Thông tư số 185/1998/TT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:22

0
52
lượt xem
7
download

Thông tư số 185/1998/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 185/1998/TT-BTC về việc hướng dẫn kế toán thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp của đơn vị HCSN do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 185/1998/TT-BTC

 1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 185/1998/TT-BTC Hà N i, ngày 28 tháng 12 năm 1998 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 185/1998/TT-BTC NGÀY 28 THÁNG 12 NĂM 1998 HƯ NG D N K TOÁN THU GIÁ TR GIA TĂNG VÀ THU THU NH P DOANH NGHI P C A ĐƠN V HCSN Căn c Lu t thu giá tr gia tăng (GTGT) s 02/1997/QH9 ngày 10/5/1997; Lu t thu thu nh p doanh nghi p (TNDN) s 03/1997/QH9 ngày 10/5/1997; Căn c Ngh đ nh s 28/1998/NĐ-CP ngày 11/5/1998 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành Lu t Thu GTGT; Ngh đ nh s 03/1998/NĐ-CP ngày 13/5/1998 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành Lu t Thu TNDN; Ngh đ nh s 102/1998/NĐ-CP ngày 21/12/1998 c a Chính ph s a đ i, b sung m t s đi u c a Ngh đ nh s 28/1998/NĐ-CP ngày 11/5/1998 c a Chính ph ; Căn c Thông tư 89/1998/TT-BTC ngày 27/6/1998 và Thông tư s 99/1998/TT-BTC ngày 14/7/1998 cu B Tài chính hư ng d n thi hành Ngh đ nh s 28/1998/NĐ-CP; Căn c Thông tư s 175/1998/TT-BTC ngày 24/12/1998 c a B Tài chính v vi c "hư ng d n thi hành Ngh đ nh s 102/1998/NĐ-CP ngày 21/12/1998 c a Chính ph s a đ i, b sung m t s đi u c a Ngh đ nh s 28/1998/NĐ-CP ngày 11/5/1998 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành Lu t Thu GTGT"; Căn c Thông tư s 100/1998/TT-BTC ngày 15/7/1998 c a B Tài chính hư ng d n k toán thu GTGT và thu TNDN và Thông tư s 180/1998/TT-BTC ngày 26/12/1998 hư ng d n b sung k toán thu GTGT; Căn c Quy t đ nh s 999-TC/QĐ/CĐKT ngày 2/11/1996 c a B trư ng B Tài chính v vi c ban hành ch đ k toán Hành chính s nghi p. B Tài chính hư ng d n k toán thu GTGT và thu TNDN cho các đơn v s nghi p và t ch c khác như: Đài truy n hình, truy n thanh, trư ng h c, b nh vi n, đơn v thu c l c lư ng vũ trang,....(g i trung là các đơn v hành chính s nghi p) có ho t đ ng s n xu t, kinh doanh hàng hoá, d ch v ch u thu GTGT, thu TNDN như sau: I- NH NG QUY Đ NH CHUNG 1- Các đơn v HCSN thu c di n ch u thu GTGT ph i đăng ký, kê khai, n p thu GTGT theo lu t đ nh thì s thu bán hàng, cung c p d ch v và giá tri v t tư, hàng hoá, d ch v mua vào c a nh ng đơn v th c hi n thu GTGT đư c h ch toán theo quy đ nh sau đây: a- Đ i v i các đơn v ch u thu GTGT ph i n p theo phương pháp kh u tr thu : + S thu bán hàng hoá, s n ph m, d ch v , TSCĐ thanh lý, như ng bán thu c di n ch u thu GTGT ph n ánh trên "tài kho n 511- các kho n thu" là s ti n bán hàng, cung c p d ch v chưa có thu GTGT.
