Thông tư số 18/2009/TT-NHNN

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
89
lượt xem
10
download

Thông tư số 18/2009/TT-NHNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 18/2009/TT-NHNN về quy định chi tiết việc cho vay của các Ngân hàng thương mại đối với các đối tượng mua, thuê mua nhà ở thu nhập thấp tại khu vực đô thị do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 18/2009/TT-NHNN

  1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T VI T NAM NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 18/2009/TT-NHNN Hà N i, ngày 14 tháng 08 năm 2009 THÔNG TƯ QUY NNH CHI TI T VI C CHO VAY C A CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG M I I V I CÁC I TƯ NG MUA, THUÊ MUA NHÀ THU NH P TH P T I KHU V C Ô THN Căn c Ngh quy t s 18/NQ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2009 c a Chính ph v m t s cơ ch , chính sách nh m y m nh phát tri n nhà cho h c sinh, sinh viên các cơ s ào t o và nhà cho công nhân lao ng t i các khu công nghi p t p trung, ngư i có thu nh p th p t i khu v c ô th ; Căn c Quy t nh s 67/2009/Q -TTg ngày 24 tháng 4 năm 2009 c a Th tư ng Chính ph ban hành m t s cơ ch , chính sách phát tri n nhà cho ngư i có thu nh p th p t i khu v c ô th ; Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam quy nh chi ti t vi c cho vay c a các ngân hàng thương m i i v i các công tác mua, thuê mua nhà thu nh p th p t i khu v c ô th như sau: Chương 1. QUY NNH CHUNG i u 1. Áp d ng pháp lu t Các ngân hàng thương m i cho vay i v i ngư i ư c mua, thuê mua nhà thu nh p th p t i khu v c ô th th c hi n theo các quy nh c a pháp lu t v cho vay c a t ch c tín d ng i v i khách hàng, các quy nh c a Thông tư này và các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan. i u 2. Gi i thích t ng Trong Thông tư này các thu t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. Cho vay i v i ngư i mua, thuê mua nhà thu nh p th p t i khu v c ô th (sau ây g i t t là cho vay i v i ngư i mua, thuê mua nhà thu nh p th p): là vi c các ngân hàng thương m i cho vay các i tư ng có thu nh p th p t i khu v c ô th , i u ki n ư c mua, thuê nhà thu nh p th p theo chính sách c a nhà nư c. 2. Mua nhà thu nh p th p tr góp: Là vi c ngư i có thu nh p th p ư c mua nhà thu nh p th p và ph i tr ti n mua nhà thành nhi u kỳ h n.
  2. 3. Thuê mua nhà thu nh p th p: Là vi c ngư i có thu nh p th p ư c thuê mua nhà thu nh p th p theo chính sách và ngư i thuê mua tr thành ch s h u toàn b căn nhà sau khi thanh toán h t ti n thuê mua theo h p ng thuê mua. i u 3. Ph m vi i u ch nh và i tư ng áp d ng 1. Các ngân hàng thương m i ư c thành l p và ho t ng theo Lu t Các t ch c tín d ng ư c th c hi n cho vay tr m t l n, tr góp ti n mua, thuê mua nhà iv i các i tư ng ư c mua, thuê mua nhà thu nh p th p theo chính sách c a nhà nư c. 2. i tư ng vay v n t i các ngân hàng thương m i mua, thuê mua nhà thu nh p th p g m cán b , công ch c, viên ch c, l c lư ng vũ trang hư ng lương t ngân sách nhà nư c và ngư i có thu nh p th p t i khu v c ô th . i u 4. Nguyên t c cho vay mua, thuê mua nhà thu nh p th p 1. Ngoài các quy nh t i Thông tư này, các ngân hàng thương m i cho vay mua, thuê mua nhà thu th p th p th c hi n theo cơ ch tín d ng thương m i. 2. Vi c h tr lãi su t vay i v i các i tư ng mua, thuê mua nhà thu nh p th p ư c th c hi n theo hư ng d n c a B Tài chính. 