, cá nhân mua khoáng s n ã qua ch bi n xu t khNu ph i có b n sao công ch ng gi y phép khai thác và gi y phép ch bi n c a bên bán do cơ quan Nhà nư c có thNm quy n c p còn hi u l c cho n th i i m di n ra hành vi khai thác và ch bi n; c) i v i t ch c, cá nhân mua khoáng s n ch bi n xu t khNu ph i có b n sao công ch ng gi y phép khai thác c a bên bán và gi y phép ch bi n khoáng s n do cơ quan Nhà nư c có thNm quy n c p như quy nh i m b kho n này; d) i v i các trư ng h p mua khoáng s n ghi t i i m b và c c a kho n này ph i kèm theo h p ng kinh t và b n sao y hoá ơn thu giá tr gia tăng. M c 4. BÁO CÁO V XU T KH U KHOÁNG S N LÀM V T LI U XÂY D NG i u 9. Ch báo cáo 1. T ch c, cá nhân xu t khNu khoáng s n ph i l p báo cáo g i UBND c p t nh; UBND c p t nh l p báo cáo g i v B Xây d ng t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph . 2. Báo cáo ư c l p nh kỳ sáu tháng, m t năm ho c t xu t theo yêu c u c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n; Báo cáo nh kỳ 6 tháng c a t ch c, cá nhân xu t khNu khoáng s n g i v UBND c p t nh không ch m hơn ngày 05 tháng 7 c a năm và báo cáo hàng năm không ch m hơn ngày 05 tháng 01 c a năm sau. Tương t báo cáo c a UBND c p t nh g i v B Xây d ng không ch m hơn ngày 15 tháng 7 c a năm và ngày 15 tháng 01 năm sau. 3. N i dung báo cáo theo m u báo cáo ư c quy nh t i Ph l c 2 c a Thông tư này. M c 5. KI M TRA VÀ X LÝ VI PH M i u 10. UBND c p t nh có trách nhi m ch o các cơ quan ch c năng ki m tra nh kỳ ho c t xu t vi c xu t khNu khoáng s n làm v t li u xây d ng theo quy nh c a pháp lu t.
  4. i u 11. B Xây d ng ph i h p v i các B , ngành liên quan t ch c ki m tra nh kỳ ho c t xu t vi c ch p hành lu t pháp trong ho t ng xu t khNu khoáng s n làm v t li u xây d ng các a phương. i u 12. T ch c, cá nhân vi ph m các quy nh c a Thông tư này, tuỳ theo m c và hành vi vi ph m có th b x lý k lu t, x lý hành chính, b i thư ng thi t h i ho c truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. M c 6. T CH C TH C HI N i u 13. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 45 ngày k t ngày ký và thay th các n i dung liên quan n xu t khNu khoáng s n làm v t li u xây d ng c a Thông tư s 02/2006/TT-BCN ngày 14 tháng 4 năm 2006 c a B Công nghi p (nay là B Công thương) v Hư ng d n xu t khNu khoáng s n. Các h p ng i u ki n xu t khNu ang th c hi n trư c ngày Thông tư này có hi u l c, ư c ti p t c th c hi n n khi k t thúc h p ng. i u 14. UBND c p t nh ch trì, phân giao nhi m v cho các S , ban ngành trong t nh tri n khai các n i dung trong Thông tư này; yêu c u các t ch c, cá nhân xu t khNu khoáng s n làm v t li u xây d ng th c hi n nghiêm ch nh các quy nh c a Thông tư này và pháp lu t hi n hành có liên quan. i u 15. B Xây d ng ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan ch o, ôn c vi c th c hi n ho t ng xu t khNu khoáng s n làm v t li u xây d ng các a phương theo các n i dung c a Thông tư này và các lu t pháp có liên quan. i u 16. Hàng năm, căn c tình hình th c t c a ho t ng khai thác, ch bi n, nhu c u s d ng trong nư c và tình hình xu t khNu khoáng s n làm v t li u xây d ng, B Xây d ng xem xét, i u ch nh và b sung các v n n y sinh khi c n thi t. i u 17. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c ho c phát sinh c n ph n ánh k p th i b ng văn b n v B Xây d ng xem xét, x lý ./. Nơi nh n: KT. B TRƯ NG - Ban Bí thư TW ng; - Th tư ng Chính ph và các Phó TTg; TH TRƯ NG - Văn phòng Chính ph ; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Qu c h i; - Các B , CQ ngang B , CQ thu c Chính ph ; - H ND, UBND các t nh, TP tr c thu c TW; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; Nguy n Tr n Nam - Toà án nhân dân t i cao; - C c ki m tra VBQPPL(B Tư pháp); - T ng c c H i quan; - Các S : Xây d ng; Công thương; Tài nguyên và Môi trư ng các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Các T p oàn kinh t , T ng công ty nhà nư c; - B trư ng, các Th trư ng (B Xây d ng). - Website Chính ph ; Website B Xây d ng; - Công báo; - Lưu: VP, PC, VLXD. PH L C 1 DANH M C, TIÊU CHU N CH T LƯ NG VÀ I U KI N KHOÁNG S N LÀM V T LI U XÂY D NG XU T KH U
  5. (Ban hành kèm theo Thông tư s : 18 /2009/TT-BXD Ngày 30 tháng 6 năm 2009 c a B Xây d ng) TT Lo i khoáng s n Tiêu chuNn ch t lư ng i u ki n gia công, ch bi n 1 Cát 1.1 Cát tr ng SiO2 ³ 99 % ã qua sàng, tuy n 1.2 Cát vàng làm khuôn úc, l c nư c SiO2 ³ 95 % ã qua sàng, tuy n 1.3 Cát nhi m m n Hàm lư ng Cl- ³ 0,05 % Không ph i ch bi n n u bên nh p khNu không yêu Hàm lư ng TiO2 ≤ 1000 ppm c u 2 á vôi á vôi làm nguyên li u s n xu t kính Kích thư c ≤ 200mm xây d ng, luy n kim, nung vôi 3 á kh i: - Granite, gabro, iorit ... (các á có ư c c t g t, gia công, ngu n g c Macma) ch bi n thành hình kh i h p ho c hình d ng khác - á cNm th ch, á vôi tr ng, ávôi, theo thi t k á phi n ... (các á có ngu n g c tr m tích) 4 á p lát: - Granite, gabro, iorit ... ư c gia công, cưa c t ho c mài ánh bóng theo (các á có ngu n g c Macma) kích thư c hình h c, d ng t m có dày ≤ 50 mm - á cNm th ch, á vôi tr ng, á vôi, á phi n ... (các á có ngu n g c tr m tích) 5 á xây d ng Nghi n, sàng phân lo i có kích thư c ≤ 60 mm 6 Cao lanh Làm nguyên li u g m s xây d ng, Al2O3 ≥ 28 % ã qua ch bi n, sàng, nguyên li u s n xu t v t li u ch u l a tuy n, l c Fe2O3 ≤ 3 % 7 Cao lanh Pyrophyllite Al2O3 ≥ 17 % Nghi n, sàng PH L C 2 BÁO CÁO V XU T KH U KHOÁNG S N LÀM V T LI U XÂY D NG C A T NH, THÀNH PH (TÊN T NH, THÀNH PH ) 6 THÁNG (C NĂM)/NĂM... (Ban hành kèm theo Thông tư s : 18 /2009/TT-BXD Ngày 30 tháng 6 năm 2009 c a B Xây d ng)
  6. 1) B ng th ng kê các lo i khoáng s n xu t khNu 6 tháng và c năm TT Lo i khoáng s n Gi y phép Xu t khNu khai thác, ch bi n Doanh Kh i Ch t Nư c Giá tr nghi p lư ng lư ng nh p khNu xu t khNu I Cát tr ng (Ví d ) 1. Công ty A 2. Công ty B ... .......... T ng c ng: II á xây d ng (Ví d ) 1. .......... 2. .......... ... .......... T ng c ng: 2) Tình hình ch p hành các quy nh v xu t khNu khoáng s n - Tình hình v m b o an toàn v sinh môi trư ng, b o v tài nguyên khoáng s n trong khai thác khoáng s n xu t khNu. - Tình hình ki m tra ngu n g c khoáng s n xu t khNu. - Các nh hư ng c a vi c xu t khNu n th trư ng tiêu th trong nư c (n u có). 3) Ki n ngh : - Ki n ngh v s a i các quy nh trong Thông tư (n u có). - Ki n ngh v vi c tăng, gi m kh i lư ng, ch ng lo i khoáng s n xu t khNu a phương. - Các ki n ngh khác. Ghi chú: Căn c vào m u báo cáo này, UBND c p t nh ban hành m u báo cáo cho các t ch c, cá nhân tham gia xu t khNu. UBND t nh, thành ph .......... (ký tên, óng d u)
Đồng bộ tài khoản