 2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. + Giá tr v t tư, hàng hoá, TSCĐ, d ch v mua vào dùng cho ho t đ ng s n xu t, kinh doanh hàng hoá, d ch v ch u thu GTGT là giá mua không có thu GTGT. + Đơn v ph i t ch c công tác k toán ph n ánh đư c đ y đ , chính xác các ch tiêu: * Thu GTGT đ u ra phát sinh * Thu GTGT đ u vào đư c kh u tr , đã kh u tr , còn đư c kh u tr * Thu GTGT ph i n p, đã n p, còn ph i n p * Thu GTGT đư c hoàn l i, đư c gi m b- Đ i v i các đơn v tính thu GTGT ph i n p theo phương pháp tr c ti p và các hàng hoá, d ch v không thu c di n ch u thu GTGT: + S thu bán hàng hoá, s n ph m, d ch v , thanh lý, như ng bán TSCĐ thu c di n ch u thu GTGT và không ch u thu GTGT ph n ánh vào "Tài kho n 511- các kho n thu" là t ng s ti n bán hàng mà đơn v đư c hư ng bao g m c thu GTGT (T ng giá thanh toán). + Giá tr v t tư, hàng hoá, TSCĐ, d ch v mua vào là t ng giá mua ph i thanh toán có c thu GTGT (T ng giá thanh toán). + S thu GTGT ph i n p c a các đơn v đư c xác đ nh căn c vào doanh thu và t l (%) GTGT đư c tính như sau: S thu GTGT ph i n p = Giá tr gia tăng x Thu su t (%) thu GTGT (Giá tr gia tăng = doanh thu x T l (%) GTGT) + Đơn v ph i t ch c công tác k toán ph n ánh chính xác s thu GTGT ph i n p, đã n p, còn ph i n p. 2- Các đơn v HCSN có t ch c ho t đ ng s n xu t, kinh doanh hàng hoá, d ch v ph i k toán s thu bán hàng, chi phí h p lý làm căn c xác đ nh thu nh p ch u thu theo quy đ nh c a Lu t thu TNDN. II- K TOÁN THU GTGT: 1- Hoá đơn ch ng t Các đơn v hành chính s nghi p nêu trên có t ch c ho t đ ng s n xu t, kinh doanh ch u thu GTGT ph i th c hi n ch đ ch ng t k toán theo quy đ nh t i Ch đ k toán HCSN (Quy t đ nh s 999-TC/QĐ/CĐKT ngày 02/11/1996) và ch đ hoá đơn, ch ng t thu GTGT theo quy đ nh t i Thông tư s 89/1998/TT-BTC ngày 27/6/1998 và Quy t đ nh s 885/1998/QĐ-BTC ngày 16/7/1998 c a B Tài chính. 2- Tài kho n k toán
 3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 2.1- B sung tài kho n 3113 - thu GTGT đư c kh u tr Tài kho n này dùng đ ph n ánh s thu GTGT đ u vào đư c kh u tr , đã kh u tr và còn đư c kh u tr . Vi c h ch toán TK 3113- Thu GTGT đư c kh u tr ph i th c hi n theo các quy đ nh dư i đây: - TK 3113 ch áp d ng cho nh ng đơn v , t ch c h ch toán riêng đư c chi phí và thu GTGT đ u vào cho nh ng hàng hoá, d ch v , TSCĐ dùng cho vi c SXKD s n ph m, hàng hoá, d ch v ch u thu GTGT theo phương pháp kh u tr . - Đ i v i nh ng hàng hoá, d ch v mua vào dùng chung cho c SXKD hàng hoá, d ch v ch u thu GTGT và cho ho t đ ng thư ng xuyên, d án đư c trang tr i b ng ngu n kinh phí, v nguyên t c đơn v ph i h ch toán riêng thu GTGT đ u vào đư c kh u tr và không đư c kh u tr . N u không h ch toán riêng đư c thì s thu GTGT đ u vào phát sinh trong kỳ đư c h ch toán vào TK 3113, cu i kỳ k toán ph i tính, xác đ nh s thu GTGT đ u vào đư c kh u tr và không đư c kh u tr theo ch đ thu quy đ nh. S thu GTGT đ u vào không đư c kh u tr đư c h ch toán vào chi HCSN, chi d án (TK 661, TK 662). - Trư ng h p hàng hoá, d ch v mua vào dùng cho ho t đ ng s n xu t, kinh doanh s n ph m, hàng hoá, d ch v thu c di n ch u thu GTGT đư c dùng hoá đơn, ch ng t đ c thù (như tem bưu đi n, vé cư c v n t i,...) ghi giá thanh toán là giá đã có thu GTGT thì đơn v đư c căn c vào giá hàng hoá, d ch v mua vào đã có thu GTGT đ xác đ nh giá mua chưa có thu và thu GTGT đ u vào đư c kh u tr theo phương pháp tính đư c quy đ nh t i đi u 10 - M c I Ph n B Thông tư s 89/1998/TT-BTC ngày 27/6/1998 c a B Tài chính. - Trư ng h p đơn v có s d ng các lo i nguyên li u là nông s n, lâm s n, thu s n chưa qua ch bi n c a ngư i s n xu t tr c ti p bán ra (không có hoá đơn) đ ch bi n thành s n ph m khác thu c đ i tư ng ch u thu GTGT theo phương pháp kh u tr thu , thì k toán căn c vào b ng kê thu mua hàng hoá nông s n, lâm s n, thu s n tính ra s thu GTGT đ u vào đư c kh u tr theo t l (%) tính trên giá tr nguyên li u mua vào theo đúng quy đ nh trong ch đ thu GTGT. - Thu GTGT đ u vào phát sinh trong tháng nào thì đư c kê khai kh u tr khi xác đ nh thu GTGT ph i n p c a tháng đó. N u s thu GTGT đ u vào đư c kh u tr l n hơn s thu GTGT đ u ra thì ch kh u tr thu GTGT đ u vào (=) s thu GTGT d u ra c a tháng đó, s thu GTGT đ u vào còn l i đư c kh u tr ti p vào kỳ tính thu sau ho c đư c xét hoàn thu theo ch đ quy đ nh. - K toán ph i m s chi ti t h ch toán riêng thu GTGT đư c kh u tr c a t ng lo i v t tư, hàng hoá, d ch v , TSCĐ. K t c u và n i dung ph n ánh c a TK 3113 Bên n : S thu GTGT đ u vào đư c kh u tr Bên có:
 4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - S thu GTGT đ u vào đã kh u tr trong kỳ - K t chuy n s thu GTGT đ u vào không đư c kh u tr - S thu GTGT đ u vào đã đư c hoàn l i - S thu GTGT đ u vào c a hàng mua tr l i ngư i bán. S dư bên n : S thu GTGT đ u vào còn đư c kh u tr , s thu GTGT đ u vào đư c hoàn l i nhưng NSNN chưa hoàn tr . Tài kho n này có 2 tài kho n c p 3 + Tài kho n 31131 - Thu GTGT đư c kh u tr c a hàng hoá, d ch v . Tài kho n 31131 dùng đ ph n ánh thu GTGT đ u vào đư c kh u tr c a v t tư, hàng hoá, d ch v mua ngoài dùng vào SXKD hàng hoá, d ch v ch u thu GTGT. + Tài kho n 31132 - Thu GTGT đư c kh u tr c a TSCĐ. Tài kho n 31132 dùng đ ph n ánh thu GTGT đ u vào c a quá trình đ u tư, mua s m TSCĐ thu c ngu n v n kinh doanh dùng vào ho t đ ng s n xu t, kinh donh hành hoá, d ch v ch u thu GTGT. 2.2 - Đ ph c v cho vi c h ch toán thu GTGT và thu TNDN các đơn v HCSN, s a đ i l i n i dung các tài kho n c p 2 c a tài kho n 333 - Các kho n ph i n p Nhà nư c như sau: TK 3331 - Thu GTGT ph i n p TK 3332 - Phí và l phí TK 3334 - Thu thu nh p doanh nghi p TK 3337 - Thu khác TK 3338 - Các kho n ph i n p khác N i dung c a TK 3337 "thu khác" ph n ánh các kho n thu khác ph i n p Nhà nư c, tr thu GTGT và thu TNDN ph i n p đã quy đ nh ph n ánh TK 3331, TK 3334. K t c u và phương pháp h ch toán c a TK 3337 đư c áp d ng như quy đ nh cho TK 3331 - Thu (CĐKT HCSN theo Quy t đ nh s 999/TC/QĐ/CĐKT). Tài kho n 3331 - Thu GTGT ph i n p Tài kho n 3331 dùng đ ph n ánh s thu GTGT đ u ra, s thu GTGT ph i n p, s thu GTGT đã n p và còn ph i n p vào Ngân sách Nhà nư c c a các đơn v HCSN có ho t đ ng s n xu t kinh doanh hàng hoá, d ch v ch u thu GTGT.
 5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. K t c u và n i dung ph n ánh c a TK 3331 Bên N : - S thu GTGT đ u vào đã kh u tr - S thu GTGT đư c gi m tr vào s thu GTGT ph i n p - S thu GTGT đã n p vào NSNN - S thu GTGT c a hàng bán b tr l i Bên có: - S thu GTGT đ u ra ph i n p c a hàng hoá, d ch v đã tiêu th - S thu GTGT ph i n p c a hàng nh p kh u S dư bên Có: S thu GTGT còn ph i n p cu i kỳ S dư bên N : S thu GTGT đã n p th a vào NSNN Tài kho n 3331 có 2 tài kho n c p 3 + Tài kho n 33311 - Thu GTGT đ u ra: tài kho n này dùng đ ph n ánh s thu GTGT đ u ra, s thu GTGT ph i n p, đã n p, còn ph i n p c a hàng hoá, s n ph m, d ch v bán ra. + Tài kho n 33312 - Thu GTGT hàng nh p kh u: Tài kho n này dùng đ ph n ánh s thu GTGT ph i n p, đã n p, còn ph i n p c a hàng hoá nh p kh u. 3- Hư ng d n k toán thu GTGT. 3.1- K toán thu GTGT các đơn v HCSN tính thu GTGT ph i n p theo phương pháp kh u tr thu . a- K toán thu GTGT đ u vào. - Khi mua v t tư, hàng hoá, d ch v , TSCĐ dùng vào ho t đ ng SXKD hàng hoá, d ch v ch u thu GTGT theo phương pháp kh u tr thu thì giá tr các lo i v t tư, hàng hoá, d ch v , TSCĐ nh p kho ho c tính tr c ti p vào chi phí kinh doanh là giá chưa có thu GTGT, ghi: N TK 152, 155 (n u nh p kho) (giá chưa có thu ) ho c N TK 631 (dùng ngay cho s n xu t kinh doanh) N TK 211, 213 (n u mua TSCĐ dùng vào SXKD) N TK 3113 - Thu GTGT đư c kh u tr Có TK 111, 112, 331,... (T ng giá thanh toán)