3. Ngân hàng thương m i và khách hàng th a thu n th i h n vay trên cơ s tính toán thu nh p và kh năng tr n c a khách hàng. 4. Vi c cho vay i v i khách hàng mua, thuê mua nhà thu nh p th p ph i m b o úng i tư ng và m c ích, b o m thu h i c g c và lãi khi n h n. Chương 2. QUY NNH C TH i u 5. i u ki n vay v n mua nhà thanh toán m t l n, mua nhà tr góp và thuê mua nhà thu nh p th p Các i tư ng quy nh t i Kho n 2 i u 3 Thông tư này vay v n mua, thuê mua nhà thu nh p th p ph i có các i u ki n sau ây: 1. Có năng l c pháp lu t dân s và năng l c hành vi dân s . 2. i u ki n ư c mua, thuê mua nhà thu nh p th p theo quy nh t i Kho n 2 i u 6 Quy t nh s 67/2009/Q -TTg ngày 24/4/2009 c a Th tư ng Chính ph và quy nh c a y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; ư c ch u tư ch p thu n bán, cho thuê mua nhà thu nh p th p. 3. Có v n t có t i thi u mua, thuê mua nhà thu nh p th p là: a) 30% giá tr nhà thu nh p th p theo th a thu n v i ch u tư d án nhà thu nh p th p n u khách hàng vay v n mua nhà thu nh p th p tr m t l n;
  3. b) 20% giá tr nhà thu nh p th p theo th a thu n v i ch u tư d án nhà thu nh p th p n u khách hàng vay v n mua nhà thu nh p th p tr góp, thuê mua nhà thu nh p th p; 4. Có kh năng tài chính, phương án tr n phù h p v i th i gian cam k t tr n ngân hàng. i u 6. H sơ, th t c, quy trình th m nh xét duy t cho vay i v i khách hàng vay mua, thuê mua nhà thu nh p th p Căn c theo quy nh t i Thông tư này và các quy nh chung v cho vay c a t ch c tín d ng i v i khách hàng, các ngân hàng thương m i hư ng d n c th v h sơ, th t c, quy trình thNm nh xét duy t cho vay i v i khách hàng vay mua, thuê mua nhà thu nh p th p th c hi n th ng nh t trong h th ng ngân hàng thương m i. i u 7. M c cho vay và th i h n cho vay mua, thuê mua nhà thu nh p th p 1. Cho vay mua nhà thu nh p th p tr m t l n: a) M c cho vay do ngân hàng thương m i và khách hàng th a thu n nhưng không vư t quá 70% giá tr nhà thu nh p th p theo th a thu n v i ch u tư d án nhà thu nh p th p; b) Th i h n cho vay do ngân hàng thương m i và khách hàng th a thu n, nhưng t i thi u là 5 năm. Trong trư ng h p khách hàng thu x p tài chính tr trư c h n cho ngân hàng thương m i thì ngân hàng thương m i không ư c thu phí tr n trư c h n c a khách hàng. 2. Cho vay mua nhà thu nh p th p tr góp, cho vay thuê mua nhà thu nh p th p: a) Ngân hàng thương m i và khách hàng th a thu n h n m c cho vay nhưng t i a không vư t quá 80% giá tr nhà thu nh p th p tr góp ho c thuê mua theo th a thu n v i ch u tư d án nhà thu nh p th p. Ngân hàng thương m i ch ư c tính lãi i v i dư n th c t phát sinh c a khách hàng, không ư c thu phí c p h n m c tín d ng i v i khách hàng; b) Trên cơ s h n m c tín d ng ã ư c phê duy t, ngân hàng thương m i và khách hàng th a thu n k ho ch và m c ti n gi i ngân t ng l n, phù h p v i th i h n và s ti n tr góp ho c ti n thuê mua c a khách hàng tr cho ch u tư; c) Căn c vào k ho ch, s ti n gi i ngân và phương án tài chính c a khách hàng, ngân hàng thương m i và khách hàng th ng nh t th i h n, k ho ch và m c tr n t ng kỳ h n c a khách hàng, nhưng th i h n tr n t i thi u là 10 năm. i u 8. Lãi su t cho vay mua, thuê mua nhà thu nh p th p 1. Lãi su t cho vay i v i các i tư ng mua, thuê mua nhà thu nh p th p th c hi n cơ ch tín d ng thương m i theo quy nh c a pháp lu t.
