Thông tư số 19/1998/TT-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
94
lượt xem
9
download

Thông tư số 19/1998/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 19/1998/TT-BTC về việc hướng dẫn lưu trữ và thanh huỷ vé xổ số kiến thiết trúng thưởng đã trả thưởng do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 19/1998/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 19/1998/TT-BTC Hà N i, ngày 13 tháng 2 năm 1998 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 19/1998/TT-BTC NGÀY 13/02/1998 HƯ NG D N LƯU TR VÀ THANH HU VÉ X S KI N THI T TRÚNG THƯ NG Ã TR THƯ NG vi c lưu tr và thanh hu vé x s ki n thi t trúng thư ng ã tr thư ng ư c th c hi n th ng nh t trong các công ty x s ki n thi t và phù h p v i quy mô phát tri n c a ho t ng x s ki n thi t, m b o yêu c u qu n lý ch t ch lo i ch ng t c bi t, B Tài chính hư ng d n như sau: 1. i tư ng t ch c lưu tr : Các vé x s ki n thi t trúng thư ng ã tr thư ng sau ây u ph i t ch c lưu tr . - Vé x s ki n thi t truy n th ng trúng thư ng ã tr thư ng ( ã óng d u " ã tr thư ng") và cu ng vé (n u có) theo quy nh t i i u 14 m c II Quy ch t ch c phát hành x s ki n thi t truy n th ng ban hành kèm theo Quy t nh s 729 TC/Q /TCNH ngày 15/10/1997 c a B Tài chính. - Vé x s lôtô trúng thư ng và cu ng vé (ho c ph n lưu) tương ng bao g m c vé ã tr thư ng thu h i v ( ã óng d u " ã tr thư ng") và vé không ph i tr thư ng ã rút cu ng theo quy nh t i ti t c i m II Quy ch phát hành x s lôtô ban hành theo Quy t nh s 207 TC/Q /TCNH ngày 21/3/1995 c a B Tài chính. - Vé x s cào bi t k t qu ngay trúng thư ng ã tr thư ng ã ư c c l ho c c t góc theo quy ch phát hành x s bi t k t qu ngay ban hành kèm theo Quy t nh s 826 TC/Q /C TC ngày 05/9/1994 ( i v i khu v c mi n B c và mi n Trung) và Quy t nh s 1139 TC/Q /TCNH ngày 02/11/1995 ( i v i khu v c mi n Nam). - Vé x s bóc bi t k t qu ngay trúng thư ng ã tr thư ng ã ư c vô hi u hoá ( c l ho c c t góc) theo quy nh t i ti t a, i m 2 m c II Quy ch phát hành x s bóc bi t k t qu ngay ban hành theo Quy t nh s 643 TC/Q /TCNH ngày 08/9/1997 c a B Tài chính. Dư i ây g i chung là vé x s ki n thi t trúng thư ng ã tr thư ng. 2. Th t c nh p kho lưu tr vé ã tr thư ng: - Cơ s xác nh s lư ng vé x s ki n thi t trúng thư ng ã tr thư ng nh p kho lưu tr là b ng kê chi ti t vé x s ki n thi t trúng thư ng ã tr thư ng ư c l p theo
  2. quy nh tương ng v i m i lo i hình x s theo t ng lo i gi i (b ng kê này ư c l p thành 2 b n: 1 b n lưu phòng k toán, m t b n lưu kho khi nh p kho). - Khi nh p kho vé ã tr thư ng lưu tr ph i ti n hành ki m tra xem xét i chi u th c t vé giao nh p kho v i b ng kê vé x s ki n thi t trúng thư ng ã tr thư ng tránh s th t thoát thi u h t, không kh p úng vé khi ưa vào lưu tr . Vé x s ki n thi t trúng thư ng ã tr thư ng nh p kho ph i m b o yêu c u ư c gói bu c niêm phong cNn th n có phân chia theo nhóm giá tr vé trúng thư ng có cùng th i h n lưu tr c a t ng lo i hình x s . - Nơi lưu tr vé x s ki n thi t trúng thư ng ã tr thư ng ph i m b o an toàn, có quy trình qu n lý và b o v nghiêm ng t, không x y ra sơ h l i d ng. 3. Th i h n lưu tr vé trúng thư ng: Th i gian lưu tr vé x s ki n thi t trúng thư ng ã tr thư ng ư c quy nh như sau: a. i v i x s truy n th ng, x