 6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Khi mua hàng hoá giao bán ngay cho khách hàng thu c đ i tư ng ch u thu GTGT theo phương pháp kh u tr (không qua kho) ghi: N TK 511 - Các kho n thu N TK 3113 - Thu GTGT đư c kh u tr Có TK 111, 112, 331,... (t ng giá thanh toán) - Khi nh p kh u hàng hoá, v t tư, TSCĐ thu c di n ch u thu GTGT hàng nh p kh u dùng vào s n xu t, kinh doanh ch u thu GTGT theo phương pháp kh u tr thu (n u có): + Khi nh p kho, k toán ph n ánh giá tr v t tư, hàng hoá nh p kh u bao g m t ng s ti n ph i thanh toán cho ngư i bán, thu nh p kh u, chi phí v n chuy n,..., ghi: N TK 152, 155, 211, 213 Có TK 3337 - thu khác (chi ti t thu nh p kh u) Có TK 111, 112, 331,... (t ng giá thanh toán) + Đ ng th i ph n ánh thu GTGT hàng hoá nh p kh u ph i n p đư c kh u tr , ghi: N TK 3113 - Thu GTGT đư c kh u tr Có TK 3331 - Thu GTGT ph i n p - Đ i v i v t tư, hàng hoá, lao v , d ch v dùng đ ng th i cho s n xu t, kinh doanh hàng hoá, d ch v ch u thu GTGT và chi ho t đ ng thư ng xuyên, chi d án c a đơn v nhưng không tách riêng đư c thu GTGT đ u vào: + Khi mua v nh p kho, ghi: N TK 152, 155 N TK 3113 - Thu GTGT đư c kh u tr Có TK 111, 112, 331 (T ng giá thanh toán) + Cu i kỳ, k toán tính và xác đ nh thu GTGT đ u vào đư c kh u tr trong kỳ và s không đư c kh u tr theo ch đ quy đ nh, s thu GTGT đ u vào không đư c kh u tr tính vào chi ho t đ ng, chi d án, ghi: N TK 661 - Chi ho t đ ng (s thu GTGT tính vào chi ho t đ ng) N TK 662 - Chi d án (s thu GTGT tính vào chi d án) Có TK 3113 - Thu GTGT đư c kh u tr
 7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. (S thu GTGT đ u vào đư c kh u tr tính cho các ho t đ ng s n xu t, kinh doanh ch u thu GTGT nhưng chưa đư c kh u tr v i s thu đ u ra trong kỳ này thì v n đư c theo dõi ti p Bên n TK 3113 - Thu GTGT đư c kh u tr đ tính kh u tr vào kỳ k toán sau ho c đư c xét hoàn thu ). b- K toán thu GTGT đ u ra: - Khi bán hàng hoá, d ch v thu c đ i tư ng ch u thu GTGT theo phương pháp kh u tr thu , k toán vi t hoá đơn bán hàng ph i ghi rõ giá bán chưa có thu GTGT, thu GTGT ph i n p và t ng giá thanh toán, ghi: N TK 111, 112, 311,... (t ng giá thanh toán) Có TK 3331 - thu GTGT ph i n p Có TK 511 - Các kho n thu - Khi phát sinh các kho n thu thanh lý, như ng bán TSCĐ thu c đ i tư ng ch u thu GTGT, ghi: N TK 111, 112, 311,... (t ng giá thanh toán) Có TK 3331 - thu GTGT ph i n p Có TK 511 - Các kho n thu - Đ i v i trư ng h p cho thuê TSCĐ (TSCĐ thu c v n kinh doanh) theo phương th c tr ti n thuê t ng kỳ ho c tr trư c ti n thuê cho m t th i h n thuê, k toán xác đ nh kho n thu cung c p d ch v là t ng s ti n cho thuê thu đư c chưa có thu GTGT và thu GTGT, ghi: N TK 111, 112 Có TK 3331 - Thu GTGT ph i n p Có TK 511 - Các kho n thu - Khi nh p kh u v t tư, thi t b , hàng hoá, k toán ph n ánh s thu nh p kh u ph i n p, t ng s ti n ph i thanh toán và giá tr v t tư, thi t b , hàng hoá nh p kh u (chưa có thu GTGT), ghi : N TK 152, 155, 211,... Có TK 3337 - Thu khác (chi ti t thu nh p kh u) Có TK 111, 112, 331 Đ ng th i ph n ánh s thu GTGT ph i n p c a hàng nh p kh u:
 8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. + Trư ng h p nh p kh u hàng hoá dùng cho các ho t đ ng s n xu t, kinh doanh hàng hoá, d ch v ch u thu GTGT theo phương pháp kh u tr thu thì s thu GTGT hàng nh p kh u s đư c kh u tr , ghi: N TK 3113 - thu GTGT đư c kh u tr Có TK 3331 - Thu GTGT ph i n p (33312) + Trư ng h p nh p kh u hàng hoá dùng vào ho t đ ng s n xu t, kinh doanh hàng hoá, d ch v không ch u thu GTGT ho c ch u thu GTGT theo phương pháp tr c ti p đư c tính theo thu su t (%) thu GTGT và ph n GTGT do cơ quan thu xác đ nh, ghi: N TK 152, 155, 211,... Có TK 3331 - Thu GTGT ph i n p (33312) - Khi n p thu GTGT hàng hoá nh p kh u vào NSNN, ghi: N TK 3331- Thu GTGT ph i n p (33312) Có TK 111, 112 - Cu i kỳ, k toán tính, xác đ nh s thu GTGT đư c kh u tr v i s thu GTGT đ u ra, s thu GTGT ph i n p trong kỳ: + S thu GTGT kh u tr trong kỳ, ghi: N TK 3331- Thu GTGT ph i n p Có TK 3113 - Thu GTGT đư c kh u tr + Khi n p thu GTGT vào NSNN trong kỳ, ghi: N TK 3331- Thu GTGT ph i n p Có TK 111, 112 * N u s thu GTGT đ u vào đư c kh u tr l n hơn s thu GTGT đ u ra phát sinh trong kỳ thì ch đư c kh u tr s thu GTGT đ u vào b ng (=) s thu GTGT đ u ra. S thu GTGT đ u vào còn l i đư c kh u tr ti p vào kỳ tính thu sau ho c đư c xét hoàn thu . - Trư ng h p đơn v đư c cơ quan có th m quy n cho phép hoàn l i s thu GTGT đ u vào, khi nh n đư c ti n NSNN tr l i, ghi: N TK 111, 112 Có TK 3113 - Thu GTGT đư c kh u tr .