  4. 2. S ti n h tr lãi su t i v i ngư i vay mua, thuê mua nhà thu nh p th p c a Nhà nư c ư c chuy n cho ngân hàng thương m i kh u tr tr c ti p cho khách hàng trong các kỳ tính và thu lãi. i u 9. Tài s n m b o cho vay mua, thuê mua nhà thu nh p th p 1. Căn c vào tình hình th c t c a khách hàng vay, ngân hàng thương m i có th l a ch n các bi n pháp b o m ti n vay phù h p v i quy nh c a pháp lu t hi n hành. 2. Trong trư ng h p khách hàng vay ã tr h t ti n cho ch u tư và ư c c p Gi y ch ng nh n quy n s h u nhà thì sau 10 năm k t ngày khách hàng vay ký h p ng v i ch u tư, các ngân hàng thương m i ư c phép yêu c u khách hàng b sung căn nhà ư c mua, thuê mua b ng kho n vay ngân hàng làm tài s n th ch p cho ngân hàng thương m i. Chương 3. T CH C TH C HI N i u 10. Trách nhi m c a ngân hàng thương m i cho vay mua, thuê mua nhà thu nh p th p 1. Ban hành văn b n hư ng d n các n i dung liên quan n tính c thù ho t ng cho vay mua, thuê mua và cơ ch h tr lãi su t i v i i tư ng khách hàng mua, thuê mua nhà thu nh p th p áp d ng trong h th ng c a ngân hàng thương m i. 2. Th c hi n cho vay mua, thuê mua nhà thu nh p th p theo úng quy nh t i Thông tư này và các văn b n khác có liên quan. 3. Th c hi n vi c gi m tr lãi ti n vay t ngu n h tr c a Nhà nư c theo hư ng d n c a B Tài chính. 4. Th c hi n ki m tra trư c, trong và sau khi cho vay m b o vi c cho vay úng m c ích và i tư ng. i u 11. Trách nhi m c a khách hàng vay v n mua, thuê mua nhà thu nh p th p 1. Cung c p y các thông tin, tài li u liên quan n vi c ngh xin vay mua, thuê mua nhà thu nh p th p theo yêu c u c a ngân hàng thương m i; ch u trách nhi m trư c pháp lu t v tính chính xác c a các thông tin, tài li u cung c p cho ngân hàng thương m i. 2. Th c hi n úng cam k t trong h p ng tín d ng v i ngân hàng thương m i. i u 12. Trách nhi m c a các ơn v thu c Ngân hàng Nhà nư c 1. V Tín d ng: Ph i h p v i các ơn v thu c Ngân hàng Nhà nư c x lý các v n có liên quan n cho vay mua, thuê mua nhà thu nh p th p.
  5. 2. Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng: Th c hi n thanh tra, giám sát vi c cho vay mua, thuê nhà thu nh p th p c a các ngân hàng thương m i i v i khách hàng. 3. Ngân hàng Nhà nư c chi nhánh t nh, thành ph tr c thu c Trung ương: Th c hi n vi c thanh tra, giám sát theo thNm quy n tình hình cho vay mua, thuê mua nhà thu nh p th p. Báo cáo, xu t v i Th ng c Ngân hàng Nhà nư c và Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương x lý các v n phát sinh liên quan n vi c cho vay mua, thuê mua nhà thu nh p th p trên a bàn. i u 13. Ch thông tin báo cáo Các ngân hàng thương m i có trách nhi m t ng h p báo cáo nh kỳ (hàng quý) tình hình cho vay mua, thuê mua nhà thu nh p th p theo m u bi u ính kèm Thông tư này. Báo cáo quý n p v Ngân hàng Nhà nư c (V Tín d ng) trư c ngày 15 tháng u tiên c a quý ti p theo. i u 14. Hi u l c thi hành 1. Thông tư này có hi u l c sau 45 ngày, k t ngày ký. 2. Chánh Văn phòng, V trư ng V Tín d ng và th trư ng các ơn v thu c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam; Giám c Ngân hàng Nhà nư c chi nhánh các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Ch t ch H i ng qu n tr và T ng giám c (Giám c) các ngân hàng thương m i; các i tư ng vay v n mua, thuê mua nhà thu nh p th p ch u trách nhi m thi hành Thông tư này. KT. TH NG C PHÓ TH NG C Nơi nh n: - Như kho n 2 i u 14; - Th tư ng và các Phó Th tư ng ( báo cáo); - Ban Lãnh o NHNN; - Văn phòng Chính ph ; - B Tư pháp ( ki m tra); - Các B : Tài chính, K ho ch u tư; Xây d ng; Lao TB&XH; ng Nguy n ng Ti n - NHNN Chi nhánh t nh, tp; - Công báo; - Lưu VP, V TD. Ngân hàng: BÁO CÁO T NG H P TÌNH HÌNH CHO VAY I V I NGƯ I MUA, THUÊ MUA NHÀ THU NH P TH P Quý Năm (Cho vay theo Thông tư s 18/2009/TT-NHNN ngày 14.8.2009 c a NHNN) ơn v : Tri u ng
  6. Ch tiêu Dư n Doanh Doanh Dư n T l So sánh kỳ trư c u kỳ s phát s thu cu i kỳ n x u Tăng Tăng (+)/ sinh n (nhóm trư ng Gi m (-) t trong trong 3-5) dư n l n x u kỳ kỳ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1. Cho vay mua nhà thu nh p th p tr m t l n 2. Cho vay mua nhà thu nh p th p tr góp 3. Cho vay thuê mua nhà thu nh p th p T ng s Ngư i l p bi u Ki m soát T ng giám c/Giám c (ký và óng d u)
Đồng bộ tài khoản