s lôtô, x s bóc bi t k t qu ngay: ư c tính t th i i m h t th i h n tr thư ng quy nh cho t ng lo i trong thông báo phát hành ho c m t sau t vé, c th : Các vé ã tr thư ng có giá tr trúng thư ng Th i gian lưu tr - Dư i 200.000 ng 12 tháng - T 200.000 ng n 1.000.000 ng 18 tháng - T trên 1.000.000 ng n 25.000.000 ng 24 tháng - T trên 25.000.000 ng n 50.000.000 ng 36 tháng - Trên 50.000.000 ng 84 tháng. b. i v i x s cào bi t k t qu ngay: ư c tính t th i i m vé h t giá tr quy nh t i m t sau t vé (bao g m c th i gian gia h n n u có). C th : Th i gian lưu tr - Các gi i 4, 5, 6 tr xu ng v i m i giá tr trúng thư ng 3 tháng - Các gi i có giá tr trúng thư ng dư i 200.000 (tr gi i 4, 5, 6 tr xu ng nói trên) 12 tháng - Các gi i có giá tr trúng thư ng t 200.000 n 1.000.000 ng 18 tháng
  3. - Các gi i có giá tr trúng thư ng t trên 1.000.000 ng n 25.000.000 ng 24 tháng - Các gi i có giá tr trúng thư ng t trên 25.000.000 ng n 50.000.000 ng 36 tháng - Các gi i có giá tr trúng thư ng t trên 50.000.000 tr lên 84 tháng 4. T ch c thanh hu vé x s ki n thi t trúng thư ng ã tr thư ng h t th i h n lưu tr : a. T t c các vé x s ki n thi t trúng thư ng ã tr thư ng h t th i h n lưu tr u ư c phép t ch c thanh hu theo quy nh chung, tr nh ng trư ng h p sau ây: + Chưa hoàn thành ki m tra, ki m toán n i b theo quy nh và quy t toán nh kỳ. + ang thu c di n thanh tra, ki m tra. + Có tranh ch p, khi u n i chưa x lý. Ngoài ra i v i nh ng xê ri vé x s cào bi t k t qu ngay chưa hoàn thành báo cáo s ti n ã tr thư ng x lý th a thi u v i nhà máy in theo hư ng d n t i công văn s 106 TC/TCNH ngày 13/5/1995 cũng thu c di n chưa ư c phép thanh hu . b. Căn c t ch c thanh hu là báo cáo xin thanh hu vé x s ki n thi t trúng thư ng ã tr thư ng h t th i h n lưu tr theo quy nh ư c H i ng Giám sát x s ki n thi t ch p thu n. Công ty x s ki n thi t căn c s lư ng vé trúng thư ng ã tr thư ng h t th i h n lưu tr làm báo cáo (theo m u ính kèm) trình ra H i ng Giám sát x s ki n thi t trong phiên làm vi c g n nh t phê duy t. N u xét th y c n thi t H i ng Giám sát x s ki n thi t có quy n yêu c u công ty x s ki n thi t t ch c vi c ki m tra, ki m m s vé xin thanh hu trư c s giám sát tr c ti p c a H i ng. c. Công ty x s ki n thi t ch ư c phép th c hi n vi c thanh hu vé x s ki n thi t trúng thư ng ã tr thư ng sau khi ư c s ch p thu n c a H i ng Giám sát x s ki n thi t. Vi c t ch c thanh hu ph i ư c ti n hành nhanh, g n và úng các quy nh hi n hành. Sau khi hoàn thành vi c thanh hu , công ty x s ki n thi t làm báo cáo k t qu thanh hu g i các cơ quan ch c năng là thành viên c a H i ng Giám sát x s ki n thi t và lưu cùng báo cáo xin thanh hu ư c H i ng Giám sát x s ki n thi t ch p thu n (nói t i ti t b i m 4 trên) b ng kê chi ti t vé nh p kho tương ng c a s vé ã ư c thanh hu (nói t i i m 2) làm căn c pháp lý ph c v yêu c u c a thanh tra ki m tra khi phát sinh. 5. T ch c th c hi n: - Công ty x s ki n thi t căn c vào quy nh t i Thông tư này ti n hành vi c rà soát ki m tra l i toàn di n nh ng v n có liên quan n vi c lưu tr và thanh hu vé x s ki n thi t ã tr thư ng h t th i h n lưu tr ; xu t v i S Tài chính - V t giá ki n toàn l i vi c lưu tr và thanh hu vé x s ki n thi t ã tr thư ng h t th i h n lưu tr theo úng quy nh.