 9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Trư ng h p đơn v đư c gi m thu GTGT: + N u s thu GTGT đư c gi m tr vào s thu GTGT ph i n p, ghi: N TK 3331- thu GTGT ph i n p Có TK 511- Các kho n thu + N u s thu GTGT đư c gi m đư c NSNN tr l i b ng ti n, khi nh n đư c ti n, ghi: N TK 111, 112 Có TK 511- Các kho n thu - Trư ng h p hàng bán b tr l i (thu c đ i tư ng ch u thu GTGT theo phương pháp kh u tr thu ), k toán ghi: + Ph n ánh s thu c a s hàng bán b tr l i: N TK 511 - Các khoán thu (giá bán chưa có thu GTGT) (Chi ti t hàng bán b tr l i) Có TK 111, 112, 311,... + Ph n ánh s ti n tr l i cho ngư i mua v thu GTGT c a hàng bán b tr l i, ghi: N TK 3331- Thu GTGT ph i n p Có TK 111, 112 + Ph n ánh giá v n c a hàng hoá b tr l i nh p kho, ghi: N TK 155 - S n ph m, hàng hoá Có TK 511 - Các kho n thu 3.2- K toán thu GTGT các đơn v HCSN tính thu GTGT ph i n p theo phương pháp tr c ti p và các hàng hoá, d ch v không thu c di n ch u thu GTGT. - Khi mua hàng hoá, d ch v v nh p kho ho c dùng ngay vào s n xu t kinh doanh, k toán ph n ánh giá tr hàng hoá, d ch v mua vào là t ng giá thanh toán (bao g m c thu GTGT đ u vào), ghi: N TK 152, 155, 211, 631 (bao g m c thu GTGT đ u vào) Có TK 111, 112, 331,... (T ng s ti n thanh toán cho ngư i bán)
 10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Khi bán hàng hoá, d ch v , k toán ph n ánh các kho n thu bán hàng hoá, d ch v là t ng giá thanh toán (bao g m c thu GTGT), ghi: N TK 111, 112, 311 (T ng giá thanh toán) Có TK 511 - Các kho n thu - Cu i kỳ, k toán tính, xác đ nh thu GTGT ph i n p tính trên ph n GTGT do cơ quan thu xác đ nh, ghi N TK 511 - Các kho n thu Có TK 3331 - Thu GTGT ph i n p. - Khi n p thu GTGT vào Ngân sách Nhà nư c, ghi: N TK 3331 - Thu GTGT ph i n p Có TK 111, 112,... - Khi mua v t tư, hàng hoá nh p kh u, k toán ghi: + Khi nh p v t tư, hàng hoá, TSCĐ, ghi: N TK 152, 155, 211,.... Có TK 3331 - Thu GTGT ph i n p (TK 33312) Có TK 3337 - Thu khác (chi ti t thu Nh p kh u) Có TK 111, 112, 331,... + Khi n p thu nh p kh u và thu GTGT hàng nh p kh u, ghi: N TK 3337 - Thu khác (chi ti t thu nh p kh u) N TK 3331 - Thu GTGT ph i n p (TK 33312) Có TK 111, 112,... - Khi đư c gi m thu GTGT: + N u s thu GTGT đư c tr vào s thu GTGT ph i n p trong kỳ, ghi: N TK 3331 - Thu GTGT ph i n p Có TK 511- Các kho n thu + N u s thu GTGT đư c gi m đư c NSNN tr l i b ng ti n, ghi:
 11. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. N TK 111, 112 Có TK 511 - Các kho n thu - Đ i v i hàng hoá, d ch v ch u thu tiêu th đ c bi t, ho c thu xu t kh u: + Khi bán hàng hoá, d ch v , ph n ánh s thu bán hàng là t ng giá thanh toán (bao g m c thu tiêu th đ c bi t, thu xu t kh u), ghi: N TK 111, 112, 311 Có TK 511 - Các kho n thu + Ph n ánh s thu tiêu th đ c bi t, ho c thu xu t kh u ph i n p, ghi: N TK 511- Các kho n thu Có TK 3337 - Thu khác (chi ti t thu tiêu th đ c bi t, thu xu t kh u) - Khi n p thu tiêu th đ c bi t ho c thu xu t kh u vào NSNN, ghi: N TK 3337 - Thu khác (chi ti t thu tiêu th đ c bi t, thu xu t kh u) Có TK 111, 112. II- K TOÁN THU THU NH P DOANH NGHI P 1- Đ h ch toán thu TNDN s d