Thông tư số 184-BT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
31
lượt xem
2
download

Thông tư số 184-BT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 184-BT về việc hướng dẫn việc khen thưởng chuyên gia nước ngoài do Phủ Thủ tướng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 184-BT

  1. PH TH TƯ NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 184-BT Hà N i, ngày 23 tháng 10 năm 1978 THÔNG TƯ HƯ NG D N VI C KHEN THƯ NG CHUYÊN GIA NƯ C NGOÀI Th c hi n chính sách c a ng và Nhà nư c khen thư ng chuyên gia nư c ngoài, Ph th tư ng ã có hai thông tư s 131-TTg ngày 16-8-1960 và s 606-HC ngày 20- 3-1964 hư ng d n vi c khen thư ng huy chương H u ngh và huân chương Lao ng cho các chuyên gia. Trong nh ng năm qua, vi c khen thư ng này ã th hi n s ánh giá cao và lòng bi t ơn c a ng và Nhà nư c ta i v i các chuyên gia ã tích c c làm tròn nghĩa v qu c t , vì th có tác d ng ng viên tinh th n tích c c công tác c a các chuyên gia và góp ph n tăng cư ng tình oàn k t, h u ngh gi a nhân dân ta v i nhân dân các nư c xã h i ch nghĩa anh em. Trong giai o n cách m ng hi n nay, nư c ta s d ng ngày càng nhi u chuyên gia nư c ngoài cho nên c n làm th t t t công tác khen thư ng nh m ng viên các chuyên gia em h t nhi t tình cách m ng và trí tu c ng hi n vào s nghi p xây d ng ch nghĩa xã h i và b o v T qu c c a chúng ta, ng th i góp ph n c ng c hơn n a tình oàn k t h u ngh và s h p tác gi a nư c ta v i các nư c anh em và b n bè trên th gi i. Thông tư này h th ng l i nh ng quy nh trong các thông tư trư c ây, s a i và b sung m t s i m cho phù h p v i tình hình hi n nay, quán tri t tinh th n ngh quy t s 58-NQ/QHK6 ngày 20-01-1977 c a y ban thư ng v Qu c h i t ra huân chương H u ngh . I. I TƯ NG KHEN THƯ NG: Các chuyên gia nư c ngoài ư c xét khen thư ng theo thông tư này bao g m: - Chuyên gia các nư c xã h i ch nghĩa ư c m i vào giúp ta theo các hi p nh vi n tr Nhà nư c v kinh t và qu c phòng, hi p nh h p tác v kinh t , văn hóa, khoa h c- k thu t, hi p nh vi n tr nhân dân, ho c các chuyên gia sang giúp ta theo yêu c u t xu t. - Chuyên gia do các ng anh em các nư c tư b n ho c các nư c ang phát tri n c sang giúp ta, ư c Ban i ngo i thu c Ban ch p hành trung ương ng C ng s n Vi t Nam gi i thi u. II. HÌNH TH C KHEN THƯ NG K t nay. Nhà nư c ta dùng hai hình th c sau ây khen thư ng các chuyên gia:
  2. - Huy chương H u ngh t ng thư ng ph c p cho các chuyên gia ã hoàn thành nhi m v trong th i gian công tác Vi t Nam; - Huân chương H u ngh t ng thư ng nh ng chuyên gia có thàng tích xu t s c trong th i gian công tác Vi t Nam. III. TI U CHU N KHEN THƯ NG: 1. Huy chương H u ngh . Huy chương H u ngh t ng thư ng các chuyên gia có i u ki n dư i ây: - ã hoàn thành nhi m v theo h p ng; - Có th i gian công tác Vi t Nam t i thi u t 3 tháng tr lên; - Có thái oàn k t h u ngh , h p tác ch t ch và giúp cán b , công nhân Vi t Nam n m ư c k thu t; - Tôn tr ng ch quy n, lu t pháp và phong t c t p quán c a nư c Vi t Nam, không ph m nh ng khuy t i m nghiêm tr ng v tư cách, sinh ho t. 2. Huân chương h u ngh . Huân chương H u ngh t ng thư ng các chuyên gia có thành tích xu t s c, tiêu bi u cho ho t ng c a oàn chuyên gia nh m vào nh ng ngư i lãnh o và nh ng chuyên gia ph trách các khâu k thu t quan tr ng, có tiêu chuNn khen thư ng dư i ây: - ã hoàn thành xu t s c nhi m v ư c giao; - Áp d ng có k t qu khoa h c k thu t tiên ti n vào hoàn c nh Vi t Nam, có nh ng sáng ki n góp ph n tăng năng su t lao ng và hi u su t công tác, ti t ki m lao ng, v t tư, ti n v n, ho c phát hi n và x lý t t nh ng v n chuyên môn k thu t ph c t p; - T n tình truy n t kinh nghi m, ph bi n khoa h c k thu t, giúp ta b i dư ng, ào t o cán b , công nhân k thu t; - Có tinh th n kh c ph c khó khăn trong công tác, trong sinh ho t, luôn luôn th hi n thái oàn k t, h u ngh ; tôn tr ng ch quy n, lu t pháp c a nư c ta. i v i nh ng chuyên gia sang Vi t Nam công tác nhi u l n thì ư c c ng thành tích c a các l n xét khen thư ng. Trư ng h p chuyên gia sang công tác nhi u l n, ã ư c t ng thư ng huân chương H u ngh m t l n r i, n u có thành tích x ng áng v n có th ư c xét t ng huân chương H u ngh l n n a. IV. T CH C VÀ CH O TH C HI N m b o cho vi c khen thư ng chuyên gia ư c chính xác và k p th i, các ngành, các a phưong c n chú ý m y i m dư i ây:
  3. 1. Trư c h t ph i qu n lý t t công tác c a chuyên gia, theo dõi thành tích c a chuyên gia t cơ s ngay lúc u, phát hi n nh ng ngư i có thành tích xu t s c x p lo i khen thư ng khi k t thúc công vi c. 2. M i khi có chuyên gia hoàn thành nhi m v , chuNn b v nư c, ph i t ch c k p th i vi c nh n xét k t qu công tác c a chuyên gia và ngh lên Chính ph xép khen thư ng theo th i h n sau ây: - ngh t ng thư ng huy chương H u ngh ph i g i trư c 15 ngày trư c ngày làm l trao t ng. Riêng i v i chuyên gia hai nư c Ba-lan và Ti p-kh c thì ph i g i trư c 30 ngày Chính ph ta k p h i ý ki n Chính ph nư c b n. - ngh t ng thư ng huân chương H u ngh ph i g i trư c 45 ngày trư c ngày làm l trao t ng Chính ph ta có th i gian xét duy t và h i ý ki n Chính ph nư c b n. 3. Trư ng h p m t chuyên gia làm vi c cho nhi u cơ quan thì cơ quan cu i cùng s d ng chuyên gia có trách nhi m trao i ý ki n v i các cơ quan ã s d ng chuyên gia t ng h p thành tích và ngh Chính ph khen thư ng. 4. Nh ng văn b n ngh lên Chính ph khen thư ng chuyên gia ph i do các ng chí B trư ng ho c th trư ng, ch t ch ho c phó ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph ký tên có kèm theo b n thành tích c a chuyên gia. 5. Sau khi nh n ư c văn b n ngh c a các ngành và các a phương, Ph th tư ng giao trách nhi m cho Vi n Huân chương và C c Chuyên gia bàn v i B ch qu n và h i ý ki n B Ngo i giao và các cơ quan có liên quan khác trư c khi trình lên Chính ph xét và quy t nh khen thư ng chuyên gia. 6. Vi c h i ý ki n Chính ph các nư c b n do B Ngo i giao làm theo yêu c u c a Ph th tư ng. V. VI C TRAO T NG HUÂN CHƯƠNG, HUY CHƯƠNG VÀ ƯA TIN TRÊN BÁO, TRÊN ÀI b o m ý nghĩa và phát huy tác d ng c a vi c khen thư ng chuyên gia, các ngành, các a phương ph i chú ý úng m c vi c t ch c l trao t ng huân chương, huy chương cho chuyên gia cũng như vi c ưa tin trên báo, trên ài. L trao t ng huân chương và huy chương c n ư c t ch c tr ng th trang nghiêm nhưng tránh hình th c, lãng phí. Ngư i thay m t Chính ph trao t ng huân chương, huy chương cho chuyên gia ph i là các ng chí B trư ng ho c th trư ng, ch t ch ho c phó ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph . Trong bu i l trao t ng huân chương và huy chương cho phía b n, ngoài i i n oàn chuyên gia, nên m i i di n c a i s quán nư c b n có chuyên gia ư c khen thư ng. V phía ta, nên m i i di n c a B Ngo i giao và i di n các cơ quan có liên quan khác.
  4. i v i chuyên gia ã v nư c thì Vi n Huân chương s g i huân chương, huy chương và các văn b n c n thi t n B Ngo i giao chuy n cho i s nư c ta t i nư c b n t ch c trao t ng cho chuyên gia. Vi c ưa tin khen thư ng chuyên gia trên báo, trên ài ph i làm k p th i, nhưng ph i úng m c, b o m gi bí m t Nhà nư c và gi quan h oàn k t h u ngh v i t t c các nư c anh em. Vi c ưa tin do Thông t n xã Vi t Nam ph trách theo ngh c a các B và các y ban nhân dân t nh ho c thành ph có chuyên gia ư c khen thư ng. Trư ng h p th y khó khăn thì Thông t n xã Vi t Nam h i ý ki n Vi n Huân chương trư c khi ưa tin. Yêu c u các B , các cơ quan ngang B , các cơ quan tr c thu c H i ng Chính ph và các y ban nhân dân t nh, thành ph s d ng chuyên gia có văn b n hư ng d n c th cho các c p, nh t là cơ s th c hi n úng các quy nh trong thông tư này. B TRƯ NG PH TH TƯ NG Vũ Tuân
Đồng bộ tài khoản