  4. - Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký và thay th Thông tư s 97 TC/C TC ngày 26/11/1993 và công văn s 3374 TC/C TC ngày 19/12/1994 ã ban hành trư c ây. Trong quá trình th c hi n n u có phát sinh vư ng m c ngh ph n ánh v B Tài chính nghiên c u gi i quy t. Lê Th Băng Tâm ( ã Ký) UBND T NH, TP... C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Công ty XSKT.... c l p - T do - H nh phúc (M U) Hà N i, ngày... tháng... năm 199 BÁO CÁO XIN THANH HU VÉ XSKT TRÚNG THƯ NG Ã TR THƯ NG H T TH I H N LƯU TR Kính g i: H i ng giám sát x s ki n thi t Công ty x s ki n thi t........ xin báo cáo H i ng Giám sát x s ki n thi t cho phép ư c ti n hành thanh hu vé x s ki n thi t trúng thư ng ã tr thư ng ã h t th i h n lưu tr theo quy nh n ngày..........; C th như sau: 1. Vé x s ki n thi t truy n th ng: - T ng s vé x s ki n thi t trúng thư ng ã tr thư ng xin thanh hu ...... vé; Tương ng v i s ti n ã tr thư ng........ . - Các di n gi i chi ti t (theo xê ri phát hành, theo lo i giá tr tr thư ng có cùng th i gian lưu tr ; Theo lo i giá vé...). 2. Vé x s lô tô: Ghi như x s ki n thi t truy n th ng. 3. Vé x s bóc bi t k t qu ngay: Ghi như x s ki n thi t truy n th ng. 4. Vé x s cào bi t k t qu ngay: Ghi như x s ki n thi t truy n th ng. Công ty x s ki n thi t....... xin m b o toàn b s vé ngh ư c thanh hu trên ã lưu tr th i h n quy nh không thu c i tư ng không ư c phép thanh hu theo quy nh t i ti t a i m 4 Thông tư s ..... ngày....... c a B Tài chính và ã ư c ki m tra, ki m m kh p úng v i h sơ lưu tr vé. - Ngày xin thanh hu vé.......
  5. - Cách th c thanh hu vé...... - a i m thanh hu vé....... - Tên và b ph n công tác c a cán b th c hi n thanh hu vé...... - Tên và b ph n công tác c a cán b th c hi n giám sát thanh hu vé........... Sau khi ư c H i ng Giám sát x s ki n thi t ch p thu n, công ty x s ki n thi t.......... s ti n hành thanh hu vé và báo cáo k t qu thanh hu vé theo quy nh t i ti t c i m 4 Thông tư s .......... ngày........ c a B Tài chính. R t mong ư c s ch p thu n. Cán b ph trách làm báo cáo Giám c Công ty x s ki n thi t (ký tên) (ký tên, óng d u) Ý ki n ch p thu n c a H i ng giám sát
Đồng bộ tài khoản