ng TK 3334 - Thu thu nh p doanh nghi p a- Tài kho n 3334 - Thu thu nh p doanh nghi p Tài kho n này dùng đ ph n ánh s thu TNDN ph i n p và tính hình n p TNDN vào NSNN c a các đơn v HCSN có t ch c s n xu t, kinh doanh ph i n p thu thu nh p doanh nghi p. - Đơn v có trách nhi m n p t kê khai thu TNDN cho cơ quan thu . Hàng quý đơn v ti n hành t m n p s thu TNDN đ y đ , đúng h n vào NSNN theo thông báo n p thu c a cơ quan thu . b- K t c u và n i dung ph n ánh c a TK 3334 Bên N : - S thu TNDN đã n p vào NSNN - S thu TNDN đư c gi m tr và s ph i n p
 12. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - S chênh l ch gi a s thu TNDN ph i n p theo thông báo hàng quý c a cơ quan thu l n hơn s thu TNDN th c t ph i n p khi báo cáo quy t toán thu năm đư c duy t. Bên Có: S thu TNDN ph i n p S dư bên Có: S thu TNDN còn ph i n p vào NSNN. S dư bên N : S thu TNDN đã n p l n hơn s ph i n p (s thu n p th a). 2- Phương pháp k toán m t s ho t đ ng kinh t ch y u - Hàng quý, căn c vào thông báo thu c a cơ quan thu và s thu TNDN ph i n p theo k ho ch, ghi: N TK 421 - Chênh l ch thu chi chưa x lý Có TK 333 - Các kho n ph i n p Nhà nư c (3334 - Thu thu nh p doanh nghi p) - Khi n p thu TNDN vào NSNN, ghi: N TK 333 - Các kho n ph i n p Nhà nư c (3334 - Thu thu nh p doanh nghi p) Có TK 111, 112,... - Cu i năm, khi báo cáo quy t toán thu đư c duy t y, xác đ nh s thu TNDN ph i n p: + Trư ng h p s thu TNDN ph i n p th c t theo quy t toán thu năm đã duy t y l n hơn s ph i n p theo thông báo hàng quý c a cơ quan thu , thì s chênh l ch ph i n p thêm, ghi: N TK 421 - Chênh l ch thu chi chưa x lý Có TK 333 - Các kho n ph i n p Nhà nư c (3334 - Thu thu nh p doanh nghi p) + Trư ng h p s thu TNDN ph i n p theo thông báo hàng quý c a cơ quan thu l n hơn s thu TNDN ph i n p th c t theo quy t toán thu năm đã đư c duy t y, thì s chênh l ch, ghi: N TK 333 - Các kho n ph i n p Nhà nư c (3334 - Thu thu nh p doanh nghi p)
 13. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Có TK 421 - Chênh l ch thu chi chưa x lý - Trư ng h p đư c cơ quan có th m quy n cho phép gi m thu TNDN, s thu đư c gi m, ghi: N TK 333 - Các kho n ph i n p Nhà nư c (3334 - Thu thu nh p doanh nghi p) Có TK 421 - Chênh l ch thu chi chưa x lý III - S K TOÁN VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH 1- S k toán: B sung thêm vào h th ng s k toán c a các đơn v HCSN quy đ nh theo Ch đ k toán HCSN (Quy t đ nh s 999-TC/QĐ/CĐKT ngày 02/11/1996 c a B Tài chính) 03 m u s : - S chi ti t thu giá tr gia tăng (M u s S53a-H), (M u s S53b-H), - S chi ti t thu giá tr gia tăng đư c hoàn l i (M u s S54-H) Tr n Văn Tá (Đã ký) B (S ):.... (M u s S 53a - H) Đơn v :..... S CHI TI T THU GTGT Năm:...... Ch ng t Di n S thu S S thu S thu S đã S còn gi i đ u vào thu đư c ph i n p n p ph i đư c kh u đ u ra gi m n p tr STT Ngày A B C 1 2 3 4 5 6
 14. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. C ng Ngày.... tháng..... năm..... Ngư i ghi s Ph trách k toán Th trư ng đơn v (Ký, h tên) (Ký, h tên) (Ký, h tên, đóng d u) B (s ).... (M u S S 53b - H) Đơn v .... S CHI TI T THU GIÁ TR GIA TĂNG Năm...... Ch ng t Di n gi i S thu S thu S thu S đã S còn ph i n p đư c th c ph i n p ph i n p gi m n p STT Ngày A B C 1 2 3 4 5 C ng Ngày.... tháng..... năm.... Ngư i ghi s Ph trách k toán Th trư ng đơn v (Ký, h tên) (Ký, h tên) (Ký, h tên, đóng d u) B (s ):..... (M u s S 54 - H) Đơn v :... S CHI TI T THU GIÁ TR GIA TĂNG ĐƯ C HOÀN L I Năm ...... Ch ng t Di n gi i S ti n
 15. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. S Ngày Thu GTGT Thu GTGT hi u tháng đư c hoàn l i đã hoàn l i A B C 1 2 1- S dư đ u kỳ x 2- S phát sinh trong kỳ C ng s phát sinh 3 - S dư cu i kỳ x Ghi chú: Ch có d u (x) không có s li u Ngày.... tháng..... năm.... Ngư i ghi s Ph trách k toán Th trư ng đơn v (Ký, h tên) (Ký, h tên) (Ký, h tên, đóng d u) a- N i dung và phương pháp ghi "s chi ti t thu GTGT" (M u s S 53a - H) - M c đích và ph m vi áp d ng: S này ch áp d ng cho các đơn v HCSN có t ch c s n xu t, kinh doanh thu c đ i tư ng ch u thu và tính s thu GTGT ph i n p theo phương pháp kh u tr thu . S này dùng đ ph n ánh s thu GTGT đ u vào đư c kh u tr , s thu đ u ra,s dư c gi m, s thu ph i n p, đã n p và s còn ph i n p c a đơn v . - N i dung và phương pháp ghi s : + C t A, B, C ghi s ch ng t , ngày, tháng và n i dung c a t ng ch ng t + C t 1: Căn c vào t ng ch ng t mua hàng có thu GTGT đ u vào đư c kh u tr đ ghi vào s s thu GTGT đ u vào đư c kh u tr . + C t 2: Căn c vào hoá đơn bán hàng hoá, s n ph m, d ch v ghi s ti n thu GTGT đ u ra. + C t 3: Căn c vào ch ng t thu GTGT đư c gi m đ ghi s ti n thu đư c gi m. + C t 4: Ghi s thu GTGT ph i n p sau khi đã tính tr các kho n đư c kh u trù (đ i v i đơn v th c hi n tính thu GTGT ph i n p theo phương pháp kh u tr thu ), đư c gi m,... C t4=C t2-C t1-C t3
 16. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. + C t 5: Ghi s thu GTGT đơn v th c n p cho NSNN + C t 6: Ghi s thu GTGT đơn v còn ph i n p cho NSNN C t6=C t5-C t4 Hàng tháng, quý k toán ti n hành khoá s , c ng s phát sinh và tính s thu GTGT còn ph i n p cu i kỳ. Cu i năm, sau khi khoá s k toán ngư i ghi s , ph trách k toán và th trư ng đơn v ph i ký, ghi rõ h tên vào s . b- N i dung và phương pháp ghi "S chi ti t thu GTGT" (M u s S 53b - H) - M c đích và ph m v áp d ng: S này ch áp d ng cho các đơn v HCSN có t ch c s n xu t, kinh doanh thu c đ i tư ng ch u thu và tính s thu GTGT ph i n p theo phương pháp tr c ti p. S này dùng đ ph n ánh s thu GTGT ph i n p, đư c gi m, đã n p, và s còn ph i n p c a đơn v N i dung và phương pháp ghi s : + C t A, B, C: Ghi s ch ng t , ngày, tháng và n i dung c a t ng ch ng t . + C t 1: Ghi s thu GTGT ph i n p tính đư c theo công th c: Thu GTGT ph i n p = Giá tr gia tăng x Thu su t (%) Thu GTGT (Giá tr gia tăng = doanh thu x t l (%) GTGT) + C t 2: Căn c vào ch ng t v thu GTGT đư c gi m đ ghi s ti n thu GTGT đư c gi m. + C t 3: Ghi s thu GTGT th c ph i n p sau khi đã tính tr các kho n thu GTGT đư c gi m. C t3=C t1-C t2 + C t 4: Ghi s thu GTGT đơn v đã n p cho NSNN + C t 5: Ghi s thu GTGT đơn v còn ph i n p cho NSNN C t5=C t3-C t4 Hàng tháng, quý, k toán ti n hành khoá s , c ng s phát sinh và tính s thu GTGT còn ph i n p cu i kỳ.
 17. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cu i năm, sau khi khoá s k toán ngư i ghi s , ph trách k toán và th trư ng đơn v ph i ký và ghi rõ h tên vào s . c- N i dung và phương pháp ghi "S chi ti t thu GTGT đư c hoàn l i" (M u s S 54-H) - M c đích: S này áp d ng cho các đơn v HCSN thu c đ i tư ng tính thu theo phương pháp kh u tr thu . S này dùng đ ghi chép, ph n ánh s thu GTGT đư c hoàn l i, đã hoàn l i và còn đư c hoàn l i cu i kỳ báo cáo. - N i dung và phương pháp ghi s : S này đư c m hàng quý, đư c ghi chép theo t ng ch ng t v thu GTGT đư c hoàn l i, đã hoàn l i trong kỳ báo cáo. + C t A, B: Ghi s hi u và ngày tháng c a ch ng t . + C t C: Ghi di n gi i n i dung nghi p v kinh t phát sinh theo t ng ch ng t . + C t 1: Ghi s ti n thu GTGT còn đư c hoàn l i đ u kỳ, s thu GTGT đư c hoàn l i trong kỳ và s thu GTGT còn đư c hoàn l i cu i kỳ báo cáo. + C t 2: Ghi s ti n thu GTGT đã hoàn l i trong kỳ báo cáo. Cu i kỳ, k toán ti n hành khoá s , c ng s phát sinh thu GTGT đư c hoàn l i, đã hoàn l i và tính ra s thu GTGT còn đư c hoàn l i cu i kỳ báo cáo. Sau khi khoá s k toán, ngư i ghi s , ph trách k toán và th trư ng đơn v ph i ký và ghi rõ h và tên. 2- Báo cáo tài chính: H th ng báo cáo tài chính áp d ng cho các đơn v HCSN đư c th c hi n theo Quy t đ nh s 999-TC/QĐ/CĐKT ngày 2/11/1996 c a B Tài chính và quy đ nh t i Thông tư này. a- Báo cáo k t qu ho t đ ng s nghi p có thu (M u s : B04-H) Báo cáo này có b sung thêm các ch tiêu: - Ch tiêu thu GTGT dùng đ ph n ánh s thu GTGT c a hàng hoá, s n ph m, d ch v ch u thu GTGT theo phương pháp tr c ti p. Căn c s li u đ ghi vào ch tiêu này là s phát sinh lu k bên Có TK 333- Các kho n ph i n p Nhà nư c (3331- Thu GTGT ph i n p) đ i ng v i bên n TK 511 - Các kho n thu trên s chi ti t tài kho n 3331
 18. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Ch tiêu thu TNDN ph i n p dùng đ ph n ánh s thu TNDN đơn v ph i n p Nhà nư c. Căn c s li u đ ghi vào ch tiêu này là s phát sinh lu k bên Có TK 333 - Các kho n ph i n p Nhà nư c (3334 - Thu TNDN) đ i ng v i bên n TK 421- Chênh l ch thu chi chưa x lý trên s chi ti t TK 421 b- Thuy t minh báo cáo tài chính (M u B 05 -H) Báo cáo này thêm ph n IV - Tình hình th c hi n n p NSNN: ph n này ph n ánh s ph i n p, s đã n p, s còn ph i n p v thu GTGT, thu TNDN và các kho n ph i n p khác c a đơn v trong kỳ báo cáo. Căn c đ ghi vào các ch tiêu c a ph n này là s li u trên s chi ti t TK 333 - Các kho n ph i n p Nhà nư c. Mã chương:....... (M u s B04 - H) Đơn v báo cáo:.............. BÁO CÁO K T QU HO T Đ NG S NGHI P CÓ THU Quý........ Năm Đơn v tính:........ STT Ch tiêu Mã Ho t Ho t T ng s đ ng đ ng c ng 1 S thu chưa phân ph i kỳ trư c chuy n sang 2 Thu trong kỳ Lu k t đ u năm 3 Chi trong kỳ Trong đó - Chi phí - Giá v n - Thu GTGT ph i n p (phương pháp tr c ti p) Lu k t đ u năm 4 Chênh l ch thu, chi kỳ này
 19. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 5 Thu TNDN ph i n p 6 S thu th c phân ph i 6.1 N p NSNN Lu k t đ u năm 6.2 N p c p trên Lu k t đ u năm 6.3 B sung kinh phí Lu k t đ u năm 6.4 B sung qu cơ quan Lu k t đ u năm 7 S thu chưa phân ph i đ n cu i kỳ Ngày .... tháng ..... năm .... Ngư i l p bi u Ph trách k toán Th trư ng đơn v (Ký, h tên) (Ký, h tên) (Ký, h tên, đóng d u) Mã chương:...... (M u s B 05-H) Đơn v báo cáo:.......... Ngân sách:.......... THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Năm.......... I- TÌNH HÌNH TH C HI N NHI M V HÀNH CHÍNH, S NGHI P NĂM 199... 1/ Tình hình biên ch , lao đ ng, qu lương: - S CNVC có m t đ n ngày 31/12: Ngư i Trong đó: H p đ ng, th vi c: Ngư i - Tăng trong năm: Ngư i - Gi m trong năm: Ngư i - T ng qu lương th c hi n c năm: Đ ng
 20. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Trong đó: Lương h p đ ng: Đ ng 2/ Th c hi n các ch tiêu c a nhi m v cơ b n: ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... II- CÁC CH TIÊU CHI TI T Đơn v tính:......... STT Ch tiêu Mã s Dư đ u kỳ Dư cu i kỳ A B 1 2 3 1 I- Ti n 01 - Ti n m t t n qu 02 - Ti n g i NH, KB 03 2 II- V t tư t n kho 11 - - 3 III- N ph i thu 21 - - 4 IV-N ph i tr 31 - - - III - TÌNH HÌNH S D NG CÁC QU Đơn v tính:......... STT Ch tiêu Qu khen Qu phúc Qu khác T ng s thu ng l i A B 1 2 3 4 1 S đ u kỳ 2 S tăng trong kỳ
Đồng bộ tài khoản